Να σημειωθεί πως πρόκειται για υπόθεση που δεν χειρίστηκε το γραφείο μας. Η απόφαση αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Με την ως άνω απόφαση κρίνεται πως δεν έχει επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή στην οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Πρέπει να σημειωθεί πως είχε λάβει χώρα έκδοση μη οριστικής απόφασης με την οποία έγινε ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με μηδενικές μηνιαίες καταβολές και ορίστηκε νέα δικάσιμος, ώστε να γίνει επαναπροσδιορισμός των μηνιαίων δόσεων. Με την υπ’ αριθμ. 16/2014 σημαντικότατη απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Άρτας προχώρησε σε οριστική απαλλαγή του οφειλέτη με την ολική διαγραφή του χρέους του.

Ο αιτών αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και το μοναδικό του εισόδημα συνίσταται στη σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνει ύψους 452,47 ευρώ μηνιαίως, ενώ η σύζυγος αυτού είναι άνεργη. Το δικαστήριο εκτίμησε πως η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσιάζει βελτίωση, ώστε να μπορέσει να βρει εργασία, να συμπληρώσει το εισόδημα του και να εξυπηρετήσει τα δάνεια του έστω και με καταβολές μικρού ύψους. Συνεπεία δε τούτου, απάλλαξε οριστικώς τον αιτούντα και μάλιστα χωρίς επαναξιολόγηση, αφού έκρινε πως δεν πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση. Τουναντίον, η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωση του, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα.

Αριθμός 16/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη ʼρτας Ελένη Κατσαούνου και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μπριασούλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του Ειρηνοδικείου ʼρτας την 11η Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την από 31.10.2011 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 21/1.11.2011 αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τις διατάξεις του Νόμου 3869/2010, η οποία επαναφέρεται για συζήτηση με την από 27-3-2013 πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμου της Ειρηνοδίκου ʼρτας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 44/2013 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Του Αιτούντος: …, κατοίκου …, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου του Δικηγόρου, Κωνσταντίνου Τσουμάνη του Δ.Σ. Ιωαννίνων.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής:

1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Σοφοκλέους 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, και 3) Της Ανώνυμης τραπεζικής με την επωνυμία «ΑΤΕ ΒΑΝΚ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 21-23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Για τη συζήτηση της αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας ορίστηκε η δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο αιτών ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του, τις οποίες και κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα και παραδεκτά φέρεται για περαιτέρω συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης η από 31-10-2011 και με αριθμό εκθ. καταθ. 21/1-11-2011 αίτηση του αιτούντος με την από 27-3-2013 πράξη της Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασής του, η οποία εκδόθηκε μεταξύ του ιδίου και των ως άνω αναφερόμενων πιστωτών του, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και με την οποία έγινε ρύθμιση των οφειλών του προς τις ανωτέρω πιστώτριες, με μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων δόσεων, ενώ εξαιρέθηκε οριστικά από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Το ορισμένο, παραδεκτό και νόμιμο της αίτησης κρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί στην επαναξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του οφειλέτη αιτούντος εκτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, εις τρόπον ώστε να κρίνει εάν επιτρέπεται η οριστική ή μη ρύθμιση των οφειλών του (βλέπε σε Βενιέρη- Κατσά, εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Β’ ‘Εκδοση, σελ. 394 επομ.). Η συζήτηση της υπόθεσης αλλάζωγια την οποία καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη και προσκομίστηκε το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής του Δ.Σ. ʼρτας (άρθρο 61 παρ. 4 Ν. 4194/2013) θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, καθόσον δεν απαιτείται κλήτευση των απολειπομένων καθών –πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της ως άνω απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (άρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ –βλέπ. σε Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Β’ έκδοση, σελ. 197-198).

Από τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής (ΚπολΔ 336 παρ. 1,4), καθώς και την όλη συζήτηση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστική απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε μεταξύ του αιτούντος και των εν αυτή πιστωτών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσδιορίστηκαν μηδενικές καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, ήτοι μέχρι την 27-11-2013, εξαιρέθηκε οριστικά η εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ενόψει της αποδεδειγμένης-πραγματικής αδυναμίας του να επιβιώσει λόγω έλλειψης εισοδήματος, ερμηνευομένου διασταλτικώς του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε τότε, ορίστηκε νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ιδίου Νόμου η πρώτη από 1-12-2013 για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δε υπόθεση ορίστηκε να συζητηθεί χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων. Ήδη αποδεικνύεται περαιτέρω ότι δεν έχει επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή στην οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, που θα επέτρεπε στον τελευταίο την εξυπηρέτηση των δανείων του, έστω και με καταβολές μικρού ύψους, καθώς η σύνταξη αναπηρίας που του χορηγήθηκε μέχρι την 28-2-2015, οπότε θα επανεξεταστεί η περίπτωσή του, δεν ξεπερνά τα 452,47 ευρώ το μήνα (βλέπ. το με αριθμ. πρωτ. 1856375/9.12.2013 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου Ο.Α.Ε.Ε.) Περαιτέρω η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση, αλλά ούτε και κάτι τέτοιο προβλέπεται για το άμεσο μέλλον, εις τρόπον ώστε να μπορέσει να βρει εργασία και να συμπληρώσει το εισόδημά του, ενώ η σύζυγός του συνεχίζει να παραμένει άνεργη λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσεως, που πλήττει και την απασχόληση. Τόσο ο αιτών όσο και η σύζυγός του δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και η οικονομική ενίσχυση που τυχόν λαμβάνουν από φίλους και συγγενείς, ούσα περιστασιακή και αβέβαιη, δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να συνεκτιμηθεί. Με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα περιστατικά, εφόσον δεν επιδέχεται μεταβολών ή βελτίωσης η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ενόψει των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, για τις οποίες ο ίδιος δεν ευθύνεται, εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια, οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του ορίζονται μηδενικές, δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος, με οριστική απαλλαγή του χωρίς επαναξιολόγηση, αφού δεν πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση, ενώ η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωση του οφειλέτη αιτούντος, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα (ΑΠ 288/2000 ΔΕΕ 2000, σελ. 743). Να σημειωθεί ότι η έναρξη του χρόνου απαλλαγής του αιτούντος από τα χρέη του, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αρχίζει από την έκδοση – δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ήτοι από την 27-3-2013, και λήγει τρία χρόνια μετά, ήτοι την 27-3-2016 (άρθρ. 8 παρ. 2 εδάφ. α’ και 5 Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 4161/2013, που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις-βλέπ. σε Βενιέρη-Κατσά, ενθ. ανωτ. σελ. 399). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ. 6 εδάφ. β’ Ν. 3869/2010), ενώ δεν θα ορισθεί παράβολο ερημοδικίας σε βάρος εκάστου των απολειπομένων καθών, διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας ερήμην των καθών

Δέχεται την αίτηση.

Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση – δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ήτοι από την 27-3-2013 μέχρι την 27-3-2016, οπότε και απαλλάσσεται ο αιτών.

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Άρτας, την 28.2.2014, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top