Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής κατά δανειολήπτη που είχε προσφύγει στο Ειρηνοδικείο.

Αριθμός απόφασης 444/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή………., Δόκιμη Ειρηνοδίκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις………, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Tου αιτούντος Α….Κ…. κατοίκου Αχαρνών που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου και

Της καθ’ ης η αίτηση Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία….. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο αιτών με την από…. αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό….. και προσδιορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί. Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την προσκομιζόμενη με επίκληση υπ’ αριθμ….. έκθεση επίδοσης του αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου ……………. , προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξεις κατάθεσης και ορισμού δικασίμου μαζί με κλήση για συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης η κρινόμενη αίτηση τραπεζική εταιρεία. Αυτή όμως δεν παραστάθηκε κατά οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος. Πρέπει, επομένως, αυτή να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει όμως το Δικαστήριο στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Κατά το αρ. 6 παρ. 1 του Ν.3869/2010 ΄΄Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις΄΄ η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ως τοιαύτα πρέπει να νοηθούν τα κάτωθι προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ. Πολ.Δ.: παράδοση ή απόδοση κινητών, ακινήτου, παράλειψη ή ανοχή πράξεως (αρ. 941 επ.) κατάσχεση κινητής περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 953 επ.), κατάσχεση ακινήτων (αρ. 992 επ.), κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (αρ.1022 επ.), αναγκαστική διαχείριση (αρ.1034 επ.) και προσωπική κράτηση (βλ. Αθαν. Κρητικού Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις). Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων , την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης, εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη .Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτηση του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξη εκτέλεσης, δηλ. η επίδοση της επιταγής.

Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών με την υπό κρίση αίτηση του, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο από την επιβολή εναντίον οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβη στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της από….. με αρ. κατάθεσης… αίτησης του, η οποία υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική του δαπάνη.

Η αίτηση αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρ. 686 επ. του Κ.Πολ.Δ και 6 του Ν.3869/2010) για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη καθώς στηρίζεται στη διάταξη του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.3869/2010, πλην του παρεπόμενου αιτήματος για την επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, επειδή σύμφωνα με το αρ. 178 παρ. 3 εδ. γ’ του ν.δ. 3026/1954 ΄΄περί του Κωδικα των Δικηγόρων΄΄ επί της αιτήσεως χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως δικαστικά έξοδα επιδικάζονται πάντοτε υπέρ του καθ’ ου η αίτηση (εφόσον βέβαια τούτος υποβάλει σχετικό αίτημα κατ’ αρ. 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ) και εις βάρος του αιτούντος (Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τον Κ.Πολ.Δ 1985, σ.61, 505, 514). Επομένως πρέπει κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσία της.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών και από τους προταθέντες, προφορικώς και δια των δικογράφων του, ισχυρισμούς του πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από…. με αριθμ. κατάθεσης…. αίτηση του κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Με την υπό κρίση αίτηση του, ο αιτών ζητά να ανασταλούν τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του, επικαλούμενος ότι η εκτέλεση και η επιβολή εναντίον του οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα του διότι αντικείμενο εκτέλεσης και μοναδική του περιουσία με αξιόλογη οικονομική αποτίμηση, είναι η οικογενειακή του στέγη, της οποίας η ρευστοποίηση ως κύριας κατοικίας απαγορεύεται, βάσει του αρ. 9 του Ν. 3869/2010. Από τη διαδικασία πιθανολογείται ότι η από…. αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 θα ευδοκιμήσει, δεδομένου ότι αυτός στερείται πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει άνευ δόλου σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές προς τις δανείστριες Τράπεζες, αφού όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010, 2011 και 2012 προκύπτει μείωση του ετήσιου ατομικού εισοδήματος του και επιπροσθέτως προκύπτει μείωση των εισοδημάτων και της συζύγου του που συνεισέφερε στην κάλυψη των οικογενειακών δαπανών αφού από τον Μάιο του 2011 απώλεσε την εργασία της και έκτοτε είναι άνεργη. Προέκυψε δε ότι υφίσταται εκκρεμής εκτελεστική διαδικασία κατά της περιουσίας του οφειλέτη – αιτούντος από τους πιστωτές του και ειδικότερα με βάση την υπ’ αριθμ… διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ως εκτελεστό τίτλο, έχει εκκινήσει από την καθ’ ης Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία…. η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση της από… επιταγής προς εκτέλεση, συνταχθείσας κάτω από αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου, όπως προκύπτει από την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών…. επί του προσκομιζόμενου με επίκληση από τον αιτούντα αντιγράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής που του επιδόθηκε. Επομένως πιθανολογείται η πρόκληση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος, που απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου και ως εκ τούτου πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της. Δεν συντρέχει δε περίπτωση καταδίκης του αιτούντος στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης (αρ. 191 παρ. 2 Κ.Π.ολ.Δ, 178 παρ. 3 του Κώδικα Περί Δικηγόρων), καθ’ όσον αυτή ως απολειπομένη, δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα, ούτε και προέκυψε ότι αυτή υποβλήθηκε σε τέτοια έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθ’ ης.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμ…. διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αχαρνών και την εν γένει εκτελεστική διαδικασία που επισπεύδεται από την καθ’ ης κατά της περιουσίας του αιτούντος έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από….. με αριθμ. κατάθεσης αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών βάσει του Ν. 3869/2010.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις Αχαρνές την…….

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top