Μεγάλη «ανάσα» έδωσε σε απελπισμένη δανειολήπτρια το Ειρηνοδικείο της Αθήνας, που αποφάσισε τη διάσωση της περιουσίας της ορίζοντας μηδενικές καταβολές για τα επόμενα δυο χρόνια.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 58χρονη μητέρα δυο παιδιών, 11 και 20 ετών αντίστοιχα, η οποία εδώ και ένα χρόνο αναγκάζεται να επωμίζεται μόνη της τα οικονομικά βάρη αφού χώρισε με το σύζυγό της.


Ο Ειρηνοδίκης εκτιμώντας τα προσκομιζόμενα έγγραφα και αναγνωρίζοντας τη βεβαιωμένη οικονομική αδυναμία της γυναίκας, προστάτευσε την κύρια οικία της και της έδωσε το περιθώριο να μην πληρώσει τίποτα για τα επόμενα δυο χρόνια. Μετά το πέρας της διετίας, το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ανέρχεται σε 148 ευρώ το μήνα για τη διάσωση της κύριας οικίας της.

Αριθμός Απόφασης 816 / Φ 1176 / 2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Α. Κ., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Α. Κ.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαρτίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Μ. Κ. του Θ., κατοίκου ……………………………………. ………………………………………………………………., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.
Η αιτούσα με την από 15.2.2013 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……………ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής : 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………………….…………………………………………. που εδρεύει στ….. ………………………………………………………………………… , είναι εγκατεστημένη στ.…. …………………………………… ως ειδική διάδοχος της ………………………………………………………………… κι εκπροσωπείται νόμιμα, βρέθηκε απούσα 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………..………………………………………………………… που εδρεύει στ.…. …………………………………………………….…………………………………….. κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ε. Ψ.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 147 Β / 25.2.2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α. Α. που προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα , αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην 1η από τους πιστωτές της , όμως αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο. Πρέπει, συνεπώς, να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει, ωστόσο, η συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 §2 περ. 1 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτηση , η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου της που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της , κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου ( άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 ) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η άνω οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 21.2.2013 βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών Άννας Κορσάνου) και β) η από 21.2.2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της , των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία . Τα ανωτέρω έγγραφα κατατέθηκαν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 21.2.2013 και 22.2.2013 αντίστοιχα. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8 9 και 11 του Ν. 3869/2010 , πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα , εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Από την κατάθεση της αιτούσας που εξετάσθηκε χωρίς όρκο και περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1964, είναι διαζευγμένη από το έτος 2013 (βλ. την υπ’ αριθμ. 1470/13.3.2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) κι έχει την επιμέλεια δύο τέκνων που γεννήθηκαν στις 21.5.1993 και 26.9.2002 αντίστοιχα. Κατοικεί στο Δήμο ………………………….. σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της μαζί με τα δύο της τέκνα. Σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος ορισμένου χρόνου στο ΙΚΑ Πατησίων με καθαρό μισθό 490,00 € περίπου , εργασία την οποία ανέλαβε στις 27.12.2013 και θα εκτελεί μέχρι 27.5.2012 , έως τη λήξη δηλαδή του συμβατικού χρόνου διαρκείας της. Από 25.6.2012 έως 26.12.2013 η αιτούσα ήταν άνεργη όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 101209/2/2014/025105 βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που προσκομίζει. Ο μεγαλύτερος της υιός, …………………………………..…….. παρουσιάζει γενικευμένες δυσκολίες που αφορούν τις μαθησιακές του ικανότητες, την επικοινωνία και την κοινωνικότητα του, αλλά έχει επιτύχει να είναι σπουδαστής του δευτέρου εξαμήνου στο τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα Αχαΐας. Ο τέως σύζυγος της, ………………….. ……………………. συνεισφέρει με το ποσό των 500,00 € μηνιαίως για τη διατροφή των τέκνων του. Μέχρι και το οικονομικό έτος 2012 η αιτούσα υπέβαλε κοινές φορολογικές δηλώσεις με τον πρώην σύζυγο της και από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που προσκομίζει προκύπτει ότι έως το έτος 2011 το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προερχόταν μόνο από το σύζυγο της και ανερχόταν σε 14.993,89 € το έτος 2007, σε 16.098,30 € το έτος 2008, σε 17.053,35 € το έτος 2009, σε 17.152,06 € το έτος 2010 και σε 18.007,07 € το έτος 2011. Το εισόδημα των 5.625,43 € που εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό του έτους 2012 ως ατομικό εισόδημα της αιτούσας είναι πλασματικό (τεκμαρτό) και όχι πραγματικό εισόδημα όπως αβάσιμα υποστηρίζει η δεύτερη καθής. Για το έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013) η αιτούσα υπέβαλε ξεχωριστή φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει ότι δεν είχε κανένα εισόδημα.
Από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009 που προσκομίζει προκύπτει ότι η αιτούσα είναι εμπράγματη δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας ενός διαμερίσματος έκτου ορόφου επιφάνειας 104 τ.μ., έτους κατασκευής 1987 στο οποίο αντιστοιχεί θέση στάθμευσης επιφάνειας 17,00 τ.μ. και μία υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 12,50 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο ……..επί της οδού …………το οποίο απέκτησε το έτος 1997 από γονική παροχή. Η αντικειμενική αξία του άνω ακινήτου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση επειδή είναι το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία ανέρχεται στο ποσό των 140.035 €. Στην έννοια δε της κύριας κατοικίας περιλαμβάνονται και οι βοηθητικοί χώροι (όπως αποθήκες και θέσεις στάθμευσης) , οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτών εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες του οφειλέτη και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών του αναγκών, ιδιαίτερα σε πόλεις και οικισμούς όπου υπάρχει μεγάλη στενότητα χώρου. Τέλος η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια του υπ’ αριθμ. κυκλ. ……………αυτοκινήτου 1298 cc, εργοστασίου κατασκευής Toyota Yarris έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, η σημερινή εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται στο ποσό των 1.500 € .
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, αφού δεν υφίστανται εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 17.849,67 ευρώ όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που χορήγησαν οι καθ’ ων και συγκεκριμένα οφείλει : 1) ποσό 7.294,17 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………………………………………………………………….… από α) την υπ’ αριθμ………. σύμβαση προσωπικού δανείου (5.277,78 €), β) τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……….πιστωτικής κάρτας (2.016,39 €), 2) ποσό 10.555,50 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………………………..……………….…… από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ………..πιστωτικής κάρτας.
Όπως προκύπτει από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, και την ανώμοτη εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο, οι οφειλές της προέκυψαν από καταναλωτικά προϊόντα που έλαβε κατά τα έτη 1994 και 1995 για προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες όταν η ίδια εργαζόταν, ενώ τα δάνεια της εξυπηρετούνταν επαρκώς έως το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2012 που οριστικοποιήθηκε η διάσταση που είχε επέλθει στις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγο της και ακολούθησε η έκδοση διαζυγίου. Δεν διαπιστώνεται υπερδανεισμός της αιτούσας, αφού δεν ανέλαβε σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, το συνολικό της χρέος είναι μικρό ενώ όπως προαναφέρθηκε τα δάνεια της εξυπηρετούνταν κανονικά από το εισόδημα της αρχικώς και στη συνέχεια από το οικογενειακό εισόδημα που διέθετε κατά τα προηγούμενα έτη λόγω της συνεισφοράς του πρώην συζύγου της. Η εργασία της είναι προσωρινή και το μηνιαίο της εισόδημα αναμένεται να μειωθεί περισσότερο, αφού από 27.5.2014 λήγει η σύμβαση εργασίας της και έτσι το μόνο εισόδημα που θα έχει θα είναι η διατροφή του πρώην συζύγου της. Με βάση όσα αναφέρθηκαν η αδυναμία της αιτούσας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δεν οφείλονται σε δόλο , ενώ η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον ακόμη κι εάν επαναπροσληφθεί με το ίδιο καθεστώς εργασίας. Η προσπάθειά της να ρυθμίσει τα χρέη της με την κατάθεση της ένδικης αίτησης δεν είναι καταχρηστική, και η αδυναμία της να ανταπεξέλθει σήμερα στις δανειακές της υποχρεώσεις είναι προφανής ενόψει του ότι το εισόδημα της δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της ιδίας και των τέκνων της των οποίων έχει την επιμέλεια. Κατά συνέπεια συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της ιδίας και των προστατευόμενων μελών της. Γι’ αυτό θα πρέπει κατ” εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 8 παρ. 5 Ν. 3869/10 να οριστούν μηδενικές καταβολές για τη ρύθμιση των χρεών της, ενώ δεν συντρέχει κανένας λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, αφού συνεκτιμήθηκε ότι η εισοδηματική της κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιωδώς στο μέλλον. Το μηχανοκίνητο όχημα της αιτούσας δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία και κρίνεται ότι η εκποίηση του δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθ’ ης. Επομένως κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων που απαιτούνται για τη ρευστοποίηση του .
Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 17 Ν. 4161/2013, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, αντικειμενικής αξίας 140.035 € όπως προαναφέρθηκε. Η αξία της άνω κατοικίας , δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού (250.000 €), προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση της από την εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Για την διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αναλογεί στο 50% της αντικειμενικής αξίας του παραπάνω δικαιώματος, δηλαδή το ποσό που ορίζεται ότι πρέπει να καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της παρούσας ρύθμισης δεν θα ξεπερνά το ποσό των ποσό 70.017 € (140.035 Χ 50%), αφού ο νόμος σαφώς πλέον επιτρέπει τον υπολογισμό του ποσού για τη διάσωση μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας, η χρήση δε αυτής της δυνατότητας από το Δικαστήριο, να καθοριστεί δηλαδή ποσό κάτω από το 80% της αξίας της άνω κατοικίας, της οποίας πάντως πρέπει να γίνεται εφαρμογή σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, αρμόζει στην περίπτωση της αιτούσας, στην οποία σύμφωνα με το σκοπό του νόμου πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, με τη διατήρηση του βασικού δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η στέγαση της σε ιδιόκτητη κατοικία, γεγονός που δεν θα συμβεί εάν ορισθεί μεγαλύτερο του άνω ποσοστού για τη διάσωση της αφού η αιτούσα δεν θα δύναται να είναι συνεπής με δυσμενέστερη ρύθμιση (αντίθ. Ειρ Πατρ 407/2013 αδημ.). Για την κρίση δε αυτή συνεκτιμήθηκαν η ηλικία της αιτούσας, η οικονομική της κατάσταση, η προοπτική μη βελτίωσης αυτής και οι υποχρεώσεις της προς τους καθών. Επειδή ωστόσο οι απαιτήσεις των καθ’ ων ανέρχονται σε ποσά μικρότερα από αυτό που ορίστηκε ως ποσοστό της αντικειμενικής αξίας της άνω κατοικίας το οποίο θα καταβάλλει η αιτούσα, το ποσό που τελικώς θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής δεν θα ξεπεράσει τα 17,849,67 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα (10) έτη (120 μηνιαίες δόσεις). Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 148,70 ευρώ μηνιαίως οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται δύο (2) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση. Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα ικανοποιηθούν πλήρως οι καθών και η αιτούσα θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε αυτούς συμμέτρως το παραπάνω ποσό.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των καθών, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πρώτης καθής και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους καθών στα πλαίσια της διάταξης του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ήτοι ένα διαμέρισμα έκτου ορόφου επιφάνειας 104 τ.μ., στο οποίο αντιστοιχεί θέση στάθμευσης επιφάνειας 17,00 τ.μ. και μία υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 12,50 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο ……………….……… επί της οδού ………………… ……………………………………………..
Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ κι εξήντα επτά λεπτά (17.849,67 €) που θα καταβληθεί στους καθών σε 120,00 μηνιαίες δόσεις ποσού 148,70 ευρώ μηνιαίως κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 28 Μαΐου 2014 από τον Ειρηνοδίκη ………σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Scroll to Top