Η απόφαση που παρατίθεται πιο κάτω αφορά σε μια νέα κοπέλλα 29 ετών η οποία είναι αδελφή της 30 χρονης κοπέλλας για την οποία εξεδόθη η με αριθμό θετική  απόφαση 465/Φ2020/2013 που διέταξε διαγραφή χρεών.

Εν τούτοις η απόφαση 452/Φ1835/2013 που αφορά στην 29 χρονή κοπέλλα με τα ίδια δεδομένα εξεδόθη από διαφορετικό δικαστή διότι εκδικάστηκαν διαφορετική ημερομηνία απορριπτική. Η  29χρονη κοπέλλα εργάζεται ως security (παρόλο που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο), λαμβάνοντας μισθό 700 ευρώ.

Μένει με τους γονείς και την αδελφή της τους οποίους στηρίζει οικονομικά. Ο πατέρας της έχει αρτοποιείο που δεν πηγαίνει καλά και η μητέρα της είναι άνεργη με ψυχολογικά προβλήματα. Στο σπίτι τους είχαν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό και η οικογένεια εκανε ρύθμιση ως προς την οποία δεν  μπορεί να ανταπεξέλθει. Εν τούτοις η δικαστής εξέδοσε απορριπτική απόφαση.

Σεβόμαστε πάντα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης παρόλο που κάποιες φορές μπορεί να μας στενοχωρούν. Πάντα στη ζωή τελικά εμφιλοχωρεί και ο παράγοντας της συγκυρίας.

Αριθμός Απόφασης

452/Φ1835/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις …….για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Της αιτούσας: Μ….Μ, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα με την από21-11-2011 αίτηση της διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 1835/24-11-2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες της αιτούσας, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους, δήλωσαν ότι παρίσταται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …….., που εδρεύει στην Αθήνα

και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της……..

2) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …….. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της……..

3) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …….. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσας, δεν παραστάθηκε.

 Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9258/25.11.2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου, που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της υπό κρίσης αιτήσεως της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη των καθών. Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρ.754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση τω χρεών της, σύμφωνα με το ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η με ημερομηνία σύνταξης 18/11/2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 10/12/2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για υη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.

Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ. 741 έως 781 ΚΠολΔ (αρ. 3 ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής: H αιτούσα είναι 29 ετών και εργάζεται από 1/2/2010 ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία ΄΄ICTS ΕΠΕ΄΄ και συγκεκριμένα ως φύλακας στην ασφαλείας στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 739,56 ευρώ (ιδ. σχετ. την από …. σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου). Πριν την παραπάνω εργασία την περίοδο 2007 εργαζόταν ως πωλήτρια στα καταστήματα Ηondos Center με μισθό 700 ευρώ. Η αιτούσα είναι άγαμη και φιλοξενείται από τους γονείς της, όπως και η αδελφή της, στην κατοικία τους, που βρίσκεται στην Ηλιούπολη…….. Περαιτέρω η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητο αλλά μόνο ένα όχημα RENUIT MODUS, έτους κυκλοφορίας 2005, αξίας 5.000 ευρώ με παρακράτηση κυριότητας, το οποίο χρησιμοποιεί στις μετακινήσεις της.

Η αιτούσα σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με τους παρακάτω πιστωτές τις συμβάσεις, οι οφειλές από τις οποίες έχουν ως εξής: 1) στην Τράπεζα…… από σύμβαση δανείου για αγορά μεταφορικού μέσου το ποσό των 4.121,62 ευρώ, 2) στην Τράπεζα……..: α) από λογαριασμό υπερανάληψης το ποσό των 1.046,95 ευρώ, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.449,94 ευρώ και γ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.448,43 ευρώ και συνολικά το ποσό των 3.945,32 ευρώ και 3) στην Τράπεζα…… από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 1.291,47 ευρώ. Το συνολικό λοιπόν ύψος των παραπάνω οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των (4.121,62 + 3.945,32 + 1.291,47) 9.358,41 ευρώ.

Εξάλλου, τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας κατά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 ανήλθαν στο ποσό των 8.087,66 ευρώ, 9.725,05 ευρώ, 9.562,74 ευρώ και 10.457,70 ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα προσαγόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των αντιστοίχων οικονομικών ετών, έτσι ώστε το μηνιαίο εισόδημα της να ξεπερνά τα 700 ευρώ, μάλιστα δε κατά το οικονομικό έτος 2012 τα εισοδήματα της αιτούσας σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Περαιτέρω, η αιτούσα δεν επικαλείται κάποιο αιφνίδιο γεγονός (ανεργία, ασθένεια κλπ), το οποίο ανέτρεψε τα οικονομικά της δεδομένα αλλά ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αφού λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης των γονέων της, αναγκάζεται να τους υποστηρίζει οικονομικά συμμετέχοντας στη μηνιαία έξοδα διαβίωσης της οικογένειας της. Σημειώνεται ότι η αιτούσα εσφαλμένα δεν προσδιορίζει στο δικόγραφο της αίτησης της το προσωπικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αλλά το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας (γονέων και αδελφής), το οποίο μάλιστα αναβιβάζει στο ποσό των 2.150 ευρώ. Όμως τα παραπάνω πρόσωπα (γονείς) δεν προέκυψε ότι είναι προστατευόμενα από την αιτούσα, δεδομένου ότι εργάζονται και έχουν δικά τους εισοδήματα, το κοινό δε οικογενειακό τους εισόδημα ανήλθε: α) κατά το οικονομικό έτος 2010 στο ποσό των 10.433,82 ευρώ, β) κατά το οικονομικό έτος 2011 στο ποσό των 8.024,64 ευρώ και γ) κατά το οικονομικό έτος 2012 στο ποσό των 14.715,94 ευρώ (ιδ. σχετ. προσαγόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα). Σε κάθε περίπτωση η όποια οικονομική βοήθεια προσφέρει η αιτούσα στους γονείς της από λόγους ηθικού καθήκοντος δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος της εξυπηρέτησης των παραπάνω οφειλών της προς τους πιστωτές της, η οποία, με βάση τα προεκτεθέντα, είναι δυνατή, ενόψει και του ύψους των χρεών της και δεδομένου ότι η αιτούσα έχει σταθερή εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα και δεν καταβάλει έξοδα ενοικίου, ώστε να μειώνεται σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά της.

Επομένως, δεν αποδείχθηκε η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τρίτης καθής και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top