Θετική απόφαση με μηδενικές καταβολές για μια τριετία  άνεργης δανειολήπτριας με χρέος 81.600 ευρώ σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας Το  δικαστήριο έλαβε υπ όψιν τα δυσχερέστατα οικονομικά δεδομένα της αιτούσας που είναι μια νέα άνεργη γυναίκα που δεν λαμβάνει πλέον το επίδομα ανεργίας, αλλά και του επίσης  άνεργου  συζύγου της.  Η οικογένεια που έχει ένα παιδί 7 ετών, ζει έχοντας ως μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας του συζύγου της αιτούσης ύψους 396 ευρώ μηνιαίως. Η οικογένεια αναγκάζεται όπως και πολλοί άλλωστε συμπολίτες μας σήμερα να προμηθεύεται τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.

Η δικαστής αποφάσισε ότι λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων δηλαδή της ανεργίας και των δυο συζύγων θα πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές, δηλαδή για τρία χρόνια ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, αλλά μετά βέβαια θα καταβάλλει ένα ποσό για τη διάσωση της κύριας οικίας της αφού η δανειολήπτρια έχει ένα και μοναδικό  σπίτι.

Αριθμός 183/Φ1737 /2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μ….Χ την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Α….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Tης αιτούσας: E…..κάτοικος….., οδός….., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα με την από …. Αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης….., ζήτησε, όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές του αιτούντος, δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία ……., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ι……

2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία ……., που εδρεύει στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Α……

3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία ……., που εδρεύει στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου Α……

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές κατέστησαν διάδικοι μετά την κατ. Άρθρ. 5 του ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ’ αυτήν, αποκτήσαντες τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Επειδή με τη κρινόμενη αίτηση της και κατ’ ορθήν εκτίμηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία των πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών – καθ’ών, που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (αρθ. 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3869/2010 περί αποτυχία της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από …. Βεβαίωση της πληρεξουσίας δικηγόρου Άννας Κορσάνου, ως αρμοδίου φορέα για τη σύνταξη της εν λόγω βεβαιώσεως), καθώς και την από …. Υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (αρ.13 παρ. 2 ν.3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, παρ. 2 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών- κα θών Τραπεζών.

Οι καθ ών η αίτηση με δήλωση τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις τους, υπέβαλαν την ένσταση αοριστίας της ενδίκου αιτήσεως, διότι δεν αναφέρεται σε αυτήν ποια ήσαν τα εισοδήματα της αιτούσας κατά τον χρόνο συνάψεως των δανειακών συμβάσεων, ώστε να προκύπτει η μεταβολή των συνθηκών και να δικαιολογείται η επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία εξυπηρετήσεως των οφειλών της. Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι απορριπτέος καθότι τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι από τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διαλαμβάνονται σ’ αυτή (αίτηση) (βλ. Κρητικός ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477).

Επειδή από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, (οι καθ’ων δεν εξέτασαν μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα Ε….. γεννήθηκε το έτος 1970 είναι φυσικό πρόσωπο και στερείται της εμπορικής ιδιότητας, καθότι μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2011, εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και συγκεκριμένα ως τηλεφωνήτρια στην εταιρία ……Α.Ε με καθαρά μηνιαία εισοδήματα 1.000 ευρώ (μικτά 1.229,19 ευρώ). Η σύμβαση εργασίας της καταγγέλθηκε στις 30/11/2010 και από τον Ιανουάριο του έτους 2011 ενεγράφη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ελάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 500 ευρώ. Το επίδομα αυτό το ελάμβανε η αιτούσα μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2012 ενώ έκτοτε μέχρι και σήμερα στερείται παντελώς εισοδήματος. Με την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της, η αιτούσα εισέπραξε ως αποζημίωση το ποσό των 16.500 ευρώ τα οποία χρησιμοποίησε προκειμένου να αποπληρώσει οφειλές προερχόμενες κυρίως από πιστωτικές κάρτες.

Η αιτούσα είναι έγγαμη και ο σύζυγος της μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2012, εργαζόταν ως οδηγός στην εταιρία ……….. με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.380 ευρώ μικτά και 1.100 καθαρά. Μετά την απόλυση του τον Μάιο του έτους 2012, εργάσθηκε προσωρινά τον Ιανουάριο του έτους 2012 στην εταιρία ………….. ως οδηγός, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 740 ευρώ, ωστόσο τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 απολύθηκε, χωρίς να λάβει αποζημίωση και έκτοτε θα λαμβάνει επίδομα ανεργίας ύψους 396 ευρώ και μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2012. Από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2009, 2010 και 2011, φαίνονται ετήσια εισοδήματα ύψους 14.476,99 ευρώ, 19.919,96 ευρώ και 19.934,89 ευρώ αντιστοίχως. Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αιτούσα και η οικογένεια της, έχει δυσχερανθεί κατά πολύ από την ημερομηνία καταθέσεως της ενδίκου αιτήσεως, καθότι τόσον η αιτούσα όσον και η σύζυγος της έχουν απολέσει τις εργασίες τους, το μοναδικό τους εισόδημα ήταν μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2013 και αποτελείτο από ένα μικρό επίδομα του ΟΑΕΔ, ενώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διατροφής τους, παίρνουν τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπωλείο (προσκομίζεται η σχετική κάρτα του Δήμου Αγ. Δημητρίου).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση στης κρινομένης αιτήσεως η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικό ΄΄Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων’’, σελ. 98 επ). Ειδικότερα η αιτούσα έχει τις παρακάτω οφειλές:

1) Στην ……… οφειλές συνολικού ύψους 72.966,27 ευρώ 2) Στην ….. οφειλή συνολικού ύψους 3.295,2 ευρώ και 3) Στην …… οφειλή συνολικού ύψους 5.400 ευρώ. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, ανέρχεται στο ποσό των 81.661,47 ευρώ.

Λαμβανομένων υπ όψιν του ύψους του ποσού αυτού και των μηδενικών εισοδημάτων της αιτούσας, λόγω της ανεργίας της ιδίας και του συζύγου της, διαφαίνεται μια αδυναμία εξυπηρέτησης των ως άνω οφειλών της, αφού δεν δύναται να παρακολουθήσει το ληξιπρόθεσμο των χρεών της και να προβεί στη σχετικώς άμεση ικανοποίηση τους. Στα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην ίδια και το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο και επί της οδού……., στον δεύτερο όροφο, εμβαδού 82 τ.μ, έτους κατασκευής 1996, με υπόγειο 17 τ.μ., η αντικειμενική αξία του οποίου σύμφωνα με το προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ 2005 ανέρχεται στο ποσό των 81.172, 98 ευρώ. Το ακίνητο αυτό αποτελεί και τη μοναδική ακίνητο περιουσία της αιτούσας, ενώ η τελευταία έχει επίσης στην κυριότητα της το 50% ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας NISSAN ALMERA ,έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2001, η αξία του οποίου εκτιμάται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Η ανωτέρω οικία αποτελεί την κύρια κατοικία της, ενώ με την παρούσα αίτηση υποβάλει αίτημα εξαίρεσης της, ζητώντας την υπαγωγή της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν.3869/2010 ρύθμιση.

Κατά το αρ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα ανεργίας, ή ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Εν προκειμένω το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα έχει μηδενικό εισόδημα και συνεπώς ενόψει του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε συνδυασμό με την εμπορική αξία της κύριας κατοικία της αλλά κα της υφιστάμενης ανεργίας τόσον της ίδιας όσον και του συζύγου της και της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας την παρούσα περίοδο, κρίνει ότι θα πρέπει οι μηνιαίες καταβολές να ορισθούν μηδενικές. Η ανωτέρω ρύθμιση είναι ανεξάρτητη της προβλεπόμενης από τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, που είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση (βλ. σε Κρητικό σελ 148 αριθ. 16). Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, για την οποία πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας. Η εμπορική της αξία λαμβανομένων υπ όψιν της παλαιότητας του (κατασκευάστηκε το έτος 1996), των συνθηκών που επικρατούν στη κτηματαγορά και σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία ανέρχεται στο ποσό των 90.000 ευρώ. Η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για άγαμο φορολογούμενο, όπως η αιτούσα, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 5 και 9 παρ, 2.

Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 76.500 ευρώ (90.000 x 85%). Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως όλες οι πιστώτριες τράπεζες, καθόσον καμία απαίτηση δεν είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Συνεπώς, η σύμμετρη ικανοποίηση των καθ ών – πιστωτών θα γίνει μέχρι του ποσού των 76.500 ευρώ, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές οι οποίες πρέπει να οριστούν επί 16 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας, της ηλικίας της και της οικονομικής της δυνατότητας που ενδεχομένως θα βελτιωθεί στο μέλλον με την ανεύρεση εργασίας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 398, 43 ευρώ δηλαδή 76.500 : 192 μήνες (16 χρόνια x 12), ποσό το οποίο θα μοιραστεί συμμέτρως στις καθ ών. Ειδικότερα, στην……. θα καταβάλει το ποσό των 355,62 ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 192 μηνών, ήτοι συνολικά 68.249 ευρώ, στην ….. θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 16,06 ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 192 μηνών, ήτοι συνολικά 3.083 ευρώ και στην……. Θα καταβάλει το ποσό των 26,32 ευρώ μηνιαίως επί 192 μήνες και συνολικά 5.053. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η οποία πρέπει να οριστεί σε τρία (3) έτη, δηλαδή θα αρχίσει τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της παρούσης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την αίτηση

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με τον ορισμό μηδενικών καταβολών για την τετραετία.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ένα διαμέρισμα, δευτέρου ορόφου, επί της οδού…… στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Επιβάλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της επί δεκαέξι (16) έτη στις καθ ών πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 398,43 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο.

Ειδικότερα στην …….. θα καταβάλει το ποσό των 355,62 ευρώ μηνιαίως και για 192 μήνες και συνολικά 68.249 ευρώ, στην …… θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 16,06 ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 192 μηνών και συνολικά 3.083 ευρώ και στην ……. θα καταβάλει το ποσό των 26,32 ευρώ μηνιαίως επί 192 μήνες και συνολικά 5.053 ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων αυτών θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στις …….

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top