Απόφαση  με διαγραφή χρέους και καταβολές 50 ευρώ για μια τετρετία και 177 ευρω μετά την τετρετία για τη διάσωση της κύριας οικίας της σε καρκινοπαθή, χωρισμένη γυναίκα μητερα ενός παιδιού  που προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο λόγω της αδυναμίας της να είνια συνεπής στις δανειακές της οφειλές.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει ήδη εκδοθεί  μια πρωτη απόφαση που επιδίκαζε προσωρινά 50 ευρώ καταβολές και διέταζε επαναπροσδιορισμό των δόσεων προκειμένου να δεί ο δικαστής αν έχουν μεταβληθεί τα οικονομικά δεδομένα της αιτούσας. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα υγείας της παραμένει και δεν έχει εξαλειφθή ενώ τα δυσχερή  οικονομικά δεδομένα της αιτούσα δεν πρόκειται να βελτιωθούν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 884/Φ870/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…….Χ… την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Δ…. Τ….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Α….. Κ……, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ), ήτοι:

-1. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …….που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι. Χ……,

-2. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …….που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τη με αριθμό ….. προσκομιζόμενη από την αιτούσα, έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 301/Φ870/2012 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, επιδόθηκε νόμιμα στην δεύτερη καθ’ ής πιστώτρια, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία…….. Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της ως άνω απόφασης με την από ……παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας, η ως άνω καθ’ ής κλήθηκε να παραστεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως, εφόσον αυτή δεν παραστάθηκε κατά την προκείμενη δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ),

Η αιτούσα με την από …. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……αίτηση της, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η…… ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Επί της προαναφερόμενης αίτησης, περί υπαγωγής της αιτούσας στις διατάξεις του ν.3869/2010 και ρύθμισης των οφειλών της με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, εκδόθηκε η με αριθμό301/Φ870/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές της, με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 50,00 μηνιαίως από την αιτούσα διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των καθ’ ών πιστωτών της για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και ορίστηκε νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της αιτούσας, Α…..Κ….., η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, και όσων παραδεκτά προσκομίζονται χωρίς να γίνεται επίκληση τους, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ.3 Κ.Πολ.Δ (βλ. Β.Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ άρθρο 759 αρ.5) όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, και της με αριθμό 301/Φ870/2012 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου και των ταυτάριθμων πρακτικών αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:

Η αιτούσα, Α……Κ……, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, η οποία εξαιτίας της προσβολής από καρκίνο του μαστού και υποβολής της σε ογκεκτομή και ακολούθως σε χημειοθεραπείες, είχε σταματήσει να εργάζεται και ως μοναδικό εισόδημα της είχε το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ, ποσού 800,00 ευρώ μηνιαίως, επανήλθε από τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 στην εργασία της ως ιδιωτικής υπαλλήλου σε εταιρεία ενδυμάτων, με μειωμένες αποδοχές οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 914,00 ευρώ μηνιαίως (βλ. προσκομιζόμενη από 31.5.2013 βεβαίωση της ……..» ενώ πριν το έτος 2010 ήταν 1.100,00 ευρώ. Η αιτούσα, είναι διαζευγμένη έχει μια ενήλικη κόρη, ηλικίας 19 ετών, η οποία κατοικεί μαζί της και έχει ολοκληρωτική οικονομική εξάρτηση από αυτή καθώς είναι άνεργη, ενώ δεν λαμβάνει μετά την ενηλικίωση της, το ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως που λάμβανε ως διατροφή από τον πατέρα της (πρώην σύζυγο της αιτούσας) Β…….. Τ……. Η αιτούσα συνεχίζει να βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή, χρήζει στενής ιατρικής παρακολούθησης και ιατρικών εξετάσεων για τη διάγνωση της πορείας της υγείας της, και την αντιμετώπιση τυχόν μετάστασης. Έξαλλου, ενόψει της οικονομικής κρίσης της χώρας, του γεγονότος ότι η εργοδότρια εταιρεία της αιτούσας έχει ήδη προβεί σε μειώσεις μισθών και απολύσεις (ενώ έχει ήδη εξαγγείλει επόμενες), του επισφαλούς περιβάλλοντος εύρεσης εργασίας από την κόρη της, σε συνδυασμό με την κατάσταση της υγείας της αιτούσας, δεν είναι πιθανή η βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μηνιαίες καταβολές μεγαλύτερου ύψους.

Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει οριστική ρύθμιση των οφειλών της για τον υπόλοιπο της τετραετίας χρόνο, που άρχισε τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της με αριθμό 301/Φ870/2012 οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που έλαβε χώρα στις 5/6/2012 με καταβολές 50,00 ευρώ μηνιαίως από την αιτούσα, διανεμομένων συμμέτρως στους πιστωτές της, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης από την πλευρά της αιτούσας στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, κάθε αξιόλογης βελτίωσης των εισοδημάτων της.

Περαιτέρω, η αιτούσα ζητά να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, δηλαδή η ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος 72 τ.μ που κατασκευάστηκε το έτος 1960, και βρίσκεται στο Βύρωνα Αττικής, η εμπορική αξία της οποίας έχει ήδη εκτιμηθεί από το Δικαστήριο αυτό με την με αριθμό …….. απόφαση του, στο ποσό των 50.000,00 ευρώ. Η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της αιτούσας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, για διαζευγμένη με ένα παιδί όπως η αιτούσα, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ.2 ν.3869/2010) για την εξαίρεσή του από την εκποίηση.

Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της καθώς περιήλθε χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών της.

Επομένως, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν.3869/ 2010 ρύθμιση με σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της αιτούσας αφού υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθ. Κρητικό, ο.π. σελ. 148 – αρ. 16). Η ως άνω διάταξη, εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση για τον οφειλέτη αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο, καθώς αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται εν προκειμένω να προβεί σε αναδιάρθρωση των υπόλοιπων χρεών της οφειλέτιδας που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί τετραετία του άρθρου 8 παρ.2 ν.3869/2010, επιβάλλοντας σε αυτή ένα πρόσθετο χρέος που αποτελείται από το σύνολο των παλαιών χρεών της. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας της ψιλής κυριότητας που ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ, δηλαδή ποσό (50.000 Χ 85%) 42.500,00 ευρώ, ενώ θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών της με την τήρηση της ρύθμισης.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα μετά τη συμπλήρωση της τετραετίας της ως άνω ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 και 5 ν.3869/2010, καθώς κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα αντίστοιχη περίοδος χάριτος και θα πραγματοποιηθεί έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού θα οριστεί, λαμβανομένων υπόψη, της διάρκειας του δανείου της αιτούσας, του συνόλου των χρεών της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της σε είκοσι (20) χρόνια, επομένως η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται σε 177,10 ευρώ, έντοκα όπως ανωτέρω. Από τις καταβολές αυτές, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απαιτήσεις των καθ’ ών, αφού δεν υφίσταται περίπτωση προνομιακής ικανοποίησης κάποιας από αυτές. Επομένως η αιτούσα θα καταβάλει στην ……… τραπεζική εταιρία που θα έχει υπόλοιπο απαίτησης μετά τις καταβολές για μια τετραετία 51.327,60 ευρώ, το ποσό των 161,90 ευρώ μηνιαίως για 240 μήνες και στην ……..τραπεζική εταιρία που θα έχει υπόλοιπο απαίτησης μετά τις καταβολές για μια τετραετία 4.817,29 ευρώ, το ποσό των 15,20 ευρώ μηνιαίως για 240 μήνες. Εφόσον η αιτούσα ανταποκριθεί στην ως άνω πρόσθετη υποχρέωση της και μετά την εξάντληση του ποσού των 42.500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 85% της αξίας της κύριας κατοικίας της, απαλλάσσεται (η αιτούσα).

Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης καθ’ ής πιστώτριας, δηλαδή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …….και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσης με καταβολές ποσού 50,00 ευρώ διανεμόμενο συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών για τον υπολειπόμενο χρόνο έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών συνολικά, που άρχισε από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της με αριθμό 301/Φ870/2012 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος 72 τ.μ. που βρίσκεται στο Βύρωνα Αττικής, στην οδό……….

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της επί 20 χρόνια στις καθών το ποσό των 42.500,00 ευρώ με μηνιαίες καταβολές 177,10 ευρώ, ειδικότερα στην…… τραπεζική εταιρία 161,90 ευρώ και στην ……..τραπεζική εταιρία 15,20 ευρώ που θα ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα μετά τη συμπλήρωση της τετραετίας της ως άνω πρώτης ρύθμισης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς, αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του, στις………………

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top