Συνταξιούχος 60 χρονη γυναίκα με οφειλές 102.000 ευρώ και με τη νομική υποστήριξη της δικηγόρου  Άννας Κορσάνου δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και πέτυχε διαγραφή 35.300 ευρώ με μηνιαίες καταβολές για μια τετραετία 150 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δανειολήπτρια είναι  ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη από τη ζωή καθώς εργαζόταν ως καθαρίστρια και έχασε το παιδί της λόγω της εξάρτησης του από ναρκωτικές ουσίες εξ αίτίας της οποίας είχε εμπλακεί πολλές φορές σε δικαστικές διαδικασίες και προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα αυτά η μητερα του και δανειολήπτρια χρεώθηκε και ανέλαβε μέρος των οφειλών της.

Η μία εκ των τραπεζών μάλιστα παρακρατούσε από τη σύνταξη της το ποσό των 315 ευρώ με αποτέλεσμα να της απομένουν 590 περίπου ευρώ για να επιβιώσει το μήνα.

Η δικαστής εκτιμώντας τα δεδομένα απεφάνθη υπέρ της δανειολήπτριας και εξέδοσε απόφαση με διαγραφή χρέους. Επιπλέον με την απόφαση σταματά η παρακράτηση του ποσού των 315 ευρώ και τελικά η δανειολήπτρια θα καταβάλλει 150 ευρώ μηνιαίως προς όλες τις Τράπεζες.

Αριθμός απόφασης

814/Φ1626/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ….. για να δικάσει μεταξύ:

Tης αιτούσας Ζ….. Μ…. κατοίκου Αθηνών, οδός….., η ποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής:

1) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία….. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός….. και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία ήταν απούσα, 2) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία…… που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …….και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου……. και 3) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της……

Η αιτούσα με την από …… αίτηση της εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης….., δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό ….. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας νόμιμα επιδόθηκε στην πρώτη των καθών. Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (αρ. 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του αρ. 4 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης : α) η από …… βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Αθηνών Άννας Κορσάνου και β) η από….. υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία κατάθεσης …..για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (αρ.13 παρ. 2 Ν. 3869/2010).

Η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του αρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών των καθ ών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ίδιου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: H αιτούσα είναι 58 ετών και κάτοικος Αθηνών. Μέχρι τον Μάρτιο του 2010 εργαζόταν ως καθαρίστρια στην …….Τράπεζα. Έκτοτε είναι συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 905 ευρώ, από το οποίο η τρίτη των καθών τράπεζα….. της παρακρατά μηνιαίως το ποσό των 315 ευρώ προς εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων που έχει λάβει από αυτή. Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Πιστωτές της είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) …..τράπεζα από την με αριθμό……. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 948,85 ευρώ, 2)….τράπεζα από την με αριθμό….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 3.085,18 ευρώ και 3) ….. τράπεζα μέχρι 23/4/2012 (ημερομηνία κοινοποίησης της κρινόμενης αίτησης): α) από την με αρ. λογαριασμού….. σύμβαση πιστωτικής ποσό 1.901,47 ευρώ β) από την με αριθμό ….. σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου με κωδικό ….. ποσό 8.363,85 ευρώ γ) από την με αριθμό ….σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου με κωδικό….. ποσό 71.207,30 ευρώ και από την με αριθμό …… σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου με κωδικό…… ποσό 16.822,73 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό στεγαστικού δανείου 88.030,03 ευρώ. Για την απαίτηση αυτή η ως άνω τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας της αιτούσας. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τους πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 102.329,38 ευρώ. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται, με την κοινοποίηση της αίτησης, ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης εκτός από τα στεγαστικά δάνεια τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως (αρ. 6 παρ. 3 Ν.3869/2010).

Η αιτούσα είναι παντρεμένη με τον……, ηλικίας 63 ετών, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση από το έτος 2001. Έχουν έναν ενήλικο γιο, τον……, ο οποίος όμως είναι άνεργος και ζει με την αιτούσα, ενώ το 2009 απεβίωσε σε ηλικίας 31 ετών από χρήση ναρκωτικών ουσιών ο μεγαλύτερος γιος του. Η αιτούσα μένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ – 2 που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας της οδού ……., έχει έκταση 40,57 τ.μ. έτος κατασκευής 2004 και εμπορική αξία 70.000 ευρώ, ενώ δεν διαθέτει άλλη ιδιόκτητη οικία, ούτε καμιά άλλη ακίνητη περιουσία ή καταθέσεις σε τράπεζες. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται περίπου στα 905 ευρώ, από το οποίο μπορεί να διαθέσει προς ικανοποίηση των πιστωτών της, το ποσό των 150 ευρώ. Με βάση τα προελεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας, οι προυποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοικές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από το μηνιαίο εισόδημα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Επομένως η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 150 ευρώ σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Έτσι 1) στην τραπεζική εταιρία ….. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,93 % επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό του ενός (1) ευρώ, 2) στην τραπεζική εταιρία…… της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 3,01% του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ και 3) στην τραπεζική εταιρία …… της οποίας η απαίτηση: α) αναφορικά με τα ανέγγυα δάνεια ανέρχεται σε ποσοστό 10,03% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 15 ευρώ και β) αναφορικά με τα υπέγγυα δάνεια ανέρχεται σε ποσοστό 86,03% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 130 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η τράπεζα…. 48 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 2.893,18 ευρώ και 3) η τράπεζα…… αναφορικά: α) με τα ανέγγυα δάνεια 720 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 9.545,32 ευρώ και β) με τα υπέγγυα δάνεια 6.240 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 81.790,03 ευρώ . Συνολικά δε η αιτούσα θα έχει καταβάλλει στις καθών το ποσό των 7.200 ευρώ ενώ απομένει ανεξόφλητο το ποσό των 95.129,38 ευρώ.

Η αιτούσα προβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία της. Έτσι η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας. Με βάση δε τη ρύθμιση του αρ. 9 παρ. 2 εφόσον το υπόλοιπο του χρέους του οφειλέτη μετά τις καταβολές της τετραετίας (αρ. 8 παρ. 2) υπερβαίνει το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του και θα απαλλαγεί του πέραν του 85% του ποσού, ενώ αν τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι το ύψος αυτού του ποσού.

Στην προκειμένη περίπτωση το 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται σε 59.500 ευρώ (70.000 ευρώ η εμπορική αξία Χ 85%). Το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας ανέρχεται σε 95.129,38 ευρώ που είναι μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της και επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αιτούσα πρέπει να υποχρεωθεί να πληρώσει μέχρι το ποσό των 59.500 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε χρόνια. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα, στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται στο ποσό των 330 ευρώ μηνιαίως, ήτοι 59.500 : 180 (15X12 μήνες) = 330, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας ….., που είναι η ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί του ανωτέρω ακινήτου και η οποία θα γίνει για ολόκληρο το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της αιτούσας, ήτοι για το ποσό των 59.500 ευρώ, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 59.500 ευρώ για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με τον νόμο (αρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, Δικαστική Δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ ών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και το οποίο θα καταβάλλεται σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μετά τη δημοσίευση μήνα (αρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10) και ειδικότερα: 1) στην τραπεζική εταιρία …… η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό του ενός (1) ευρώ, 2) στην τραπεζική εταιρία …… η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ και 3) στην τραπεζική εταιρία ……: α) αναφορικά με τα ανέγγυα δάνεια η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ και β) αναφορικά με τα υπέγγυα δάνεια η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το πόσο των εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ -2 που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας της οδού……, έχει έκταση 40,57 τ.μ και έτος κατασκευής 2004.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της το συνολικό ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (59.500) ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων τριάντα (330) ευρώ που θα αρχίσουν την 1.10.2017 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί είκοσι έτη. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της τράπεζας με την επωνυμία……. η οποία έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 81.790 ευρώ θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή με εκατόν ογδόντα (180) μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων τριάντα (330) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις ………..

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top