Διαγραφή 154.000 ευρώ σε συμβασιούχο δήμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 76/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πειραιά Χ. Δ. και τη Γραμματέα Π. Α.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Κ.Π. του Ν., κατοίκου Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα, κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν. 3868/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και φέρουν τις επωνυμίες : 1) «Ε», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο.. 2) «Τ», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο .. 3) «Α», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο.. 4) «Η», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξουσία δικηγόρο.. 5) «Τ» η οποία δεν παραστάθηκε και 6) «Δ» που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο…

Ο αιτών με την από ../5/2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης ……./2011, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο αιτών, επικαλούμενος, με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτριών του τραπεζικών εταιριών.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3. Ω 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2. Παρ.2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από… βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και την με ημερομηνία … υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών. (άρθρα 13 παρ. 2 ν 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,8,9, και 11 του ίδιου νόμου. Εφ’ όσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : ο αιτών, κάτοικος Πειραιά, είναι έγγαμος, 40 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα (βλ. προσαγόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιά), εκ των οποίων το ένα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και εργάζεται ως συμβασιούχος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.330 ευρώ (βλ. προσαγόμενη σχετική βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων με ημερομηνία …….), ενώ η σύζυγός του είναι άνεργη και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο εκτιμά ότι , λαμβάνοντας υπόψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειάς του ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, δεδομένου ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία (διαμέρισμα 110 τ.μ.) Ο αιτών έχει οφειλές που ανέρχονται αθροιστικά : 1) έναντι της Ε από δύο πιστωτικές κάρτες, ένα καταναλωτικό δάνειο και τρία στεγαστικά στο ποσό των 185.547 ευρώ, εκ των οπίων τα στεγαστικά, συνολικού ύψους 180.041 ευρώ είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια, 2) έναντι της E από ένα καταναλωτικό δάνειο στο ποσό των 81.644 ευρώ, 3) έναντι της Α από δύο καταναλωτικά δάνεια στο ποσό των 8.622 ευρώ, 4) έναντι της Η από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 5.461 ευρώ, 5) έναντι της Τα από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 2.623 ευρώ, 6) έναντι της Δ από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 8.623 ευρώ. Ήτοι το σύνολο της οφειλής του αιτούντος ανέρχεται σε 292.522 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι του χρονικού σημείου που χορηγήθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από τη κάθε μία τράπεζα. Εν προκειμένω είναι προφανής η συνυπαιτιότητα των Τραπεζών στην υπερχρέωση του αιτούντος , δεδομένου ότι προέβησαν σε πολλαπλής φύσεως δανεισμό του, ενόσω τα δηλούμενα από αυτόν εισοδήματα δεν δικαιολογούσαν την σε τέτοια έκταση δανειοδότηση αυτού. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο αιτών είναι χωρίς καμία αμφιβολία υπερχρεωμένος και λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει στο ακέραιο τις χρηματικές οφειλές του. Ο αιτών είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με την σύζυγό του ενός διαμερίσματος επιφάνειας 110 τ.μ. στον …όροφο οικοδομής, επί της οδού Ψ. , στον Πειραιά και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογένειάς του. Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε ως νεόδμητο το έτος 2004, μαζί με μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης, η αντικειμενική αξία των οποίων, η οποία αναφέρεται στον τίτλο κτήσης, ανερχόταν στο ποσό των 98.846 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό εκταμιευθέν ως στεγαστικό δάνειο ποσό εκ μέρους της α΄ των καθ’ων ανήλθε σε 195.000 ευρώ, ποσό που πιθανότατα αντικατοπτρίζει και το πραγματικό τίμημα αγοράς. Η σημερινή εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 140.000 ευρώ λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας των 8 ετών και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει οδηγήσει σε πάγωμα της αγοραστικής κίνησης στα ακίνητα και σε πτώση των τιμών. Ο αιτών με το δικόγραφο της αίτησης του ζήτησε να εξαιρεθεί το ακίνητο αυτό από την εκποίηση.

Επειδή ο αιτών αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις παραπάνω οφειλές του, το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο ρύθμισης αυτών δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες Τράπεζες, πρέπει το Δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στα 400 ευρώ δεδομένου ότι κρίνεται ότι το απομένον οικογενειακό εισόδημα επαρκεί για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του. Περαιτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του νόμου και τα χρέη του αιτούντος προς τις 3ης έως και 6η των καθ’ων πρέπει να διαγραφούν, δεδομένου ότι τελούν σε μεγάλη δυσαναλογία με τα χρέη προς τις δύο πρώτες τράπεζες και τα ποσά των οφειλών κρίνονται χαμηλά σε σχέση με το συνολικό χρέος του αιτούντος.

Ειδικότερα ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο της δημοσίευσης της απόφασης, το ποσό των 277 ευρώ προς την Ε και το ποσό των 123 ευρώ προς την Ε. Συνολικά ο αιτών θα καταβάλει στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης το ποσό των 19.200 ευρώ (48 μήνες επί 400 ευρώ) και θα απομείνει υπόλοιπο οφειλής ανερχόμενο σε 247.991 ευρώ (185.547 + 81.644= 267.1191 – 19.200).

Το διαμέρισμα συνιδιοκτησίας του αιτούντος, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της οικογένειας, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Ε. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο, και εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο . π σελ. 148, αριθμ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη- αιτούντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (άρθρο 9 παρ.2 τελευταίο εδάφιο ν. 3869/2010), για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 119.000 ευρώ (140.000 ευρώ Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολή, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη , λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω οικονομικής του δυνατότητας. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 495,83 ευρώ (119.000 ευρώ : 240 μήνες της εικοσαετίας). Η καταβολή της δόσης αυτής θα γίνεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και η έναρξη καταβολής των δόσεων αυτών τοποθετείται στον μήνα Μάιο 2016. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της ανωτέρω 1ης πιστώτριας από το ως άνω στεγαστικό δάνειο, καθ’ όσον η απαίτηση από αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Περαιτέρω, το υπόλοιπο των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτριών, μετά τις καταβολές επί 4ετία, ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του οφειλέτη. Συνεπώς θα απαλλαγεί πέραν του 85% ποσού της οφειλής του. Συνεπώς, θα απαλλαγεί πέραν του 85% ποσού της οφειλής του (κατά τα ανωτέρω).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εκτιθέμενων θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 5ης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ οριστικά τις οφειλές του αιτούντος προς τις 3η έως και 6η των πιστωτριών του.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους 1ο και 2ο των πιστωτών του επί μία τετραετία, οι οποίες θα πραγματοποιούνται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης και θα έχουν ως εξής : προς την Ε το ποσό των διακοσίων εβδομήντα επτά (277) ευρώ και προς την Ε το ποσό των εκατό είκοσι τριών (123) ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το ευρισκόμενο στον .. όροφο της οικοδομής επί των οδών Ψ. του Πειραιά διαμέρισμα, εμβαδού 110 τ.μ. συνιδιοκτησίας του αιτούντος κατά ποσοστό 50% , που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην 1η πιστώτρια το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (495,83 ευρώ) μηνιαίως και επί είκοσι (20) έτη (240 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από τον μήνα Μάιο 2016, θα πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Πειραιά στις 11 Απριλίου του 2012

Scroll to Top