Πρόκειται για έναν πενηντάχρονο άνεργο άντρα, πρώην ιδιοκτήτη φορτηγού, με χρέη σε πέντε διαφορετικές τράπεζες ύψους 397.000 ευρώ. Η σύζυγός του είναι και αυτή άνεργη και πλέον στην οικογένεια δεν υπάρχει κανένα εισόδημα, διαβιούν αυτοί και τα δύο ανήλικα παιδιά τους με βοήθεια συγγενικών προσώπων , ενώ λαμβάνουν τρόφιμα  από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου και την Εκκλησία.

Η Ειρηνοδίκης αποφάσισε ότι θα καταβάλλει ο πενηντάχρονος άνεργος το ποσό των 60 ευρώ προς όλες τις Τράπεζες (τα ποσά είναι εξαιρετικά χαμηλά για την καθεμία 50,34 ευρώ, 0,53 ευρώ, 3,95 ευρώ, 0,82 ευρώ, 4,36 ευρώ) και αυτό έως τον Ιανουάριο του 2014, οπότε όρισε νέα δικάσιμο για να επανεξεταστεί η υπόθεσή του μήπως έως τότε έχει βρει εργασία. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε θα  επαναλαμβάνει το δικαστήριο  την προηγούμενη απόφαση του,  είτε θα  προσδιορίσει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση.

Το ποσό για τη διάσωση της κύριας οικίας ύψους 690 ευρώ για 20 έτη θα ξεκινήσει να καταβάλλεται μετά από 4 έτη. Έως τότε μπορεί να έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας. Ήδη με την έως  τώρα μορφή της η απόφαση διαγράφει τεράστιο ποσοστό χρέους.

Αριθμός 395/Φ1875/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μ….Χ. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Δ…………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις …., για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Του αιτούντος ……., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρ. 5 ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ……..…., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Κ….

2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ……..…., που εδρεύει στην Παιανία και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

3) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ……..…., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι….

4) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ……..…., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κ……..

5) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ……..…., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Α…………

Ο αιτών άσκησε την από ………….αίτηση του, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό …………….. και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν.3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελαχίστου ακόμα ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις χρόνιας και χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διατάξεως του εδ. α της παρ. 5 του άρθρου 8, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του, είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης – πιστωτές), ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (βλ. Αθανάσιο Κρητικό, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων,138-139)

Επειδή με την κρινόμενη αίτηση του ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. (άρθ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από ……. Βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και την από ……. υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του, β) των πιστωτών – καθ’ ων και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρο. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών – καθ’ων.

Οι καθ’ ών η αίτηση προτείνουν την ένσταση αοριστίας της ενδίκου αιτήσεως καθότι στο δικόγραφο δεν αναφέρονται τα γεγονότα εκείνα από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, καθότι στην αίτηση αναφέρεται ότι ο αιτών περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής λόγω της υπερχρέωσης του, ενώ τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων ο τελευταίος περιήλθε σε αυτή αποτελούν επίσης αντικείμενο απόδειξης (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2010, σελ. 43, παρ. 12 και 13).

Επίσης η πρώτη των καθ ών πρότεινε την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως για το λόγο ότι ο αιτών έχει την εμπορική ιδιότητα, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν ασχολείτο επαγγελματικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, με το ιδιόκτητο φορτηγό του. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη (αρ. 1 παρ. 1 ν. 3869/2010), πλην όμως πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, για το λόγο ότι ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, δεν έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, αφού δεν ασκεί εμπορικές πράξεις, είναι επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες δια μόνης της προσωπικής του εργασίας.

Επειδή από την εκτίμηση της ανωμοτί εξετάσεως του αιτούντος, (οι καθ ών δεν εξέτασαν μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1963, είναι έγγαμος με την Σ………………….., με την οποία έχουν αποκτήσει δύο ανήλικα τέκνα. Ο αιτών από 7/6/1994 μέχρι και 31/3/2009 εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, δραστηριότητα την οποία διέκοψε στις 31/3/2009 (προσκ. σχετ. έγγραφα), ενώ στη συνέχεια εργάσθηκε ως μισθωτός οδηγός στην εταιρεία …………. με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.498,42 ευρώ και ως οδηγός ταξί με αποδοχές ύψους 803 ευρώ μηνιαίως. Από 12/4/2011 είναι άνεργος χωρίς να λαμβάνει κάποιο επίδομα. Η σύζυγος του μέχρι την 27/2/2012 εργαζόταν ως καθαρίστρια στην εταιρία ………., ενώ λόγω περικοπών προσωπικού απολύθηκε και έκτοτε είναι άνεργη, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 λάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 432 ευρώ μηνιαίως. Έκτοτε δεν λαμβάνει κανένα επίδομα ενώ τα εισοδήματα της οικογένειας του αιτούντος είναι πλέον μηδενικά. Η οικογένεια του αιτούντος συντηρείται από συγγενικά τους πρόσωπα ενώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διατροφής τους, έχουν αναγκασθεί να σιτίζονται από το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου και από την Εκκλησία. Από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2012 έως και 2009 τα δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του ανήρχοντο στα ποσά των 9.794,45 – 9.224,64 και 6.385.88 – 12.733,98 ευρώ αντιστοίχως. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν ο αιτών ή η σύζυγος του, ενώ η οικονομική αυτή κατάσταση είναι προσωρινή και οφείλεται κυρίως στην απώλεια εργασίας του αιτούντος, λόγω δε της ηλικίας του (έχει γεννηθεί το έτος 1969), έχει τη δυνατότητα μετά από εύλογη προσπάθεια, όπως εξάλλου επιβάλλεται σ’ αυτόν με τη διάταξη του αρ. 8 παρ. 3 ν. 3869/2010, να βρει εργασία ανάλογη με τις ικανότητες του. Οι δαπάνες της οικογένειας του περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειας του.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξίας τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικό ΄΄ Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ΄΄ σελ. 98 επ.) με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010).

Ειδικότερα ο αιτών έχει τις παρακάτω οφειλές:

1) Στην …. Τράπεζα από δύο συμβάσεις χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, οφειλή συνολικού ύψους 333.736,92 ευρώ. Η καθής η αίτηση την 25/9/2007 ενέγραψε συναινετική προσημείωση υποθήκης επί του προαναφερόμενου ακινήτου του αιτούντος, ποσού 382.203 ελβετικών φράγκων και στη συνέχεια στις 19/7/2010 ενέγραψε β’ προσημείωση επί του αυτού ακινήτου ποσού 77.244 ευρώ

2)Στην ……… τράπεζα οφειλή ύψους 3.514,38 ευρώ.

3) Στην……. τράπεζα οφειλή ύψους 26.169,22 ευρώ.

4) Στην……. τράπεζα οφειλή ύψους 5.469,90 ευρώ.

5) Στην……. τράπεζα οφειλή ύψους 28.914,50 ευρώ.

Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 397.804,92 ευρώ.

Ο αιτών, λόγω της υπερχρέωσης του από το μεγάλο αριθμό των δανείων που έχει λάβει και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, έχει πάψει σταδιακά από το έτος 2009 και οριστικά από το 2010 την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Στην περιέλευσή του σε κατάσταση αδυναμίας εξυπηρετήσεως του κυρίου όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του συνετέλεσε η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια της εργασίας τόσον της δικής του όσον και της συζύγου του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αφού δεν αποδείχθηκε, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης των καθών.

Περαιτέρω, ο αιτών διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Ακτημόνων αρ. 57, επιφανείας κυρίων χώρων 70,52 τ.μ, κατασκευής έτους 2004, η πλήρης κυριότητα του οποίου ανήκει στον αιτούντα. Η εμπορική αξία του διαμερίσματος αυτού, εκτιμάται στο ποσό των 180.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψιν της παλαιότητας του (έχει κτισθεί το έτος 2004), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, της αντικειμενικής του αξίας και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο παιδιά όπως ο αιτών.

Εκτός από το ακίνητο αυτό, στην πλήρη κυριότητα του αιτούντος, ανήκουν επίσης τα εξής ακίνητα: 1) μια αποθήκη του υπογείου ορόφου, επιφανείας 4,30 τ.μ, κατασκευής έτους 2004, στο Γαλάτσι Αττικής επί της οδού Ακτημόνων αρ. 57, εμπορικής αξίας 5.000 ευρώ 2) μία θέση στάθμευσης του υπογείου ορόφου, επιφανείας 12,15 τ.μ κατασκευής έτους 2004, στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Ακτημόνων αρ. 57, εμπορικής αξίας 10.000 ευρώ. 3)Ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, επιφανείας 2.000 τ.μ, στο δήμο Ασπροποτάμου Ευρυτανίας, στο χωριό Ραυτόπουλο, 4) Ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου μίας μονοκατοικίας, στο χωριό Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, επιφανείας κυρίων χώρων 70 τ.μ και βοηθητικών χώρων 39,06 τ.μ, επί του οικοπέδου επιφανείας 235 τ.μ, έτους κατασκευής 1940 5) ποσοστό 20% μιας αποθήκης, στο χωριό Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, επιφανείας 70 τ.μ, έτους κατασκευής 1940 και 6) ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο μάρκας Seat Fura 903 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1985 (βλ. άδεια κυκλοφορίας του). Η εμπορική του αξία λαμβανομένων υπόψη του τύπου και της παλαιότητας του, είναι πολύ μικρή και δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, για αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθρ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίηση του. Χωρίς τέλος αγοραστικού ενδιαφέροντος είναι και τα προαναφερόμενα ποσοστά επί των ιδιοκτησιών στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, δεδομένης της μικρής εμπορικής τους αξίας για αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ΄ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίηση τους.

Το παραπάνω διαμέρισμα και οι χώροι του υπογείου χώρου σταθμεύσεως και της υπόγειας αποθήκης, επί της οδού Ακτημόνων αρ. 57, αποτελούν την κύρια κατοικία του αιτούντος, για τα οποία υποβάλλεται από το νομιμοποιημένο ιδιοκτήτη τους αίτημα υπαγωγής τους στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 ρύθμιση. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται ευνοική ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, με την οποία του παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, αφού αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, επιβάλλοντάς του προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλλει το 85% της εμπορικής της αξίας και εφόσον βέβαια το χρέος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού αυτού. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειας του (βλ. σε Κρητικό ΄΄Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων΄΄ σελ. 147). Στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, που δεν είναι άμεσης χρήσης, τροφίμων κλπ, για την εξυπηρέτηση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων, καθώς επίσης και εκείνες για τη στάθμευση του αυτοκινήτου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτού εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της οικογένειας, και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου συνήθως επί του ιδίου κτίσματος όπου η κατοικία, που είναι επιτακτική ιδίως στις πόλεις και τους οικισμούς γενικά λόγω της γνωστής στενότητας χώρου. Έτσι η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης ως βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του αρθρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί εξαίρεσης από την εκποίηση και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του αιτούντος και να εξαιρεθούν της εκποίησης. Σημειωτέον ότι η εξαίρεση και των βοηθητικών αυτών χώρων της κατοικίας είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 85% της εμπορικής τους αξίας, που κατά κανόνα είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής, ποσό το οποίο είναι αδύνατο ή δύσκολο να ωφεληθούν αυτές από την εκποίηση, λαμβανομένων υπόψη του είδους του ακινήτου και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας.

Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προυποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2.

Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψιν των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών του, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ το μήνα και το οποίο θα διανεμηθεί σύμμετρα στις καθ ων ως εξής: 1) Στην……. τράπεζα θα καταβάλει το ποσό των 50,34 ευρώ μηνιαίως 2) Στην…….. θα καταβάλει το ποσό των 0,53 ευρώ μηνιαίως 3)Στην……… το ποσό των 3,95 ευρώ μηνιαίως 4) Στην…….. το ποσό των 0,82 ευρώ μηνιαίως 5) Στην……… το ποσό των 4,36 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται αρχικά για επτά (7) μήνες, ενώ με την παρούσα απόφαση το Δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού διαστήματος των επτά μηνών, θα έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, με την ανεύρεση εργασίας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο, στη νέα δικάσιμο να επανέλθει και αναλόγως με τις μεταβολές που τυχόν θα έχουν επέλθει στα επαγγελματικά του αιτούντος, να διατηρήσει ή να αυξήσει τις καταβολές προς τους πιστωτές του. Ως νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος ορίζεται η………….

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος, ενώ προβάλλεται και αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτής, για τα οποία πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας τους, δηλαδή ποσό 165.750 ευρώ (195.000 x 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένης υπόψιν της διάρκειας των ως άνω στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του.

Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πρώτης των καθών πιστώτριας με την επωνυμία……………………., από τα δύο στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με δύο προσημειώσεις.

Η υποχρέωση του αιτούντος για καταβολή του 85% της αξίας της κατοικίας του προκειμένου να τη διασώσει, προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, η οποία εισάγει μεν ευνοική ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων των χρεών του οφειλέτη, που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί 4ετία του άρθρου 8 παρ. 2 προς όλους τους πιστωτές του, επιβάλλοντας σε αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους που αποτελείται από το σύνολο των παλαιών χρεών του. Με βάση λοιπόν τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον δε τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού. Όπως προαναφέρθηκε η προνομιακή ικανοποίηση της ενυπόθηκης πιστώτριας θα γίνει μέχρι το ποσό των 165.750 ευρώ, ήτοι του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή αυτή της τετραετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 690 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια x 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 165.750 ευρώ του 85% για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του μέχρι και τον Ιανουάριο του έτους 2014, στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενο συμμετρικά μεταξύ των απαιτήσεων των καθ ών πιστωτών του όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη κοινοποίηση της απόφασης μήνα.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος προς τους πιστωτές την ………………………………

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα, πρώτου ορόφου, επιφανείας 70,52, που βρίσκεται στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού………….., καθώς και την υπόγεια αποθήκη και την υπόγεια θέση στάθμευσης, που βρίσκονται επίσης επί της οδού……………….. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην …… τράπεζα το ποσό των εξακοσίων ενενήντα (690) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 240 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις…………………………………………………

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top