Απόφαση του γραφείου μας που δικαιώνει μια νέα κοπέλα 26 ετών μέλος 10 μέλους οικογένειας που είχε χρεωθεί με πιστωτικές κάρτες όταν είχε πριν χρόνια απευθυνθεί σε ινστιτούτο αδυνατίσματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 686/Φ 916/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Α.Κ., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Α.Μ.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Κ. του Α., κατοίκου ………………….., οδός ………………, αριθμ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.
Η αιτούσα με την από 8.2.2012 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 916/12.3.2012, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………………..», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………………………», που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Α.Κ. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, βρέθηκε απούσα.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9.900/21.3.2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α.Α. που προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην 2η των καθ’ ων – πιστωτριών της αιτούσας, όμως αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο. Πρέπει, συνεπώς, να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει, ωστόσο, η συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 περ. 1 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η άνω οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (αρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Κορσάνου) και β) η από 8.2.2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Τα ανωτέρω έγγραφα κατατέθηκαν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 12.3.2012, είναι δε σαφές ότι αναφέρονται στην κρινόμενη αίτηση αφού από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Από την κατάθεση της αιτούσας που εξετάσθηκε χωρίς όρκο και περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1987, είναι άγαμη και κατοικεί στην Αθήνα , φιλοξενούμενη από τους γονείς της. Μέχρι το μήνα Μάρτιο του έτους 2010 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία “………………..” με μηνιαίες αποδοχές ύψους 900,00€ οπότε καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας της και έμεινε άνεργη μέχρι το μήνα Οκτώβριο του έτους 2012 που άρχισε να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής υπό καθεστώς μειωμένης απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές ύψους 250,00€ περίπου. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζει προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημά της ήταν ιδιαίτερα χαμηλό από το έτος 2010 μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας της, και ανήλθε μόλις σε 937,75€ το έτος 2012, χρόνο κατά τον οποίο άρχισε να εργάζεται και πάλι υπό καθεστώς μειωμένης απασχόλησης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα δεν διαθέτει κανένα ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εφόσον δεν υφίστανται εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κατά την ηρερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 10.627,02€, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που χορήγησαν οι καθ’ών στην αιτούσα και το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε για την επικαιροποίηση των απαιτήσεων της η πρώτη από τους πιστωτές και συγκεκριμένα: 1) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………….» οφείλει 10.034,93€ από α) την υπ’ αριθμ. ………..……. σύμβαση καταναλωτικού δανείου (8.120,14€), β) τη χρήση της υπ’ αριθμ. ………….. πιστωτικής κάρτας (854,80€), γ) τη χρήση της υπ’ αριθμ. …………. πιστωτικής κάρτας (1.059,99€), 2) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………» οφείλει 592,09€ από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας.
Οι οφειλές της αιτούσας προέκυψαν από καταναλωτικά προϊόντα που έλαβε κυρίως το έτος 2007. Τα δάνεια εξυπηρετούσε με το ατομικό της εισόδημα , αλλά και με την οικονομική βοήθεια που δεχόταν από τον πατέρα της, ο οποίος όμως σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει αυξημένες δαπάνες για την αντιμετώπισή τους. Μέχρι το έτος 2011 προσπαθούσε να είναι συνεπής με τις δανειακές της υποχρεώσεις, ωστόσο λόγω της περιέλευσής της σε κατάσταση ανεργίας και της διακοπής της οικονομικής βοήθειας που δεχόταν από τον πατέρα της βρέθηκε από το έτος αυτό σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής, ενώ το μήνα Νοέμβριο του έτους 2012 υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και αναγκάσθηκε να ζητήσει εκ νέου οικονομική βοήθεια από τους γονείς της. Η περιέλευσή της σε αδυναμία πληρωμής η οποία δεν της επιτρέπει να δύναται να ανταποκριθεί σήμερα στις δανειακές της υποχρεώσεις δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ η οικονομική της κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά αφού εργάζεται υπό καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα έσοδα της μετά βίας καλύπτουν τις στοιχειώδεις βιοτικές της ανάγκες. Γι’ αυτό θα πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 Ν. 3869/10 να οριστούν προσωρινά μικρές καταβολές ύψους 50,00€ μηνιαίως, αφού κρίνεται ότι δύναται η αιτούσα να διαθέσει μικρό μέρος από το εισόδημα της προσωρινά για την ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών της, συγχρόνως δε θα πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της. Το ως άνω δε ποσό θα καταλογισθεί σύμμετρα προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές δηλαδή α) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………….» θα καταβάλει προσωρινά 47,00€ και β) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………….» θα καταβάλλει προσωρινά 3,00€ μηνιαίως. Η ρύθμιση των χρεών της αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές έως τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου που ορίζεται από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α143/14.6.2013) που είναι προκειμένω ο χρόνος της πενταετίας, αφού κρίνεται ότι η ηλικία της αιτούσας επιτρέπει την εξάντληση του ανώτατου χρονικού ορίου που τίθεται από το νόμο.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση και να ρυθμιστούν προσωρινά τα χρέη της αιτούσας για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές, με σκοπό την μερική απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης καθ’ής και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ορίζει προσωρινά μειωμένες καταβολές ύψους 50,00€ μηνιαίως για τη ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας, οι οποίες θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα υπολογίσει τις μηνιαίες καταβολές επί πενταετία και θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Ορίζει νέα δικάσιμο στις 23.2.2016 προκειμένου να κριθεί η μεταβολή των εισοδημάτων της αιτούσας και να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές επί πενταετία.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 30 Απριλίου 2014 από τον Ειρηνοδίκη Α.Κ. σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top