Στη συγκεκριμένη υπόθεση 35 χρονος αστυνομικός με αποδοχές μηνιαίες 1.250 ευρώ , από 1.600 ευρώ που είχε παλαιότερα, παντρεμένος με ένα ανήλικο παιδί είχε αναλάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 207.000 ευρώ. Λόγω των μειώσεων των αποδοχών του πλέον βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής. Με τη βοήθεια του γραφείου μας προσεφυγε στο Ειρηνοδικείο και πέτυχε διαγραφή 123.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα θα καταβάλλει 400 ευρώ για 4  έτη και μετά από αυτό το διάστημα για τη διάσωση της κύριας οικίας του 266,76 ευρώ για 20 έτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 938/ Φ 1687/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…..Χ…. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Δ..Τ….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις………, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Tου αιτούντος: E….Γ…. του Παναγιώτη και της Αικατερίνης πρώην κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής και ήδη Κερατσινίου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (αρ. 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ) , ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Π…Π…

Ο αιτών με την από….. αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ….., δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ώστε να διευθετηθούν οι οφειλές του από το δικαστήριο και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία του, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση με σκοπό τη ρύθμιση και μερική απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο , που διατηρεί σε βάρος του η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια του.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (αρ. 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της, α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία σύμφωνα με το αρ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε στις ….., σύμφωνα με την από…. βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της διαμεσολαβήσασας δικηγόρου Άννας Κορσάνου β) κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) όπως προέκυψε από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατά άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, δεν έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και των εγγράφων που αναφέρονται στο αρ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων του αρ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, ήτοι της από… υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του, και για τη μη μεταβίβαση κάποιου εμπράγματου δικαιώματος του σε ακίνητο κατά την τελευταία τριετία και της ως άνω βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την πιστώτρια το, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις της.

Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 στοιχεία, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθ’ ης πιστώτριας και είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την χωρίς εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:

O αιτών, Ε….Γ…. του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής και ήδη Κερατσινίου Αττικής, γεννήθηκε το έτος 1978 και είναι έγγαμος. Από τον γάμο του με την Γ…. Φ….. έχει αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο ηλικίας 2 ετών.

Ο αιτών έχει τις ακόλουθες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την καθ’ ης πιστώτρια του που προέρχεται από συμβάσεις που συνάφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης: α) οφειλή 184.597, 96 ευρώ, προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του και β) οφειλή 22.631,55 ευρώ, προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

Δηλαδή οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς την πιστώτρια του ανέρχονται σε 207.229,51 ευρώ.

Ο αιτών είναι αστυνομικός υπάλληλος. Οι αποδοχές του έχουν υποστεί τα τρία τελευταία χρόνια επανειλημμένες μειώσεις. Ο μηνιαίος μισθός του ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.250 ευρώ κατά μέσο όρο (βλ. προσκομιζόμενο σημείωμα αποδοχών Ιουνίου 2013) από ποσό 1.600 ευρώ περίπου, στο οποίο ανερχόταν κατά τον Μάιο του έτους 2011. Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας – ασφαλίστρια. Τα εισοδήματά της από την εργασία της δεν είναι σταθερά. Κατά το οικονομικό έτος 2011 είχε ετήσιο ατομικό εισόδημα 26.189 ευρώ ενώ κατά το οικονομικό έτος 2012 το εισόδημα της μειώθηκε στο ποσό των 19.565 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων ετών. Ο αιτών διέμενε με την οικογένεια του σε μισθωμένο διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ. Πλέον κατοικεί στην περιγραφόμενη στη συνέχεια κύρια κατοικία του καθώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στην καταβολή του μηνιαίου μισθώματος καθώς οι μηνιαίες δαπάνες της οικογένειας του έχουν αυξηθεί. Ο αιτών δαπανά επίσης το ποσό των 5.340 ευρώ ετησίως – 410 ευρώ μηνιαίως- για τα δίδακτρα του ιδιωτικού παιδικού σταθμού στον οποίο φοιτά η ανήλικη κόρη του. Οι μηνιαίες οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών του, ανέρχονται στο ποσό των 1.600 ευρώ περίπου.

Από το σύνολο των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του που βαίνουν διαρκώς συρρικνούμενα αλλά κα της μη αναμενομένης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης του μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων του απέναντι στην πιστώτρια του.

Το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος είναι η πλήρης κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφανείας 64 τ.μ που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στο Κερατσίνι Αττικής με βοηθητικούς χώρους, ήτοι αποθήκη και θέση στάθμευσης στο υπόγειο 12 και 6 τ.μ αντίστοιχα. Το ακίνητο αυτό, έτους κατασκευής 2005 αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος. Η αντικειμενική του αξία (υπολογιζομένης και της αξίας των βοηθητικών χώρων του υπογείου) ανέρχεται στο ποσό των 80.028,90 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ). Η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, για έγγαμο με ένα παιδί, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 275.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010) για την εξαίρεση της από την εκποίηση.

Τέλος, ο αιτών έχει στην κυριότητα του ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES A 150 και μία δίτροχη μοτοσικλέτα μάρκας TRIUMPH TIGER, τα οποία πούλησε αντί τιμήματος 9.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα. Πλέον έχει στην κυριότητα του ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου ASTRA 1.398 κ.ε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2012, το οποίο αγόρασε με τα χρήματα που έλαβε από την πώληση των ανωτέρω οχημάτων του, αντί τιμήματος 12.000 ευρώ. Η εκποίηση του οχήματος αυτού, ενόψει του γεγονότος ότι μετά την κυκλοφορία του απώλεσε σημαντικό μέρος της εμπορικής του αξίας και του ότι είναι απαραίτητο για τη μετακίνηση του αιτούντος και της οικογένειας του, δεν κρίνεται απαραίτητη, καθώς με την καταβολή εκ μέρους του αιτούντος επαρκούς αντισταθμίσματος ως αναγκαίου, αναλογικού και πρόσφορου μέτρου θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της πιστώτριας του.

Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και ειδικότερα του αρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία του, καθώς περιήλθε χωρίς υπαιτιότητα του σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών του αφού μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητα του λαμβανομένης υπόψη και της συνεισφοράς της συζύγου του, δεν του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στον κύριο όγκο των οφειλών του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην καθ’ ης πιστώτρια του από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) οι οφειλές του, ήτοι η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη και η ανέγγυα θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πιστωτές του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, ανέρχεται σε 400 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του (ο ίδιος προτείνει στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του 300 ευρώ). Ειδικότερα θα καταβάλλει για την με στοιχείο α. οφειλή του 356,32 ευρώ μηνιαίως και για τη με στοιχείο β. οφειλή του 43,68 ευρώ μηνιαίως.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης, δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας του αιτούντος και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της οικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, όπως προαναφέρεται. Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας της (αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 17 παρ. 2 ν. 4161/2013), που ανέρχεται σε 80.028,90 ευρώ, δηλαδή ποσό (80.028,90 Χ 80%) 64.023,12 ευρώ, ενώ θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών του με την τήρηση της ρύθμισης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριημέρου του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του, πρέπει να οριστεί σε είκοσι χρόνια, ήτοι 240 μήνες, λαμβανομένων υπόψη, της διάρκειας των δανείων του αιτούντος, του συνόλου της οφειλής του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Επομένως η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 266.76 ευρώ, έντοκα όπως ανωτέρω. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ικανοποιηθεί μέρος της με στοιχείο α. απαίτησης της καθ’ ής πιστώτριας που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος μη μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 400 ευρώ προς την πιστώτρια του για μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης και ειδικότερα για την με στοιχείο α. οφειλή του, καταβολή 356,32 ευρώ μηνιαίως και για τη με στοιχείο β. οφειλή του, καταβολή 43,68 ευρώ μηνιαίως.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφανείας 64 τ.μ στον 6ο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής, ………………. και των βοηθητικών του χώρων, ήτοι της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης στο υπόγειο 12 και 6 τ.μ. αντίστοιχα

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του επί 20 χρόνια στην καθ’ ης πιστώτρια του, για την ικανοποίηση μέρους της με στοιχείο α. απαίτησης της, το ποσό των 64.023,12 ευρώ με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 266,76 ευρώ που θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριημέρου του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς, αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του, στις……..

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top