Διαγραφή χρέους 171.000 ευρωΟ δανειολήπτης είναι ιδιωτικός υπάλληλος με χρέη ύψους 442.000 ευρώ. Το Δικαστήριο με την απόφασή του, του διέγραψε το ως άνω ποσό και προστάτευσε την κύρια κατοικία.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός 48/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …. και τον Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …/3/2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος,……………….. κατοίκου Χολαργού Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας Δικηγόρου του Άννας Π. Κορσάνου.

ΚΑΤΑ

Των καθ’ ων η αίτηση : 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Φ.Σ. 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Γ.Κ. και 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «C», που εδρεύει……και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός………, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γ.Κ.

Ο αιτών κατέθεσε την από 19/12/2011 αίτησή του, που απευθύνεται προς το παρόν δικαστήριο και στρέφεται κατά των καθ ων, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμ.., και ζητά όσα ρητά αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η ανωτέρω υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα έγγραφα και στις παρατηρήσεις τους που έχουν κατατεθεί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος με την υπό κρίση αίτηση του έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση φέρεται αρμόδια στο Δικαστήριο αυτό για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ. (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Εφόσον για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 1) η από 31/8/2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της μεσολαβήτριας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου 2) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 14/12/2011 για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και του εισοδήματός του, των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του παραιτήθηκε από τη με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου … όμοια αίτησή του του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και επομένως θεωρείται ως μη ασκηθείσα.

Η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα από τον νόμο στοιχεία κατ’ άρθρο 4 του ν. 3869/2010 και δη α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, οπότε πρέπει να απορριφθεί η ένσταση αοριστίας που προτείνουν οι μετέχοντες στη δίκη πιστωτές. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς όλους του συμμετέχοντες πιστωτές.

Τέλος η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6, παρ. 3,8,9, και 11 του νόμου 3869/2010 καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτική ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «Ν» άσκησε κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητεί να υπαχθεί στην ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση της πιστώτριας – καθ ης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «C».

Στη διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών κατά το ν. 3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές του αιτούντος. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3860/2010 δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποίησης των δικαιωμάτων τους για το σύνολο των αξιώσεών τους από όλη την περιουσία του οφειλέτη, Παρόλ’ αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση που η απαίτησή της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας Τράπεζας η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία τον χαρακτήρα της κύριας παρέμβασης η οποία μάλιστα μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ.β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν. 3869/2010 κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου752 παρ.1 ΚΠολΔ ( Π. Αρβανιτάκης Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων). Κατόπιν τούτου η κύρια παρέμβαση ως νομίμως ασκηθείσα, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά :

Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και δεν έχει την εμπορική ιδιότητα. Μέχρι την 1/3/2011 που καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του εργαζόταν στην εταιρία Α. ως οικονομολόγος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.800 ευρώ. Μετά την πάροδο δύο περίπου μηνών προσελήφθη από την εταιρία Δ. με μηνιαίες αποδοχές 1.750 ευρώ οι οποίες από τον Μάρτιο του 2012 μειώθηκαν στο ποσό των 1.495,57 ευρώ. Το ατομικό του εισόδημα σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για το οικονομικό έτος 2011 ανήρχετο στο ποσό των 28.969,02 ευρώ και της συζύγου του στο ποσό των 34.530,96 ευρώ. Από την προσκομιζόμενη σε φωτοτυπία αίτηση συναινετικού διαζυγίου του αιτούντος και της συζύγου του Θ. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 15/4/2011 προκύπτει ότι οι ως άνω κατέθεσαν τη με αριθμό κατάθεσης…./2011 αίτησή τους περί συναινετικού διαζυγίου, πλην όμως ουδένα έγγραφο προσκομίζεται εκ μέρους του αιτούντα σχετικά με την πορεία της ως άνω αίτησης, ούτε ότι έχουν διαζευχθεί. Ο αιτών μετά της εν διαστάσει συζύγου του έχουν δύο τέκνα ηλικίας 19 και 16 ετών. Έχει δε την κυριότητα του μία μαιζονέτα συνολικής επιφάνειας 158 τ.μ. κείμενη στον Χολαργό Αττικής και επί της οδού., στην οποία κατοικεί η εν διαστάσει σύζυγός του και τα δύο τέκνα τους. Εκτός από το παραπάνω ακίνητο έχεις την κατοχή και στην κυριότητά του ένα αυτοκίνητο μάρκας ΑΛΦΑ ΡΟΜΕΟ 156 μοντέλο 1999. Επίσης και η εν διαστάσει στου διαθέτει Ι.Χ. αυτοκίνητο που πρωτοκυκλοφόρησε το έτος 2006.

Περαιτέρω προέκυψε ότι ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα :

1) Στην πρώτη καθ’ ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε.» οφείλει α) με την υπ’ αριθμ. σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 275.708,84 ευρώ και β) με την υπ’ αριθμ. σύμβαση στεγαστικού δανείου οφείλει το ποσό των 93.213, 29 ευρώ. γ) Με το υπ’ αριθμ. δάνειο συγκέντρωσης οφειλών οφείλει το ποσό των 39.618, 29 ευρώ (σημειώνεται ότι οι ως άνω απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης πάνω στο παραπάνω ακίνητο του αιτούντος.)δ) με την υπ’α ριθμ. …. πιστωτική κάρτα οφείλει το ποσό των 125, 02 ευρώ και με την υπ’ αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 111,12 ευρώ. και συνολικά της οφείλει το ποσό των 408.779,60 ευρώ.

2) Στη δεύτερη της καθ’ ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α» οφείλει α) με το υπ’ αριθμ. δάνειο συγκέντρωσης το ποσό των 11.424, 98 ευρώ β) με την υπ’ αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό 7.537,19 ευρώ και συνολικά οφείλει το ποσό των 18.962,17 ευρώ,

3) Στην Τρίτη της καθ’ ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία C. οφείλει με την υπ’ αριθμ. …. πιστωτική κάρτα το ποσό των 5.916,72 ευρώ και

4) στην εταιρία με την επωνυμία «Ν» (κυρίως παρεμβαίνουσα) οφείλει με την υπ’ αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 8.679, 94 ευρώ.

Το συνολικό συνεπώς ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται 442.335, 49 ευρώ.

Ο αιτών προέβαινε σε αναχρηματοδοτήσεις των δανείων του και έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο του. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν του παραπάνω μισθού του δεν διαθέτει ο αιτών.

Στην κυριότητά του, ως προελέχθη ανήκει μία μαιζονέτα συνολικής επιφάνειας 158 τ.μ. αποτελούμενη από δύο ορόφους 80 τ.μ. και 78 τ.μ. έκαστος, κείμενη στον Χολαργό Αττικής και επί της οδού ………… στην οποία διαμένει κατόπιν έγγραφης συμφωνίας η εν διαστάσει σύζυγός του με τα δύο τέκνα τους, εμπορικής αξίας 300.000 ευρώ και επομένως δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητου ποσού για έγγαμο με δύο παιδιά προσαυξημένο κατά 50% που ανέρχεται σε 450.000 ευρώ Σημειωτέον ότι ο ίδιος κατοικεί με την μητέρα και την αδερφή του σε άλλο ακίνητο.

Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου. Πέραν του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα ανήκει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο τύπου ΑΛΦΑ ΡΟΜΕΟ 156 που πρωτοκυκλοφόρησε το 1999, αυτό δε κατά την κρίση του Δικαστηρίου πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης λόγω της μικρής αξίας και παλαιότητάς του, η δε προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών.

Επομένως η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά του επί τετραετία που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τις οποίες οι πιστώτριες του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010)

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί ο μηνιαίος μισθός του και ενόψει αυτού το προς διάθεση στις πιστώτριές του ποσό λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών καθόσον δύνανται τα δύο τέκνα του να διατρέφονται από την εν διαστάσει σύζυγό του η οποία λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1.600 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 442.335, 49 ευρώ το οποίο αναλύεται σε 408.776,60 ευρώ στην πρώτη καθ’ ης, σε 18.962,17 ευρώ στη δεύτερη καθ’ ης, σε 5.916,17 ευρώ στην τρίτη καθ ης και σε 8.679,94 ευρώ στην κυρίως παρεμβαίνουσα Ν και σε κάθε μία το ποσό των 900 ευρώ αναλογεί : στην πρώτη καθ’ ης το ποσό των 831,76 ευρώ (900 Χ 408.776,60 : 442.335,49 ευρώ), στην δεύτερη της καθ’ ης το ποσό των 38,60 ευρώ (900 Χ 18.962,17 :442.335,49 ευρώ), στην τρίτη καθ’ ης το ποσό των 12,04 ευρώ (900 Χ 5.916,72 : 442.335,49) καις την κυρίως παρεμβαίνουσα το ποσό των 17,60 ευρώ (900 Χ 8.679,94 : 442.335,49).

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά :1) Η πρώτη καθ ης το ποσό των 39.924,48 ευρώ, 2) η δεύτερη καθ ης το ποσό των 1.853 ευρώ, 3) η τρίτη καθ ης το ποσό των 578 ευρώ, 4) η κυρίως παρεμβαίνουσα το ποσό των 844,80 ευρώ. Έτσι ο αιτών από το παραπάνω ποσό των 442.335,49 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά μόνον το ποσό των 43.200,28 ευρώ και επομένως απομένει υπόλοιπο 399.135, 20 ευρώ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της οικίας του από την εκποίηση μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθ. Κρητικό σελ. 148, αρ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας οικίας του αιτούντος για την οποία πρέπει αυτός να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου δηλαδή το ποσό των 255.000 ευρώ (300.000 χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια.

Από τις καταβολές αυτές για την διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της πρώτης από τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτών, καθόσον οι απαιτήσεις της από τα τρία πρώτα δάνεια, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Ε που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην μαιζονέτα του αιτούντα μετά τις καταβολές επί τετραετία ανέρχεται σε 368.616 ευρώ {408.540, 52 ευρώ (275.708,84 + 9.3213,39 ευρώ + 39618,29 ευρώ )- 39.924,48 ευρώ}. Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής θα γίνει μέχρι το ποσό των 255.000 ευρώ ( το 85% της εμπορικής αξίας της μαιζονέτας), απαλασσομένου του υπολοίπου τω χρεών του με την τήρηση και αυτή της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 20 έτη, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή των τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 950 ευρώ επί 240 μήνες ( 12 μήνες χ 20 χρόνια). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τις πιστωτικές κάρτες και δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές, ο αιτών απαλλάσσεται.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση του αιτούντος να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές τούτου, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ΄αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της εταιρίας με την επωνυμία Ν και εν μέρει την ένδικη αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, συνολικού ποσού 900 ευρώ επιμεριζόμενο συμμετρικά ως εξής : 1) στην πρώτη καθ’ ης το ποσό των 831,76 ευρώ, στην δεύτερη της καθ’ ης το ποσό των 38,60 ευρώ, στην τρίτη καθ’ ης το ποσό των 12,04 ευρώ και στην κυρίως παρεμβαίνουσα το ποσό των 17,60 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μία μαιζονέτα κείμενη στον Χολαργό Αττικής, στην οδό….., επιφάνειας 158 τ.μ., όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στην αίτηση.

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του στην πρώτη καθ ης το ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ το μήνα επί 240 μήνες, η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφαση, θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι 8-5-2012 σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Scroll to Top