Διαγραφή χρέους 105.000 ευρώ σε άνεργη γυναίκα.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 77/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πειραιά Χ. Δ. και τη Γραμματέα Π. Α.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Δ. Σ. του Γ. , κατοίκου Πειραιά, η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξουσία δικηγόρο της Άννα Κορσάνου.

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα, κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν. 3868/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και φέρουν τις επωνυμίες : 1) «Ε», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο.. 2) «Τ», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο .. 3) «Η», που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο.. 4) «Α», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξουσία δικηγόρο..

Ο αιτών με την από ../5/2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης ……./2011, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη, με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτριών της τραπεζικών εταιριών.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3. Ω 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2. Παρ.2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από… βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και την με ημερομηνία … υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών. (άρθρα 13 παρ. 2 ν 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,8,9, και 11 του ίδιου νόμου. Εφ’ όσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του συζύγου της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : η αιτούσα, κάτοικος Πειραιά, είναι έγγαμη, 40 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, εκ των οποίων το ένα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας (βλ. προσαγόμενη βεβαίωση της Υγειονομικής επιτροπής Πειραιά – σχετ.12) και είναι άνεργη (βλ. προσαγόμενες βεβαιώσεις Ο.Α.Ε.Δ. ). Ο σύζυγός της εργάζεται ως συμβασιούχος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.330 ευρώ (βλ. προσαγόμενη σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση -σχετ. 4). Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο εκτιμά ότι , λαμβάνοντας υπόψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της ιδίας και της οικογένειάς της ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, δεδομένου ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία (διαμέρισμα 110 τ.μ.). Η αιτούσα έχει οφειλές που ανέρχονται αθροιστικά : 1) έναντι της Ε από δύο καταναλωτικά δάνεια και τρία στεγαστικά στο ποσό των 193.473 ευρώ, εκ των οπίων τα στεγαστικά, συνολικού ύψους 180.041 ευρώ είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια, 2) έναντι της E από ένα καταναλωτικό δάνειο στο ποσό των 36.939 ευρώ, 3) έναντι της Α από δύο καταναλωτικά δάνεια στο ποσό των 5.902 ευρώ, 4) έναντι της Η από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 1.296 ευρώ. Ήτοι το σύνολο της οφειλής της αιτούσας ανέρχεται σε 237.611 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι του χρονικού σημείου που χορηγήθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από τη κάθε μία τράπεζα. Εν προκειμένω είναι προφανής η συνυπαιτιότητα των Τραπεζών στην υπερχρέωση της αιτούσας και του συζύγου της, δεδομένου ότι προέβησαν σε πολλαπλής φύσεως δανεισμό τους, ενόσω τα δηλούμενα από αυτούς εισοδήματα δεν δικαιολογούσαν την σε τέτοια έκταση δανειοδότηση αυτών. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η αιτούσα είναι χωρίς καμία αμφιβολία υπερχρεωμένη και λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει στο ακέραιο τις χρηματικές οφειλές του. Η αιτούσα είναι συγκύρια σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με την σύζυγό του ενός διαμερίσματος επιφάνειας 110 τ.μ. στον …όροφο οικοδομής, επί της οδού Ψ. , στον Πειραιά και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτής και της οικογένειάς της. Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε ως νεόδμητο το έτος 2004, μαζί με μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης, η αντικειμενική αξία των οποίων, η οποία αναφέρεται στον τίτλο κτήσης, ανερχόταν στο ποσό των 98.846 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό εκταμιευθέν ως στεγαστικό δάνειο ποσό εκ μέρους της α΄ των καθ’ων ανήλθε σε 195.000 ευρώ, ποσό που πιθανότατα αντικατοπτρίζει και το πραγματικό τίμημα αγοράς. Η σημερινή εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 140.000 ευρώ λαμβανομένης υπόψη και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει οδηγήσει σε πάγωμα της αγοραστικής κίνησης στα ακίνητα και σε πτώση των τιμών. Η αιτούσα με το δικόγραφο της αίτησης της ζήτησε να εξαιρεθεί το ακίνητο αυτό από την εκποίηση.

Επειδή η αιτούσα αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις παραπάνω οφειλές της, το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο ρύθμισης αυτών δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες Τράπεζες, πρέπει το Δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί σε 300 ευρώ, όπως η ίδια η αιτούσα προτείνει. Περαιτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του νόμου και τα χρέη της αιτούσας προς τις 3η και 4η των καθ’ων πρέπει να διαγραφούν, δεδομένου ότι τελούν σε μεγάλη δυσαναλογία με τα χρέη προς τις δύο πρώτες τράπεζες και τα ποσά των οφειλών κρίνονται χαμηλά σε σχέση με το συνολικό χρέος της αιτούσας.

Ειδικότερα η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο της δημοσίευσης της απόφασης, το ποσό των 250 ευρώ προς την Ε και το ποσό των 50 ευρώ προς την Ε. Συνολικά η αιτούσα θα καταβάλει στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης το ποσό των 14.400 ευρώ (48 μήνες επί 400 ευρώ) και θα απομείνει υπόλοιπο οφειλής ανερχόμενο σε 216.012 ευρώ (193.473 + 36.939 =230.412 – 14.400).

Το διαμέρισμα συνιδιοκτησίας της αιτούσας, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της οικογένειας, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Ε. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο, και εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο . π σελ. 148, αριθμ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση μοναδικού ακινήτου της οφειλέτριας – αιτούσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (άρθρο 9 παρ.2 τελευταίο εδάφιο ν. 3869/2010), για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 119.000 ευρώ (140.000 ευρώ Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολή, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη. Η οικονομική δυνατότητα της αιτούσας δεν προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Από την κατάθεση του συζύγου της κατά την ακροαματική διαδικασία ωστόσο προκύπτει ότι για την τέτοιου ύψους δανειοδότησή τους είχαν και τη στήριξη των γονέων τους . Με βάση την ρύθμιση στην οποία έχει προβεί το παρόν Δικαστήριο για τα χρέη του συζύγου της αιτούσας, θα πρέπει και οι δύο να καταβάλουν μηνιαίως το ποσό των 700 ευρώ αθροιστικά , ενόσω τα μόνη εμφανή εισοδήματα αυτών είναι ύψους 1.330 ευρώ μισθός του συζύγου και το απομένον ποσόν προφανώς δεν επαρκεί για τη διαβίωση μιας τετραμελούς οικογένειας. Το Δικαστήριο κρίνει εν τούτοις ότι ενόσω η αιτούσα και ο σύζυγός της επέλεξαν να λάβουν τόσο υψηλό δάνειο στην προ κρίσης εποχή, στηριζόμενη και στην βοήθεια των γονέων τους, την οποία οι ίδιοι επικαλούνται, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι η βοήθεια αυτή δεν συνεχίζει να υφίσταται και θα ήταν καταχρηστικό να κριθεί ότι η αιτούσα και ο σύζυγός της θα έπρεπε να καταβάλουν μικρότερου ύψους δόσεις προς μεγάλη ζημία των δανειστών τους, οι οποίοι ήδη υφίστανται τις συνέπειες της άφρονος δανειοδοτικής πολιτικής τους. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 495,83 ευρώ (119.000 ευρώ : 240 μήνες της εικοσαετίας). Η καταβολή της δόσης αυτής θα γίνεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και η έναρξη καταβολής των δόσεων αυτών τοποθετείται στον μήνα Μάιο 2016. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της ανωτέρω 1ης πιστώτριας από τα ως άνω στεγαστικά δάνεια, καθ’ όσον η απαίτηση από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Περαιτέρω, το υπόλοιπο των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτριών, μετά τις καταβολές επί 4ετία, ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του οφειλέτριας. Συνεπώς θα απαλλαγεί πέραν του 85% ποσού της οφειλής της. Συνεπώς, θα απαλλαγεί πέραν του 85% ποσού της οφειλής του (κατά τα ανωτέρω).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εκτιθέμενων θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ οριστικά τις οφειλές του αιτούντος προς τις 3η και 4η των πιστωτριών.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα πραγματοποιούνται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης και θα έχουν ως εξής : προς την Ε το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και προς την Ε το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το ευρισκόμενο στον .. όροφο της οικοδομής επί των οδών Ψ. του Πειραιά διαμέρισμα, εμβαδού 110 τ.μ. συνιδιοκτησίας του αιτούντος κατά ποσοστό 50% , που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην 1η πιστώτρια το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (495,83 ευρώ) μηνιαίως και επί είκοσι (20) έτη (240 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από τον μήνα Μάιο 2016, θα πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Πειραιά στις 11 Απριλίου του 2012

Scroll to Top