Διαγραφή χρέους σε άνεργη δανειολήπτρια. Το σημαντικό νομικό ζήτημα είναι ότι ορίστηκε η καταβολή ποσού για τη διάσωση της κύριας οικίας  που αντιστοιχεί στο 70% της αντικειμενικής αξίας του μεριδίου του ακινήτου της. Επομένως στην απόφαση αυτή δίνεται η άποψη ότι  δικαστής μπορεί να αποφασίσει την διάσωση της οικίας με καταβολή ποσού που να αντιστοιχεί και σε ποσοστό μικρότερο του 80%της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών δικαίωσε μακροχρόνια άνεργη δανειολήπτρια μητέρα δύο ανήλικων τέκνων -ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας- που είχε βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού 74.254,72 ευρώ. Το Δικαστήριο καθόρισε μηδενικές καταβολές ενώ για τη διάσωση του 50% της κύριας οικίας της επέβαλλε την καταβολή που αγγίζει το 70% της αντικειμενικής αξίας. Το άλλο 50% της κύριας κατοικίας ανήκει στο συνοφειλέτη σύζυγο της ο οποίος κατέφυγε και εκείνος στο ν. Κατσέλη και του ορίστηκε το ίδιο ποσό καταβολής προς τις πιστώτριες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 1170 / Φ 1862 / 2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Ά Κ, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Α Κ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Β Μ του Αλεξίου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μ Κ, αριθμ. 77, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου. Η αιτούσα με την από 30.3.2012 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1.862/2.5.2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής : 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Χ, 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία……………. που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……………….., 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία………………………, όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ………………………   που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, βρέθηκε απούσα, 4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………….. στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………………..λόγω καθολικής διαδοχής παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Π Δ. Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 10.121/8.5.2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών …………………που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην τρίτη πιστώτρια τραπεζική εταιρία, η οποία όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση και η υπόθεση συζητήθηκε σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (αρθρ. 754 παρ 2 ΚΠολΔ). Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου ( άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 ) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η άνω οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010 που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (αρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 5.3.2012 βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και β) η από 30.3.2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Τα ανωτέρω έγγραφα κατατέθηκαν στη γραμματεία του δικαστηρίου στις 2.5.2012 είναι δε σαφές ότι αναφέρονται στην κρινόμενη αίτηση αφού από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή, από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 παρ. 2 και 11 του Ν.3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1977 είναι έγγαμη, έχει δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας ενός και οκτώ ετών αντίστοιχα, και είναι άνεργη από το έτος 2010 χωρίς δικά της εισοδήματα. Ο σύζυγος της Β Π, εργάζεται σε εταιρία εξαρτημάτων αλουμινίου – σιδήρου, λαμβάνοντας ως μισθό καθαρό ποσό 611,48 € μηνιαίως. Όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος που προσκομίζει η αιτούσα, το οικογενειακό της εισόδημα ανερχόταν σε 20.612,01 € το έτος 2010, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματα για το έτος 2012 ήσαν μόλις 10.702,79 €. Από το έτος 2007, ο υιός της αιτούσας, Χρήστος Πολύδωρος που γεννήθηκε το έτος 2005 αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευματοειδούς αρθρίτιδας και παρακολουθείται συστηματικά με νοσοκομειακές εξετάσεις από το καρδιολογικό και ρευματολογικό τμήμα. Από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του έτους 2009 σε συνδυασμό με το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων (γνωστό ως ΕΤΑΚ) του ιδίου έτους προκύπτει ότι η αιτούσα είναι εμπράγματη δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου μίας ισόγειας κατοικίας, έτους κατασκευής 1956, επιφάνειας 61,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής σε οικόπεδο επιφάνειας 166 τ.μ. επί της οδού Μάνου Κατράκη, αριθμ. 77. Η αντικειμενική αξία του ιδανικού μεριδίου της αιτούσας επί της άνω κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, επειδή είναι το μόνο περιουσιακό της στοιχείο και το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της, ανέρχεται στο ποσό των 21.521,37 €. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 74.254,72 € όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που χορήγησαν οι καθών και συγκεκριμένα : 1) οφειλή ύψους 659,74 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία από την υπ’ αριθμ. 4210200468/2008 σύμβαση καταναλωτικού δανείου. 2) οφειλή ύψους 71.950,05 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………….από α) την υπ’ αριθμ. 506122 σύμβαση καταναλωτικού δανείου (278,00 €), β) το υπ’ αριθμ. 151002310015106 δάνειο υπερανάληψης (29,00 €), γ) την υπ’ αριθμ. 2636121420 σύμβαση στεγαστικού δανείου (44.098,11 €), δ) την υπ’ αριθμ. 2636210820 σύμβαση επισκευαστικού δανείου (27.851,94 €). Οι τελευταίες δύο (2) οφειλές αφορούν δανειακές συμβάσεις που είχε υπογράψει η αιτούσα το 2004 με την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………… στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ……………………….. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση (ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιριών -Ε.Π.Ε. αριθμ. 3931/1.7.2013). Οι υπ’ αριθμ. 2γ και 2δ απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες από 19.12.2007 με προσημείωση υποθήκης α’ τάξης επί του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της για το ποσό των 84.000 €. 3) οφειλή ύψους 1.644,93 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………………από την υπ’ αριθμ. 17131382801 σύμβαση καταναλωτικού δανείου . Η αιτούσα έλαβε το έτος 2004 στεγαστικό δάνειο από κοινού με το σύζυγο της για την αγορά της κύριας κατοικίας τους. Το μεγαλύτερο τμήμα των σημερινών οφειλών της αφορά πιστωτικά προϊόντα που έλαβε η αιτούσα για την ^παραπάνω αιτία. Από το έτος 2007 άρχισε να λαμβάνει διάφορα καταναλωτικά δάνεια και να κάνει χρήση πιστωτικών καρτών για την αντιμετώπιση των ιατρικών εξόδων και για τη φροντίδα του υιού της, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, πάσχει από χρόνια συστηματική ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μέχρι και το έτος 2010 υπήρξε απόλυτα συνεπής με την τήρηση των δανειακών της υποχρεώσεων, αφού το οικογενειακό εισόδημα της το επέτρεπε. Στη συνέχεια όμως, λόγω της ανεργίας της, η οποία υφίσταται έως σήμερα, και των σταδιακών περικοπών στο μισθό του συζύγου της, σταμάτησε να πληρώνει και περιήλθε σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής από το έτος 2011. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αδυναμία της αιτούσας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον. Η αδυναμία της οφείλεται επίσης στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δανείων που έχει λάβει, που ξεπερνά κατά πολύ το μηνιαίο της εισόδημα, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης της. Η προσπάθεια της να ρυθμίσει τα χρέη της καταθέτοντας την ένδικη αίτηση δεν περιέχει στοιχείο καταχρηστικής συμπεριφοράς. Τα σημερινά της εισοδήματα με δυσκολία καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας της, τις οποίες καλύπτουν εν μέρει κοινωνικοί φορείς, από τους οποίους έχει ζητήσει βοήθεια. Με βάση όσα αναφέρθηκαν το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών της, ενώ δεν προβλέπεται να βελτιωθεί στο μέλλον, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει οποιαδήποτε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών κατά το αρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 17 Ν. 4161/2013, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ών η οποία, στην περίπτωση της αιτούσας πρέπει να ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% της αντικειμενικής αξίας του ιδανικού μεριδίου της επί της άνω κατοικίας , δηλαδή στο ποσό των (21.525,37 € Χ 70%=) 15.067 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη (240 μηνιαίες δόσεις). Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 62,78 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 1.9.2015 κι εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση. Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα ικανοποιηθεί προνομιακά μέρος των απαιτήσεων της, στη θέση της ο…………..ποίας υπεισήλθε η ……………….από τις δανειακές συμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με πρώτη σειρά υποθηκικής τάξης. Μετά την εξάντληση του ποσού των 15.067 ευρώ με το οποίο συμπληρώνεται το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, η αιτούσα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών της, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτόν. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των πιστωτών της , τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τρίτης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Καθορίζει μηδενικές καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου . 8 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 16 Ν. 4161/2013. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, έτους κατασκευής 1956, επιφάνειας 61,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής σε οικόπεδο επιφάνειας 166 τ.μ. επί της οδού ……………….αριθμ. 77 της οποίας είναι εμπράγματη δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου. Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας της το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ (15.067,00) που θα καταβληθεί στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………. , στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ……………….σε 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 62,78 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει στις 1.9.2015, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 23 Δεκεμβρίου 2013 από τον Ειρηνοδίκη ……………..σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top