Για άλλη μια φορά οι Έλληνες Δικαστές κρίνοντας ορθά κατά τις περιστάσεις προχωρούν με τις αποφάσεις τους σε γενναίες διαγραφές χρεών σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική και αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δανειολήπτης είναι διαζευγμένος χωρίς παιδιά και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 636 ευρώ. Στα 45 του χρόνια αναγκαστικά διαμένει με τους γονείς του καθώς δεν έχει χρήματα για να μείνει μόνος του.

Το σύνολο των οφειλών του προέρχεται από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ύψους 71.850 ευρώ και όταν τα ανέλαβε ήταν παντρεμένος συνεισέφερε στα έξοδα και η σύζυγός μου και είχε πιο υψηλό μισθό. Με τη νομική καθοδήγηση της δικηγόρου Άννας Κορσάνου προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο.

Η απόφαση του δίνει πραγματική οικονομική ανάσα καθώς του επιδικάζει να καταβάλλει 200 ευρώ το μήνα στους πιστωτές του για 5 χρόνια και μετά θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο ποσό των 59.580 ευρώ που χρωστούσε. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να πετύχει τέτοια διαγραφή; Η Τράπεζα δεν θα δεχόταν ποτέ να του διαγράψει ένα τέτοιο ποσό. Γενικότερα οι ρυθμίσεις που προτείνουν οι Τράπεζες περισσότερο αυξάνουν το χρέος του δανειολήπτη παρά το μειώνουν.
Ζώντας σε τέτοιους καιρούς που με τις συνεχόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις των δανειστών μας (που αποδεχόμαστε δυστυχώς) οι πολίτες βουλιάζουν σε μεγαλύτερο σκοτάδι οικονομικής ύφεσης, τέτοιες αποφάσεις δίνουν χαμόγελο και οικονομική ανάσα σε δανειολήπτες που βρίσκονται σε αληθινή αδυναμία πληρωμής.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 539 /Φ 685/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ. Π. Χ. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Μ. Α.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: Ν. Μ. του Σ. και της Μ., κατοίκου Α. Β. Α., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ), ήτοι: -1. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μ. Ά. -2. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………………., όπως μετονομάστηκε η τράπεζα ………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ι. Μ. και -3. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………….. , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Ν. Χ. Π.
Ο αιτών με την από 30.1.2013 αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 685/ 1.2.2013, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ΄ αυτή.
Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.
Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση του, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθών η αίτηση πιστώτριες του τράπεζες, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή, οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό τη μερική απαλλαγή του από αυτά.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ,Πολ.Δ (άρθρο 3 ν.3 869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της, α. τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε στις 25.1.2013 σύμφωνα με την από την ίδια ημερομηνία βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της συνδράμουσας δικηγόρου, Άννας Κορσάνου, β. κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ. όπως προέκυψε από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ’ άρθρο 13 παρ.2 ν. 3869/ 2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, δεν έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση κατά των πιστωτών μετά α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση τους και των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 ν.3869/2010 και β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, ήτοι της από 4.2.2013 υπεύθυνης δήλωσης του, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του και για τη μη μεταβίβαση ουδενός εμπράγματου δικαιώματος του σε ακίνητο κατά την τελευταία τριετία και της βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την πιστώτρια του, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις τους .
Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 ν.3 869/2010 στοιχεία, όπως παραδεκτά τροποποιήθηκε και διευκρινίστηκε κατ’ άρθρα 236 και 751 Κ.Πολ.Δ με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος και με τις έγγραφες προτάσεις του, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθής πιστώτριας και είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, – οι καθών η αίτηση πιστώτριες τράπεζες δεν εξέτασαν μάρτυρες-, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:
Ο αιτών, Ν. Μ. του Σ. και της Μ., κάτοικος Α. Β. Α., γεννήθηκε το έτος 1967, είναι διαζευγμένος και δεν έχει τέκνα .
Ο αιτών έχει τις ακόλουθες οφειλές προς τις καθών πιστώτριες του, που προέρχονται από συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών προϊόντων που καταρτίστηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ήτοι : 1. προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ……………….., οφειλή 13.894,30 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου -2. προς την ΤΡΑΠΕΖΑ …….., οφειλή 41.630,95 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου -3. προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ………. οφειλή 16.311,79 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου. Δηλαδή οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του, ανέρχονται σε 71.850,41 ευρώ.
Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε κτηνιατρική κλινική. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του αυξήθηκαν κατά 100,00 ευρώ από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και ανέρχονται πλέον σε 636,27 ευρώ (βλ. προσαγόμενο φύλλο μισθοδοσίας Οκτωβρίου 2013). Μετά τη διάζευξη του από τη σύζυγο του κατά το έτος 2005 και έως σήμερα φιλοξενείται από τους γονείς του και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Από τη σύγκριση του εισοδήματος του με το απαιτούμενο ποσό για την εξυπηρέτηση των οφειλών του, που ανέρχεται σε 800,00 ευρώ μηνιαίως, λαμβανομένων υπόψη και των απαιτούμενων δαπανών για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, που κυμαίνονται σε 500,00 ευρώ περίπου μηνιαίως, προκύπτει ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στην κατακόρυφη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος του, μετά το χωρισμό του, σε ατυχείς προγραμματισμούς του ιδίου σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των πιστωτικών προϊόντων που είχε λάβει, τα οποία ως καταναλωτικά επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια. Ενόψει δε, των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, της ηλικίας του αιτούντος, της έλλειψης εξειδίκευσης του και των μεγάλων μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων δεν αναμένεται αύξηση των εισοδημάτων του σε βαθμό ώστε να βελτιωθεί αισθητά η οικονομική κατάσταση του.
Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος είναι ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA τύπου PASSEO, 1497 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1997, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 1.500,00 ευρώ, η εκποίηση του οποίου δεν κρίνεται σκόπιμη γιατί δεν θα προξενήσει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, ενόψει των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης.
Ο ισχυρισμός των καθών πιστωτών, ότι ο αιτών περιήλθε με δόλο σε αδυναμία πληρωμής, επωμιζόμενος δανειακές υποχρεώσεις στις οποίες γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί με βάση την οικονομική του δυνατότητα και έτσι περιέφερε τον εαυτό του σε κατάσταση υπερχρέωσης, είναι απορριπτέος, αφενός μεν διότι κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων του, το οικογενειακό του εισόδημα του ήταν επαρκές, ενώ η αδυναμία επήλθε μεταγενέστερα εξαιτίας του χωρισμού του από την σύζυγο του, της περιέλευσης του σε σχετικά μακροχρόνια ανεργία, της μείωσης των εισοδημάτων του και της αύξησης του κόστους ζωής εξαιτίας των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων, αφετέρου δε, διότι, δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η πρόκληση, από τον ίδιο, άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται λοιπόν στην ένδικη ένσταση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τις πιστώτριες του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστώτριες του τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους . Επομένως, ενόψει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), και της δυνατότητας που είχαν οι ενιστάμενες καθών να απορρίψουν την πρόταση του αιτούσας για την κατάρτιση συμβάσεων (185 επ. ΑΚ) και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος του και διαπίστωσης της ανυπαρξίας περιουσιακών στοιχείων, δεν θεμελιώνεται υπαίτια περιέλευση του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής.
Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/ 2010 και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ.2 ν.3869/ 2010. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με άτοκες μηνιαίες καταβολές απευθείας στις καθών πιστώτριες του από τα εισοδήματα του για μια πενταετία ή 60 μήνες (άρθρο 8 παρ.2 ν.3 869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν.4161/2013), που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, από τις οποίες (καταβολές), οι οφειλές του, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στις πιστώτριες του ανέρχεται σε 200,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του, καθώς ο ίδιος πρότεινε καταβολές 100,00 ευρώ μηνιαίως (βλ. πρόταση καταβολών στην ένδικη αίτηση) πριν την αύξηση κατά 100,00 ευρώ του μηνιαίου μισθού του. Ειδικότερα ο αιτών θα
καταβάλλει -1. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ………….. 38,68 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 2.320,99 ευρώ -2. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ……………… 115,90 ευρώ μηνιαίως και συνολικά
6.954,27 ευρώ και -3. στην ΤΡΑΠΕΖΑ………………. 45,41 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 2.724,74 ευρώ. Εφόσον ο αιτών ανταποκριθεί στην ως άνω υποχρέωση του και προβεί στις εξ αυτής μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες του καθών, το υπολειπόμενο ποσό των απαιτήσεων τους σε βάρος του, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και απαλλάσσεται ο αιτών.
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται, να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρθρ. 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων
Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με άτοκες μηνιαίες καταβολές ποσού 200,00 ευρώ προς τις καθών πιστώτριες του για πέντε έτη ή 60 μήνες, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη από τη δημοσίευση της απόφασης και ειδικότερα -1. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ………….. 38,68 ευρώ μηνιαίως -2. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ……………, 115,90 ευρώ μηνιαίως και -3. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ………. 45,41 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του, στις 31 Μαρτίου 2014.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top