Θετική απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών για μια νέα κοπέλλα 30 ετών με οφειλές 20.000 ευρώ, η οποία εν τέλει βάσει  της απόφασης θα καταβάλλει 260 ευρώ μηνιαίως για 4 έτη δηλαδή συνολικά 12.500 ευρώ.

Πρόκειται για νέα γυναίκα που ανέλαβε τα δάνεια δηλαδή πιστωτικές κάρτες σε ηλικία 20 ετών περίπου (βάσιμος είναι ο προβληματισμός πώς οι Τράπεζες έδιναν  πιστωτικές κάρτες σε τόσο νέα άτομα χωρίς εισοδήματα και΄ακόμα και από το τηλέφωνο). Με τις κάρτες αυτές βοηθούσε οικονομικά τους γονείς της με τους οποιους ακόμα μένει μαζί, καθώς ο πατέρας της  έχει ένα αρτοποιείο που φυτοζωεί  και η μητέρα της είναι άνεργη και  αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας  ήδη κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την είδε το παιδί της και την έσωσε.

Η τριαντάχρονη κοπελλα ενώ έχει τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο του Πειραιά εργάζεται ως γραμματέας σε κλινική των Αθηνών η οποία δεν καταβάλλει τις αποδοχές της σε σταθερή βάση, ενώ οποίαδήποτε προσπάθεια της για εύρεση καλύτερης εργασίας έχει αποβεί άκαρπη. Ουσιαστικά με τα χρήματα που λαμβάνει και όταν τα λαμβάνει βοηθάει την οικογένειά της.

Πρόλο που δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό  στοιχείο θέλησε και έπρεπε να διευθετήσει τις οφειλές της, καθώς ήταν κρίμα μια  νέα γυναίκα να ξεκινήσει τη ζωή της φορτωμένη με δάνεια τα οποία λόγω των υπέρογκων επιτοκίων συνεχώς διογκώνονταν.

Η Ειρηνοδίκης εκτιμώντας τις καταστάσεις και τα παραπάνω δεδομένα τα οποία όλα αποδείχθησαν με έγγραφα εξέδοσε θετική απόφαση με διαγραφή χρέους δίνοντας έτσι διέξοδο διαφυγής της τριαντάχρονης γυναίκας από το βραχνά των δανείων.

ΑΡΙΘΜΟΣ 465/Φ2020/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών …… την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις……., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Tης αιτούσας Δ…. Μ…. του Ευαγγέλου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννας Κορσάνου,

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (αρ. 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολ.Δ) και παρίστανται ως εξής:

1) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία…….. που εδρεύει στην……. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσιο δικηγόρο της……..

2)Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία……. που εδρεύει στην…… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

3) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία…….. που εδρεύει στην……. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσιο δικηγόρο της……..

Η αιτούσα με την από…….. και με αριθμό κατάθεσης …….αίτηση της, εκουσίας δικαιοδοσίας, ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε η δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9.400/20.12.2011 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησης της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτρια……..

Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρ. 754 παρ. 2 ΚΠολ.Δ)

Η αιτούσα εκθέτει με την υπό κρίση αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις αναφερόμενες πιστώτριες τράπεζες χωρίς δική της υπαιτιότητα. Ζητεί δε, να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης τους από το δικαστήριο, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς και η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση αυτής και της οικογένειας της, με σκοπό την απαλλαγή της από τα χρέη. Επίσης ζητεί να καταδικασθούν οι μετέχουσες πιστώτριες στη δικαστική της δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, εμπεριέχουσα όλα τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αυτής, καθόσον το ποσό των 1.800 ευρώ που αναφέρεται στην αίτηση ως εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης αφορά όχι μόνο την αιτούσα αλλά και την οικογένεια της, αποτελούμενη από τους γονείς της και την αδελφή της, απορριπτόμενης έτσι της ενστάσεως περί αοριστίας αυτής που προεβλήθη από τις παριστάμενες πιστώτριες. Αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολ.Δ (αρ. 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του αρ. 4 του ν. 3869/2010: α) η από 15/11/2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Άννας Κορσάνου και β) η από 8.11.2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το αρ 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της,

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρ. 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/10, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτή περιστατικά, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μη πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από τα όσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα,………. έχει γεννηθεί το 1982 και είναι άγαμη, εργάζεται δε ως γραμματέας στην κλινική ………………με μηνιαίες αποδοχές – κατά το έτος 2012- ύψους 1.022,97 ευρώ (βλ. την από 15/2/2013 βεβαίωση αποδοχών για το έτος 2012 της ως άνω εταιρίας σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες αποδοχές ανέρχονται σε 12.275,72 ευρώ), ενώ διαμένει μαζί με την κατά ένα χρόνο μικρότερη αδελφή της και τους γονείς της, στην οικία των τελευταίων στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι γονείς της αιτούσας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό συνεισφέρει με το εισόδημα της στις οικογενειακές δαπάνες, ενώ η άνεργη μητέρα της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατάθλιψης (βλ. το από 16.5.2012 δελτίο ανεργίας της μητέρας της, την από 3.4.2012 ιατρική βεβαίωση του Ψυχιατρείου Νοσοκομείου Αττικής) και η ίδια (αιτούσα) πάσχει από νοσηρή κακοήθη παχυσαρκία (βλ. το απόσπασμα του ατομικού βιβλιαρίου υγείας της αιτούσας), ενώ η επιχείρηση – αρτοποιείο που διατηρεί ο πατέρας της με δυσκολία επιβιώνει. Η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας RENAULT τύπου MEGANE 1600cc με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΚ-2173 και με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2005, το οποίο περιλαμβάνει στη φορολογική της δήλωση οικονομικού έτους 2011. Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου αυτού, λαμβανομένων υπόψη του τύπου του και της παλαιότητάς του, εκτιμάται σε 4.300 ευρώ. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, για αυτό και δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, εξάλλου αποτελεί το μέσο μετακίνησης της αιτούσας.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (αρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010), βλ. σε Κρητικό ΄΄Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων΄΄, σελ. 99: 1) Από την πρώτη μετέχουσα …….. της έχουν χορηγηθεί α) πιστωτική κάρτα με αριθμό λογαριασμού 4107890049853664, με υπόλοιπο οφειλής 1.425,19 ευρώ και β)καταναλωτικό δάνειο με αριθμό λογαριασμού 4209535702, με υπόλοιπο οφειλής 1.680,34 ευρώ, μέχρι τις 20/12/2011 (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης), ανερχομένης έτσι της συνολικής οφειλής της προς αυτήν σε 3.105,53 ευρώ 2) Από τη δεύτερη μετέχουσα…….. της έχει χορηγηθεί πιστωτική κάρτα με την με αριθμό ……. σύμβαση, με υπόλοιπο οφειλής 893,35 ευρώ, μέχρι τις 20/12/2011, (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης). 3) Από την τρίτη μετέχουσα…….. της έχει χορηγηθεί με την με αριθμό …….σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 16.200,95 ευρώ στις 7.2.2012. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες της ανέρχονται σε (3.105,53+893,55+16.200,95) 20.200,03 ευρώ. Σημειωτέον ότι η σύμβαση αυτή (της τρίτης πιστώτριας) καταγγέλθηκε μετά από εξώδικη ειδοποίηση που κοινοποιήθηκε στην αιτούσα και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ, 5439/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επιτάχθηκε η αιτούσα να καταβάλει προς την ως άνω Τρίτη μετέχουσα το οφειλόμενο τότε ποσό ύψους 14.688,07 ευρώ.

Η αιτούσα έχει πάψει να υπηρετεί τα πιο πάνω χρέη της, αφού αφενός ο μισθός της από την ως άνω εταιρία στην οποία εργάζεται της καταβάλλεται τμηματικά και με καθυστερήσεις και αφετέρου, αναγκαστικά συνεισφέρει στην κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας της, από το παραπάνω εισόδημα της, οπότε περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τις πιο πάνω πιστώτριες. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προυποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του αρ. 8 παρ. 2, καθόσον το εισόδημα της είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από το εισόδημα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν τον αμέσως επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν σύμμετρα (αρ. 8 παρ. 2 ν .2869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, το προς διάθεση στους πιστωτές της αιτούσας ποσό, πρέπει να οριστεί σε 260 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μεσα στις οικονομικές δυνατότητες της, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων της οικογένειας της. Σε κάθε μία από τις πιστώτριες αυτές από το ποσό των 260 ευρώ αναλογεί στην πρώτη πιστώτρια, αυτό τω 39,97 ευρώ (260 Χ 15,37%) μηνιαίως, στη δεύτερη πιστώτρια…… … αυτό των 11,50 ευρώ (260 Χ 4,42%) μηνιαίως και στην Τρίτη πιστώτρια …… αυτό των 208,54 ευρώ (260 Χ 8021%) μηνιαίως. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια της αιτούσας θα έχει λάβει: η τράπεζα…… 1.918,53 ευρώ, η τράπεζα ……. 551,77 ευρώ και η τράπεζα…… 10.009,70 ευρώ, ποσά που αντιστοιχούν στο 61,79% της συνολικής οφειλής.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 11 ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρ, 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης μετέχουσας, κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μια τετραετία οι οποίες θα αρχίζουν την Τρίτη μέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, κατανεμόμενες ως εξής: στην πρώτη μετέχουσα …… ποσό 39,97 ευρώ μηνιαίως, στη δεύτερη μετέχουσα…… ποσό 11,50 ευρώ και στην Τρίτη μετέχουσα……. ποσό 208,54 ευρώ μηνιαίως.

Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις……. Απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top