Το δικαστήριο προστάτευσε την οικία της νεας γιατρού της οποίας η κυρια οικία κινδύνευσε από πλειστηριασμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Δ…. Κ. τον οποίον όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10/12/2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Ε. Π. του Π., κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Άννας Π. Κορσάνου.

Της καθ΄ ης η αίτηση: Ε. Π. του Θ., κατοίκου ….Χανίων, ……, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ε. Ν.

Η αιτούσα με την από 30-11-2012 αίτησή της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, η οποία κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 2704/30-11-2012, ζήτησε, όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίστηκε δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του εκθέματος, το δικαστήριο αφού,

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτησή του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο της εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξη εκτέλεσης, δηλαδή η επίδοση της επιταγής. (Δ. Μακρής, Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της από την καθ’ ης δυνάμει της με αριθμό 2337/2012έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ι.Π μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30-11-2012 αίτησή της που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντά της και η ευδοκίμηση της αίτησης.

Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ 6 του Ν. 3869/2010) για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την επ’ ακροατηρίω ένορκη εξέταση του μάρτυρα και συζύγου της αιτούσης και τα έγγραφα που η τελευταία προσκόμισε κι επικαλέστηκε πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 30-11-2012 αίτησή της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών της. Εκ των πιστωτών της, η καθ’ ης επισπεύδει σε βάρος της αιτούσης οφειλέτιδος αναγκαστική εκτέλεση κατά της κύριας κατοικίας της και συγκεκριμένα πλειστηριασμός βάσει της υπ’ αριθμ. 2337/22-10-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου δυνάμει της με αριθμό 1832/2011 απόφασης του Αρείου Πάγου, ο οποίος επειδή επισπεύδεται από ιδιώτη δεν εμπίπτει στη γενική αναστολή των πλειστηριασμών. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι τόσο η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της αιτούσης, που συνίσταται στον κίνδυνο πλειστηριασμού του ακινήτου, το οποίο αποτελεί τη μοναδική ακίνητη περιουσία της, καθώς και την κύρια κατοικία αυτής, ήτοι το 100% κυριότητας κύριας οικίας στον Άγιο Δημήτριο, οδός…………, αρ………… επιφανείας 112 τμ, κατασκευής 2000, όσο και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει επειδή η αιτούσα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της, λαμβανομένου υπόψη ότι η ίδια και ο σύζυγός της, αμφότεροι ιατροί είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, έχουν τρία ανήλικα τέκνα και τα μόνα εισοδήματά τους προέρχονται από οικονομική βοήθεια του πεθερού της και το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει στην παρούσα φάση ο σύζυγός της.

Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αιτούσης εκτέλεση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30-11-2012 αίτησή της που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό και να επιβληθεί στην αιτούσα η δικαστική δαπάνη της καθ΄ ης, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσης με την υπ αριθ. 2337/2012 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών……………….. μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30-11-2012 αίτησή της που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσης τη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης, που ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 8 Ιανουαρίου 2012.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top