Πρόκειται για την υπόθεση 52χρονης δανειολήπτριας που λαμβάνει προσωρινή σύνταξη ποσού 420 ευρώ. Ο σύζυγος της λαμβάνει και αυτός προσωρινή σύνταξη ύψους 420 ευρώ. Το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο συνίσταται στην κύρια οικία της. Τα χρέη της, που φτάνουν στο ποσό των 35.501,77 ευρώ, προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το Δικαστήριο με την απόφαση του δικαίωσε την δανειολήπτρια και προστάτευσε την κύρια οικία της.

Δεν υπήρξε διαγραφή κεφαλαίου των δανείων της, καθώς η αντικειμενική αξία της κύριας οικίας της είναι υψηλότερη από το ποσό του δανεισμού της. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η δανειολήπτρια είναι κερδισμένη, διότι δεν επιβαρύνθηκε με τα υψηλότατα επιτόκια που επιβαρύνουν τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια και κυριολεκτικά εκτοξεύουν το χρέος.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης

1152/Φ960/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ……. Ζ….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μ…. Ο………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Της αιτούσας: Μ….. Π…………. του Ζ…….., κατοίκου Αθηνών (οδός Π…. .., Μ…….), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα με την από 7.3.2012 αίτησή της, διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 960/13.3.2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες της αιτούσας, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους, δήλωσαν ότι παρίσταται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…………. Ε………. Ε..…. ΑΕ», (πρώην τράπεζα «Ε… Ε…….. Ε…….. ΑΕ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Ό……αριθμός .) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ε…….. Μ………, 2) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α….. Β… ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Α…. (οδός Σ…… αριθμός ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσας, δεν παραστάθηκε.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό.

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9899/21-3-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Α….., Α…….. Α………….., που προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθών. Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ).

Στην κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ’ άρθρο 745 ΚΠολΔ, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιληφθείσα στην αίτηση κατάσταση πιστωτών, ζητάει να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προς τους πιστωτές της, άλλως να ρυθμιστούν από το δικαστήριο οι οφειλές της με σκοπό την απαλλαγή της και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010), έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4161/2013, α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία 28-2-2012 που υπογράφεται από τη δικηγόρο Άννα Κορσάνου και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 7-3-2012 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επί ακινήτων της την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4161/2013 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής: Η αιτούσα 52 ετών, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος (πωλήτρια) στην επιχείρηση «Α…….. Α.Ε.» με καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 1.019 ευρώ (ιδ. σχετ. απόδειξη πληρωμής αποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 2008), κατόπιν δε υπογραφής της από 1-7-2010 σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης και σχετικών μειώσεων, ο μηνιαίος μισθός της διαμορφώθηκε στο ποσό των 623,04 ευρώ (ιδ. σχετ. την από 1-7-2010 σύμβαση εργασίας, την από 26-8-2011 βεβαίωση προϋπηρεσίας και απόδειξη πληρωμής αποδοχών μηνός Ιουλίου 2011), από την οποία (εργασία) παραιτήθηκε την 15-11-2012 και ήδη είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ αρχικά με προσωρινή σύνταξη ποσού 420,63 ευρώ και από τον Ιανουάριο του 2014 με οριστική ποσού 588 ευρώ (ιδ. σχετ. την από 15-11-2012 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2013 και βεβαίωση συντάξεων που καταβλήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013 του ΙΚΑ), ενώ πρόκειται να λάβει και επικουρική σύνταξη, ύψους 30-50 ευρώ μηνιαίως, δέχεται δε την οικονομική βοήθεια των γονέων της. Η αιτούσα είναι έγγαμη με το Γ…… Κ……., ο οποίος εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος (οδηγός σε σχολικό λεωφορείο) με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 990 ευρώ μέχρι την 18-6-2010, οπότε και απολύθηκε, ενεγράφη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και έλαβε επίδομα ανεργίας ποσού 490 ευρώ μηνιαίως έως το Φεβρουάριο του 2011, ήδη δε από 27-9-2012 είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει προσωρινή σύνταξη ποσού 420,63 ευρώ (ιδ. σχετ. την υπ’ αριθμ. 044/2012/1049 απόφαση του Δ/ντή του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ Κ…….., ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2013 και βεβαίωση συντάξεων που καταβλήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013 του ΙΚΑ) και αναμένει να λάβει οριστική σύνταξη ύψους 550 ευρώ περίπου, έχουν δε μία κόρη, ηλικίας σήμερα 20 ετών, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κ……. (ιδ. σχετ. το υπ’ αριθμ. 8588/12-9-2012 πιστοποιητικό του Ιόνιου Πανεπιστήμιου Τμήμα Ιστορίας).

Περαιτέρω η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφανείας 80,75 τ.μ. (με θέση στάθμευσης 12 τ.μ.), έτους κατασκευής 1987, πολυκατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή του Μ……., επί της οδού Π…. αρ. ., που περιήλθε σ’ αυτήν δυνάμει του υπ’ αριθμ. 25812/4-8-1988 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Ε……. Δ. Σ…. – Ν…., νομίμως μεταγραφέντος, αποτελεί δε την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της και η αντικειμενική αξία του ανέρχεται στο ποσό των 96.038,25 ευρώ (ιδ. σχετ. προσκομιζόμενο έντυπο Ε.Τ.ΑΚ. 2009), που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμη με ένα τέκνο προσαυξημένο κατά 50%. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που προσκομίζει η αιτούσα προέκυψε ότι το ετήσιο εισόδημά της κατά το οικονομικό έτος 2010 ήταν 16.164,26 ευρώ και του συζύγου της 8.804,68 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 ήταν 13.324,68 ευρώ και του συζύγου της 6.903,19 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 ήταν 8.753,43 ευρώ και του συζύγου της 1.059,47 ευρώ από επίδομα ανεργίας και κατά το οικονομικό έτος 2013 ήταν 6.821,43 ευρώ και του συζύγου της 1.317,97 ευρώ. Σημειώνεται ότι το εισόδημα της αιτούσας έχει υποστεί σημαντική μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη, ενώ από το Ιανουάριο του 2014 που έλαβε οριστική σύνταξη αυξήθηκε και πάλι, χωρίς όμως να φθάνει στα επίπεδα των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Η αιτούσα σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με τους παρακάτω πιστωτές της συμβάσεις, οι οφειλές από τις οποίες μέχρι την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης έχουν ως εξής: 1) στη Ε…….: α) από τη με αριθμό 200153142101 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 15.238,97 ευρώ, απαίτηση η οποία είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 24-3-2014 (ιδ. σχετ. υπ’ αριθμ. 3834/24-3-2014 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Αθηνών) και συνεπώς συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής, β) από τη με αριθμό 2067036848 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8.513,88 ευρώ, γ) από τη με αριθμό 4063010099640729 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.887,10 ευρώ, δ) από τη με αριθμό 4792730966528453 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 4.069,93 ευρώ και ε) από τη με αριθμό 5458650291671905 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 2,13 ευρώ και συνολικά για τις ανέγγυες απαιτήσεις το ποσό των 14.473,04 ευρώ και 2) στην Α… Β….: α) από τη με αριθμό 200708315078000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 4.131,43 ευρώ και β) από τη με αριθμό 199905130084000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.658,33 ευρώ και συνολικά το ποσό των 5.789,76 ευρώ. Επομένως το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 35.501,77 ευρώ. Περαιτέρω, από τα εισοδήματα της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη κατά την κρίση του δικαστηρίου, των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωση της ίδιας και της οικογένειάς της, της ηλικίας της αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, ενόψει των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται συρρίκνωση των εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων και αύξηση της ανεργίας στους νέους, προκύπτει ότι βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της απέναντι στους πιστωτές της. Η έλλειψη δόλου της αιτούσας ερείδεται κυρίως στο ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2010 υπέστη μεγάλη μείωση των αποδοχών της (από 1.019 ευρώ που ελάμβανε ως τότε, ο μισθός της μειώθηκε στα 623,04 ευρώ), ενώ το Νοέμβριο του 2012 ουσιαστικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, αφού της ζητήθηκε από την εταιρεία που εργαζόταν να εργαστεί στο υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε πρόωρη συνταξιοδότηση, σε συνδυασμό με την ανεργία του συζύγου της που διήρκεσε επί δύο χρόνια περίπου, ενόψει και του γεγονότος ότι τα επίδικα δάνεια συνήφθησαν σε χρόνους, που η αιτούσα είχε μακροχρόνια εργασία, σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα, ήτοι βάσιμα ήλπιζε και προσδοκούσε ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη της, απορριπτόμενων ως ουσία αβάσιμων των σχετικών ισχυρισμών δόλου και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που προέβαλε η πρώτη καθής. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010.

Κατόπιν αυτών, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά της επί μία πενταετία, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και θα αρχίσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Στα πλαίσια του σκέλους αυτού της ρύθμισης οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 250 ευρώ το μήνα, που βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη του εισοδήματός της και του ποσού, που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογένειάς της. Ειδικότερα η κατανομή του ποσού αυτού στους πιστωτές θα γίνει ως εξής: 1) στη Ε………: α) για την εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση που ανέρχεται σε ποσοστό 42,92% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 107,31 ευρώ, συνολικά το ποσό των 6.438,68 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 8.800,29 ευρώ και β) για τις ανέγγυες απαιτήσεις που ανέρχονται σε ποσοστό 40,77% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 101,92 ευρώ, συνολικά το ποσό των 6.115,06 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 8.357,98 ευρώ και 2) στην Α…. Β…, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 16,31% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 40,77 ευρώ, συνολικά το ποσό των 2.446,26 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 3.343,50 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, δηλαδή το ακίνητο (διαμέρισμα), που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, έχει αντικειμενική αξία 96.038,25 ευρώ, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως της αιτούσας. Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας για μία πενταετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί ένα τμήμα των οφειλών της και ειδικότερα 15.000 ευρώ επί συνόλου οφειλών 35.501,77 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 20.501,77 ευρώ, ποσό το οποίο είναι μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, που είναι 76.830,60 ευρώ (96.038,25 ευρώΧ80% = 76.830,60 ευρώ) και επομένως η αιτούσα πρέπει να υποχρεωθεί να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής της. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δηλαδή την 1-8-2019, επειδή κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας πέντε ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης καθής Ε……., το αρχικό ύψος της οποίας ήταν 15.238,97 ευρώ, μετά το πέρας δε της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή μετά της επί μία πενταετία καταβολές της αιτούσας θα έχει διαμορφωθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 8.800,29 ευρώ (15.238,97 ευρώ αρχικό ποσό- 6.438,68 ευρώ, που θα καταβληθούν με τη ρύθμιση της πενταετίας). Η προνομιακή ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής της Ε…… θα πραγματοποιηθεί με (36) μηνιαίες καταβολές των 244,45 ευρώ, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου του 2019. Μετά την προνομιακή ικανοποίηση του προαναφερθέντος πιστωτή από το ποσό, που έχει οριστεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα έχει απομείνει για την ικανοποίηση των ανέγγυων απαιτήσεων το ποσό των 11.701,48 ευρώ (20.501,77 ευρώ που είχαν οριστεί για τη διάσωση-8.800,29 ευρώ που διατέθηκαν για την προνομιακή ικανοποίηση). Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών θα οριστεί στο σκέλος αυτό της ρύθμισης σε 11.701,48 ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού μεταξύ των ανέγγυων πιστωτών θα πραγματοποιηθεί σε (60) μηνιαίες καταβολές των 195 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την προνομιακή ικανοποίηση της πρώτης καθής Ε……., η δε συμμετρική κατανομή του μεταξύ των ανέγγυων πιστωτών θα είναι η εξής: 1) στη Ε……. θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 139,28 ευρώ και 2) στην Α…. Β… θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 55,72 ευρώ.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας επί μία πενταετία στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της ως εξής: 1) στη Ε…….. το ποσό των 107,31 ευρώ για την εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση και το ποσό των 101,92 ευρώ για τις ανέγγυες απαιτήσεις και 2) στην Α…. Β… το ποσό των 40,77 ευρώ.

Δέχεται την πρόταση της αιτούσας για μη εκποίηση της κύριας κατοικίας της, ήτοι του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφανείας 80,75 τ.μ. (με θέση στάθμευσης 12 τ.μ.), πολυκατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή του Μ……. και επί της οδού Π…. αρ. ..

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (20.501,77). Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με σταθερό επιτόκιο,που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με καταβολές που θα αρχίσουν πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι την 1-8-2019 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης καθής Ε……., η οποία θα έχει διαμορφωθεί στο προαναφερόμενο ποσό των 8.800,29 ευρώ, θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή με τριάντα έξι (36) μηνιαίες καταβολές των διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε (244,45) ευρώ.

Μετά την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης θα ακολουθήσει η σύμμετρη ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών με το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (11.701,48), που θα έχει απομείνει, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις των εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ, που θα κατανέμονται μεταξύ των ανέγγυων πιστωτών ως εξής: 1) στη Ε……. θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των (139,28) ευρώ και 2) στην Α…. Β… θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των (55,72) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ……. Ζ…..      Μ…. Ο……..

Scroll to Top