Διαγραφή 142.000 ευρώ σε υποθεση του γραφείου μας από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου σε δανειολήπτη ιδιωτικό υπάλληλο που είδε τα εισοδήματά του καθώς και της συζύγου του να μειώνονται κατακόρυφα με αποτέλεσμα να βρεθεί σε αδυναμία καταβολής των οφειλών του.
Το Ειρηνοδικείο προχώρησε σε διαγραφή 142.000 ευρώ  και  για τα πρώτα 4 έτη του επιδίκασε ποσό καταβολών 300 ευρώ πρός όλες τις Τράπεζες, ποσό σαφώς μειωμένο εν σχέση με αυτό των σχεδόν 1.500 ευρώ που κατέβαλλε ως τώρα βάσει των απαιτήσεων των Τραπεζών. Ενδιαφέρουσα η κρίση περί υπαγωγής στο νόμο των απαιτήσεων του ΟΕΚ διάδοχος του οποίου είναι πλέον ο ΟΑΕΔ.

Αριθμός 222/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ……………..και τη Γραμματέα ……………..
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Μαΐου 2013, για να δικάσει μεταξύ:
Του αιτούντος: Ε Τ του Παναγιώτου, κατοίκου , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………….. που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ούτε εκπροσωπήθηκε ούτε παραστάθηκε στο δικαστήριο, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………………..που εδρεύει στην Αθήνα, ………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ούτε εκπροσωπήθηκε ούτε παραστάθηκε στο δικαστήριο, 3) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία …………………………..όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητα του ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ………………………. το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ………………………………
Ο αιτών με την από 20-12-2011 και με αριθ. κατάθεσης 121/29-12-2011 αίτηση του που απευθύνθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ’ αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής είχε οριστεί δικάσιμος η 25-5-2012, οπότε και συζητήθηκε, εκδοθείσας της υπ’αριθμ. 39/2013 μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάχθηκε επανάληψη της συζήτησης, ορίστηκε δε νέα δικάσιμος για την επαναλαμβανόμενη συζήτηση η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επαναφέρεται προς συζήτηση η από 20-12-2011 και με αριθ. κατάθεσης
121/29-12-2011 αίτηση του αιτούντος, μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. 39/2013 μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της, προκειμένου να προσκομισθεί με την επιμέλεια του αιτούντος οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του ότι τα με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΕΧ ……… και ΥΧΒ ………….. δεν του ανήκουν πλέον. Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, και ως εκ τούτου οι διάδικοι ήταν υποχρεωμένοι να ενημερωθούν γι’αυτήν με δική τους επιμέλεια, κατ’ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.5 του Ν. 3869/2010, μη απαιτουμένης της κλήτευσης αυτών κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση. Εξάλλου, όπως συνάγεται από το άρθρο 254 εδ. β ΚΠολΔ, οποιοσδήποτε διάδικος ερημοδικήσει κατά το πρώτο ή το δεύτερο στάδιο αλλά παραστάθηκε νομίμως είτε κατά την αρχική είτε κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση, θεωρείται παρών και δικάζεται κατ’αντιμωλίαν (Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, Ερμηνευτική και Νομολογιακή Ανάλυση, έκδ. 1994, άρθρο 254, σελ. 165). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την ως άνω απόφαση του δικαστηρίου τούτου, κατά την πρώτη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης, είχαν παρασταθεί οι πρώτη και δεύτερη των καθών η αίτηση-πιστωτριών και δεν είχε παρασταθεί ο τρίτος των καθών, ενώ στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, παραστάθηκε μόνο ο τρίτος των καθών ενώ οι λοιπές πιστώτριες δεν παραστάθηκαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, όλοι οι καθών η αίτηση πρέπει να δικαστούν κατ’αντιμωλία.
Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό τη μερική απαλλαγή του από αυτά.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται στην από 20-12-2011 βεβαίωση της διαμεσολαβήτριας δικηγόρου Αθηνών Άννας Κορσάνου, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Ο τρίτος μετέχων πιστωτής ΟΑΕΔ αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε να απορριφθεί ως προς αυτόν ως απαράδεκτη και μη νόμιμη, ισχυριζόμενος ότι τα δάνεια που αυτός χορηγεί δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν.3869/10. Ο ανωτέρω ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος καθόσον από τις κείμενες διατάξεις του Ν.3869/10 δεν προκύπτει εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού κατά αρχάς ο ΟΕΚ δε συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/10 και επομένως εάν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση τις οφειλές αυτές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του Ν.4019/11 άρθρο 20 παρ.15, όπου προβλέφθηκε άλλη μια εξαίρεση εκείνη των δανείων που χορηγούνται από ασφαλιστικά ταμεία. Το γεγονός δε ότι με το άρθρο 19 του Ν.4019/11 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω οργανισμού η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του Ν.3869/10 καθότι με την πρώτη ρύθμιση προβλέπεται μια ρύθμιση με εισήγηση του Δ. Σ. του ΟΕΚ και απόφαση του Υπουργού Εργασίας στην προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση που είναι απότοκος της δικαστικής κρίσης. Επομένως ο παραπάνω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Οι 1η και 2η των καθών η αίτηση-πιστωτριών αρνήθηκαν την εναντίον τους αίτηση ως αβάσιμη, προς απόκρουση της δε, πρότειναν παραδεκτά, την ένσταση αοριστίας της αίτησης, η οποία όμως είναι απορριπτέα ως αβάσιμη αφού η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη ως περιέχουσα με πληρότητα όλα τα κατά το νόμο αναγκαία περιστατικά για τον προσδιορισμό του είδους και του αιτήματος της (αρθρ. 216, 747 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η 1η των καθών προέβαλλε την ένσταση απαραδέκτου λόγω παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης, ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι ο αιτών δεν περιέλαβε στην περιουσία του αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΖΒ , το οποίο εμφαίνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2010 και 2011, και το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΧ όχημα το οποίο εμφαίνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2009 και 2010. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τη βασιμότητα. Περαιτέρω, η 2η των καθών προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του αιτούντος, ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι τυχόν διαγραφή των ποσών της απαίτησης της που ζητά ο αιτών θα επιφέρει μεγάλη ζημία σ’αυτήν. Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα παραπάνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης καθώς και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι 42 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο ανήλικων τέκνων, ηλικίας 7 και 14 ετών. Εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου ως οδηγός οχήματος μεταφοράς ραδιενεργών ισοτόπων στο ………….. Το μηνιαίο εισόδημα του, ανέρχεται, μετά από μειώσεις, στο ποσό των 880,67 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα ατομικά εκκαθαριστικά των μηνών Απριλίου και Μαΐου του 2012). Κατά συνέπεια, το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στα 1.795,67 ευρώ. Η σύζυγος του εργάζεται σε Super Market και οι αποδοχές της ανέρχονται πλέον, μετά από μειώσεις, στο ποσό των 915,00 ευρώ Δεν διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος. Κατά συνέπεια, το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στα 1.795,67 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: Α) Από την τράπεζα …………… του έχουν χορηγηθεί τέσσερα στεγαστικά δάνεια, με τις υπ’αριθμ. 650000237177, 650001013825, 650001013838 και 650001023471 συμβάσεις, από τα οποία, στις 26-8-2011, οι οφειλές του ανέρχονταν σε 90.485,37 ευρώ, 139.580,85 ευρώ, 58.582,34 ευρώ και 24.477,74 ευρώ αντίστοιχα, και συνολικά στο ποσό των 288.648,56 ευρώ. Οι απαιτήσεις της τράπεζας από τα δάνεια αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με πρώτη, δεύτερη και τρίτη προσημείωση στο κάτωθι υπό στοιχ. 1 ακίνητο του αιτούντος (κύρια κατοικία του), Β) Από την…………………….., του έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο, με την υπ’αριθμ. 29505012 σύμβαση, από το οποίο ο αιτών, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (4-1-2012) όφειλε το ποσό των 7.550,93 ευρώ. Γ) Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.) του έχει χορηγηθεί ένα δάνειο αποπεράτωσης κατοικίας, από το οποίο ο αιτών, στις 19-9-2011 όφειλε το ποσό των 30.799,60 ευρώ. Η απαίτηση από το δάνειο αυτό είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με τέταρτη προσημείωση στο κάτωθι υπό στοιχ. 1 ακίνητο του αιτούντος (κύρια κατοικία του). Κατά συνέπεια, οι οφειλές του αιτούντος προς τους παραπάνω πιστωτές του ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 326.999,09 ευρώ.
Ο αιτών, από το 2011, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, της αύξησης του κόστους ζωής και της υπερφορολόγησης, βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Εξάλλου, η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη . Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών (Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση του αιτούντος υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα (ληξιπρόθεσμα) χρέη του. Κατόπιν τούτου, και ο σχετικός ισχυρισμός των καθών περί της μη υπαγωγής του αιτούντος στην ρύθμιση του ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.
Ο αιτών διαθέτει την κάτωθι ακίνητη περιουσία: 1) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% μίας μονοκατοικίας επιφάνειας 130 τ.μ. που βρίσκεται στην , έτους κατασκευής 2009, η οποία είναι κτισμένη επί οικοπέδου επιφάνειας 396 τ.μ., η εμπορική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του, και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση, 2) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% επί ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στο , η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 ευρώ (όσο και η αντικειμενική του αξία σύμφωνα με το προσκομιζόμενο Ε.Τ.Α.Κ. του 2008). Ακόμη, ο αιτών διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, της πλήρους κυριότητας του, μάρκας, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, και του οποίου η εμπορική αξία, εκτιμάται σε 3.000,00 ευρώ. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας, του τύπου και της παλαιότητας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε· και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών· του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι΄ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση του. Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο αιτών δεν διαθέτει πλην του ανωτέρω άλλο όχημα. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα, το υπ’αριθμ. κυκλοφορίας ……….επιβατικό αυτοκίνητο μεταβιβάστηκε από αυτόν το έτος 2009, ενώ το υπ’αριθμ. κυκλοφορίας……….. επιβατικό αυτοκίνητο δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στη σύζυγο του……………, η οποία κατέθεσε τις πινακίδες του το έτος 2011.
Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των τριών ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, αυτής του αρθ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας της και τέλος αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, ανέρχεται σε 300,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 326.999,09 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 288.648,56 ευρώ συνολικά προς την……………., 7.550,93 ευρώ προς την …………….και 30.799,60 ευρώ προς τον Ο.Α.Ε.Δ., σε καθέναν από τους οποίους αναλογεί από το ποσό των 300,00 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 264,81 ευρώ (300,00 Χ 88,27%), στη δεύτερη αυτό των 6,93 ευρώ (300,00 Χ 2,31%) και στον τρίτο αυτό των 28,26 ευρώ (300,00Χ 3,90%). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστωτής θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) …………..12.710,88 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 275.937,68 ευρώ, 2)………………, 332,64 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 7.218,29 ευρώ και 3) Ο Ο.Α.Ε.Δ. το ποσό των 1.356,48 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 29.443,12 ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου θα συνδυαστεί μ’ αυτή του αρθ. 9 παρ. 1, με την εκποίηση δηλαδή του πιο πάνω υπ’αριθμ. 2 ακινήτου πλήρους κυριότητας του αιτούντος, και συγκεκριμένα, ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στο……………., αξίας 21.000,00 καθόσον κρίνεται, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του (αρθ. 9 παρ. 1 του νόμου). Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ κατά το διατακτικό, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ.3 ν. 3869/2010), στην εκποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου υπό τις παρακάτω διατυπώσεις. Το ακίνητο θα εκποιηθεί δια δημόσιου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική αξία του. Ο πλειστηριασμός τους θα διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου της τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο του πλειστηριασμού. Εν συνεχεία, από το προϊόν της εκποίησης του ως άνω ακινήτου, θα ικανοποιηθούν σύμμετρα όλοι οι πιστωτές του αιτούντος σύμφωνα με τον πιο πάνω τρόπο της ικανοποίησης τους επί των 4ετών καταβολών.
Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με το προϊόν της εκποίησης του πιο πάνω ακινήτου και τις καταβολές επί 4ετία δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας της, δηλαδή μέχρι το ποσό των 170.000,00 ευρώ (200.000,00 Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη καταβολής των δόσεων τετραετούς διάρκειας, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του αιτούντος και της οικονομικής του δυνατότητας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της πιστώτριας…………………., η οποία έχει εγγράψει πρώτη, δεύτερη και τρίτη προσημείωση επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στην παραπάνω πιστώτρια στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 708,33 ευρώ το μήνα.
Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (264,81 ευρώ) στην ……………..ποσού έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (6,93 ευρώ) στην …………….. και ποσού είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (28,26 ευρώ) στον ……………..ήτοι συνολικά 300€ μηνιαίως.
Ορίζει ως εκκαθαριστή της περιουσίας της αιτούσας …………………………το ειδικότερο έργο της οποίας προσδιορίζεται στο σκεπτικό.
Διατάσσει την δια δημοσίου ενώπιον συμβολαιογράφου πλειστηριασμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό, εκποίηση του ακινήτου της πλήρους κυριότητας του αιτούντος, και δη ενός οικοπέδου, επιφάνειας 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στο……………., με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας αυτού και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μίας μονοκατοικίας επιφάνειας 130 τ.μ. που βρίσκεται……………….., έτους κατασκευής 2009, η οποία είναι κτισμένη επί οικοπέδου επιφάνειας 396 τ.μ., της πλήρους κυριότητας του αιτούντος.
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην 1η των καθών …………………….για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το ποσό των 170.000,00 ευρώ, προκειμένου να ικανοποιήσει το υπόλοιπο των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτών που θα απομείνει μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία και τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του ανωτέρω ακινήτου, σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, με καταβολές σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού επτακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (708,33 ευρώ) ευρώ η καθεμία. Οι δόσεις αυτές θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη καταβολής των δόσεων τετραετούς διάρκειας, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και η καταβολή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στο Λαύριο στις 10 Ιουνίου 2013.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top