Προστασία οφειλέτη από διαταγή πληρωμής ή οποία εκδόθηκε μετά την αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείου.

Αριθμός απόφασης 54 /2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δ Μ την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς την παρουσία γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Μαρτίου 2012, για να δικάσει μεταξύ:


Του αιτούντος Χ Μ του Παναγιώτη, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.
Της καθης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………..που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………………..και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα.
Ο αιτών με την από 2-2-2012 αίτηση του που απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αριθμ. εκθ. κατ. 75/3-2-2012), δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, μετά από αναβολή, αυτήν που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητά για όσους λογούς επικαλείται να γίνει δεκτή.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο σημείωμα της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 Ν.3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ως τοιαύτα πρέπει να νοηθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΠολΔ στις διατάξεις αυτού (άρθρα 941 επ.) παράδοση ή απόδοση κινητών, ακινήτου, παράλειψη ή ανοχή πράξεως, κατάσχεση κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθρα 953 επ), κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 922 επ.), κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1022 επ.), αναγκαστική διαχείριση (άρθρα 1034 επ.) και προσωπική κράτηση (βλ. Αθ.Κρητικού Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις). Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτηση του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξης εκτέλεσης, δηλαδή η επίδοση της επιταγής. (Δ.Μακρής Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών με την υπό κρίση αίτηση του, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3869/2010, η διαδικασία της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-1 1-201 1 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της αίτησης.
Η αίτηση αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686 επ.ΚΠολΔικ, 6 του N.3869/201) για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 τταρ.1 του Ν.3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ερήμην της καθής (άρθρα 691, 696 παρ.1 ΚΠολΔικ), η οποία αν και κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν εκπροσωπήθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο (βλ. τις υπ αριθμ. 9631/6-2-2012 και 9689/14-2-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Α Α
Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα και όσα ανέπτυξε προφορικά και γραπτά η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 23-11-2011 αίτηση του (αρ. καταθ. 1875/201 1) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 7-2-2013, ζητώντας συγχρόνως να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο της πλήρους κυριότητας του που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πρώτη κατοικία, το οποίο είναι ένα διαμέρισμα της επί της οδού …………………….στο Γαλάτσι, πολυκατοικίας, επιφάνειας 70 τ.μ. Η αίτηση του άρθρου 4 έχει επιδοθεί νόμιμα στους πιστωτές του αιτούντος, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 9389/201 2-201 1, 9387/1 9-1 2-201 1, 9390/20-1 2-2011, 9353/13-12-201 1 και 9388/20-12-201 1 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Α Α.
Από τους πιστωτές, η καθής επισπεύδει σε βάρος του αιτούντος οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθ.64929/2011 πρώτου απογράφου εκτελεστού επί της υπ’ αριθμό …………….διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της από 22-12-2011 επιταγής προς πληρωμή, ακριβές αντίγραφο του οποίου επέδωσε στον αιτούντα στις 18-1-2012, όπως προκύπτει από την ίδια ημερομηνία σημείωση του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Β Κ επί του ως άνω κοινοποιούμενου αντιγράφου. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι τόσο η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, όσο και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3869/2010 θα ευδοκιμήσει, επειδή ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του.
Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη εκτέλεση σε βάρος του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-11-2011 αίτηση του (αρ. καταθ. 1875/201 1) που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 Ν.3869/1010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται καθώς η καθής δεν υποβλήθηκε σε δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής. Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος του αιτούντος δυνάμει του υπ’ αριθμό πρώτου απογράφου εκτελεστού επί της υπ’ αριθμό ……………..διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της από 22-12-2011 επιταγής προς πληρωμή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-1 1-2011 αίτηση του (αρ. καταθ. 1875/2011) που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3869/2010.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 20 Απριλίου
2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top