Διαγραφή 92.000 ευρώ σε συνταξιούχο με συνολικές οφειλές 126.000 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/Φ1929/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …………….την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της γραμματέως ……………..Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 31-10-2012 προκειμένου να δικάσει την με αριθμ. κατάθ. 1929/2012 κλήση

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α. Μιχαήλ του ………, κάτοικος Καισαριανής, οδός …………….που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (άρθρο 5 του ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως:

1) <<………………….. >>, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων αριθμ. 109-111, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της …………..

2) <<………………>>, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός…………….., αριθμ. 8, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε.

3) <<……………. >>, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………….αριθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε.

4) Τράπεζα <<……………… >>, που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο, νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός ……………αριθμ. 8, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε.

5) <<……………. >>, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………………, αριθμ. 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το σχετικό πινάκιο, ο αιτών και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθών ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 254 Κ.ΠολΔ, αφενός μεν παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη, παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται επεξήγηση ή συμπλήρωση, αφετέρου δε ορίζεται ότι η συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Εκ του λόγου αυτού παρέπεται: 1) ότι, κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση, δεν είναι αναγκαία η κατάθεση ιδιαίτερων έγγραφων προτάσεων και αρκούν και ισχύουν οι έγγραφες προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη (βλ. Ολ.ΑΠ 30/1997) και 2) ο διάδικος που έχει παρασταθεί νομίμως κατ’ αυτήν αλλά ερημοδικεί στην επαναλαμβανόμενη, θεωρείται παρών και δικάζεται κατ’ αντιμωλία. (Εφ. Θες 2976/2005 Αρμ 2008.1465, Εφ.Αθ. 309/2002 ΕλΔ 44.1385, Μον. Πρ. Θες 32393/2010 Δνη 2011/598).

Στην προκειμένη περίπτωση η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη των καθων οι οποίες παραστάθηκαν νομότυπα στη δικάσιμο της 24-11-2011 (βλ. πρακτικά δίκης), κατά τη συζήτηση της υπόθεσης της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη με το περιεχόμενο που προαναφέρθηκε, δεν εμφανίστηκαν στην παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία επαναλήφθηκε η συζήτηση, παρά το γεγονός ότι κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα προς τούο. (βλ. τις με αριθμ. 10139/11-5-2012, 10148/11-5-2012, 101145/11-5-2012 και 10143/11-5-2012 της δικαστικής επιμελήτριας στο πρωτοδικείο Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου).Επομένως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να θεωρηθούν ως δικαζόμενοι κατ’ αντιμωλία.

Ενώπιον του δικαστηρίου τούτου έχει ασκηθεί η από 31-5-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 495/2011 αίτηση στην οποία ο αιτών επικαλούμενος αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναλυτικά αναφέρονται ζητεί αφού ληφθούν υπ’όψιν τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 80/Φ495/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να συμπληρωθεί κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της η από 16-5-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. Ήδη με την αριθμ. κατάθεση 09-05-2012 κλήση επαναφέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη αίτηση για το παραδεκτό της οποίας έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού υπογεγραμμένη από την αρμόδια μεσολαβήτρια δικηγόρο και β) η διορθωμένη υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 16-5-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3869/2010.

Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (αρ. 3 του ν.3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741-781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του ν.3869/2010. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.(αρ. 13 παρ. 2 του ν.3869/2010).

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα παρακάτω : O αιτών είναι 77 ετών συνταξιούχος του ΙΚΑ από την ηλικία των 50 ετών λόγω πάθησης στα μάτια του και έγγαμος. Η αναπηρική σύνταξη του ανέρχεται μηνιαίως σε 861 ευρώ ενώ η σύζυγος του δεν έχει εισοδήματα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: 1) στη ……………..οφείλει με βάση δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου το ποσό των 17.749,39 ευρώ και το ποσό των 23.961,61 ευρώ για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της τράπεζας 2) στην……………, οφείλει το ποσό των 57.676, 35 ευρώ 3) στην……………, οφείλει το ποσό των 500,83 ευρώ 4) στη…………….., οφείλει το ποσό των 21.484, 56 ευρώ και 5) στην……………., οφείλει το ποσό των 5.163, 96 ευρώ. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 126.536, 70 ευρώ. Ο αιτών στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει δίχως ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές. Περαιτέρω, ο αιτών έχει στην κυριότητά του το 50% της επικαρπίας μιας οικίας που βρίσκεται στην Καισαριανή οδός……………., εμβαδού 46 τμ, παλαιότητας 60 ετών. Ο αιτών δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Συνεπώς, το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα εισοδήματα του αιτούντος που περιορίζονται μόνο στη σύνταξη του και το γεγονός ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, ορίζει την μηνιαία καταβολή στο ποσό των 350 ευρώ, σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (αρ. 8 παρ.2 του ν.3869/2010). Συγκεκριμένα ο αιτών: 1) με βάση τις δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου θα καταβάλλει στην …………….μηνιαίως για μια τετραετία συνολικά το ποσό των 115, 37 ευρώ και 2) στην ………………θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 159,53 ευρώ 3) στην…………….., θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 1,39 ευρώ. 4) στη………………., θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 59,43 ευρώ και 5) στην ……………..θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 14,28 ευρώ. Συνολικά ο αιτών θα καταβάλλει στην τετραετία το ποσό των 16.800 ευρώ. Ο αιτών προβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση του 50% της επικαρπίας και έτσι η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος. Με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον το υπόλοιπο του χρέους του οφειλέτη μετά τις καταβολές της τετραετίας (άρθρο 8 παρ. 2) υπερβαίνουν το ποσό των 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας και θα απαλλαγεί του πέραν του 85% του ποσού ενώ αν τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι το ύψος αυτού του ποσού.

Στην προκειμένη περίπτωση, το 85% της εμπορικής αξίας του 50% της επικαρπίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος που βρίσκεται στην Καισαριανή οδός ……………..εμβαδού 46 τ.μ παλαιότητας 60 ετών ανέρχεται σε 17.000 ευρώ (20.000 ευρώ η εμπορική αξία του 50% της επικαρπίας της κύριας κατοικίας του) . Το υπόλοιπο των χρεών του αιτούντος μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 ανέρχεται σε 109. 736, 7 ευρώ που είναι μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας του 50% της επικαρπίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συνεπώς οι καθών θα ικανοποιηθούν μέχρι του ποσού των 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, προνομιακά λαμβάνουν χρήματα οι πιστωτές με εμπράγματη εξασφάλιση της απαίτησης τους. Στην προκειμένη περίπτωση, το στεγαστικό δάνειο που έχει λάβει ο αιτών από τη <<………………. >> μετά την τετραετή καταβολή ανέρχεται σε 36.373,24 ευρώ και είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο. Η προνομιακή ικανοποίηση της καθης πιστώτριας, θα γίνει μέχρι το ποσό των 17.000 ευρώ απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 10 χρόνια που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της τετραετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 283, 33 ευρώ το μήνα και επί 60 μήνες (5 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς το υπόλοιπο ποσό του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανείου της πρώτης των καθών που δεν καλύφθηκε καθώς και οι οφειλές προς τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και ο αιτών απαλλάσσεται.

Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατά ένα μέρος και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης του 50% της επικαρπίας της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κι πέμπτης των καθ ών και αντιμωλία των λοιπών.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η μέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης και συγκεκριμένα 1) στην ………………..θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία συνολικά το ποσό των 115, 37 ευρώ, 2) στην ………………..θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 159, 53 ευρώ, 3) στην………………….., θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 1,39 ευρώ, 4) στη………………….., θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 59,43 ευρώ και 5) στην ………………..θα καταβάλλει μηνιαίως για μια τετραετία το ποσό των 14,28 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης του 50% της επικαρπίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος που βρίσκεται στην Καισαριανή οδός …………………εμβαδού 46 τ.μ.

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην πρώτη των καθών …………………….το ποσό των 283,33 ευρώ το μήνα και επί 60 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η μέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις 21-1-2013

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top