Θετική απόφαση Ειρηνοδικείου Νικαίας που δικαιώνει άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας και με πενιχρό εισόδημα 600 ευρώ μηνιαίως.

Ο δανειολήπτης αυτός είχε αναλάβει πριν ακόμα ασθενήσει και όταν ακόμα εργαζόταν πιστωτικές κάρτες κατά κύριο λογο. Όλοι γνωρίζουμε τα υπέρογκα επιτόκια των πιστωτικών καρτών . Κάθε μήνα κατέβαλλε το ποσό των 170 ευρώ, που όμως με αυτό εξοφλούνταν μόνο οι τόκοι και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Ουσιαστικά τα δάνεια τα είχε εξοφλήσει, αλλά με αυτή την τακτική ποτέ δεν θα ξεμπέρδευε με τα χρέη του. Η Ειρηνοδίκης εκτιμώντας την κατάσταση αποφάσισε την καταβολή ποσού 50 ευρώ μηνιαίως προς όλες τις Τράπεζες για τέσσερα έτη. Καθώς  ο δανειολήπτης είχε σπίτι η αξία του οποίου είναι υψηλότερη από τα χρεη του που είναι 14.000 ευρώ  για το λογο αυτόν δεν υπήρξε διαγραφή χρεόυς, (θα υπήρχε αν δεν είχε σπίτι).

Εν τούτοις με την απόφαση αυτή γλίτωσε από τους υπέρογκους τόκους και επιτόκια των Τράπεζών και προστάτευσε την κύρια οικία του, ενώ δεν διατάχθηκε η ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του ή του οχήματός του.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ

(Ν. 3869/2010)

Αριθμός Απόφασης 36/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νικαίας ………….και τη Γραμματέα ………….

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 10-4-2013, για να δικάσει την από 12-12-2011 και με αριθμό πράξης κατάθεσης 382/16-12-2011 αίτηση.

Του αιτούντος: ……………………. του ……………., κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας του Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ]:

1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «………………….», εδρεύουσας στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου………………

2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………», εδρεύουσας στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ………….Της αιτήσεως αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 16-12-2011 σημείωση του Ειρηνοδίκη, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία:

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του αντίστοιχου πινακίου και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ), και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010: α) βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία 09-12-2011 που υπογράφεται από την Δικηγόρο Άννα Κορσάνου β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 25-11-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των ενστάσεων των καθ’ ων περί αοριστίας και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν. 3869/2010. Πρέπει, επομένων, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος κατά άρθρο 415 ΚΠολΔ, στο ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι 45 ετών και λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και έχει κριθεί ανάπηρος σε ποσοστό 67%. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής, αντιμετωπίζει επιπλέον καρδιολογικά και δερματολογικά προβλήματα. Περαιτέρω, είναι διαζευγμένος και έχει ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας οκτώ ετών. Οι καθαρές αποδοχές του, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα του Ι.Κ.Α. για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του έτους 2011 ανέρχονται στο ποσό των 611,74 ευρώ, από τα οποία καταβάλλει 100 μηνιαίως για διατροφή της ανήλικης κόρης του. Περαιτέρω, ο αιτών έχει α) την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 59,30 τ.μ. κείμενου στη Νίκαια Αττικής και επί της οδού ………………, αριθμ. ……, έτους κατασκευής 1964, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του, β) την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 32,40 τ.μ. το οποίο κείται στην ίδια ως άνω οδό. Το δικαίωμα επικαρπίας επί του ανωτέρω διαμερίσματος ανήκει στους γονείς του αιτούντος για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γ) το με αριθμό κυκλοφορία ……… Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, μάρκας Toyota starlet, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1988. Η δεύτερη των καθ’ ων ισχυρίζεται πως ο αιτών παραλείπει στην αίτησή του να αναφέρει πως έχει στην αποκλειστική του κυριότητα οριζόντια ιδιοκτησία πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου και δικαίωμα υψούν δεύτερου ορόφου επί της αναφερόμενης ως άνω οικοδομής. Ο αιτών όμως, ουδεμία πρόθεση έχει να αποκρύψει αυτά, ώστε να θεωρηθεί από το Δικαστήριο ανειλικρινής η δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων, καθόσον προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά (συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, Ε9), με την κατάθεση της αίτησης, σε κάθε δε περίπτωση η ανειλικρίνεια αυτή δεν είναι ουσιώδης, δηλαδή δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην πραγματική και στη δηλωθείσα κατάσταση, ώστε οι ατελείς αυτές δηλώσεις να μειώσουν την ικανοποίηση των πιστωτών, καθόσον όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2008, ο πρώτος όροφος στο οποίο αναφέρεται η καθ’ ής είναι μελλόκτιστος και όχι αποπερατωμένος.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών ανέλαβε τα παρακάτω χρέη προς τις πιστώτριες τράπεζες, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης: 1) οφειλή προς την «………………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 4222289744 σύμβαση καταναλωτικής πίστης συνολικού ποσού 2.108,82€, όπως ειδικότερα αναλύεται στην από 30/08/2011 αναλυτική κατάσταση οφειλών της καθ’ ης, 2) οφειλή προς την «………………………… ……..», που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 4917910008573408 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, συνολικού ποσού 1.860,30€, όπως αναλύεται στην ίδια ως ανωτέρα αναλυτική κατάσταση, 3) οφειλή προς την ίδια ως άνω τράπεζα που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 5278900022761881 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, συνολικού ποσού 1.518,02€ (βλ. την ως άνω με ημερομηνία 30.08.2011 κατάσταση οφειλών), 4) οφειλή προς την «………………………» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 2284588 σύμβαση συνολικού ποσού 309,99€, 5) οφειλή προς την «………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 1684629 σύμβαση συνολικού ποσού 180,27€, 6) οφειλή προς την «…………………… …..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 2734821 σύμβαση, ποσού 88,42€, 7) οφειλή προς την «………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 1812622 σύμβαση όλα σε ένα, συνολικού ποσού 1.441,42€, 8) οφειλή προς την «………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 200607170082000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, συνολικού ποσού 1.896,32€, 9) οφειλή προς την «………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 200807215534000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, συνολικού ποσού 1.864,41€, 10) οφειλή προς την «………………………..» που απορρέει από την υπ’ αριθμόν 200807215455000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, συνολικού ποσού 2.872,29€, (βλ. την από 5-9-2011 αναλυτική κατάσταση οφειλών της τράπεζας «………………………..»). Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.140,26€, εμπράγματα βάρη προς εξασφάλιση των απαιτήσεων δεν υφίστανται.

Ο αιτών τα τελευταία έτη εξαιτίας της έκδοσης διαζυγίου του, της κατάστασης της υγείας του, η οποία επιδεινώνεται συν τω χρόνω και απαιτεί αυξημένες δαπάνες αλλά και εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωής, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η αδυναμία δε αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της σύνταξης του δε διαθέτει ο αιτών, προοπτική βελτίωσης δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον. Ο αιτών κατά τα προλεχθέντα, διαθέτει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 59,30 τ.μ. κείμενου στη Νίκαια Αττικής και επί της οδού ………, αριθμ. …., έτους κατασκευής 1964, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και του οποίου ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου εκτιμάται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 40.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψιν της παλαιότητάς του (έτος κατασκευής 1964), της περιοχής στην οποία βρίσκεται και της εν γένει πτωτικής τάσης στης αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Ο αιτών έχει επίσης, την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 32,40 τ.μ. το οποίο κείται στην ίδια ως άνω οδό, η εκποίηση του οποίου δεν κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, διότι η οφειλή καλύπτεται πλήρως από τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, που θα ορίσει το Δικαστήριο, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για την εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Επιπλέον, η ρευστοποίηση της ψιλής κυριότητας τυγχάνει κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, απρόσφορη για την ικανοποίηση των δανειστών καθώς κρίνεται πως δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω της παλαιότητας του (έτος κατασκευής 1964), της κατασκευής του (βλ. κατάθεση αιτούντος «….με ελενιτ και τριμεντόλιθους …»), της περιοχής στην οποία κείται και σε συνδυασμό με την εν γένει πτωτική τάση στην αγορά ακινήτων. Απρόσφορο όμως, προς εκποίηση κρίνεται και το προαναφερόμενο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας …………… I.X.Ε. αυτοκίνητο του αιτούντος, ενόψει της εμπορικής του αξίας λόγω της παλαιότητάς του, καθόσον ομοίως, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ).

Με βάση τα προελεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες επί τετραετία καταβολές στις ανωτέρω πιστώτριες, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών βιοτικών και προσωπικών αναγκών του αιτούντος, ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών των πιστωτών του καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι ο αιτών δεν θα αντεπεξέλθει στο προτεινόμενο από αυτόν, στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Ειδικότερα, ο αιτών οφείλει να καταβάλλει μηνιαίως, για την οφειλή του στην «……………. ……………………………..» ποσού 2.108,82 €, το ποσό των 7,45€ (50€ Χ 2.108,82€ : 14.140,26€), για την οφειλή του προς την «…………………………. ………….» ποσού 1.860,30€ το ποσό των 6,57€ (50€ Χ 1.860,30€ : 14.140,26€), για την οφειλή προς την ίδια ως άνω τράπεζα ποσού 1.518,02€, το ποσό των 5,36€ (50€ Χ 1.518,02€ : 14.140,26€), για την οφειλή του προς την «………………………..» ποσού 309,99€, το ποσό των 1,09€ (50€ Χ 309,99€ : 14.140,26€), για την οφειλή προς την «……………………» ποσού 180,27€, το ποσό των 0,63 € (50€ Χ 180,27€ : 14.140,26€], για την έκτη οφειλή του, προς «………………………..» ποσού 88,42€, το ποσό των 0,31 € (50€ Χ 88,42€ : 14.140,26€), για την έβδομη οφειλή του προς την «……………………..» ποσού 1.441,42€, το ποσό των 5,09€ (50€ Χ 1.441,42€ : 14.140,26€), για την όγδοη οφειλή προς την «………………………..» ποσού 1.896,32€, το ποσό των 6,70€ (50€ Χ 1.896,32€ : 14.140,26€), για την ένατη οφειλή, προς την «……………… …….………..» ποσού 1.864,41€, το ποσό των 6,59 € (50€ Χ 1.864,41€ : 14.140,26€), και για τη δέκατη οφειλή, προς την «………………………..» ποσού 2.872,29€, το ποσό των 10,15€ (50€ Χ 2.872,29€ : 14.140,26€). Μετά την ολοκλήρωση των μηνιαίων καταβολών επί τετραετία οι πιστώτριες θα έχουν λάβει για την εξυπηρέτηση της κάθε οφειλής τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά: για την πρώτη οφειλή 357,60€, για τη δεύτερη οφειλή 315,36€, για την τρίτη 257,28€, για την τέταρτη 52,32€, για την πέμπτη 30,24€, για την έκτη 14,88€, για την έβδομη 244,32€, για την όγδοη 321,60€, για την ένατη 316,32€ και για τη δέκατη 487,20€ και το υπόλοιπο για κάθε οφειλή θα ανέρχεται αντίστοιχα στο ποσών των 1.751,22€, 1.544,94€, 1.260,74€, 257,67€, 150,03€, 73,54€, 1.197,10€, 1.574,72€, 1.548,09€, 2.385,09€. Περαιτέρω, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών και προβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και εφόσον το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό (11.743,14€) μετά τις καταβολές επί τετραετίας (άρθρο 8 παρ. 2) είναι μικρότερο από το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του (40.000 Χ 85% = 34.000), ο αιτών θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι του ποσού αυτού, ήτοι μέχρι του ποσού των 11.743,14 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια (240 μήνες), λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής δυνατότητας του αιτούντος. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 48,92 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό, και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες στο συνολικό ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των οφειλών, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του έτους 2013.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος το υπό στοιχεία Ι – 1 ισόγειο διαμέρισμα του αιτούντος, εμβαδού 59,30 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού …………., αριθμ. …., στη Νίκαια Αττικής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του στις πιστώτριες επί είκοσι (20) χρόνια το ποσό των 48,81 ευρώ μηνιαίως το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των οφειλών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.).

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις 18 Ιουλίου 2013, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, που οι διάδικοι ήταν απόντες.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top