ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

274/Φ973/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις….. 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

Του αιτούντα Γ…… κατοίκου ….., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου…….

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (αρ. 5 ν.3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως

1) ……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Α…….

2)……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Κ…..

3)……..ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στη ….νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ε……

4)…….ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου

5)…….ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Μ…..

6)……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε

7)….ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Ι…..

8)….ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Α…..

9)…..ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου

10) ΤΡΑΠΕΖΑ με την επωνυμία …….. που εδρεύει εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Μ…..

11)……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο Αιτών με την από……… αίτηση του ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό..……… και προσδιορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 1 του ν.3869/2010 για να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του νόμου ο οφειλέτης, πρέπει χωρίς δόλο να έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Στην έννοια του δόλου εμπίπτει τόσο ο άμεσος δόλος όσο και ο ενδεχόμενος. Με άμεσο δόλο ενεργεί εκείνος που επιδιώκει την παραγωγή ενός αποτελέσματος ή και εκείνος που δεν το επιδιώκει μεν αλλά γνωρίζει ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξεως του, ενώ με ενδεχόμενο δόλο πράττει εκείνος ο οποίος προβλέπει ως δυνατό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και το αποδέχεται χωρίς να κάνει κάτι για να το αποφύγει (ερμ. ΑΚ Γεωργίαδη- Σταθόπουλου αρ. 330 ΑΚ σημ. επομ.)

Κατά την έννοια αυτή επομένως, ο οφειλέτης που με της πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά αποδεχόμενος το αποτέλεσμα δεν δικαιούται να υπαχθεί στη διαδικασία του ν.3869/2010.

Ειδικότερα πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνων των οφειλετών οι οποίοι καρπώθηκαν οφέλη από την υπερχρέωση τους με την απόκτηση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων, πλην όμως είτε γνώριζαν κατά την ανάληψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτηση τους, είτε από δική τους υπαιτιότητα βρέθηκαν μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών.

Επομένως η συνέπεια του δόλου, μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να έχει δημιουργηθεί μετά την ανάληψη του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη του χρέους όταν δηλαδή ο οφειλέτης ήδη από την αρχή αναλαμβάνοντας το χρέος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Περαιτέρω ο έλεγχος του δόλου δεν γίνεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, αλλά κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός εκ των πιστωτών που υποβάλλεται μέχρι την περάτωση της τελευταίας συζήτησης κατά το αρ. 745 ΚΠΟΛΔ (Α. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση το ν.3869/2010, σελ. 55, 56 εκδ. 2012, Ιακ. Βενιέρης Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα σελ. 67, 68).

Εν προκειμένω όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες υπ’ αριθμ. ….. και ….. εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών …….., ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και κλήση για συζήτηση επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις τραπεζικές εταιρίες με την επωνυμία …….και ………αντίστοιχα. Αυτές όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου και ως εκ τούτου θα δικαστούν σαν να είναι παρούσες (αρ.754 ΚΠΟΛΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τις πληρώτριες τράπεζες που αναφέρει, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν.3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 9.5.2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με ημερομηνία ……για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ. 741 έως 781 ΚΠΟΛΔ (αρ. 3 του ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα.

Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντα ενώπιον του δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται ως εξής:

O αιτών ηλικίας 44 ετών, είναι από το 2004 συνταξιούχος ως απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας με μηνιαίο εισόδημα από τη βασική του το ποσό των 819,16 ευρώ, πλέον του μερίσματος από το Μετοχικό Κεφάλαιο Αεροπορίας ύψους 215 ευρώ το τρίμηνο. Σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, μετά όμως από την πρόωρη συνταξιοδότηση του, ο αιτών κατήρτισε με τους πιστωτές του που αναφέρονται στην αίτηση συμβάσεις οι οποίες αφορούν ως επί το πλείστον καταναλωτικά δάνεια οι οφειλές από τις οποίες έχουν ανέλθει στο συνολικό ποσό των 207.514,06 ευρώ. Ειδικότερα μόνο η υπ’αριθμ…. σύμβαση με την …τράπεζα αφορά στεγαστικό δάνειο η οφειλή από την οποία ανέρχεται στο ποσό των 46.723,86 ευρώ ενώ η υπ’αριθμ. …..σύμβαση με την τράπεζα αφορά δάνειο για μικροεπισκευές και μικροβελτιώσεις, η οφειλή από την οποία έχει ανέλθει στο ποσό των 17.950,47 ευρώ.

Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών για την εξόφληση των πιο πάνω δανείων. Ωστόσο όπως και ο ίδιος συνομολογεί κατά την εξέταση του στο ακροατήριο, όταν κατήρτιζε τις συμβάσεις δανείων και μάλιστα με προεγκεκριμένα δάνεια και αναλάμβανε τα χρέη γνώριζε ότι με τα εισοδήματα που είχε από την σύνταξη του, η οποία όπως και ο ίδιος αναφέρει ήταν αρκετά χαμηλή, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει. (ιδ. χαρακτηριστικά ΄΄…… ερχόντουσαν προεγκεκριμένα δάνεια και κάρτες και τα έπαιρνα…… ήξερα ότι δεν επαρκούν τα εισοδήματα μου για να αποπληρώσω …..το γνώριζα ότι δεν θα πλήρωνα…. ήλπιζα στην τύχη’’.

Επομένως σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δολίως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, περιήλθε ο αιτών σε αδυναμία πληρωμών των χρεών του διότι αν και είχε συνταξιοδοτηθεί πρόωρα με χαμηλή σύνταξη, άρχισε να λαμβάνει δάνεια και να χρεώνεται με τη βεβαιότητα μάλιστα της μη αποπληρωμής τους, καθώς γνώριζε πολύ καλά ότι δεν επαρκούσαν τα εισοδήματα του για την κανονική εξυπηρέτηση τους, ενώ δεν απέβλεπε και σε κάποια αύξηση των εσόδων του, αφού αδυνατούσε να εργαστεί.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω γενομένης δεκτής ως ουσιαστικά βάσιμης της αντίστοιχης ένστασης περί δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών που υποβλήθηκε από την τρίτη πιστώτρια με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, αλλά και από την πέμπτη εκ των πιστωτών του πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη, ενώ δεν θα επιδικαστούν δικαστικά έξοδα εις βάρος του αιτούντα κατ’ ανάλογη εφαρμογή του αρ. 7 παρ. 6 του 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει ερήμην των πιστωτών με την επωνυμία………………… και …………….. και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top