Η απόφαση επιδικάζει καταβολή 50 ευρώ μηνιαίως σε άνεργο με προβλήματα υγείας.

Αριθμός 495/Φ113/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ.Μ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως Δ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22-05-2012 προκειμένου να δικάσει την από 31-08-2011 με αρθμ. καταθ. αίτηση.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α. Μ του Α κατοίκου Αγίου Δημητρίου, οδός Γ……., που παραστάθηκε, μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου, Άννας Κορσάνου. Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή τους και παραστάθηκαν ως ακολούθως:

1. «……………………….ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………….αρθμ , νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου

2. Τράπεζα «………………..που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………….αρθμ…………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της

3. «……………………», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη εταιρία «………………………» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός……………………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, ο αιτών και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθών ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αρθμ. 8735/6-9-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, επιδόθηκε νόμιμα στην τρίτη των καθών πλην όμως αυτή δεν εμφανίστηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου. Η διαδικασία, όμως, θα προχωρήσει σαν να ήταν η παραπάνω καθής δικονομικώς παρούσα (αρθ. 754§2 ΚΠολΔ).

Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 ορίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση του άρθρου 4 του προαναφερόμενου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών του. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του νόμου σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων (χρόνια ανεργία) του οφειλέτη χωρίς υπαιτιότητά του, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη βιοτικών του αναγκών ή άλλοι λόγοι ιδίας βαρύτητας) προσδιορίζονται με την απόφαση περί ρύθμισης, μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές. Ωστόσο για να προχωρήσει το δικαστήριο σε τέτοια ρύθμιση θα πρέπει οι εξαιρετικές συνθήκες να αποδεικνύονται από αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα ενώ η περίπτωση του καθορισμού μηδενικών δόσεων θα είναι πολύ σπάνια (Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εκδ. 2010 VII, αρθμ. 39, «Η απόφαση διευθέτησης οφειλών» Ευδοξ. Κιουπτσίδου, σεμινάριο Σχολής Δικαστών). Αν ο οφειλέτης πρέπει να κληθεί να πληρώνει μικρές δόσεις λόγω της ανεργίας ή ασθένειας τότε ο δικαστής μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάστασή του μεταγενέστερα όχι νωρίτερα από πέντε μήνες μήπως χρειαστεί να τροποποιήσει το ύψος των οφειλών του. Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και ζητεί αφού ληφθούν, υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και η οικογενειακή του κατάσταση να γίνει ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί περαιτέρω, η προδικασία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 08-09-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη γραμματεία και υπογράφεται από το μεσολαβητή ΔΜ και β) η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 17-6-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 ν. 3869/2010) σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του ν. 3869/2010. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 11 του ν. 3869/2010. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα παρακάτω:

Ο αιτών είναι ηλικίας 60 ετών και έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του χωρίς υπαιτιότητά του. Πιστωτές προς τους οποίους ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 1. Η «………………………..» στην οποία οφείλει συνολικά το ποσό των 58.375,89€ 2. Η Τράπεζα……………………..BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ στην οποία οφείλει το ποσό των 1.828,65. Συνολικά οφείλει στους πιστωτές του, το ποσό των 86.241,36 €. Ο αιτών εργάζονταν ως υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρία μέχρι το 2009 οπότε και απολύθηκε. Στη συνέχεια εργάστηκε για τέσσερις μήνες σε βιβλιοπωλείο στην Καλλιθέα μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 και τώρα έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά του έγγραφα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Η σύζυγός του ηλικίας 54 ετών είναι και εκείνη άνεργη και λαμβάνει επίδομα ανεργίας 360 €. Στην ανωμοτί κατάθεσή του ανέφερε ότι όσο εργαζόταν η σύζυγός του δεν της είχαν καταβληθεί μισθοί έξι μηνών γεγονός που αποτελεί σε κάθε περίπτωση, βασίμως διεκδικούμενο εισόδημα. Ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία και έχει ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, οι οποίες σημειωτέον κρίνονται υπερβολικές (3600 € ετησίως για ιατρικά έξοδα, 1200 € ετησίως για ένδυση υπόδηση κλπ) γίνεται από την οικονομική βοήθεια των παιδιών του ( βλ. ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος «….τα παιδιά μας βοηθούν η μια κόρη εργάζεται, η άλλη όχι αλλά ο σύζυγός της είναι καπετάνιος και μας βοηθάει…»). Το δικαστήριο κρίνει ότι ο αιτών πρέπει ενόψει των προαναφερομένων, να υποχρεωθεί να καταβάλλει στους πιστωτές του, μικρού ύψους καταβολές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, που ανέρχονται σε 50€ σύμμετρα κατανεμημένο στους πιστωτές του, σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Συγκεκριμένα 1) στην Τράπεζα ………………θα καταβάλλει το ποσό των 33,84 μηνιαίως επί μια τετραετία 2) στην …………………..θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 15,10 € και 3) στην………………………, θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 1,06 €. Ωστόσο, επειδή ο αιτών βρίσκεται σε αναμονή για τη λήψη πρόωρης σύνταξης από τον ασφαλιστικό του φορέα και το υπολειπόμενο της οφειλής του παραμένει, μετά την καταβολή μικρού ύψους καταβολών, αρκετά μεγάλο, θα πρέπει αφού γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η αίτηση, να επαναξιολογήσει ο δικαστής την κατάσταση του αιτούντος μεταγενέστερα με σκοπό να τροποποιήσει το ύψος των οφειλών του. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι είναι προς το συμφέρον του οφειλέτη να καταβάλει έστω και μικρό ποσό, ώστε και στην περίπτωση μεταγενέστερου επαναπροσδιορισμού να υπάρξει έναρξη της προθεσμίας των τεσσάρων ετών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. (Εφαρμογή του Ν. 3869/2010, Ι. Βενιέρης, Θ. Κατσάς, εκδ. 2012 κεφ. 14, σελ. 251). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τρίτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος .

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό καταβολής ύψους 50€ σύμμετρα κατανεμημένο στους πιστωτές του σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Στην ………………….θα καταβάλλει το ποσό των 33,84 μηνιαίως άτοκα για μια τετραετία 2) στην …………………..θα καταβάλλει μηνιαίως άτοκα για μια τετραετία το ποσό των 15,10€ και 3) στην …………………………θα καταβάλλει μηνιαίως άτοκα για μια τετραετία το ποσό των 1,06€.

Ορίζει νέα δικάσιμο την 16-10-2013 προκειμένου να επαναξιολογήσει, ο δικαστής, μεταγενέστερα την κατάσταση του αιτούντος, με σκοπό να τροποποιήσει το ύψος των οφειλών του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις 30-8-2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top