Απορριπτική απόφαση λόγω εμπορικής ιδιότητας.

Αριθμός 450/Φ1132/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ Μ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως Δ Τ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22-05-2012 προκειμένου να δικάσει την από 31-08-2011 με αρθμ. καταθ. 1132/2011 αίτηση.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Μ Ο του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός …………….που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου του δικηγόρου Άννας Κορσάνου

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της (άρθρο 5 του ν. 3869/2010)

1) ………………….που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………….

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων μερών ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Έμπορος κατά το άρθρο 1 του ΕμπΝ, είναι εκείνος που ασκεί εμπορικές πράξεις και σύνηθες επάγγελμα έχει την εμπορία. Το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3869/2010 ορίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση του άρθρου 4 του προαναφερόμενου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών του. Η εμπορική ιδιότητα είτε υφιστάμενη είτε αναγόμενη στο παρελθόν κατά το χρονικό όμως σημείο κατά το οποίο έπαυσαν οι πληρωμές είναι η προϋπόθεση που προσδίδει πτωχευτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας, πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δε κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι προϋπόθεση για την πτώχευση εμπόρου που έπαυσε την εμπορία του είναι η παύση της εμπορίας να έγινε μέσα στο χρόνο της παύσης των πληρωμών του και ο τελευταίος να ανάγεται στο χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε την εμπορική ιδιότητα. Η μη πληρωμή χρεών που ήταν προγενέστερα της παύσης της εμπορίας δεν αρκεί για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εάν δεν υπάρχει και παύση πληρωμών κατά το χρόνο παύσης της εμπορίας. Συνεπώς, υπάγονται στη διάταξη του Ν. μόνο όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (Μον.Πρωτ. Αθ. 8340/2010, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ ΕΕΜΠΔ 2011/458), Κοτσίρη Πτωχευτικό δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ., Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», εκδ. 2010, άρθρο 1 σελ. 38). Περαιτέρω, η συμμετοχή σε εταιρία που είναι εμπορική κατά το ουσιαστικό σύστημα (ομόρρυθμη) προσδίδει στον ομόρρυθμο εταίρο αυτή και μόνη την εμπορική την εμπορική ιδιότητα χωρίς να απαιτείται άσκηση από αυτών εμπορικών πράξεων.

Ο αιτών, εκθέτει στην αίτησή του ότι συμμετείχε ως ομόρρυθμος εταίρος στην εταιρία «…………………» και ότι την 17-06-2011 προχώρησε σε διακοπή εργασιών της εταιρίας. Επικαλούμενος δε με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί να προβεί το δικαστήριο σε διευθέτηση των οφειλών του και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση.

Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί περαιτέρω, η προδικασία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται: α) η από 24-08-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τη μεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου και β) η υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 19-07-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010).

Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του . 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του ν. 3869/2010,

Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τω άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του ν. 3869/2010 . Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8,9 και 11 του Ν. 3869/2010. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα παρακάτω: Ο αιτών, συμμετείχε ως ομόρρυθμος εταίρος στη εταιρία «…………….» και την 17-06-2011 προχώρησε σε διακοπή εργασιών της εταιρίας. Ο αιτών με μόνη τη συμμετοχή του στην ομόρρυθμη εταιρία έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προϋπόθεση για την πτώχευση εμπόρου που έπαυσε την εμπορία του είναι η παύση της εμπορίας να έγινε μέσα στο χρόνο της παύσης των πληρωμών του και ο τελευταίος να ανάγεται στο χρόνο κατά τον οποίο αυτός είχε την εμπορική ιδιότητα. Η μη πληρωμή χρεών που ήταν προγενέστερα της παύσης της εμπορίας δεν αρκεί για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εάν δεν υπάρχει και παύση των πληρωμών κατά το χρόνο παύσης της εμπορίας (βλ. Κοτσίρη, Πτωχευτικό Δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ. Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» , εκδ. 2010, άρθρο 1 σελ. 38). Στην προκειμένη περίπτωση από τις προσκομιζόμενες κινήσεις των λογαριασμών για τα προϊόντα του αιτούντος προκύπτει ότι η παύση εξυπηρέτησης όλων των δανειακών συμβάσεων του με την καθης τράπεζα είχε λάβει χώρα πολύ πριν προχωρήσει ο αιτών σε διακοπή εργασιών την 17-06-2011, δηλ. σε χρόνο που εξακολουθούσε να διατηρεί την εμπορική ιδιότητα. Ενόψει των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της λόγω, της μη συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης για την υπαγωγή του στο νόμο δηλ. της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιδικαστούν, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 6 και 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις 07-08-2012.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top