Απόφαση που έβγαλε το Γραφείο μας για 47 χρονη γυναίκα που είχε μια πολύ καλή εργασία. Είχε δάνεια που αποπλήρωνε κανονικά ώσπου αρρώστησε με ψυχικό νόσημα, σύμπτωμα του οποίου ήταν και η ανεξέλεγκτη κατανάλωση. Κατέληξε να οφείλει 67.000 ευρώ. Προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα που αποδείκνυαν τα ανωτέρω το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν βρέθηκε δόλια σε υπερχρέωση αλλά λόγω της ασθένειας της και αποφάσισε διαγραφή μέρους του χρέους της και προστασία της κυρίας οικίας της.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός αποφάσεως
203/Φ387/2014
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Π.Δ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Δ.Τ.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 5.11.2013 προκειμένου να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης 387/2012 .
Της αιτούσας: Δ.Π. του Κ., κατοίκου Αθηνών (Πρωτέως 10-12), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.
Της κυρίως παρεμβαίνουσας: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνη, με την επωνυμία «………………………………….» (όπως μετονομάσθηκε η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………. ……………………………………..», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………»), η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Α.Β.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (άρθρο 5 του ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως: 1. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα «………………………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………………., αρθμ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ε.Μ., 2. ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………..…………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ι.Χ. 3. ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 4. ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ε.Π., 5. ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………………………………………», ως ειδικής διαδόχου της «……………………………………………..», που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Ι.Λ. 6. ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………………………………..…………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, τα διάδικα μέρη ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

Στην κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ώστε να διευθετηθούν οι ως άνω οφειλές της από το Δικαστήριο και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτή σχέδιο διευθέτησης και αφού ληφθούν υπόψη η ατομική και περιουσιακή της κατάσταση με σκοπό την ρύθμιση και μερική απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο που διατηρούν σε βάρος της οι μετέχουσες της δίκης, πιστώτριες της.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της, α. τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε στις 20.1.2012, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη με την ίδια ημερομηνία βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της διαμεσολαβήτριας δικηγόρου, Άννας Κορσάνου β. κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ. όπως προέκυψε από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 και β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, ήτοι της από 26.11.2011 υπεύθυνης δήλωσης της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τη μη μεταβίβαση κάποιου εμπράγματου δικαιώματός της σε ακίνητο κατά την τελευταία τριετία και της ως άνω βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους πιστωτές της, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις τους.
Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 ν. 3869/2010 στοιχεία, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των καθών πιστωτών και είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «………………………………………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνη με την επωνυμία «………………………………… ………………………..» (όπως μετονομάσθηκε η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………………………………», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………………………..», άσκησε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση με την οποία ζητεί να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της απαίτηση, η απαίτηση της δικαιοπαρόχου της «…………………………………………………..» κατά της αιτούσας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης. Κατόπιν τούτου η κύρια παρέμβαση, η οποία ασκήθηκε νόμιμα (άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β΄ ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο15 ν. 3869/2010, 747, 752 Κ.Πολ.Δ), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο η αιτούσα παραδεκτά κατ’ άρθρα 745 και 751 Κ.Πολ.Δ συμπλήρωσε το περιεχόμενό της με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της και με καταχώρηση της στα πρακτικά συζήτησης (άρθρο 238 και 256 Κ.Πολ.Δ) .
Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1966, είναι άγαμη και εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία «……………………….» από το έτος 2011.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ.Κρητικού «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» β΄ εκδ. σελ. 143) -1. Προς την τράπεζα «……………………………………..» οφειλή ύψους 11.538,12€ από τη χρήση της με αριθμό 2068292844 καταναλωτικού δανείου -2. Προς την «………………………………………..», α. οφειλή ύψους 66,64 € από τη με αριθμό 49179101054488 σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας β. οφειλή ύψους 14.399,02€ από τη με αριθμό 4225959260 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, -3. προς την «………………………………………» α. οφειλή ύψους 1533,614€ από τη με αριθμό 51001502682750 σύμβαση πιστωτικής κάρτας β. οφειλή ύψους 721,09€ από τη με αριθμό 49404192662740 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, -4. Προς την «…………… …………………………….», α. οφειλή ύψους 10478,91 ευρώ, από τη χρήση της με αριθμό 2841422 πιστωτικής κάρτας β. οφειλή ύψους 99,32€ από τη χρήση της με αριθμό 2003100809900 πιστωτικής κάρτας. γ. οφειλή ύψους 3.475,74€ από τη χρήση της με αριθμό 1353684 σύμβασης στεγαστικού δανείου, -5. προς την «…………………………………………», οφειλή ύψους 12.230,91€ από δάνειο αναχρηματοδότησης από την χρήση της με αριθμό σύμβασης 6005273889. -6. προς την «………………………. ……………………» όπως παρίσταται, οφειλή ύψους 12.997,20€ από δάνειο από την χρήση της με αριθμό σύμβασης 1030700181€. Δηλαδή η αιτούσα έχει συνολικές οφειλές ύψους 67.539,54€.
Η αιτούσα πάσχει από διπολική διαταραχή, τα συμπτώματα της οποίας εμφανίσθηκαν το έτος 2004 με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε όλους τους τομείς της ζωής της. Περαιτέρω, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες ιατρικές βεβαιώσεις από την Ψυχιατρική Κλινική του Ευαγγελισμού διεγνώσθη με την ανωτέρω ασθένεια που χρήζει παρακολούθησης και φαρμακευτικής αγωγής. Ένα δε, μεταξύ των διαφόρων συμπτωμάτων και το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασθένεια της αιτούσας, είναι η υπερκατανάλωση υλικών αγαθών με συνέπεια τον υπερδανεισμό. Ως προς τα εισοδήματα της αιτούσας, αυτά προέρχονται από τον μισθό της ως υπαλλήλου της εταιρείας «……………» ο οποίος ανέρχεται, μετά από μειώσεις, σε 1.227,39€ για δε, την κάλυψη των αναγκαίων ατομικών δαπανών της, απαιτείται το ποσό των 960,00 ευρώ (λογαριασμοί ΔΕΚΟ 100,00€ ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα 250,00€, διατροφή 300,00€, κλπ), όπως προκύπτει από το άθροισμα των αναγκαίων δαπανών. Λαμβανομένων δε υπόψη, της εργασίας της αιτούσας, της ηλικίας της και της οικονομικής κρίσης της χώρας, δεν αναμένεται βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της. Εν τούτοις, η αιτούσα μπορεί να περιορίσει το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της από 960,00 € σε 700,00€, διότι διαμένει μόνη της και σε ιδιόκτητη κατοικία .Επίσης, προσκομίζεται μόνο μια απόδειξη παροχής υπηρεσιών, με ημερομηνία 14.12.2011, συνεπώς δεν προκύπτει η επικαλούμενη ισόβια ιατρική παρακολούθησή της, αφού και τα έξοδα περίθαλψης κατά το οικονομικό έτος 2010 – με βάση την φορολογική δήλωση Ε1 – δεν υπερβαίνουν το ποσό των 550,00€ ετησίως.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και πραγματική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, καθώς μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, η υπολειπόμενη ρευστότητά της, δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον κύριο όγκο των οφειλών της ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους.
Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ανήκει μια κατοικία πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην ……………………… Αττικής, έχει επιφάνεια 46 τ.μ και κατασκευής το έτος 1962. Η εμπορική της αξία εκτιμάται στο ποσό των 50.000,00€ λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς της, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου και του εμβαδού της, σε συνδυασμό με τις πτωτικές τάσεις στην αγορά ακινήτων. Το ακίνητο αυτό, αποτελεί τη κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, για άγαμη, όπως η αιτούσα, που ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ.2 ν. 3869/2010) για την εξαίρεσή του από την εκποίηση.
Τέλος, η αιτούσα, έχει την πλήρη κυριότητα ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, Opel Corsa, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται σε 3.000,00€. Ενόψει της εμπορικής αξίας του ως άνω περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας, αυτό δεν κρίνεται πρόσφορο για εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστών, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.) γι’ αυτό κατά την κρίση του δικαστηρίου τούτου, δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίησή του.
Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, προκείμενου να ρυθμιστούν οι οφειλές της και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της. Ειδικότερα, η αιτούσα θα υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ. 2 ν. 3869/2010. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις ανωτέρω πιστώτριες της από τα εισοδήματα της για μια τετραετία, που θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) οι οφειλές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010) Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πιστωτές της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών της και της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω ανέρχεται σε 500,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητές της.
Όπως προαναφέρθηκε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας προς τους μετέχοντες της δίκης πιστωτές της, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 67.539,54€ το οποίο αναλύεται σε: α) ποσό 11.538,12€ προς την «…………………………………………» β) συνολικό ποσό 14.464,66€ προς την «………………………………………………» γ) ποσό 2.254,70€ προς την «………………………………………………………», δ) ποσό 14.053,97 ευρώ προς την «…………………………………», ε) ποσό 12.230,91€ προς την «……………………………………………….», ζ) ποσό 12.997,20€ προς την «…………………………………………….». Στις ανωτέρω οφειλές στις οποίες αναλογεί από το ποσό των 500,00€, στην -1. «……………………………….…….» 85,43€ (500 : 67.539,54 Χ 11.538,12) -2. στην «……………………………………………….» το ποσό των 107,08€ (500 : 67.539,54 Χ 14.464.66). -3. στην «…………………………………….» το ποσό των 16,69€ (500 : 67.539,54 Χ 2.254,7). -4. στην «……………», το ποσό των 104,04€ (500 : 67.539,54 Χ 14.053.97). -5. στην «………… …………………………..»,όπως παρίσταται, το ποσό των 96,21€ (500 : 67.539,54 Χ 12.997,20). -6. στην «………………………………………..» το ποσό των 90,55 € (500 : 67.539,54 Χ 12.230,91).
Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστωτής θα έχει λάβει τα εξής ποσά: α) η «……………… …………………………» ποσό 4.100,64€ με υπόλοιπο απαίτησης 7.437,48€ (11.538,12 – 4.100,64) β) Η «…………………………………….» ποσό 5.139,84 με υπόλοιπο απαίτησης 9.324,82€ (14.464,66 -5.139,84). γ) Η «……………………………………………………»,ποσό 801,12€ με υπόλοιπο απαίτησης 1453,58€ (2.254,7 – 801,12), δ) «…………………… ……………………», ποσό 4.993,92€ με υπόλοιπο απαίτησης 9.060,05€ (14.053,97 – 4.993,92), ε) H «……………………………………..», ποσό 4.618,08€ με υπόλοιπο απαίτησης 8.379,12€ (12.997,20 – 4.618,08). ζ. H «………………………………………..» ποσό 4.346,4€ με υπόλοιπο απαίτησης 7.584,51€ (12.230,91- 4.346,4).
Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας οι πιστωτές θα έχουν λάβει ποσό 24.000,00 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης ποσό 43.539,54 ευρώ (67.539,54 – 24.000,00).
Επομένως, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης, δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας της αιτούσας και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της οικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθ. Κρητικό, ο.π. σελ. 148 – αρ. 16). Η ως άνω διάταξη, εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση για τον οφειλέτη αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο, καθώς αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται εν προκειμένω, να προβεί σε αναδιάρθρωση των υπόλοιπων χρεών της οφειλέτιδας που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί τετραετία του άρθρου 8 παρ.2 ν. 3869/2010, επιβάλλοντας σε αυτή, ένα πρόσθετο χρέος που αποτελείται από το σύνολο των παλαιών χρεών της. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, που ανέρχεται σε 37.260,00 ευρώ (προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ 2008) δηλαδή ποσό (37.260,00 Χ 80%) = 29.808,00 ευρώ, ενώ θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών της με την τήρηση της ρύθμισης.
Έτσι η μηνιαία καταβολή θα οριστεί στο ποσό των (29.808,00 : 240 μήνες) = 124,2 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του, πρέπει να οριστεί σε είκοσι χρόνια (20) χρόνια ήτοι 240 μήνες, λαμβανομένων υπόψη, της διάρκειας των δανείων της αιτούσας, του συνόλου των χρεών της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, οι πιστωτές της αιτούσας, οι οποίοι είναι όλοι ανέγγυοι, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού από τις μηνιαίες δόσεις της παρούσας ρύθμισης. Επομένως από το ποσό των 124,2 ευρώ, αναλογεί: 1. προς την «…………………………………………….» το ποσό των 21,21 ευρώ (124,2 : 43.539,54 ευρώ Χ 7.437,48) και 2. προς την «………………………………………….» το ποσό των 26,59€ (124,2: 43.539,54 Χ 9.324,82€), 3. προς την «……………………………………… ……………………….» το ποσό των 4,10€ (124,2 : 43.539,54 Χ 1453,58€), 4. προς την «………………………………………….», το ποσό των 25,84€ (124,2 : 43.539,54 Χ 9.060,05€ ), 5. προς την «………………………….. ……………………………..» το ποσό των 23,90€ (124,2 : 43.539,54 Χ 8.379,12), 6. προς στην «………………………………………….» το ποσό των 21,63€ (124,2 : 43.539,54 Χ 7.584.51).
Εφόσον η αιτούσα ανταποκριθεί στην ως άνω πρόσθετη υποχρέωσή της και μετά την εξάντληση του ποσού των 29.808,00 ευρώ του, ήτοι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, το υπολειπόμενο ποσό των απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας, από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της, επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την επίδοση της απόφασης, ποσού, στις οποίες αναλογεί από το ποσό των 500,00€, στην 1.- «…………………………… …………………………….» 85,43€, 2.- στην «……………………………… ………………………………..» το ποσό των 107,08€. 3.- στην «………… ………………………………………………» το ποσό των 16,69€. 4-. στην «………………………………….», το ποσό των 104,04€. 5.- στην «………………………………………………………», το ποσό των 96,21€. 6.- στην «………………………………………………» το ποσό των 90,55€ .
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή κατοικία πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην …………………. Αττικής και έχει επιφάνεια 46 τ.μ .
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της επί 20 χρόνια στις πιστώτριες της, με μηνιαίες καταβολές που ξεκινήσουν την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, το 80% της αντικειμενικής της αξίας, που ανέρχεται σε 37.260,00 ευρώ, δηλαδή ποσό (37.260,00 Χ 80%) = 29.808,00 ευρώ, ενώ θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών της με την τήρηση της ρύθμισης. Έτσι η μηνιαία καταβολή θα οριστεί στο ποσό των (29.808,00 : 240 μήνες) = 124,20 ευρώ και θα προκύψουν τα εξής ποσά: 1) προς την «…………… ………………………………………» το ποσό των 21,21 ευρώ, 2) προς την «……………………………………………………» το ποσό των 26,59€, 3) προς την «……………………………………….» το ποσό των 4,10€, 4) προς την «…………………………………………», το ποσό των 25,84€, 5) προς την «…………………………………………….» το ποσό των 23,90€, 6) προς στην «…………………………………………» το ποσό των 21,63€. Η αποπληρωμή των ποσών αυτών θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς, αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριό του, στις 7.2.2014.

Η Ειρηνοδίκης          Η Γραμματέας

 

Scroll to Top