Το Δικαστήριο δικαίωσε χαμηλοσυνταξιούχο ορίζοντας του μηνιαίες καταβολές 50 ευρώ  προς  τις Τράπεζες,  με επαναπροσδιορισμό δικασίμου για δεύτερη φορά αφού σε προηγούμενη δίκη είχε πάλι οριστεί επαναπροσδιορισμός  δικασίμου.
Το Ειρηνοδικείο επιπλέον  όρισε νέο δικαστήριο μετά από ένα έτος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών για να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων του  οφειλέτη .
Ο 62χρονος οφειλέτης διαμένει  σε μισθωμένη κατοικία μαζί με την άνεργη σύζυγό του και το ύψος των οφειλών του ανέρχεται περίπου στις 100.000 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1083/Φ1131/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α Γ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δήμητρα …….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την εξής απόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος Α M του …….., πρώην κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής ………… και νυν κατοίκου …………., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

Ο αιτών με την από 31-8-2011 αίτηση του που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης ………..της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 22-5-2012, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 495/Φ1131/2012 απόφαση του δικαστηρίου, η οποία όρισε νέα δικάσιμο, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, για την επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………. που εδρεύει στην Αθήνα ……….και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……….

2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την …………..που εδρεύει στην Αθήνα ……………και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της…………………..

3) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………….όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………που εδρεύει στην Αθήνα ……………….και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ. ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 το δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην οικεία διάταξη, να ορίσει πολύ μικρού ύψους καταβολές ή ακόμη και μηδενικές, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Η δικαστική αυτή απόφαση στο μέτρο που ορίζει μηνιαίες καταβολές ακόμη και αν αυτές είναι μηδενικές είναι οριστική, ενώ για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης -πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια, χωρίς δηλαδή να απαιτείται εκ νέου κλήτευση τους. Στη νέα δε δικάσιμο, είτε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη απόφαση, είτε προσδιορίζονται εκ νέου καταβολές (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των Οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων εκδ. 2012 σελ. 198).

Ο αιτών με την από 31-8-2011 αίτησή του εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 1131/8-9-2011, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22-5-2012, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τις αναφερόμενες πιστώτριες του, ζήτησε τα αναφερόμενα σε αυτή. Επί της ως άνω αιτήσεως εξεδόθη η με αριθμό 495/Φ1131/2012 οριστική απόφαση του δικαστηρίου αυτού, με την οποία έγινε δεκτή η αίτησή του και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του αιτούντος με μικρές καταβολές ύψους 50,00 ευρώ μηνιαίως με σύμμετρη κατανομή προς τις πιστώτριές του για χρονικό διάστημα (13) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και ορίστηκε νέα δικάσιμος για να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων του και να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές του προς τις πιστώτριες του.

Κατά τη νέα δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να είναι παρούσα η μη εμφανισθείσα πιστώτρια με την επωνυμία «…………..», αφού έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά την πρώτη δικάσιμο και δεδομένου ότι κατά την συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων, οι διάδικοι δεν κλητεύονται αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (άρθρο 8 παρ. 5 3869/2010, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων», εκδ. 2012, σελ. 198).

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι κατά τη νέα συζήτηση της υπόθεσης αλλά και από την όλη διαδικασία, αποδείχθηκε – ότι ο αιτών, ηλικίας 61 ετών, είναι συνταξιούχος, λαμβάνει δε προσωρινή σύνταξη ύψους 373,89 μηνιαίως (βλ. προσκομιζόμενο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2013), ενώ η σύζυγος του, ηλικίας 55 ετών, εξακολουθεί να είναι άνεργη (βλ. προσκομιζόμενο δελτίο ανεργίας) και δεν λαμβάνει πλέον το επίδομα ανεργίας. Η οικογενειακή του κατάσταση δεν έχει αλλάξει, ενώ πλέον μισθώνει διαμέρισμα τρίτου ορόφου επιφάνειας 56μ2, ευρισκόμενο στα ……………., που είναι ο τόπος όπου διαμένει και η θυγατέρα του, η οποία έχει δική της οικογένεια και στο σπίτι της οποίας φιλοξενήθηκε για χρονικό διάστημα ενός έτους και ενισχύει – στο μέτρο του δυνατού – οικονομικά αυτόν (αιτούντα) και τη σύζυγο του-μητέρα της, το μηνιαίο μίσθωμα δε που καταβάλλει ανέρχεται σε 250,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τα προλεχθέντα συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του (άρθρο 8 παρ. 5 του Ν 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013) και από το ποσό της προσωρινής σύνταξης που λαμβάνει κρίνεται ότι μπορεί να εξακολουθεί να διαθέτει προσωρινά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, καθώς προβλέπονται καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, αφού λήφθηκε υπόψη η ηλικία του και η μη μεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης. Ωστόσο, η οικονομική του κατάσταση χρήζει νέας επανεξέτασης, καθώς η σύνταξη που λαμβάνει είναι προσωρινή και διαφαίνεται προοπτική μεταβολής (αύξησης) στο εισόδημα του. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 δεν περιορίζει τη δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίσει εκ νέου δικάσιμο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η πενταετία και κρίνει ότι είναι ενδεχόμενη η βελτίωση των εισοδημάτων του οφειλέτη.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον δεν κρίθηκε οριστικά το θέμα της απαλλαγής του αιτούντος από τα χρέη του και δεν έχει εξαντληθεί το διάστημα της πενταετίας για την ρύθμιση των οφειλών του (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013), το δικαστήριο θα επαναπροσδιορίσει εκ νέου δικάσιμο, ρυθμίζοντας προσωρινά την ελάχιστη μηνιαία καταβολή στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, για χρονικό διάστημα ενός έτους που θα καταβάλλεται από 1-1-2014 εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα σύμμετρα διανεμημένο στις πιστώτριες του αιτούντος και ακολούθως να επανελεγχθεί η εισοδηματική του κατάσταση πριν την οριστική απαλλαγή από το υπόλοιπο χρέος του προς τις καθών-πιστώτριες του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τρίτης πιστώτριας και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Ρυθμίζει τις οφειλές του αιτούντος με μικρές καταβολές ύψους 50,00 ευρώ μηνιαίως, διανεμόμενες συμμέτρως προς τις πιστώτριές του και ορίζει νέα δικάσιμο την ………….., προκειμένου να ελεγχθεί εκ νέου η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων του αιτούντος με τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της πενταετίας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 05 Δεκεμβρίου 2013, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤEAΣ

Scroll to Top