Διαγραφή χρέους σε συνταξιούχο αστυνομικό που είχε οφειλές ύψους 250.000 ευρώ. Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου αποφάσισε ότι θα καταβάλλει τελικά μόνο 14.400 ευρώ δηλαδή 300 ευρώ μηνιαίως για τεσσερα έτη .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Γ….. Ε……. με την παρουσία της γραμματέως Π…… Κ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντα: Θ…. Μ…. κατοίκου Νέου Ψυχικού, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη Δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.2869/2010 και 748 παραγ. 2 Κ.Πολ Δ) και παρίστανται ως εξής: 1. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της………………… 2. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… και τον διακριτικό τίτλο…… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ασκεί κύρια παρέμβαση δεδομένου ότι η απαίτηση που φέρεται προς τη……, αφορά την ίδια ως αυτοτελή οργανισμό κατά δήλωση της πληρεξουσίου δικηγόρου της. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από την ίδια ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο……. 3. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της………………… 4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της………………… 5. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της………………… 6. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της………………… 7. Tης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της…………………

Ο Αιτών με την από ……αίτηση του που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης….., ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις του που έχουν κατατεθεί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια φέρεται στο δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρ. 741 επ. Κ. Πολ. Δ. εφόσον για το παραδεκτό της: α)τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν τη σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 ν.3869/10) όπως βεβαιώνεται από τη μεσολαβήτρια δικηγόρο Αθηνών Άννα Κορσάνου. β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 γ)δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρ. 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σε αυτούς των εγγράφων του αρ. 5 παρ. 1 ν. 3869/10 β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρ. 4 παρ 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλέπε της έγγραφες απαντήσεις τους).

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, παρ. 3, 8, 9, 11 του ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προυποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νόμιμων τελών της συζήτησης. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών περί αοριστίας της αιτήσεως κρίνεται μη νόμιμος και απορριπτέος. Ο νόμος. 3869/2010 στην παρ. 1 του αρ. 4, για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στη γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου) η οποία περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του και β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην κρινόμενη αίτηση η οποία είναι νόμιμη και ορισμένη. Από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και την κατάθεση του ίδιου του αιτούνται που περιέχεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της δίκης αυτής αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών ηλικίας σήμερα 55 ετών είναι συνταξιούχος αστυνομικός από το έτος 2010. Σήμερα το μηνιαίο του εισόδημα ανέρχεται στο ποσό των 1.178,11 ευρώ. Το έτος 2011 το εισόδημα του από τη μηνιαία σύνταξη ανερχόταν στο ποσό των 1.304,2 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσαγόμενη βεβαίωση με ημερομηνία …… του Υπουργείου Οικονομικών. Η σύζυγος του σήμερα δεν εργάζεται και έχει δύο τέκνα εκ των οποίων ο υιός του ηλικίας 19 ετών σήμερα είναι άνεργος και έχει διακόψει τις σπουδές του στο ΤΕΙ Καλαμάτας όπου φοιτούσε, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το δεύτερο τέκνο ηλικίας σήμερα 15 ετών είναι μαθήτρια της τρίτης Γυμνασίου και υπάρχει οικονομική δυσκολία να παρακολουθήσει φροντιστηριακά μαθήματα. Διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία που ανήκει κατά κυριότητα στη σύζυγο του σε ποσοστό 100% και η οποία βρίσκεται στο ………οδός……., η αντικειμενική αξία της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το προσκομιζόμενο φύλλο ΕΤΑΚ στο ποσό των 119.518,28 ευρώ, Πέρα από τη σύνταξη του αιτούντος δεν προκύπτει άλλο εισόδημα στην οικογένεια του. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό ΄΄Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, σελ 98 επ.) με εξαίρεση τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης μέχρι τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). 1) Από την τράπεζα……. έχει λάβει τρία δάνεια εκ των οποίων το ένα προσωπικό και το άλλο από πιστωτική κάρτα, η συνολική απαίτηση έχει διαμορφωθεί ως εξής (462,91 + 9.498,03 + 7.169,96 ευρώ = 17.130,90 ευρώ. 2)Προς την …..τράπεζα έχει λάβει δάνειο από πιστωτική κάρτα η συνολική οφειλή του οποίου σήμερα είναι ύψους 9.896,99 ευρώ. 3) Στην τράπεζα……. οφείλει από δύο δάνεια πιστωτικής κάρτας το ποσό των 13.795,54 +10.428,91 ευρώ = 24.224,45 ευρώ. 4) Στην τράπεζα…….. από δάνειο πιστωτικών καρτών οφείλει από καταναλωτικό δάνειο μεταφοράς πιστωτικών καρτών το συνολικό ποσό των 17.117,18 ευρώ. 5) Στη τράπεζα …… οφείλει από σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 8.656,06 ευρώ. 6) Στην τράπεζα…… επίσης από δύο πιστωτικές κάρτες, οφείλει το ποσό των 14.609,82 + 6.251,96 ευρώ= 20.563,93. 7) Στην τράπεζα, τέλος……. είναι εγγυητής σε δύο στεγαστικά δάνεια της συζύγου του, συνολικού ύψους 94.317,98 + 54.794,65 = 151.378,95 ευρώ. Τα δύο αυτά δάνεια είναι εξασφαλισμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο της συζύγου το οποίο αποτελεί και τη κύρια κατοικία της οικογένειας.

Ο αιτών από το έτος 2011 έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να ανταπεξέλθει στις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η περιέλευση σε κατάσταση μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών του οφείλεται σε δόλο δεδομένου ότι όμως υποστηρίζουν ενώ γνώριζε την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις εντούτοις επιδίωξε υπέρμετρο δανεισμό. Η ένσταση αυτή κρίνεται απορριπτέα ως μη νόμιμη όπως έχει κατ’ επανάληψη αποδεχθεί η θεωρία και η νομολογία δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη της δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξασφάλιση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας στους πιστωτές. Άλλωστε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω βεβαίωσης αποδοχών) να διαπιστώσουν και λοιπές υποχρεώσεις του αιτούντα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψηφίων πελατών τους.

Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι η επιδίωξη της ρύθμισης που επιδιώκει ο αιτών δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση δικαιώματος του δεν έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος;. Αντίθετα κρίνεται ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα αλλά σύμφωνα με το σκοπό των διατάξεων του Ν. 3869/10 (βλ. σχετικά αιτιολογική έκθεση) και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες, που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προυποθέσεις για υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρ. 8 παρ. 2. Στην κρίση αυτή οδηγήθηκε το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοναδικό εισόδημα του αιτούντος σήμερα είναι η μηνιαία σύνταξη του ύψους 1.200 ευρώ και δεν διαθέτει κάποιο αξιόλογο στοιχείο πλην βέβαια της κύριας κατοικίας αυτού και της οικογένειας του η οποία ανήκει στη σύζυγο του σε ποσοστό 100% γεγονός που θα συνεκτιμήσει το δικαστήριο για τον καθορισμό των μηνιαίων καταβολών καθώς επίσης και το γεγονός ότι καταβάλει ποσό 180,00 ευρώ για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων της συζύγου προς την τράπεζα .….. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά την αίτηση απαράδεκτη γιατί δεν παραλείπεται κάποιος εκ των πιστωτών, ούτε πλήττεται η συλλογικότητα της διαδικασίας, δεδομένου ότι το δικαστήριο για τον καθορισμό των μηνιαίων καταβολών θα λάβει υπόψη του το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος. Επιπλέον η εξυπηρέτηση των ανωτέρω δύο δάνειων αφενός μεν δεν είναι κανονική, ούτε μειώνει σημαντικά το εισόδημα του αιτούντος με αποτέλεσμα να μη μπορούν να να ικανοποιηθούν συμμέτρως οι λοιποί πιστωτές. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών καθώς και την προοπτική βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ το οποίο κατά την κρίση του δικαστηρίου βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες του, λαμβανομένου υπόψη και του συνόλου των δανειακών οφειλών του, ύψους 249.266,31 ευρώ. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμισθούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων ρύθμισης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την πρώτη μέρα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού 300 ευρώ το οποίο θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών του και κατά το ποσοστό της κάθε επιμέρους οφειλής επί της συνολικής οφειλής.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ……, την …… σε δημόσια έκτακτη στο ακροατήριο του συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων τους.

Scroll to Top