Θετική απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας με εκποίηση όμως του οχήματος του αιτούντος.

Αριθμός 633/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη…………., με τη σύμπραξη της Γραμματέας…………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Ιουνίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Γ. Κ. του Στυλιανού, κατοίκου……….. ο οποίος παραστάθηκε, με την πληρεξουσία Δικηγόρου του Άννα Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη ως πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 ν.3869/2010) και παρίστανται ως εξής:

1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία…………….., που εδρεύει στην…………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία. ………..που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

3) 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία. ………..που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία. ………..που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

5) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία. ………..που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

6) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία. ………..που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………….

Ο αιτών με την από 10-09-2011 αίτησή του, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης…………. , για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό 6, ζήτησε όσα περιέχονται σ’ αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών εκθέτει στην υπό κρίση αίτηση ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του προς τους πιστωτές του, οφειλές τις οποίες αναγράφει αναλυτικά ανά πιστώτρια, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ειδικότερα αναφέρει ότι είναι απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, έγγαμος, με δύο ενήλικα τέκνα και ένα ανήλικο, ηλικίας 27, 24 και 3 ετών αντίστοιχα, με συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.675,14 ευρώ ο ίδιος και 440,00 ευρώ η σύζυγός του, από τις οποίες κρατούνται από την υπηρεσία του μηνιαία το ποσόν των 308,23 ευρώ και αποδίδεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (3ο των πιστωτών). Ότι είναι κύριος της κατοικίας που αναφέρει, βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής και αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς του, καθώς και του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που επίσης αναφέρει. Ακολούθως εκθέτει αναλυτικά το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος των βιοτικών αναγκών της πενταμελούς οικογένειάς του, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.080,00 ευρώ, καθώς και τις οφειλές του προς τους πιστωτές του, τις οποίες εκθέτει αναλυτικά ανά πιστωτή, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 304.298,11 ευρώ. Καταλήγει ότι λόγω των συνεχών μειώσεων των εισοδημάτων του τα τελευταία έτη, αλλά και της σοβαρής μεταβολής των δανειακών υποχρεώσεών του με τη μετατροπή της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, οι μηνιαίες αποδοχές του δεν επαρκούν για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς του και την αποπληρωμή των δόσεων των οφειλών προς τους πιστωτές του, που ανέρχονται μηνιαία στο ποσό των 2.900 ευρώ, χωρίς προοπτική βελτίωσης. Με βάση το ιστορικό αυτό αναφέρει ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τους πιστωτές του και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και να ρυθμιστούν δικαστικά οι αναφερόμενες οφειλές του προς τους πιστωτές του με βάση το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει, άλλως σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 38696/2010, να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία του, να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη καθώς και θα συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη. Ακολούθως με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, ο αιτών διόρθωσε το μηνιαίο εισόδημά του στο ποσόν των 1.188,39 ευρώ και τις μηνιαίες βιοτικές του ανάγκες στο ποσόν των 1.000 ευρώ.

Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3869/2010, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για το παραδεκτό τους προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010: α) η από 27-08-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του αιτούντος με τους πιστωτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας που έχει συνταχθεί από τη Δικηγόρο Άννα Κορσάνου και β) η από 30-06-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του και της συζύγου του, των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμούν άλλες όμοιες αιτήσεις, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών των αιτούντων με απαλλαγή τους (βλ. το υπ’ αριθμόν 263γ/2012 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε απάντηση στο υπ’ αριθμ. 504/14-05-2012 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Κρωπίας). Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένου του αντιθέτου ισχυρισμού των πιστωτών, αφού ο αιτών αναφέρει: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του, ως φυσικού προσώπου που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 3) σχέδιο διευθέτησης οφειλών (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν. /64-Ανάτυπο σελ. 1477, επιπλέον βλέπε Ειρ. Θεσ. 5105/05-08-2011 & Ειρ. Λαρ. 106/2011, οίκοθεν) και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί από άποψη ουσιαστικής βασιμότητας.

Ακολούθως η 3η, 4η και 6η των πιστωτών, με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων τους δικηγόρων και καταχώρισή της στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, καθώς και ανάπτυξή της στις έγγραφες προτάσεις τους προέβαλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους του αιτούντος, την οποία θεμελιώνουν στους ειδικότερους λόγους που έκαστη τούτων αναπτύσσει στις έγγραφες προτάσεις. Η δε 2η και 5η των πιστωτών ισχυρίστηκαν ότι ο αιτών έχει παραβεί την υποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρουν και ζητούν την απόρριψη της αίτησης για το λόγο αυτό. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί συνιστούν ενστάσεις, τυγχάνουν ορισμένες και νόμιμες, στηριζόμενες στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 αντίστοιχα πρέπει να ερευνηθούν κατ΄ ουσία.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261ΚΠολΔ)και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο §4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, Γ. Κ. του Στυλιανού και της Ελισσάβετ, κάτοικος Γέρακα Αττικής, που έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το έτος 1959 (53 ετών σήμερα), είναι έγγαμος με τη Ν. Β. , με τρία τέκνα, δύο ενήλικα, τον Σ. Κ., γεννημένο το έτος 1984 και τη Μ. Κ., γεννημένη το έτος 1987 και ένα ανήλικο τέκνο, την Τ. Κ., γεννημένη το έτος 2008. Είναι απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης την εκ 1048,02 σύνταξη, συν τη μηνιαία δόση ποσού 308,23 ευρώ προς το……….., 3ο των ανωτέρω πιστωτών, συν το ποσό των (289,12:3=) 96,37 ευρώ, που λαμβάνει από το Μ. Τ. Αεροπορίας, καθώς και το ποσόν των 44,00 ευρώ ως επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το ενημερωτικό σημείωμα των συντάξεων του 2ου τριμήνου 2012 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την τρέχουσα μισθοδοσία μερισμάτων μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 από το μετοχικό ταμείο αεροπορίας και το από 01-06-2011 έγγραφο του ΟΓΑ (κλάδος ΣΤ οικογ. Επιδομάτων) που προσκομίζει. Συνεπώς οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της συζήτησης της αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 1496,62 ευρώ. Η σύζυγός του, ……………………, υπηρετεί ως αλλοδαπή υπότροφη ιατρός στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» από 16-09-2009 και λαμβάνει μηνιαίο μικτό ποσό των 440,21 ευρώ, όπως προκύπτει από την 04-01-2011 βεβαίωση του προϊσταμένου των οικον. Υπηρεσιών του νοσοκομείου αυτού που προσκομίζεται. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει στην κυριότητά του ένα οικόπεδο, επιφανείας 205,22 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού………….. αρ…. και φέρει αριθμό ΚΑΕΚ …………………… Το οικόπεδο αυτό έχει περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του αιτούντος με αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμ………….. συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου………….., νόμιμα καταχωρημένο στο κτηματολογικό γραφείο Κορωπίου. Εντός του οικοπέδου αυτού ο αιτών έχει εγκαταστήσει ΠΡΟΚΑΤ διώροφη οικία με υπόγειο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… άδειας οικοδομής, συνολικής επιφανείας 186,75 τ.μ., όπως προκύπτει από τη, χωρίς ημερομηνία, έκθεση εκτίμησης αξίας ακινήτου του αρχιτέκτονος μηχανικού ………….., που ο αιτών προσκομίζει. Έχει επίσης στην κυριότητά του το υπ’ αριθμ. …………. αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDES τύπου C200 KOMPRESSOR κυβισμού 1796 cc με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας την 23-05-2005. Λόγω της μείωσης των εισοδημάτων του αιτούντο, όπως αυτή προκύπτει από το συσχετισμό των προσφάτων μισθολογικών στοιχείων που προσκομίζει και των εισοδημάτων του στα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικ. ετών 2008,2009,2010,2011 και 2012, καθώς και του δανεισμού στον οποίον κατέφυγε για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις που είχε ήδη αναλάβει, ο αιτών περιήλθε χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, δεν διαφαίνεται δε προοπτική βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης. Οι προς ρύθμιση οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί του τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα οι οφειλές του αιτούντος στους πιστωτές του είναι :

1) Από την ……….έλαβε: α) στις 24-09-2008 στεγαστικό δάνειο διαρκείας 30 έτη, με αρ. λογ………………., για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 (ημέρα επίδοσης της αίτησης) το ποσόν των 177.883,48 €, β) στις 13-07-2009 στεγαστικό δάνειο, με αρ. λογ……………, για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 (ημέρα επίδοσης της αίτησης το ποσόν των 18. 998,90€, γ) στεγαστικό δάνειο με αρ. λογ………….. , για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 (ημέρα επίδοσης της αίτησης) το ποσόν των 178,23 € , δ) στις 13-08-2008 καταναλωτικό δάνειο με αρ. λογ…………………, για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 (ημέρα επίδοσης της αίτησης) το ποσόν των 18.994,35 € και ε) στις 16-09-2008 καταναλωτικό δάνειο με αρ. λογ……………., για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 (ημέρα επίδοσης της αίτησης) το ποσόν των 6.684,12 €, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση που περιλαμβάνεται στις από 15-11-2011 παρατηρήσεις της και στις έγγραφες προτάσεις της. Σημειωτέον, ότι για τις δυο πρώτες οφειλές από στεγαστικά δάνεια έχει εγγραφεί προσημείωση α΄και β΄ υποθήκης υπέρ της πιστώτριας αυτής, σε βάρος του ανωτέρω αναφερόμενου ακινήτου του αιτούντος.

2) Από την Τράπεζα ……….. ο αιτών έλαβε: α) δάνειο «Όλα σε 1» με αρ. λογαριασμού 1467752, για το οποίο οφείλει στις 20-10-2011 το ποσόν των 18317 € και β) δάνειο υπερανάληψης με αρ. λογ…………, για το οποίο της οφείλει στις 20-10-2011 το ποσόν των 3561 €, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση που περιλαμβάνεται στις από 24-11-2011 παρατηρήσεις της και στις έγγραφες προτάσεις της.

3) Από την τράπεζα………. , έλαβε δάνειο με αρ. λογ……………., το οποίο εξυπηρετείται μεν, λόγω της μεταξύ τους συμφωνίας παρακράτησης μέρους της σύνταξης του αιτούντος, αλλά στις 04-04-2011 το σύνολο των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχονταν στο ποσόν των 25743,86 €, όπως προκύπτει από την 04-04-2011 αναλυτική κατάσταση οφειλών.

4) Από την τράπεζα…………………, έλαβε καταναλωτικό δάνειο με την υπ’ αριθμ…………………. σύμβαση, για το οποίο της οφείλει στις 30-03-2011 το ποσόν των 20.355,56 €, όπως προκύπτει από την από 30-03-2011 βεβαίωση της πιστώτριας αυτής ελλείψει νεώτερης.

5) Από την τράπεζα……………, έλαβε: α) δάνειο με αρ. χορήγησης …………….. , για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 το συνολικό ποσό των 486,08€ και β) δανειοπιστωτική κάρτα με αρ. λογ………………., για το οποίο της οφείλει στις 05-10-2011 το συνολικό ποσό τα ων 1952,51 €, όπως προκύπτει από την 05-10-2011 βεβαίωση της πιστώτριας αυτής και

6) Από την ανώνυμη εταιρία παροχής πιστώσεων ο αιτών έλαβε στις 13-02-2006 δανειοπιστωτική κάρτα με αριθμό……………., για την οποία της οφείλει στις 31-03-2011 το συνολικό ποσόν των 6397,50€, όπως προκύπτει από το από 31-03-2011 έγγραφο της πιστώτριας αυτής.

Συνεπώς το σύνολο των οφειλών του αιτούντος, των οποίων τη ρύθμιση ζητεί με την υπό κρίση αίτηση, ανέρχονται στο ποσό των 299.552,59 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε ο αιτών έχει κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1.496,62 ευρώ και η σύζυγός του ποσού 440,21 ευρώ, με συνέπεια το μηνιαίο οικογενειακό του εισόδημα να ανέρχεται στο ποσό των 1.936,83 ευρώ. Το δε ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών της τριμελούς οικογένειάς του, εκτιμάται στο ποσό των 1.000 ευρώ περίπου όπως περιόρισε αυτό με δήλωσή του στο ακροατήριο και κρίνεται εύλογο. Επομένως, τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών τραπεζών, χωρίς προοπτική βελτίωσης. Συνεπώς ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για το χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του, στις οποίες θα συμπεριληφθούν οι ανωτέρω μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την τράπεζα…………… , στο πλαίσιο της ρύθμισης όλων των οφειλών του αιτούντος, απορριπτομένης ως αβάσιμης της ένστασης ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης που προέβαλε. Απορριπτέες ως αβάσιμες κατ’ ουσίαν, κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, τυγχάνουν και οι νόμιμες ενστάσεις περί δόλου, ανειλικρινούς δηλώσεως και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προέβαλαν οι πιστωτές. Συνεπώς πρέπει να ρυθμισθούν οι ανωτέρω οφειλές του αιτούντος προς τους πιστωτές του με τη καταβολή μηνιαία του ποσού των 600,00 ευρώ επί 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 8 του ν. 3869/2010) συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα: 1) στην τράπεζα………….. , της οποίας η πρώτη απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 59,38% επί του συνόλου των απαιτήσεων, η δεύτερη σε ποσοστό 6,34% , η τρίτη σε ποσοστό 0,06%, η τέταρτη σε ποσοστό 6,34% και η πέμπτη σε ποσοστό 2,23% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 356,30€, 38,05€, 0,36€, 38,05€ και 13,39 € αντίστοιχα. 2) Στην τράπεζα……….., της οποίας η πρώτη ανωτέρω απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 6,11% επί του συνόλου των απαιτήσεων και η δεύτερη σε ποσοστό 1,19% αυτών, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 36,70€ και 7,20€ αντίστοιχα, 3) στην τράπεζα…………….. της οποίας η ανωτέρω απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 8,59 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 51,60 ευρώ, 4) στην τράπεζα ………….., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 6,80 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για το χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 40,80€, 5) στην τράπεζα……. , της οποίας η πρώτη απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,16 % και η δεύτερη σε ποσοστό 0,65% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ποσό των 1,00€ και 4,00 € αντίστοιχα και 6) στην εταιρία παροχής πιστώσεων……………, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,14 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 13,00€. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει ποσοστό 10% εκ του ποσού που σήμερα ο αιτών της οφείλει κατά τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα.

Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 1, με την εκποίηση δηλαδή του υπ’ αριθμ. …………….. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος, εργοστασίου MERCEDES τύπου C 200 KOMPRESSOR κυβισμού 1796 cc με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας την 23-05-2005. Σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η εμπορική αξία του αυτοκινήτου του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 16.000 ευρώ και για το λόγο αυτό αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, από τη ρευστοποίηση του οποίου θα ικανοποιηθεί μέρος των απαιτήσεων των πιστωτών του. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου) στην εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με την εμπορική αξία του και στη συνέχεια στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών από το τίμημα. Η εκποίηση θα ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Το τελικό ποσό που θα επιτευχθεί από τη εκποίηση θα διανεμηθεί στους δανειστές της αιτούσας βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής κατά τους ορισμούς του άρθρου 9 του νόμου, τον οποίο στη συνέχεια θα συσχετίσει με το φάκελο των εγγράφων του αιτούντος που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

Το αίτημα του αιτούντος να εξαιρεθεί από τη εκποίηση η κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ήτοι του αναφερόμενου στο ιστορικό ακινήτου επί της οδού …………..ακίνητο (οικόπεδο με διώροφη οικία) πρέπει να γίνει δεκτό, καθόσον συντρέχουν προς τούτο οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. α του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα πρόκειται για το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία του δε υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας εγγάμου με προστατευόμενα τέκνα προσαυξημένο κατά 50%. Για το λόγο αυτό, ήτοι για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα πρέπει να καταβληθεί το 85% της σημερινής εμπορικής της αξίας, η οποία σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και αφού ληφθεί υπόψη η αξία της, όπως προκύπτει από τις εμπράγματες ασφάλειες επ’ αυτής , εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσόν των 200.000 ευρώ και όχι 110.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο αιτών. Συνεπώς ο αιτών πρέπει να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσόν των 170.000 ευρώ (200.000 € Χ85%). Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο που θα ισχύσει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόεμνο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, η καταβολή του για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ξεκινήσει τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γενομένου δεκτού του αιτήματος του αιτούντος για περίοδο χάριτος, καθόσον εκτιμάται ότι τα εισοδήματα της οικογενείας του κατά το χρόνο αυτό θα έχουν βελτιωθεί, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να ορισθεί σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του και των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Περαιτέρω οι απαιτήσεις της 1ης των πιστωτών θα μειωθούν κατά το ποσό του τιμήματος που θα εισπράξει λόγω της προνομιακής ικανοποίησής της από τη εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος (αυτοκινήτου) χωρίς να μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων το ποσό αυτό. Η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο ποσό των 708,00 ευρώ (20 έτηΧ12 μηνες=240 μήνες). Από τις δόσεις αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η πρώτη των πιστωτών………., της οποίας μέρος του χρέους είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια και μετά την πάροδο 4ετίας και χωρίς να μπορεί εκ των προτέρων να προσδιορισθεί το ποσόν που θα λάβει από την εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου, συμμέτρως δε οι λοιποί πιστωτές.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το συνολικό ποσό του υπολοίπου των οφειλών του αιτούντος, καθόσον οι πιστωτές, πέραν από τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία, πρόκειται να ικανοποιηθούν και από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της τελευταίας ρύθμισης, η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, προς εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο του αιτούντος όσο και της εν λόγω πιστώτριας (άρθορ9 παρ.1 του νόμου), ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία ως προς το ακριβές ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα καταβάλλεται. Έτσι στον ίδιο εκκαθαριστή, θα ανατεθεί ακόμη το έργο της έγγραφης ενημέρωσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, του αιτούντος και των πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών τους προς κάθε μία από αυτές το οποίο θα διανεμηθεί σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απατήσεις της 1ης των πιστωτριών τραπεζών που εξασφαλίζονται εμπραγμάτως.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στη αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση κατά ένα μέρος.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος, με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν από το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης ως εξής:

1) στην τράπεζα………….. , της οποίας η πρώτη απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 59,38% επί του συνόλου των απαιτήσεων, η δεύτερη σε ποσοστό 6,34% , η τρίτη σε ποσοστό 0,06%, η τέταρτη σε ποσοστό 6,34% και η πέμπτη σε ποσοστό 2,23% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 356,30€, 38,05€, 0,36€, 38,05€ και 13,39 € αντίστοιχα. 2) Στην τράπεζα……….., της οποίας η πρώτη ανωτέρω απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 6,11% επί του συνόλου των απαιτήσεων και η δεύτερη σε ποσοστό 1,19% αυτών, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 36,70€ και 7,20€ αντίστοιχα, 3) στην τράπεζα…………….. της οποίας η ανωτέρω απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 8,59 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 51,60 ευρώ, 4) στην τράπεζα ………….., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 6,80 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για το χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 40,80€, 5) στην τράπεζα……. , της οποίας η πρώτη απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,16 % και η δεύτερη σε ποσοστό 0,65% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ποσό των 1,00€ και 4,00 € αντίστοιχα και 6) στην εταιρία παροχής πιστώσεων……………, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,14 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 13,00€.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την πρόσφορη εκποίηση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας………. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος, εργοστασίου MERCEDES τύπου C200 KOMRESSOR κυβισμού 1796 cc με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας την 23-05-2005, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 16.000,000 ευρώ.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή του Ι.Ν. , κάτοικο………….., τηλ…., ο οποίος και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του ποιο πάνω αυτοκινήτου, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και η σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών από την εκποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μια διώροφη οικοδομή με υπόγειο, συνολικής επιφανείας 186,75 τ.μ., κτισμένη σε οικόπεδο, επιφανείας 205,22 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο …………,επί της οδού .. και φέρει αριθμό ΚΑΕΚ………., την κυριότητα του οποίου ο αιτών έχει αποκτήσει με αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμ……. συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου…….., νόμιμα καταχωρημένο στο κτηματολογικό γραφείο Κορωπίου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ (240) μήνες (20 χρόνια χ 12 μήνες) προς προνομιακή ικανοποίηση της 1ης των πιστωτών και σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών, που θα ξεκινήσουν μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τον πιο πάνω Δικηγόρο, στον οποίο αναθέτει την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της ρύθμισης για τη εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης του αυτοκινήτου, του αιτούντος και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών τους μετά την αφαίρεση και των καταβολών επί 4ετία.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάστηκε.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Κορωπί στις 25 Οκτωβρίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top