Αριθμός Απόφασης

858/Φ174//2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις ….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

TΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ Α….. Κ…. κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, οδός….., η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της και παρίσταται ως εξής:

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία….. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου……

Η αιτούσα με την από …… αίτηση της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης….., δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, μετά τις παραδεκτώς γενόμενες διορθώσεις, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί, τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης η κύρια κατοικία της, με χορήγηση περιόδου χάριτος τριών ετών, να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί έναντι της πιστώτριας από τα υπόλοιπα των χρεών της και τέλος να συμψηφιστεί η μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (αρ. 3 Ν. 3869/2010), πλην του αιτήματος για απαλλαγή της αιτούσας έναντι της πιστώτριας από τα υπόλοιπα των χρεών της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη – αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές, (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), και επ’ αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Τέλος μη νόμιμο είναι το αίτημα για συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης αφού σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται και επομένως τα άρθρα αυτά της Πολ.Δ. (περί δικαστικών εξόδων) δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διαδικασία.

Αρμόδια επίσης φέρεται για συζήτηση εφόσον για το παραδεκτό της:

α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρ. 2 Ν.3869/2010), ο οποίος συμβιβασμός απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβητή δικηγόρο Άννα Κορσάνου (οράτε την από… βεβαίωση)

β )κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και

γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατά άρ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου. Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και επίδοση σε αυτήν των εγγράφων του αρ. 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 85 του Ν. 3996/2011 β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών από την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις – αντιρρήσεις της).

Τέλος, η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς εκ μέρους της παριστάμενης πιστώτριας, καθότι περιέχει την κατάσταση των εισοδημάτων της αιτούσης, την περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, τα έξοδα διαβίωσης της καθώς και ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, χρέη τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού.

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσης στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ανωμοτί, ενώπιον του Δικαστηρίου, κατάθεση της αιτούσης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους– παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 του Κ. Πολ Δ- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα:

H αιτούσα, η οποία είναι ηλικίας 40 ετών σήμερα, είναι διαζευγμένη εδώ και ένα χρόνο, από τον γάμο της δε αυτό έχει αποκτήσει τρία τέκνα ηλικίας 20, 19 και 7 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος είναι φοιτητής στα ΤΕΙ Λογιστικής στη Λάρισα. Στο παρελθόν και συγκεκριμένα από το έτος 2007 εργαζόταν ως έκτακτο προσωπικό (με οκτάμηνες συμβάσεις) στα ΕΛΤΑ ως διανομέας, μέχρι που σταμάτησε οριστικά η σύμβαση της, ήτοι αρχές του έτους 2011. Ο μηνιαίος της μισθός ανερχόταν τότε περί τα 1.000 ευρώ. Έκτοτε και μετά τη λήξη του πεντάμηνου επιδόματος ανεργίας που δικαιούτο βρίσκεται χωρίς σταθερή εργασία απασχολούμενη περιστασιακά σε καθαρισμό σπιτιών και πολυκατοικιών αποκερδαίνοντας περί τα 400 ευρώ μηνιαίως. Πέραν τούτου εισπράττει μηνιαία διατροφή από τον πρώην σύζυγο της ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, το δε επίδομα τριτεκνίας που λάμβανε από το κράτος έχει από το έτος 2012 διακοπεί. Κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα από το έτος 2008 έως και το έτος 2010 τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα κυμαίνονταν μεταξύ 18.000 με 21.000 ευρώ. Η αιτούσα το έτος 2005 προέβη (με τον πρώην σύζυγο της) στην αγορά ενός ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της και συγκεκριμένα σε ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της οδού….., επιφανείας 84 τ.μ, με μία αποθήκη του υπογείου επιφανείας 10,40 τ.μ. Το ακίνητο αυτό της ανήκει κατά το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας (του υπολοίπου 50% εξ αδιαιρέτου ανήκοντος στον πρώην σύζυγο της). Για το ακίνητο αυτό έλαβε δάνειο από την πιστώτρια, το οποίο και εξυπηρετούσε κανονικά μέχρι και το έτος 2011οπότε και σταμάτησε να εργάζεται στα ΕΛΤΑ. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές χωρίς δική της υπαιτιότητα, απορριπτομένου έτσι του σχετικού ισχυρισμού που προβλήθηκε από την πιστώτρια, ο οποίος δεν αποδείχθηκε. Έχει δε πάγια μηνιαία έξοδα για την ικανοποίηση των ατομικών αλλά και των οικογενειακών βιοτικών της αναγκών, τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου ανέρχονται στο ποσό των 550 ευρώ μηνιαίως.

Η ακίνητη περιουσία της αιτούσας εξαντλείται στο ανωτέρω ακίνητο του οποίου νομίμως αιτείται την εξαίρεση ως περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της ιδίας και των παιδιών της ενώ από κινητή διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο έτους κυκλοφορίας 1995, 1360 κ.εκ, το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της οικογενείας της αλλά και της ιδίας.

Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος το οποίο είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο (στεγαστικό δάνειο) και του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010), πιο συγκεκριμένα: δυνάμει της με αριθμό……. σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και……, 89.276, 90 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για το δάνειο αυτό η πιστώτρια έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσης νομίμως μετεγγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών.

Αποδείχθηκε επίσης ότι το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο σημαντικό τίμημα, καθώς το αυτοκίνητο έχει ευτελή αξία, αποτελεί το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της οδού……, επιφανείας 84 τ.μ με την αποθήκη του υπογείου επιφανείας 10,40 τ.μ έτους κατασκευής 1999, τα οποία της ανήκουν κατά το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, αντικειμενικής αξίας του ημίσεος 12.399 ευρώ (οράτε ΕΤΑΚ 2009). Η κατοικία αυτή χρησιμεύει, σύμφωνα με το νόμο, ως κύρια κατοικία της αιτούσης και της οικογένειας της και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για διαζευγμένο φορολογούμενο με ένα ανήλικο τέκνο, προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για της εξαίρεση της από την εκποίηση.

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσης οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 4161/2013) εφ’ όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο.

Συνεπώς η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στη πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματα της επί πενταετία, που θα αρχίσουν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης (αρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως ισχύει). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στην πιστώτρια, λαμβανομένων υπόψη του σχεδίου του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που προτείνει η ίδια η αιτούσα, του εισοδήματος καθώς και των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ το μήνα. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την πενταετία ανέρχεται σε (60Χ50 ευρώ= 3.000 ευρώ. Μετά τις ανωτέρω καταβολές απομένει υπόλοιπο προς εξόφληση 86.276,90 ευρώ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή της διάταξης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 (όπως ισχύει) καθόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση της απαίτησης της πιστώτριας και θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσης για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας, δηλαδή το ποσό των 9.871 ευρώ (12.339 ευρώ Χ 80%), ποσό που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο και επομένως η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει μέχρι του ποσού αυτού τα οφειλόμενα προς την πιστώτρια της ποσά, με μηνιαίες καταβολές, ποσού 83 ευρώ για 10 χρόνια (120 μήνες Χ 83 ευρώ), που θα αρχίσουν μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσης με μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία προς την πιστώτρια Τράπεζα ποσού 50 ευρώ, η οποία θα αρχίσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης η οποία της ανήκει κατά το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της οδού……, επιφανείας 84 τ.μ, με την αποθήκη του υπογείου επιφανείας 10,40 τ.μ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει προς την πιστώτρια τράπεζα, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για 10 χρόνια (120 μήνες) ποσό 83 ευρώ μηνιαίως, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις…… σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top