Διαγραφή 184.000 ευρώ σε 34 χρόνη συμβασιούχο της αεροπορίας. Χρωστούσε 289.000 ευρώ κατόπιν στεγαστικού δανείου και θα καταβάλλει εντέλει 105.000 ευρώ με μηνιαία δόση 350 ευρώ. Το σημαντικό ότι διασώθηκε και η υπόλοιπη περιουσία που είχε στην επαρχία όπως επίσης ότι παρόλο που είχε κάνει μεταβιβάσεις τα προηγούμενα έτη δεν θεωρήθηκε δόλια.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης
27/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Γ.Μ. και από τη Γραμματέα Ε.Α.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση
Της αιτούσας Ε.Α. του Ι. και της Μ., κατοίκου Πεύκης Αττικής, επί της οδού …………………….. αρ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (άρθρο 5 ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………………» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ……………… αρ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Φ.Σ., 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………………» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ……………. αρ…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κ.Α., 3) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………..» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ………………….. αρ. …., στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………………» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού …………….. αρ. …. νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μ.Τ. και 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού ……………………. αρ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Π.Λ.
Η αιτούσα με την από 21-2-2012 αίτησή της ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 76/8-3-2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή. Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, όπως επιτρεπτώς κατ’ άρθρο 751 ΚΠολΔ μεταβλήθηκε και διορθώθηκε κατ’ άρθρα 741 και 224 ΚΠολΔ, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) ενώ προσκομίζονται και οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010: α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 12-9-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού από το Συνήγορο του Καταναλωτή) και β) η από 21-2-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθ’ ών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα στο ακροατήριο, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, τα έγγραφα που επικαλούνται οι διάδικοι, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3, 339, 395, 741 και 744 ΚΠολΔ) αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρα 336 παρ. 4 και 741 ΚΠολΔ) αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η αιτούσα ηλικίας 34 ετών, συμβασιούχος στο σώμα Πολεμικής Αεροπορίας με μηνιαίες αποδοχές 972,00 ευρώ, είναι μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 4 και 7 ετών, το εισόδημα του συζύγου της ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 785,00 ευρώ και διαμένει με την οικογένειά της στη Λοκρίδα Φωκίδος σε κατοικία που παραχωρήθηκε δωρεάν σε αυτή από την εργασία του συζύγου της, ο οποίος έχει την επιμέλεια και των δύο μεγαλύτερων τέκνων του από τον πρώτο του γάμο. Επιπλέον, όπως αποδείχθηκε η αιτούσα διαθέτει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος τετάρτου ορόφου 107,59 τ.μ. με την ανήκουσα σε αυτό αποθήκη υπογείου 7,20 τ.μ. στην Πεύκη στη θέση «Δάσος Μαγκουφάνας» επί της οδού Προύσσης αρ. 11-13 αντικειμενικής αξίας 142.096,60 ευρώ, το οποίο λογίζεται ως κύρια κατοικία της καθώς και ποσοστά συνιδιοκτησίας επί ακινήτων στο Ρεγγίνι Λοκρίδας, τα οποία όμως κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ότι έχουν ελάχιστη εμπορική αξία, τέλος δε ένα αυτοκίνητο Daewoo 800cc έτους κυκλοφορίας 2000, το οποίο όμως εκτός του ότι είναι αναγκαίο για τις μετακινήσεις της ιδίας και των μελών της οικογένειάς της, δεν κρίνεται σε κάθε περίπτωση επαρκές για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, δεδομένου ότι η εκποίησή του, όπως και των ως άνω ακινήτων, δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων διαδικασίας εκποίησης. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα (μακροχρόνια ανεργία και προβλήματα υγείας του συζύγου, αιφνίδια μείωση του μισθού της) σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης και θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ως ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής όπως προκύπτει από προσκομισθέντα κατά τη συζήτηση επικαιροποιημένα στοιχεία. Ειδικότερα πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους, δυνάμει των ανωτέρω, αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) η ……………………. από την υπ’ αριθμ. ……………………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας για ποσό 6,15 ευρώ, από την υπ’ αριθμ. ………………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για ποσό 18.151,50 ευρώ και από την υπ’ αριθμ. ……………………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για ποσό 419,42 ευρώ, ήτοι συνολικά για ποσό 18.577,07 ευρώ, 2) η ……………………… από την υπ’ αριθμ. ……………………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου για ποσό 6.709,28 ευρώ και από την υπ’ αριθμ. ………………………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας για ποσό 0,01 ευρώ, ήτοι συνολικά για ποσό 6.709,29 ευρώ, 3) η ……………………………. στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η ………………………… από την υπ’ αριθμ. ……………………. σύμβαση στεγαστικού δανείου για ποσό 199.818,35 ευρώ, απαίτηση για την εξασφάλιση της οποίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί του ανωτέρω ακινήτου και που συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, από την υπ’ αριθμ. ……………………… σύμβαση επισκευαστικού δανείου για ποσό 38.769,54 ευρώ, απαίτηση για την εξασφάλιση της οποίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί του ανωτέρω ακινήτου και που συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, από την υπ’ αριθμ. ………………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για ποσό 19.907,67 ευρώ και από την υπ’ αριθμ. …………………………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας για ποσό 1.894,53 ευρώ και 4) το …………………………….. από την υπ’ αριθμ. ………………………….. σύμβαση δανείου για ποσό 3.355,11 ευρώ. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τους πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 289.031,56 ευρώ. Περαιτέρω από το σύνολο των εισοδημάτων και των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών της αιτούσας, το ύψος των οποίων, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται κατά την κρίση του δικαστηρίου στο ποσό των 965,00 ευρώ περίπου μηνιαίως, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, ενόψει και των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της απέναντι στους πιστωτές της. Ο ισχυρισμός των τελευταίων ότι η αιτούσα εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, και ως εκ τούτου καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμά της, διότι ανέλαβε τις υποχρεώσεις από τις ως άνω δανειακές συμβάσεις χωρίς ωστόσο, να έχει τη σχετική οικονομική δυνατότητα είναι απορριπτέος ως αόριστος, καθώς δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται επιπροσθέτως η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές της την οικονομική της κατάσταση, δεδομένου ότι εν γένει οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) ούτως ή άλλως ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, ενώ μπορούν επιπλέον να διαπιστώσουν και τυχόν λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος Τειρεσίας (βλ. σχετ. Δ.Μακρή, κατ’ άρθρον ερμηνεία ν. 3869/2010 σελ 30, 31, ΕιρΑΘ 102/2012, ΕιρΚρωπ 22/2012, ΕιρΝικαίας 39/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ). Συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 350,00 ευρώ σε 60 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της καταβαλλόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και αρχής γενομένης από 1-3-2014. Για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών η αιτούσα έναντι της συνολικής οφειλής της θα έχει καταβάλει στους πιστωτές της το ποσό των 21.000,00 και θα απεμένει υπόλοιπο οφειλής ανερχόμενο στο ποσό των 268.031,56 ευρώ, για το οποίο οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της προαναφερθείσας κύριας κατοικίας της αιτούσας, μέχρι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, η οποία δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία στην οποία αποτιμάται από την αιτούσα, δηλαδή μέχρι το ποσό των (145.000,00 x 80% =) 116.000,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με καταβολές ύψους 350,00 ευρώ το μήνα και για χρονικό διάστημα 240 μηνών, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3996/2011 άρθρο 85 και ν. 4161/2013). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, το οποίο θα καταβάλλεται μόνο στην εμπραγμάτως ασφαλισμένη δανείστρια Εμπορική Τράπεζα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η Άλφα Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία, θα ξεκινήσει μετά την πάροδο πέντε ετών από την έναρξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4161/2013 και ισχύει, δηλαδή από 1-4-2019 επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα αντίστοιχη περίοδος χάριτος, ενώ οι υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις ως άνω καταβολές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων των ρυθμίσεων με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Καθορίζει τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από 1-3-2014 μέχρι 1-3-2019.
Εξαιρεί από την εκποίηση την περιγραφόμενη παραπάνω στο ιστορικό και την αίτηση κύρια κατοικία της αιτούσας.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της στην τρίτη των μετεχόντων πιστωτών …………………………………. ως καθολική διάδοχο της ……………………………………. ικανοποιούμενη προνομιακά για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη ως άνω περιγραφόμενη απαίτηση της, μηνιαίως το ποσό των 350,00 ευρώ και για 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα ξεκινήσει την 1-4-2019 εντόκως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε απόντων των διαδίκων σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στο Μαρούσι στις 10-1-2014.
Η Ειρηνοδίκης           Η Γραμματέας

Scroll to Top