Προστασία οφειλέτη από διαταγή πληρωμής ή οποία εκδόθηκε μετά την άιτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείου.

Αριθμός Απόφασης 75/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α Δ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς την σύμπραξη Γραμματέας.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:


Του αιτούντος: Λ.Π του Ευσταθίου, κατοίκου …………..που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.
Ο αιτών με την από 8-5-2012 αίτηση του διαδικασίας Ασφαλιστικών (Ν. 3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 556/10-5-2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.
Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος; που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια του αιτούντος δήλωσε ότι παρίσταται ως εξής:

Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …………..που εδρεύει στην Αθήνα……………………..) και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσας, δεν παραστάθηκε.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό.

Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση του, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση ζητεί να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του, δυνάμει της από 25-4-2012 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν …………..Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από την «………………..για ικανοποίηση αξίωσης της ύψους (13877,93) ευρώ, που προέρχεται από σύμβαση πιστωτικής κάρτας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 13-7- 2011 αίτησης του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της αίτησης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη
αυτεπαγγέλτως (άρθρα 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ) και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα εξής:
Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 13-7-2011 αίτηση του κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Εκ των πιστωτών, η καθ’ ης ……………….επισπεύδει εκτέλεση σε βάρος του αιτούντος, σ’ εκτέλεση της υπ’ αριθμόν ………………….Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγκαστική εκτέλεση, δυνάμει της ως άνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή, για απαίτηση ύψους (13877,93) ευρώ.
Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τόσο η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, όσο και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει. Τούτο καθόσον πιθανολογήθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Νόμου, δηλαδή ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς την καθ’ ης και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών χωρίς δόλο.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος του αιτούντος εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 13-7-2011 αιτήσεως του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη στην καθ’ ης ελλείψει αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του, δυνάμει της από 25-4-2012 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν ………………Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από την …………………μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 13-7-2011 αίτησης του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.
Αθήνα 1 Ιουνίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Scroll to Top