Το Δικαστήριο δικαίωσε  δανειολήπτη, πατέρα τριών ανήλικων τέκνων ορίζοντας του μηδενικές καταβολές μέχρι το έτος 2015 οπότε και θα γίνει νέο Δικαστήριο  για να ελεγχθούν τυχόν μεταβολές της περιουσιακής του κατάστασης.
Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης εργαζόταν σε τηλεοπτικό σταθμό με αποδοχές που άγγιζαν τις 2.000 ευρώ. Η γυναίκα του και αυτή δημοσιογράφος στον ίδιο σταθμό. Έχασαν και οι δυο την εργασία τους. Για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του αναγκάστηκε να εργάζεται πλέον ως κρεοπώλης με μισθό 500 ευρώ.


Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το Δικαστήριο επέβαλλε στον οφειλέτη μηνιαίες καταβολές ποσού 323,80 ευρώ  για 20 χρόνια (240 μηνιαίες  δόσεις).
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των οφειλών του ανέρχεται στις 192.960,22 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης

83 / Φ1432 / 2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ Σ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Κ Β.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι Σ του Σταματίου, κατοίκου Αθηνών, οδός ………..ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση τ ης και παρίσταται ως εξής:

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………..που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ……………..και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μ Π.

Ο αιτών με την από 3-4-2012 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης

………, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 20-2-2013 και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτηση του ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί, τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να προσδιοριστούν μηδενικές καταβολές με επαναπροσδιορισμό δικασίμου και να εξαιρεθεί της εκποίησης η κύρια κατοικία του με περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010).

Αρμόδια επίσης φέρεται για συζήτηση εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθρ. 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβητή δικηγόρο Άννα Κορσάνου (οράτε την από 3-2-2012 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (5-4-2012) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθρ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου. Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και επίδοση σ’ αυτήν των εγγράφων του αρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν 3996/2011, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις-αντιρρήσεις της).

Τέλος η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς εκ μέρους της παριστάμενης πιστώτριας, και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ανωμοτί ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση του αιτούντος, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρ. 759 αριθ. 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129)- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα:

Ο αιτών ηλικίας 41 ετών σήμερα είναι έγγαμος και από το γάμο του αυτό έχει αποκτήσει τρία ανήλικα τέκνα. Εργάζονταν από το έτος 1992 μέχρι και τον Οκτώβριο του έτους 2011 , ότε και απολύθηκε, ως εικονολήπτης στον τηλεοπτικό σταθμό…………. λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό ποσού 2.180€. Η σύζυγος του εργάζονταν τα τελευταία 7 χρόνια και αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό «…………..» ως βοηθός λογιστού αποκερδαίνοντας περί τα 1.200€ μηνιαίως πλην όμως απολύθηκε και η ίδια τον Μάρτιο του 2012 και πλέον είναι άνεργη. Ο αιτών εργάζεται σήμερα ως κρεοπώλης λαμβάνοντας για εξάωρη εργασία μηναίο μικτό μισθό ύψους 500€. Ξεκίνησε τις δανειακές του υποχρεώσεις το έτος 2007 λαμβάνοντας δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας του και σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές του όταν απολύθηκε από την εργασία του, ευρισκόμενος έκτοτε σε αδυναμία πληρωμής αυτών, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, λόγω και της ανεργίας της συζύγου του.

Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………………, επιφανείας 91,82 τμ, έτους κατασκευής 1982 και ένα αυτοκίνητο.

Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής (της αίτησης), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10), συγκεκριμένα :

δυνάμει της με αριθμό 4204812570 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 95.011,28€, δυνάμει της με αριθμό 4204814646 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 83.574,79€ και δυνάμει της με αριθμό 4219203265 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 14.374,15€ (ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης). Επισημαίνεται ότι για δύο πρώτα των δανείων έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, νομίμως μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας.

Οι συνολικές λοιπόν οφειλές του αιτούντος προς την τράπεζα ανέρχονται στο ποσό των 192.960,22€.

Αποδείχθηκε επίσης ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος, καθώς το αυτοκίνητο έχει ευτελή αξία, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο σημαντικό τίμημα, αποτελεί το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………….επιφανείας 91,82 τμ, αντικειμενικής αξίας 97.134 ευρώ (οράτε ΕΤΑΚ 2009). Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει, σύμφωνα με το νόμο, ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με τρία ανήλικα τέκνα, προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση.

Σύμφωνα με τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών και οικογενειακών του αναγκών. Γι’ αυτό θα πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 ν. 3869/10 να οριστούν μηδενικές καταβολές συγχρόνως δε να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και των εισοδημάτων του, με δεδομένη την ηλικία του, και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4161/2013), όσον αναφορά δε στον επαναπροσδιορισμό τους, εφ’ όσον το θέμα της απαλλαγής του από τα χρέη δεν εκκαθαρίζεται οριστικά με τη παρούσα ρύθμιση και για το ενδεχόμενο μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του, ορίζεται νέα δικάσιμος και κατά τη προκειμένη διαδικασία η …………….2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία ουδόλως εξοφλούνται οι απαιτήσεις της τράπεζας έναντι του αιτούντος θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013), εφ’ όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 77.707€ (97.134€ Χ 80%), με μηνιαίες καταβολές, ποσού 323,80€ για 20 χρόνια (240 μήνες Χ 323,80€), που θα αρχίσουν μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί η πιστώτρια τράπεζα για τις απαιτήσεις που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες στις οποίες το άνω ποσό θα καταβάλλεται συμμέτρως διανεμόμενο.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων .

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο την ………….. 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και να ορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματα του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν. 4161/2013.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος η οποία του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………. , επιφανείας 91,82 τμ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει προς την πιστώτρια τράπεζα για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για 20 χρόνια (240 μήνες) ποσό 323,80€ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο , μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης , μήνα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2014 , σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top