Απόφαση Ειρηνοδικείου Ελευσίνος που διαγράφει χρέος και κάνει ρύθμιση σε χαμηλές μηνιαίες δόσεις.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 ΑΡΙΘΜΟΣ 9/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ. Α. και τη Γραμματέα Ε.Μ.

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του την 18/1/2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας : Ι. Μ. του Γ., κατοίκου Π., η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ και άρθρο 5 του ν. 3869/2010) και παρίστανται ως εξής :

1) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γ.Ε.

2) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Τ» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από οιονδήποτε στο δικαστήριο.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος στις 19-10-2011, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε, λόγω απεργίας των δικηγόρων, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 744 και 759 παρ.3 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, το οποίο παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης πραγματικών γεγονότων, ακόμη και μη προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πιο συγκεκριμένα στην εκούσια δικαιοδοσία ισχύει η ελεύθερη απόδειξη και στο πλαίσιο αυτής ο δικαστής για τη δικαστική του πεποίθηση λαμβάνει υπόψη κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, ακόμη και άκυρα ή ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα, μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα ή αποδεικτικά μέσα εκτός του καταλόγου του άρθρου 339 ΚΠολΔ και αποδεσμεύεται από τους αποδεικτικούς τύπους της αυστηρής απόδειξης. (ΑΠ 1131/1987, Νο Β 1988, 1601). Ως συνέπεια του καθιερωμένου ανακριτικού συστήματος και της εν γένει ελαστικότητας της διαδικασίας προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 745 του ίδιου κώδικος η προβολή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας δίκης αλλά παρέχεται και η δυνατότητα της συμπλήρωσης ή και της μεταβολής της αιτήσεως με νέα στοιχεία και μετά την πρώτη συζήτηση (ΑΠ 1240/1991 ΕΕΝ 1993, 48, ΑΠ470/1973Νο Β1973, 1335). Ειδικότερα κατά την εκούσια δικαιοδοσία για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από την εκποίηση χρειάζεται να υποβληθεί στο δικαστήριο πρόταση από τον οφειλέτη. Η πρόταση εξαιρέσεως δεν χρειάζεται να περιέχεται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν3869/2010 υποβαλλόμενη αίτηση. Επιτρέπεται να υποβληθεί το πρώτο μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως με τις προτάσεις ή με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρείται στα πρακτικά (Α Κρητικού, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δεύτερη έκδοση, 2012, άρθρο 9, σελ 215).

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. χ έκθεση επιδόσεως της δικαστική επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Α, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β του Ν 3869/2010 και το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της, με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ΄, πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτή κατάσταση πιστώτριά της με την επωνυμία «Τ», για τη δικάσιμο στις χ, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω απεργίας των δικηγόρων για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως εφόσον αυτή δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υποθέσεως θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση η παρούσα εκθέτει ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση. Ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της και η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της με την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας της, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν 3869/2010). Για το παραδεκτό αυτής τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ.2 ν 3869/20100, ο οποίος απέτυχε, σύμφωνα με την από …2010 βεβαίωση της δικηγόρου, προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο για τη διαμεσολάβηση, Άννας Κορσάνου. Επίσης προσκομίστηκε η από ….2010 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτής και της κατάστασης των πιστωτριών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία. Επίσης η ένδικη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών, μη απαιτούμενης πλέον και της επιδόσεως μαζί με την αίτηση αντιγράφων των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.2 Ν 3869/2010, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν 3869/2010 με το άρθρο 85 στ. Α αρ. 3 του Ν. 3996/2011, ως αποτελούσα αδικαιολόγητη επιβάρυνση του οφειλέτη (Αθ. Κρητικού, ο.π. αρθρ.5, σελ. 126). Περαιτέρω μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ιδίου νόμου. Στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για τη ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση για απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση η αιτούσα δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου, συμπλήρωσε την αίτησή της με νέα στοιχεία και συγκεκριμένα δήλωσε ότι πρόσφατα, στις …../2011, μετά την κατάθεση της αίτησή της υπέστη κάταγμα αστραγάλου και κνήμης με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εργαστεί και να μη λαμβάνει μισθό από την εργασία της. Κατόπιν τούτου ζήτησε περίοδο χάριτος τριών ετών κατά τη ρύθμιση της εξαιρέσεως από την εκποίηση του ακινήτου που χρησιμεύει για πρώτη της κατοικία. Η συμπλήρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα, παραδεκτώς προτείνεται κατά την παρούσα διαδικασία και στάση της δίκης και το αίτημα νομίμως προβάλλεται κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 Ν3869/2010.

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία πιστώτρια πρότεινε ότι αίτηση είναι αόριστη διότι δεν αναφέρονται σε αυτήν τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών της αιτούσας, ακόμη διότι δεν μνημονεύει κάποιο ειδικό λόγο ή έκτακτες συνθήκες που συνέτρεξαν και οδήγησαν την αιτούσα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, καθώς δεν αναλύει το κονδύλιο των βιοτικών της αναγκών. Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης και του αιτήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3869/2010, εφόσον ο σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής με την κρινόμενη αίτηση. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 1 παρ 1 ν 3869/2010, και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθρων 1,4,5,6&3,8,9 και 11 Ν 3869/2010 πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητά, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών τραπεζών.

Από την ανωμοτί εξέταση της διαδίκου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής : Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1966, είναι δε νυμφευμένη με τον ………………..του ………….και έχει αποκτήσει από τον γάμο της έναν άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε το έτος 1998 και είναι μαθητής της δευτέρας Γυμνασίου. Η αιτούσα εργάζεται ως εργάτρια σε αποθήκη πολυκαταστήματος τροφίμων και λαμβάνει μισθό μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές το ποσό των 1.182 ευρώ και καθαρές αποδοχές το ποσό των 769 ευρώ. (βλ. εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματός της του έτους 2010 και φωτοτυπία εξοφλητικής αποδείξεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ του μηνός Φεβρουαρίου 2011, δεν έχει δε άλλα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και στερείται τραπεζικών καταθέσεων. Ο σύζυγος της αιτούσας είναι άνεργος με αριθμό κάρτας ανεργίας……………., δεν επιδοτείται από το ΙΚΑ, σύμφωνα με την από ………..βεβαίωση του γραφείου ασφάλισης ΚΠΑ2 ΙΚΑ Ελευσίνας, τα δε ετήσια εισοδήματα αυτού ανέρχονται στο ποσό των 1.034 ευρώ (βλ. το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος του έτους 2011), λόγω δε του προβλήματος υγείας του, της θρόμβωσης των αγγείων του αριστερού σκέλους (βλ. από ………. γνωμάτευση του ιατρού Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου) αδυνατεί να εργαστεί. Το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανά η αιτούσα μηνιαίως, για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτής και της οικογένειάς της, αφού συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της οικογένειας κατά της παρούσες χρονικές συνθήκες ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Πριν από την κατάθεσή της ένδικής αιτήσεως η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του ν. 3869/2010, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αίτησης, σύμφωνα δε και με τις βεβαιώσεις των πιστωτριών τραπεζών είναι οι εξής :

1) «Ε» από πιστωτική κάρτα σύνολο οφειλής 12.743 ευρώ (κεφάλαιο 7.391,72 ευρώ και 5.351,68 ευρώ τόκοι), 2) «Ε» από πιστωτική κάρτα σύνολο οφειλής 8.419,08 ευρώ (κεφάλαιο 5.164,60 ευρώ και 3.254,48 ευρώ τόκοι), 3) «Τ» από καταναλωτικό δάνειο με αριθμό …………..ως εγγυήτρια, ποσό 20.264,21 ευρώ (14.674,84 ευρώ κεφάλαιο και 4.091,95 ευρώ. Ο ισχυρισμός της πρώτης πιστώτριας ότι το ύψος της απαιτήσεως της έχει μεταβληθεί από το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως και συνεπώς η ρύθμιση πρέπει να συμπεριλάβει και τις απαιτήσεις αυτές, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί εφόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου ν8 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει στη ρύθμιση ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων, σύμφωνα δε με την διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του νόμου αυτού, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση θα γίνει με τη μορφή και το ύψος που της εισφέρει ο οφειλέτης.

Η αιτούσα είναι το ½ εξ αδιαιρέτου ψιλή κυρία ενός ακινήτου, το οποίο αποτελεί και την κύρια κατοικία αυτής και της οικογένειάς της και το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Μ. του δήμου Μ. Αττικής και επί της οδού Σ. αριθμός…, εμβαδού 398,80 τ.μ., κατά μεν το υπ’ αριθμ. … συμβόλαιο γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Νίκαιας Β. Π και εμβαδού 241 τ.μ. κατά δε το εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.Α.Κ. φυσικών προσώπων της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, που αποτελείται από μία ισόγειο οικία τριών δωματίων και βοηθητικών χώρων, εμβαδού 50 τ.μ., έτους κατασκευής 1966, αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 10.185,68 ευρώ σύμφωνα με το παραπάνω εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας του έτους 2008 και εμπορικής αξίας κατόπιν ομολογίας της αιτούσας ποσού 40.000 ευρώ. Ακόμη η αιτούσα είναι κατά το ½ εξ αδιαιρέτου κυρία ενός επιβατικού αυτοκινήτου, με αριθμό κυκλοφορίας ……., μάρκας ………., έτους 1994, εμπορικής αξίας 600 ευρώ , το οποίο έχει ακινητοποιηθεί, σύμφωνα με την από 15/1/2010 δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας. Επίσης η αιτούσα στις 29-9-2011, μετά την κατάθεση της αιτήσεως της υπέστη κάταγμα (ΔΕ) ποδοκνημικής, παραμείνασα στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά από τα 29-9-2011 έως και τις 4-10-2011 γνωμάτευση του Διευθυντού – ιατρού του Ορθοπεδικού τμήματος του νοσοκομείου αυτού με αποτέλεσμα αυτή να αδυνατεί να εργαστεί και έτσι να μη λαμβάνει μισθό από την εργασία της, παρά μόνο να της έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από 8-12-2011έως και 22-12-2011, το επίδομα ανικανότητας προς εργασία από το ΙΚΑ ποσού 383,40 ευρώ, το οποίο της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ….. απόφαση αυτού. Από τα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές της. Λόγω δε των ανωτέρω γεγονότων δηλαδή της μόνιμης ανεργίας του συζύγου της, της ασθένειας αυτού, των γενικών οικονομικών συνθηκών και του πρόσφατα επισυμβάντος ατυχήματος αυτής προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση της αιτούσας δεν έχει άμεση προοπτική βελτίωσης, τα δε περιουσιακά της στοιχεία δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών της.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπό της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα 48 μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών της, όσον δε αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω πρέπει να οριστεί στο ποσό των 169 ευρώ επί 48 μηνιαίες δόσεις (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 3869/2010), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών της. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 41.426,69 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής : 1) για την πρώτη απαίτηση για «Ε» ποσού 12.743,40 ευρώ ποσό 51,98 ευρώ (169 δια 41.426,69 προς ποσό 12.743,40), 2) «Ε» ποσού 8.419,08 ευρώ ποσό 34,34 ευρώ (169 δια 41.426,69 προς ποσό 8.419,08),3) «Τ» από καταναλωτικό δάνειο με ποσού 20.264,21 ευρώ, ποσό 82,66 ευρώ (169 δια 41.426,69 προς ποσό 20.264,21). Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της τετραετίας, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων θα ανέρχονται στο ποσό των 8.111,04 και απομένει υπόλοιπο ποσό των 33.315,65 ευρώ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ.9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθ. Κρητικό ο.π. σελ 148, αριθμ. 16). Έτσι για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας για την εξαίρεση της οποίας από την εκποίηση συντρέχουν, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου περιστάσεις που δικαιολογούν τον ορισμό ορίου ποσοστού του εμπράγματου δικαιώματος της αιτούσας επί του ακινήτου, που πρόκειται να σωθεί, θα πρέπει να οριστεί μηνιαίες καταβολές, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 55% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της, δηλαδή το ποσό των 22.000 ευρώ( 40.0000 χ 55%), που θα οριστεί το ποσό των 123 ευρώ (22.00080 δια 180 μήνες). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Η μηνιαία δόση, που ανέρχεται στο ποσό των 123 ευρώ τον μήνα και που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, θα κατανέμεται συμμέτρως στις πιστώτριες αυτής εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι κάποια εξ αυτών είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη.

Ως προς το υπόλοιπο ποσό των παραπάνω απαιτήσεων των μετεχουσών πιστωτριών μόνης, κατά το μέρος, που αυτές δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τα ως άνω, από τις 4ετείς καταβολές και μετά την εξάντληση του ποσού των 22.0000 ευρώ του 55% της αξίας της κατοικίας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως εν μέρει βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής θα επέλθει έναντι των πιστωτριών σύμφωνα με το νόμο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την προκείμενη απόφαση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. Εξάλλου εφόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας, κατά της αποφάσεως αυτής (άρθρο 14 του ίδιου νόμου), δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τραπεζικής εταιρείας «Τ» και αντιμολία των υπολοίπων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει της μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα ευρώ (169 ευρώ), το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ τους κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Εξαιρεί από την εκποίηση την πρώτη κατοικία της αιτούσας δηλαδή το ½ εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου, και το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Μ. του δήμου Μ. Αττικής και επί της οδού Σ. αριθμός…, εμβαδού 398,80 τ.μ., κατά μεν το υπ’ αριθμ. … συμβόλαιο γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Νίκαιας Β. Π και εμβαδού 241 τ.μ. κατά δε το εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.Α.Κ. φυσικών προσώπων της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, που αποτελείται από μία ισόγειο οικία τριών δωματίων και βοηθητικών χώρων, εμβαδού 50 τ.μ.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 123 ευρώ τον μήνα και για χρονικό διάστημα 180 μηνών, συμμέτρως στις παραπάνω πιστώτριες. Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 5-3-2012, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων αυτών.

Scroll to Top