Απόφαση που χειρίστηκε η Άννα Κορσάνου με την οποία διαγράφεται πολύ μεγάλο μέρος του χρέους του δανειολήπτη με μηδενικές καταβολές έως και την επόμενη χρονιά. Το σημαντικό στοιχείο της απόφασης αυτής είναι ότι απορρίπτει τον ισχυρισμό του πρώην ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ  περί μη υπαγωγής των δανείων τους στο νόμο Κατσέλη. Επομένως τα δάνεια αυτά κανονικά υπάγονται στο νόμο αυτό .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 1169/Φ1861/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Α.Κ., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Α.Κ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Β.Π. του Χ., κατοίκου ………………………………….., οδός ………………………., αριθμ. ……, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Ο αιτών με την από 30.3.2012 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1.861/2.5.2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι. Χ. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…………………» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Π.Δ. 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………………», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………………………», που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ν.Κ. 4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………… ……………» στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………..» λόγω καθολικής διαδοχής παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Π.Δ. 5) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………………………..», που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα ως ειδική διάδοχος της “………………………………..” κι εκπροσωπείται νόμιμα, βρέθηκε αιτούσα. 6) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…………………………………………………………..» (………………), που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «………………………………. …………» (…………….), παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χ. Θ.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 10.147/11.5.2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α.Α. που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πέμπτη πιστώτρια τραπεζική εταιρία, η οποία όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση και η υπόθεση συζητήθηκε σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (αρθρ. 754 παρ 2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (αρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 5.3.2012 βεβαίωση της δικηγόρου Α.Κ. και β) η από 30.3.2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Τα ανωτέρω έγγραφα κατατέθηκαν στη γραμματεία του δικαστηρίου στις 2.5.2012 είναι δε σαφές ότι αναφέρονται στην κρινόμενη αίτηση αφού από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 παρ. 2 και 11 του Ν. 3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.

Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΑΕΔ» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΕΚ» προβάλλει ένσταση απαραδέκτου ασκήσεως της κρινόμενης αίτησης, ισχυριζόμενο ότι τα δάνεια που χορηγούσε ο καταργηθείς οργανισμός δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/10. Ο ανωτέρω ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος καθόσον από τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3869/10 δεν προκύπτει εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού ούτε ο καταργηθείς ΟΕΚ, ούτε ο ΟΑΕΔ συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3869/10 και επομένως εάν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση τις οφειλές αυτές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την τροποποίηση του Ν. 4019/11 άρθρο 20 παρ. 15, όπου προβλέφθηκε ειδική εξαίρεση των δανείων που χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το γεγονός δε ότι με το άρθρο 19 του Ν. 4019/11 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω οργανισμού η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του Ν. 3869/10 καθότι με την πρώτη ρύθμιση προβλέπεται μια ρύθμιση με εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΕΚ και απόφαση του Υπουργού Εργασίας στην προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση που είναι απότοκος της δικαστικής κρίσης. Επομένως ο παραπάνω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Από την ανώμοτη κατάθεση του αιτούντος που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Ο αιτών γεννήθηκε το έτος 1974 είναι έγγαμος, έχει δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας ενός και οκτώ ετών αντίστοιχα, κι εργάζεται σε εταιρία εξαρτημάτων αλουμινίου – σιδήρου, λαμβάνοντας ως μισθό καθαρό ποσό 611,48€ μηνιαίως. Η σύζυγος του Β.Μ. δεν εργάζεται σήμερα, είναι άνεργη από το έτος 2010 και κατά συνέπεια δεν έχει δικά της εισοδήματα. Όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος που προσκομίζει ο αιτών, το οικογενειακό του εισόδημα ανερχόταν σε 20.612,01€ το έτος 2010, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματα του για το έτος 2012 ήσαν μόλις 10.702,79€. Από το έτος 2007, ο υιός του αιτούντος, Χ.Π… που γεννήθηκε το έτος 2005 αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευματοειδούς αρθρίτιδας και παρακολουθείται συστηματικά με νοσοκομειακές εξετάσεις από το καρδιολογικό και ρευματολογικό τμήμα.

Από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του έτους 2009 σε συνδυασμό με το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων (γνωστό ως ΕΤΑΚ) του ιδίου έτους προκύπτει ότι ο αιτών είναι εμπράγματος δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου μίας ισόγειας κατοικίας, έτους κατασκευής 1956, επιφάνειας 61,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής σε οικόπεδο επιφάνειας 166 τ.μ. επί της οδού……………… Η αντικειμενική αξία του ιδανικού μεριδίου του αιτούντος επί της άνω κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, επειδή είναι το μόνο περιουσιακό του στοιχείο και το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του, ανέρχεται στο ποσό των 21.525,37€.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 96.961,90€ όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που χορήγησαν οι καθών και συγκεκριμένα: 1) οφειλή ύψους 1.217,54€ προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…………. ………………………………….» από την υπ’ αριθμ. 4207014551/2007 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 2) οφειλή ύψους 74.406,05€ προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………………..» από α) την υπ’ αριθμ. 506122 σύμβαση καταναλωτικού δανείου (278,00 €) στην οποία ο αιτών ενέχεται ως εγγυητής, β) το υπ’ αριθμ. 151002310015106 δάνειο υπερανάληψης (29,00€), γ) το υπ’ αριθμ. 1526299 καταναλωτικό δάνειο (2.149,00€), δ) την υπ’ αριθμ. 2636121420 σύμβαση στεγαστικού δανείου (44.098,11€) ε) την υπ’ αριθμ. 2636210820 σύμβαση επισκευαστικού δανείου (27.851,94€). Οι τελευταίες δύο (2) οφειλές αφορούν δανειακές συμβάσεις που είχε υπογράψει ο αιτών το 2004 με την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………………………………………..», στη θέση της οποίας υπεισήλθε η «………………………………» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση (ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιριών -Ε.Π.Ε. αριθμ. 3931/1.7.2013). Οι υπ’ αριθμ. 2δ και 2ε απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες από 19.12.2007 με προσημείωση υποθήκης α΄ τάξης επί του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του για το ποσό των 84.000€, 3) οφειλή ύψους 4.020,47 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………………………………….» από α) την υ’ αριθμ. 260040640200098658 σύμβαση (4,10 €) β) τη χρήση της υπ1 αριθμ. 4792730286050790 πιστωτικής κάρτας (2.294,08 €) γ) τη χρήση της υπ’ αριθμ. 4792730774214015 πιστωτικής κάρτας (1.722,32€), 4) οφειλή ύψους 534,24€ προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………. …………………….» από τη χρήση της υπ’ αριθμ. 36131100800086 πιστωτικής κάρτας, 5) οφειλή ύψους 16.783,60€ προς το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «……………………………………..» (………………..) από την υπ’ αριθμ. 11110009569 σύμβαση δανείου. Η ως άνω απαίτηση είναι εξασφαλισμένη από 13.3.2009 με προσημείωση υποθήκης β΄ υποθηκικής τάξης επί του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του για το ποσό των 16.500€.

Ο αιτών έλαβε το έτος 2004 στεγαστικό δάνειο από κοινού με τη σύζυγο του για την αγορά της κύριας κατοικίας τους. Το μεγαλύτερο τμήμα των σημερινών οφειλών του αφορά πιστωτικά προϊόντα που έλαβε ο αιτών για την παραπάνω αιτία. Από το έτος 2007 άρχισε να λαμβάνει διάφορα καταναλωτικά δάνεια και να κάνει χρήση πιστωτικών καρτών για την αντιμετώπιση των ιατρικών εξόδων και για τη φροντίδα του υιού του, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, πάσχει από χρόνια συστηματική ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μέχρι και το έτος 2010 υπήρξε απόλυτα συνεπής με την τήρηση των δανειακών του υποχρεώσεων, αφού το οικογενειακό εισόδημα του το επέτρεπε. Στη συνέχεια όμως, λόγω της ανεργίας της συζύγου του, η οποία έως σήμερα παραμένει άνεργη, και των σταδιακών περικοπών στο μισθό του, σταμάτησε να πληρώνει και περιήλθε σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής από το έτος 2011. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αδυναμία του αιτούντος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ η οικονομική του κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον. Η αδυναμία του οφείλεται επίσης στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δανείων που έχει λάβει, που ξεπερνά κατά πολύ το μηνιαίο του εισόδημα, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης του. Η προσπάθεια του να ρυθμίσει τα χρέη του καταθέτοντας την ένδικη αίτηση δεν περιέχει στοιχείο καταχρηστικής συμπεριφοράς. Τα σημερινά του εισοδήματα με δυσκολία καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας του, τις οποίες καλύπτουν εν μέρει κοινωνικοί φορείς, από τους οποίους έχει ζητήσει βοήθεια. Με βάση όσα αναφέρθηκαν το μηνιαίο του εισόδημα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών του, ενώ δεν προβλέπεται να βελτιωθεί στο μέλλον, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει οποιαδήποτε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών κατά το αρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 17 Ν. 4161/2013, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ ών η οποία, στην περίπτωση του αιτούντος πρέπει να ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% της αντικειμενικής αξίας του ιδανικού μεριδίου του επί της άνω κατοικίας, δηλαδή στο ποσό των (21.525,37€ Χ 70%=) 15.067 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της ………………………………………, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη (240 μηνιαίες δόσεις). Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 62,78 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 1.9.2014 κι εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί μικρή περίοδος χάριτος ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση . Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ικανοποιηθεί προνομιακά μέρος των απαιτήσεων της ………………………………., στη θέση της οποίας υπεισήλθε η “………………………..” από τις δανειακές συμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με πρώτη σειρά υποθηκικής τάξης. Μετά την εξάντληση του ποσού των 15.067 ευρώ με το οποίο συμπληρώνεται το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, ο αιτών απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτόν.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι των πιστωτών του , τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πέμπτης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει μηδενικές καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 16 Ν. 4161/2013.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, έτους κατασκευής 1956, επιφάνειας κυρίων χώρων 61,00 τ. μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής σε οικόπεδο επιφάνειας 166 τ.μ. επί της οδού ………………….της οποίας είναι εμπράγματος δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου.

Επιβάλλει στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας του το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ (15.067,00) που θα καταβληθεί στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…………………………………………………», στη θέση της οποίας υπεισήλθε η «……………………………» σε 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 62,78 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει στις 1.9.2014, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της ……………………………….

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 23 Δεκεμβρίου 2013 από τον Ειρηνοδίκη Α.Κ. σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top