ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

70/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α. Κ. και τη Γραμματέα Σ.Τ.

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του την 9/11/2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας : Φ. Σ. του Χ., κατοίκου Πετρούπολης η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννας Κορσάνου.

Των πιστωτριών : της αιτούσας τραπεζικών εταιρειών, οι οποίες μςτά την κατ’ άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ (σε συνδ. με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010) διάταξη του αρμόδιου δικαστού, περί κλητεύσεως αυτών, κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής :

1) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Α» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ε.Γ.

2) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σ.Β.

3) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μ.Π.

4) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Γ» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ε.Φ.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23/5/2011 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 31/25-5-2011, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της και ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, και απαλλαγή έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από μέρους της κατάσταση χρεών.

Η αίτησή της με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα αρμοδίως και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ) εφόσον προσκομίζεται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 : α) η από 3-5-2011 βεβαίωση περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού της με τους πιστωτές της καθώς και β) η από 13-05-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως της περιουσίας της και των εισοδημάτων της καθώς και του συζύγου της και των απαιτήσεων των πιστωτών της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα στα τηρούμενα αρχεία του Δικαστηρίου τούτου προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών της και απαλλαγή της (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010).

Επομένως η υπό κρίση αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 είναι νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,7,8,9, και 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός. Ο ισχυρισμός της εκ των καθών η αίτηση Ε., ότι η αιτούσα δεν της απηύθηνε πρόσκληση να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις της και να δηλώσει, αν συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 3869/2010 κρίνεται αβάσιμος, καθόσον με την μη πρόσκληση δεν επέρχονται απλώς οι έννομες συνέπειες, που ορίζονται απ’ αυτή και συνδέονται με τη νομότυπη επίδοση, δηλαδή αυτή της τεκμαιρόμενης συναίνεσης του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψη ν’ απαντήσει στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία. Τέτοιο όμως ζήτημα δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον η παραπάνω πιστώτρια απάντησε αρνητικά στο σχέδιο αυτό με παρατηρήσεις, που υπέβαλε εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού (βλ. προσκομιζόμενα έγγραφα παρατηρήσεων).

Η εκ των πιστωτριών Ε με τις υποβληθείσες έγγραφες παρατηρήσεις της και τις έγγραφες προτάσεις της, που κατέθεσε, συμφώνησε με την πρόταση της αιτούσας για την από μέρους της καταβολή μηνιαίας δόσεως ποσού 60 ευρώ, μέχρις εξοφλήσεως του χρέους της. Ο συμβιβασμός όμως αυτός, εφόσον το χρέος προς την Ε δεν υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, δεν μπορεί να ισχύσει αφού δεν συμφωνούν και οι λοιποί πιστωτές ή τουλάχιστον οι πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Επομένως και για τον πιστωτή αυτό (Ε) θα ακολουθηθεί η διαδικασία της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της αιτούσας (άρθρα 2 παρ. 2, 7 παρ. 2,3, του Ν. 3869/2010).

Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (βλ. πρακτικά συνεδρίασης) και όλα τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει αυτή και τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 861,60 ευρώ. Το έτος 2010 και σύμφωνα με σχετική βεβαίωση έλαβε για τις πάσης φύσεως αποδοχές της το συνολικό ποσό των 12.904,19 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.075,40 ευρώ το μήνα. Ο σύζυγός της αρχικά ήταν άνεργος και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2010 επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ με το συνολικό ποσό των 4.497 ευρώ. Ήδη αυτός (σύζυγος ) εργάζεται ως τεχνίτης με μηνιαίο μισθό 1.057,68 ευρώ. Άλλα εισοδήματα δεν έχουν. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη από τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) :

Α) Από την Α, από σύμβαση δανείου «ΚΑΡΤΑ» ποσό 13.093,23 ευρώ.

Β) Από την Ε, από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 8.089,67 ευρώ

Γ) Από την Ε : α) από σύμβαση δανείου «ΚΑΡΤΑ» ποσό 7.055,21 ευρώ και β) από σύμβαση δανείου «ΚΑΡΤΑ» ποσό 2.085,90 ευρώ και συνολικά 9.141,11 ευρώ (7.055,21 + 2.085,90). Και

Δ) Από την Γ : α) Από σύμβαση δανείου «ΚΑΡΤΑ» ποσό 3.283,11 ευρώ β) από σύμβαση δανείου «ΚΑΡΤΑ» 1.586,76 ευρώ. Και γ) από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 16.239,66 ευρώ και συνολικά 21.109,53 ευρώ (3.283,11 + 1.586,79 + 16.239,66)

Τα συνολικά χρέη της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 51.433,54 ευρώ (13.093,23 + 8.089,67 + 9.141,11 + 21.109,53). Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τους πιστωτές της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας αποτελεί το ακίνητο που η αιτούσα έχει στην κυριότητά της και μόνο κατά ψιλή κυριότητα, ήτοι ένα διαμέρισμα εμβαδού 83,83 τ.μ. κατασκευής έτους 1982 που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο πολυκατοικία στην Πετρούπολη Αττικής και στη διασταύρωση των οδών επί της οποίας φέρει τον αριθμό , αντικειμενικής αξίας 45.864 ευρώ και αγοραστικής αξίας 70.000 ευρώ στο οποίο (διαμέρισμα) δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα βάρη. Η αιτούσα με βάση τις αποδοχές της μπορεί την επόμενη τετραετία να καταβάλει μηνιαία δόση (600) εξακόσια ευρώ συμμέτρως διανεμόμενη στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το ύψος της οφειλής σε καθένα τούτων. Ειδικότερα να καταβάλλει : α) στην Α το ποσό των 152,74 ευρώ (13.093,23 χ 600 : 51.433,54) β) στην Ε, 94,37 ευρώ (8.089,67 χ 600 : 51.433,54 ευρώ) γ) στην Ε, το ποσό των 106,64 ευρώ (9.141,11 χ 600 : 51.433,54) δ) στην Γ το ποσό των 246,25 ευρώ (21.109,53 χ 600 : 51.433,54).

Την ανωτέρω μηνιαία δόση θα καταβάλει η αιτούσα για μία τετραετία από τον επόμενο μήνα από της κοινοποίησης της απόφασης και για μία 4ετία ήτοι για 48 δόσεις και εντός του πρώτου 3ημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα. Συνεπώς στο τέλος της τετραετία η αιτούσα θα έχει καταβάλει : α) στην Α ποσό 7.331,52 ευρώ (152,74 ευρώ δόση χ 48 δόσεις) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσό 5.761,71 ευρώ (13.093,23 – 7.331,52). β) στην Ε, ποσό 4.529,76 ευρώ (94,37 ευρώ δόση χ 48 δόσεις) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσό 3.559,91 ευρώ (8.089,67 – 4.529,76). γ) στην Ε ποσό 5.118,72 ευρώ ( 106,64 ευρώ χ 48 δόσεις) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσό 4.022,39 ευρώ (9.141,11 – 5.118,72). Και δ) στην Γ, ποσό 11.820 ευρώ (246,25 ευρώ χ 48 δόσεις) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσό 9.289,53 ευρώ (21.109,53 – 11.820) και συνολικά θα έχει καταβάλει 28.800 ευρώ (7.331,52 +4.529,76 +5.118,72 + 11.820).

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ,2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ’ αυτή, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας της από την εκποίηση (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αρ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 70.00 ευρώ δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 59.500 ευρώ (70.000 χ 85 %). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 5 χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από της καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απαιτήσεις των πιο πάνω τραπεζών, καθόσον καμία από αυτές δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη και συνεπώς δε συντρέχει περίπτωση προνομιακής ικανοποίησης κάποιας από αυτές (άρθρο 9 παρ.2).

Μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού, των 28.800 ευρώ απομένει υπόλοιπο χρέους 22.633,54 ευρώ (51.433,54 – 28.800) το οποίο αναλύεται σε 5.761,71 ευρώ προς την Α, σε 3.559,91 προς την Ε, σε 4.022,39 προς την Ε και 9.289,53 ευρώ προς την Γ. Έτσι με τις καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως για το υπόλοιπο των απαιτήσεών τους οι πιστωτές μέχρι του ποσού των 59.500 ευρώ (70.000 χ 85% εμπορικής αξίας της κατοικίας), που είναι το όριο που ορίζει ο νόμος, το οποίο είναι μεγαλύτερο του υπολοίπου των απαιτήσεων και συνεπώς θα πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως αυτές.

Το ποσό αυτό θα καταβάλει σε μία 5ετία με τετραετή περίοδο χάριτος από της δημοσιεύσεως της απόφασης και εντεύθεν με μηνιαία δόση 377,22 ευρώ (22.633,54 : 60 μήνες) συμμέτρως διανεμόμενο στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα ως εξής : α) στην Α ποσό 96,03 ευρώ (5.761,71 χ 377,22 :22.633,54), β) στην Ε ποσό 59,33 ευρώ (3.559,91 χ 377,22 : 22.633,54), γ) στην Ε ποσό 67,04 (4.022,39 χ 377,22 : 22.633,54). Και δ) στην Γ ποσό 154,82 ( 9.289,53 χ 377,22 : 22.633,54). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει 4 χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με την παρουσία των διαδίκων.,

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η μέρα του πρώτου ημερολογιακού μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, την οποία ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ, την οποία κατανέμει ως εξής : α) στην Α το ποσό των 152,74 ευρώ β) στην Ε, 94,37 ευρώ γ) στην Ε, το ποσό των 106,64 ευρώ δ) στην Γ το ποσό των 246,25 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι την ψιλή κυριότητα του διαμερίσματος με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α/1) του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 83,23 τ.μ. της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Πετρούπολη Αττικής και στην διασταύρωση των οδών επί της οποίας φέρει τους αριθμούς

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει προς διάσωση της κατοικίας της επί πέντε (5) έτη στους πιστωτές της σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις τα εξής ποσά : α) στην Α ποσό 96,03 ευρώ και επί 60 μήνες, β) στην Ε ποσό 59,33 ευρώ και επί 60 μήνες, γ) στην Ε ποσό 67,04 και επί 60 μήνες. Και δ) στην Γ ποσό 154,82 και επί 60 μήνες. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει την 1η μέρα του πρώτου ημερολογιακού μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στο Ίλιον στις 24-2-2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top