Διαγραφή 90.700 ευρώ σε νοσηλεύτρια μητέρα 2 παιδιών με συνολική οφειλή 172.000 ευρώ. Το δικαστήριο επιδίκασε καταβολές 100 ευρώ για 4 έτη και αργότερα 319 ευρώ για τη διάσωση της κύριας οικίας της”. Η αιτούσα εκπροσωπήθηκε από συνεργάτιδα του γραφείου μας.

Αριθμός απόφασης

891/Φ335/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δ…. Μ….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δ…. Τ…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις……., για να δικάσει μεταξύ:

Της αιτούσας Π….. Λ…… του Μιχαήλ, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Βεργίνας αρ. 94, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Μπουλούκου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίσταται ως εξής: 1) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ……..που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …….και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γ…Κ….., 2) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με τη νέα επωνυμία …….όπως δηλώθηκε στο ακροατήριο, και με τον διακριτικό τίτλο …………….. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Γ…….Κ….. και 3) ανώνυμη εταιρία παροχής πιστώσεων με την επωνυμία ……που εδρεύει στην ……….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μ…Χ……..

Η αιτούσα με την από ……αίτηση της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης……, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυαν κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης: α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από …..βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών Άννας Κορσάνου) και

β) την από ….υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία κατάθεσης …..για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 38769/2010).

Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθ’ ών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά η αιτούσα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθ’ ών και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα Π….. Λ…. του Μιχαήλ, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής και 40 ετών, εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Ο μηνιαίος μισθός της, μετά από αλλεπάλληλες μειώσεις που έχουν γίνει, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των 857 ευρώ (βλ. σχετικά μισθοδοσίας). Είναι παντρεμένη με τον Η…. Ρ…… και έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας 2 ετών και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Ο σύζυγος της αιτούσας εργαζόταν επί 18 έτη στην εταιρία…… απ’ όπου απολύθηκε το 2010 και παρέμεινε άνεργος για ένα έτος λαμβάνοντας μόνο το επίδομα ανεργίας 450 ευρώ μηνιαίως και την αποζημίωση απόλυσης 22.621 ευρώ. Στη συνέχεια προσλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 ως υπάλληλος στην εταιρία ……..με μηνιαίο μισθό 1.032,31 ευρώ, πλην όμως κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης έγινε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του λαμβάνοντας ως αποζημίωση το ποσό των 3.141.79 ευρώ και πλέον είναι πάλι άνεργος, λαμβάνοντας μόνο το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ ύψους περίπου 300 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από τις απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματο δικαίωμα οι οποίες συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Πιστωτές της είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) η….. τραπεζική εταιρία : από την με αριθμό λογαριασμού …..σύμβαση δανείου μικροεπισκευών ποσό 16.638 ευρώ, 2) η τραπεζική εταιρία ……: α) από τις με αριθμούς …..και ……συμβάσεις στεγαστικού δανείου ποσό 148.726,24 ευρώ, για την απαίτηση δε αυτή έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης σε βάρος της πρώτης κατοικίας ιδιοκτησίας της αιτούσας β) από την με αριθμό ……σύμβαση δανείου ποσό 1.393,95 ευρώ και γ) από την με αριθμό ……σύμβαση δανείου ποσό 3.025,72 ευρώ και 3) η εταιρία ……. από την με αριθμό …….σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 2.534,69 ευρώ. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 172.319 ευρώ. Η αιτούσα διαμένει με την οικογένειά της σε διαμέρισμα με τα στοιχεία Γ-1, έκτασης 55,11 τ.μ. πλέον ενός ημιυπαίθριου χώρου έκτασης 13,04 τ.μ. του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού ……στον Αγ. Δημήτριο Αττικής στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ως παρακολούθημα η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πρασιάς της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας. Το ανωτέρω ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά της, αγοράστηκε με το με αριθμό 23236/2006 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών ………………και έχει εμπορική αξία 90.000 ευρώ. Επίσης με το ανωτέρω συμβόλαιο περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα της αιτούσας και η με αριθμό ένα (1) αποθήκη, έκτασης 5,50 τ.μ. που βρίσκεται στο υπόγειο της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας. Περαιτέρω στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ανήκουν: α) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας αποθήκης 60 τ.μ. στο…………. Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ, β) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας αποθήκης 300 τ.μ. στο ………….. Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ, γ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας αποθήκης 45 τ.μ. στο ……………… Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ, δ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας αποθήκης 50 τ.μ. στο ………….. Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ, ε) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός βοσκότοπου 300 τ.μ. στο ……………. Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ, στ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός βοσκότοπου 5.500 τ.μ. στο …………… Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ και ζ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός βοσκότοπου 8.000 τ.μ. στο ………………..Ιωαννίνων, αξίας 1.000 ευρώ. Η αιτούσα δεν διαθέτει άλλη ιδιόκτητη οικία, ούτε καμία άλλη ακίνητη περιουσία ή καταθέσεις σε τράπεζες. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης της οικογένειας της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Με βάση τα προελεχθέντα, αφενός μεν, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της, αφετέρου δεν κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση των ποσοστών των αγροτεμαχίων που διαθέτει στο ………… Ιωαννίνων καθώς κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν πρόκειται να αποφέρουν αξιόλογο τίμημα και δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από το εισόδημα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 100 ευρώ σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Έτσι 1) στο …… του οποίου η απαίτηση ανέρχεται σε 9,66% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δέκα (10) ευρώ 2) στην τραπεζική εταιρία ………της οποίας η απαίτηση αναφορικά με το στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 86,31% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ογδόντα έξι (86) ευρώ και για τις λοιπές ανέγγυες απαιτήσεις που ανέρχονται σε 2,56% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δύο (2) ευρώ και 3) στην εταιρία …….της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 1,47% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δύο (2) ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) το …… 480 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 16.158 ευρώ, 2) η τραπεζική εταιρία……..: α) αναφορικά με τα υπέγγυα δάνεια 4.128 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 144.598 ευρώ και β) αναφορικά με τα ανέγγυα δάνεια 96 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 4.324 ευρώ και 3) η εταιρία …..96 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 2.439 ευρώ. Συνολικά δε η αιτούσα θα έχει καταβάλλει στις καθ’ ων το ποσό των 4.800 ευρώ ενώ απομένει ανεξόφλητο το ποσό των 167.519 ευρώ. Η αιτούσα προβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία της. Έτσι η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας. Με βάση δε τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον το υπόλοιπο του χρέους του οφειλέτη μετά τις καταβολές της τετραετίας (άρθρο 8 παρ. 2) υπερβαίνει το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας και θα απαλλαγεί του πέραν του 85% του ποσού, ενώ εάν τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι το ύψος αυτού του ποσού. Στην προκειμένη περίπτωση το 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται σε 76.500 ευρώ (90.000 ευρώ η εμπορική αξία Χ 85%). Το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας ανέρχεται σε 167.519 ευρώ που είναι μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της και επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αιτούσα πρέπει να υποχρεωθεί να πληρώσει ποσό ίσο με το 85% της αξίας, ήτοι ποσό 76.500 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται στο ποσό των 319 ευρώ μηνιαίως [76.500 : 240 (20 Χ 12 μήνες) = 319], οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας με την επωνυμία …….που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί του προαναφερομένου ακινήτου και της οποίας η απαίτηση μετά τις επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας, θα έχει διαμορφωθεί, στο ποσό των 144.598 ευρώ. Η προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης αυτής θα γίνει για ολόκληρο το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της αιτούσας, ήτοι για το ποσό των 76.500 ευρώ, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των ανέγγυων πιστωτών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 76.500 ευρώ του 85% της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και το οποίο θα καταβάλλεται σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.) και ειδικότερα: 1) στο ………η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δέκα (10) ευρώ 2) στην τραπεζική εταιρία ……. αναφορικά: α) με τα υπέγγυα δάνεια η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ογδόντα έξι (86) και β) με τα ανέγγυα δάνεια η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δύο (2) ευρώ και 3) στην εταιρία ……. η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δύο (2) ευρώ.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ήτοι διαμέρισμα με τα στοιχεία Γ-1, έκτασης 55,11 τ.μ. πλέον ενός ημιυπαίθριου χώρου έκτασης 13,04 τ.μ. του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού …..στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ως παρακολούθημα η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πρασιάς της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας και επιπλέον και η με αριθμό ένα (1) αποθήκη, έκτασης 5,50 τ.μ. που βρίσκεται στο υπόγειο της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της το συνολικό ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (76.500) ευρώ που θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές ποσού 319 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με καταβολές που θα αρχίσουν την 1-10-2017 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί είκοσι (20) χρόνια. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της πιστώτριας με την επωνυμία …… η οποία έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 144.598 ευρώ θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή με διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων δέκα εννέα (319) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις………..

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top