Η απόφαση αφορά σε 57χρονο συνταξιούχο του εμπορικού ναυτικού με ποσοστό αναπηρίας 67%. Το μοναδικό του εισόδημα είναι η σύνταξη των 923 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα καλείται να ζήσει αυτός και το 19 ετών παιδί του, του οποίου έχει από μικρό την επιμέλεια καθώς η πρώην σύζυγος του έφυγε από το σπίτι πριν αρκετά έτη. Όταν ανέλαβε το στεγαστικό του δάνειο που ήταν και η μοναδική του οφειλή εργαζόταν ως ναυτικός με πολύ υψηλές μηνιαίες αποδοχές. Κατόπιν όμως αρρώστησε και αναγκάστηκε σταμάτησε να εργάζεται διότι δεν μπορούσε πλέον λόγω των προβλημάτων υγείας .

Το χρέος του ήταν 77.730 ευρώ από το στεγαστικό δάνειο. Παρ όλες τις προσπάθειές του η Τράπεζα ήταν ανένδοτη στο να του διαγράψει έστω και ένα ελάχιστο ποσό. Προσέφυγε λοιπόν στο Ειρηνοδικείο με τη νομική καθοδήγηση και υποστήριξη της δικηγόρου Άννας Κορσάνου. Ο δικαστής λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα που αποδείκνυαν τα δεδομένα της ζωής του, διέγραψε στο δανειολήπτη 30.822 ευρώ. Η απόφαση του επιδίκασε να καταβάλλει 180 ευρώ για 3 έτη και μετά για διάστημα 18 ετών 187 ευρώ για να διασωθεί η κύρια οικία του.

Αριθμός Απόφασης
750/Φ943/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ. Ζ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Κ. Β.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:
Του αιτούντος: Ε. Κ. του Ι., κατοίκου ……………… (οδός ……………… ………………………………………), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.
Ο αιτών με την από 6.2.2013 αίτησή του διαδικασίας Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………….ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.
Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια του αιτούντος, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της, δήλωσε ότι παρίσταται ως εξής:
Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …………………………, που εδρεύει στ….. ………………., (οδός ……………………………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μ. Τ.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό.

Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ’ άρθρο 745 ΚΠολΔ, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς την πιστώτρια Τράπεζα
που αναφέρεται, ζητά, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν. 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4161/2013 και συγκεκριμένα προσκομίζεται: α) η με ημερομηνία σύνταξης 15-10-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τη δικηγόρο Αθηνών Άννα Κορσάνου και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 12-2-2013 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010, καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων του την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτησή του ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ. 741 έως 781 ΚΠολΔ (αρ. 3 του ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4161/2013. Ως εκ τούτου, επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής: Ο αιτών 57 ετών, εργαζόταν ως ανθυποπλοίαρχος στο Εμπορικό Ναυτικό και το 2004 συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα λόγω προβλημάτων υγείας, έκτοτε δε είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ με ποσοστό αναπηρίας 67% και με μηνιαία σύνταξη (κύρια και επικουρική) που ανερχόταν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο ποσό των 1.010,30 ευρώ, και ήδη κατόπιν μειώσεων στο ποσό των 923,22 ευρώ (ιδ. σχετ. την από 29-5-2012 γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας του !ΚΑ, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων 2011 του ΝΑΤ, την υπ’ αριθμ. ……..απόφαση του Διευθυντή Παροχών του ΝΑΤ περί απονομής επικουρικής σύνταξης και αντίγραφο βιβλιαρίου κατάθεσης της μηνιαίας σύνταξης του αιτούντος για τους μήνες Οκτώβριο 2013 έως και Ιανουάριο 2014). Ο αιτών είναι διαζευγμένος έχει ένα γιο, ηλικίας σήμερα 19 ετών, ο οποίος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ιδ. σχετ. το από 9-2-2010 διαζευκτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το από 17-9-2013 πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Περαιτέρω ο αιτών έχει το 50% της επικαρπίας και το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 80 τ.μ., καθώς και ενός υπογείου χώρου στάθμευσης, επιφάνειας 10 τ.μ., έτους κατασκευής 1999, που βρίσκεται επί της οδού ……………………………………., στην Αθήνα (Πλατεία Αμερικής), το οποίο (διαμέρισμα με τον υπόγειο χώρο στάθμευσης) περιήλθε σ’ αυτόν κατά το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας δυνάμει του υπ’ αριθμ. ………συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβ/φου ………………….… ………………………. ………………………. και κατά το 50% εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας δυνάμει του υπ’ αριθμ. ……..συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της ίδιας ως άνω συμβ/φου, αποτελεί δε την κύρια κατοικία του αιτούντος και του γιου του και η αντικειμενική αξία του, κατά τα παραπάνω ποσοστά και δικαιώματα, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50,532 ευρώ (ιδ. σχετ. προσαγόμενο έντυπο Ε.Τ.ΑΚ. 2008 σε συνδυασμό με φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου διαμερίσματος και θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου) και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Εξάλλου ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος τρίτου ορόφου, επιφανείας 72,20 τ.μ., έτους κατασκευής 1971, που βρίσκεται επί της οδού ………………………………………………, στ…. …………………….., εμπορικής αξίας (του μεριδίου του) 25.000 ευρώ (ιδ. σχετ. προσαγόμενο Ε9 έτους 2012), το οποίο περιήλθε σ’ αυτόν δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………….. δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς χωρίς διαθήκη της ίδιας ως άνω συμβ/φου και παρά τις προσπάθειές του δεν έχει καταφέρει να εκμισθώσει ή να πωλήσει. Τέλος ο αιτών είναι κύριος του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας …………………….. ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας ……………………, έτους πρώτης κυκλοφορίας ……………., εμπορικής αξίας ……………. ευρώ, που βρίσκεται σε ακινησία και του οποίου δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση, διότι, λόγω της παλαιότητάς του, δεν αναμένεται να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων που απαιτούνται για την εκποίησή του (ιδ. σχετ. άδεια κυκλοφορίας και την υπ’ αριθμ. ……………………. δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου). Από την παράθεση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζει ο αιτών προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημά του κατά το οικονομικό έτος 2008 ήταν 20.164 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2009 ήταν 12.562,85 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2010 ήταν 10.543,34 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 ήταν 10.312,39 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 ήταν 7.384,27 ευρώ και κατά το οικονομικό έτος 2013 ήταν 14.323,53 ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του εισοδήματος του αιτούντος που παρατηρείται κατά το οικονομικό έτος 2013 συγκριτικά με το εισόδημα του οικονομικού έτους 2012 οφείλεται σε αναδρομικά ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν σ’ αυτόν και δεν αποτελεί σταθερή αύξηση του εισοδήματός του ανερχόμενη στο παραπάνω ποσό, το οποίο (εισόδημά του) κατά το οικονομικό έτος 2014 εμφανίζεται μειωμένο λόγω της προαναφερθείσας μείωσης της σύνταξης του.
Ο αιτών σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με την παρακάτω πιστώτρια του σύμβαση, η οφειλή από την οποία μέχρι την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης έχει ως εξής: στην …………………………………. από τη με αριθμό ………..σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 77.736,10 ευρώ. Έτσι οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς την πιστώτριά του ανέρχονται στο ποσό των 77.736,10 ευρώ. Περαιτέρω, από την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη κατά την κρίση του δικαστηρίου, των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωση του ίδιου και του γιου του, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, δεδομένων των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται συρρίκνωση των εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων και αύξηση της ανεργίας στους νέους, προκύπτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στην ως άνω πιστώτριά του. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010.
Κατόπιν αυτών, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της πιστώτριας του, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματά του επί μία τριετία, οι οποίες θα αρχίσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Στα πλαίσια του σκέλους αυτού της ρύθμισης οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 180 ευρώ το μήνα, που βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη του εισοδήματός του και του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και του φοιτητή γιου του. Ειδικότερα για την απαίτηση στεγαστικού δανείου της …………………………………., η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για τρία χρόνια το ποσό των 180 ευρώ. Συνολικά ο αιτών θα καταβάλει στην καθής στην τριετία το ποσό των 6.480 ευρώ. Επειδή το ποσό που θα υπολείπεται από τις μηνιαίες επί τριετία καταβολές παραμένει υψηλό (77.736,10- 6.480=71.256,10 ευρώ), η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του νόμου θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 1, με την εκποίηση του 50% εξ αδιαθέτου του διαμερίσματος του, τρίτου ορόφου, επιφανείας 72,20 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού ………………………………….…… στ….. ………………….., εμπορικής αξίας 25.000 ευρώ, για την εν μέρει ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος (άρθρ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010). Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ κατά το διατακτικό, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου) στην πρόσφορη εκποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου. Ο νόμος στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. 2 αναφέρει ρητά «πρόσφορη εκποίηση» και όχι διαδικασίες πλειστηριασμού, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτού, αφού δεν θα είναι δυνατός ο καταλογισμός σε βάρος κάποιου των εξόδων της έναρξης της διαδικασίας του πλειστηριασμού (έξοδα δημοσιεύσεων), όπως αντίθετα προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του ΠτΚ αλλά και στη συνέχεια οι υπόλοιπες δαπάνες του πλειστηριασμού, όπως τα έξοδα και η αμοιβή συμβολαιογράφου, έξοδα από τυχόν ματαιώσεις των πλειστηριασμών, αμοιβές δικαστικών επιμελητών κλπ. θα βαρύνουν τον ήδη υπερχρεωμένο οφειλέτη, γεγονός που δεν εντάσσεται στο πνεύμα και στο σκοπό του νόμου. Η «πρόσφορη εκποίηση» σύμφωνα με το ν. 3869/2010 είναι μία sui generis σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις μεταξύ τους, εκείνης της εξεύρεσης του καταλληλότερου για τον οφειλέτη και τους πιστωτές αγοραστή (η οποία θυμίζει διαδικασία πλειστηριασμού) και εκείνη της πώλησης (που θυμίζει πώληση του αστικού δικαίου). Πρόκειται συνεπώς για διαδικασία ανάμειξης μέσα από την «ελεύθερη πρόσφορη πώληση» ανάδειξης του ποσοτικά «καλύτερου» αγοραστή και όχι για διαδικασία που οδηγεί στη μεταβίβαση των εκπλειστηριαζομένων πραγμάτων. Εξάλλου, η αναλογική εφαρμογή του ΠτΚ έχει επιφυλαχθεί μόνο ως προς τις διατάξεις περί συνδίκου, ενώ συνάγεται σαφώς και από τον ορισμό του νόμου, όπου ορίζεται ρητά στο άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 2 ως «εκποιούμενο πράγμα» και όχι για «πλειστηριασθέν πράγμα». Συνεπώς στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του προαναφερόμενου ακινήτου και η ακόλουθη σύνταξη του πίνακα διανομής, όπου με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση της μοναδικής πιστώτριας καθής.
Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, αφού με το αναμενόμενο προϊόν της εκποίησης του πιο πάνω ακινήτου και τις καταβολές επί 3ετία των ρυθμίσεων αυτών και πάλι δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του. Ακολούθως θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον το υπόλοιπο του χρέους του οφειλέτη μετά τις καταβολές της τριετίας έως πενταετίας (άρθρο 8 παρ. 2) υπερβαίνει το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, το δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας και θα απαλλαγεί του πέραν του 80% ποσού, ενώ εάν τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι το ύψος αυτού του ποσού. Στην προκειμένη περίπτωση, το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος ανέρχεται σε 40.425,60 ευρώ (50.532,30 ευρώ η αντικειμενική αξίαΧ80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δηλαδή την 1-6-2017, επειδή κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί η απαίτηση στεγαστικού δανείου της καθής, της οποίας το αρχικό ύψος ήταν 77.736,10 ευρώ, μετά το πέρας δε της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή τις επί μία τριετία καταβολές του αιτούντος θα έχει διαμορφωθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 71.256,10 ευρώ. Η ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής της καθής θα πραγματοποιηθεί με 216 μηνιαίες καταβολές των 187,15 ευρώ, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο του Ιουνίου του 2017.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία ν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριάς του, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος επί μία τριετία στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, καταβαλλόμενο στη μοναδική πιστώτριά του καθής.
Διατάσσει την πρόσφορη εκποίηση του 50% εξ αδιαιρέτου του διαμερίσματος τρίτου ορόφου, επιφανείας 72,20 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού ……………………………………………… στην ……………………, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 25.000 ευρώ.
Ορίζει εκκαθαριστή τον Χ. Κ. του Θ., κάτοικο ……………………, οδός ………………………………………………. τηλ. ……………………….., ο οποίος και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος δικαστηρίου με σχετική σημείωση, στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στην ως άνω πιστώτρια και η διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση της πιστώτριας καθής ……………………………………
Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση της κύριας κατοικίας του, ήτοι του 50% της επικαρπίας και του 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφανείας 80 τ.μ. καθώς και του υπογείου χώρου στάθμευσης, επιφανείας 10 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού …………………………………….. στην ……………………
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (40.425,60). Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με καταβολές που θα αρχίσουν τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι την 1-6-2017, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί δέκα οκτώ (18) χρόνια. Η απαίτηση στεγαστικού δανείου της καθής θα ικανοποιηθεί από τη ρύθμιση αυτή με διακόσιες δέκα έξι (216) μηνιαίες καταβολές των εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (187,15).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Scroll to Top