Παρακάτω παρατίθενται δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων εν όψιν έφεσης δανειολήπτη με αντίθετα ακριβώς σκεπτικά:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α…… Γ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την παρουσία Γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Φεβρουαρίου 2015, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος : Λ…. Π………… του Ε…….., κατοίκου Π……… Α….., οδός Τ…. Ι….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

Των καθών η αίτηση : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. (οδός Σ…… αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. (οδός Π………… αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ζ.. Β…… 3) Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. (οδός Ό….. αρ. .) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. (οδός Α……. αρ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσα για τις απαιτήσεις της «Τ……. Μ……… Β… Α.Ε.», ως καθολικής διαδόχου αυτής λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κ……… Φ…..

Ο αιτών με την από 22-12-2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 12/13-1-2015 αίτησή του ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο έκθεμα και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά και στα έγγραφα Σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 7892/14-1-2015 και 7894/14-1-2015 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Σ……….., που προσκομίζει ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις πρώτη και τρίτη καθ ών η αίτηση. Η συζήτηση της αίτησης θα προχωρήσει κανονικά, αφού αυτές δεν εμφανίσθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος και πρέπει να δικαστούν ερήμην. Ωστόσο, η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (βλ. άρθρα 696 παρ.1 και 699 ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με το άρθρο 763 παρ. 3 εδ. 1 που έχει εφαρμογή στις περί εκούσιας δικαιοδοσίας διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ισχύει δυνάμει των άρθρων 17 παρ. 11, 110 παρ. 21 Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51) και 1 περ. α΄ Ν.4077/2012 (ΦΕΚ Α 168) «Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεση της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση…». Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 Ν.4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013) προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 6 Ν. 3869/2010 σύμφωνα με την οποία «Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.». Είναι προφανές ότι η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη όχι με βάση την ίδια την απόφαση περί ρύθμισης των οφειλών του κατά το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, καθόσον με την παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου, η οποία παραμένει σε ισχύ παρά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4161/2013, εξακολουθεί να υφίσταται η απαγόρευση δικαστικής αναστολής της απόφασης που ορίζει μηνιαίες καταβολές. Επομένως, το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010, έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από άλλη αιτία, όπως λ.χ. από την ύπαρξη άλλου εκτελεστικού τίτλου (904 ΚΠολΔ), ο οποίος παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο να επιτύχει δια των μέσων της αναγκαστικής εκτέλεσης τη συμμόρφωση του υπόχρεου συνιστάμενη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή του και τη συνακόλουθη ικανοποίηση του δικαιώματός του. Ως προς το δικαστήριο δε που είναι αρμόδιο να δικάσει την άνω αναστολή, ο νόμος δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση, γι’ αυτό θα πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει σήμερα, που ορίζει ότι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του είναι αρμόδια να αποφασίσουν για τη τύχη της άνω αιτήσεως αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει εις βάρος του οφειλέτη. Τέλος, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 5 Ν.3869/2010 δεν μπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 938 ΚΠολΔ και να θεωρηθεί, αναφορικά με το παραπάνω ζήτημα της καθ’ ύλην αρμοδιότητας, αποκλειστικά το Μονομελές Πρωτοδικείο στο οποίο εκκρεμεί η έφεση, καθώς η αναστολή αυτή αναφέρεται στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής ανακοπή του εκτελεστού τίτλου κατά του οφειλέτη που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ στο αρμόδιο Δικαστήριο, επομένως το δικαίωμα αυτό του οφειλέτη υφίσταται και δύναται να το ασκήσει ανεξάρτητα με τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον με το άρθρο 6 παρ. Ν. 3869/2010, το οποίο πάντως θέτει ως προϋπόθεση την άσκηση έφεσης και όχι ανακοπής.

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος αφενός μεν το κατεπείγον της διαδικασίας και τον επικείμενο κίνδυνο βλάβης του, αφετέρου δε την βεβαιότητα ότι θα ευδοκιμήσει η από 12-12-2014 έφεση που έχει ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’ αρ. 115/9791/2013 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με την οποία απερρίφθη η αίτηση για την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010, ζητεί να ανασταλεί κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της πρώτης κατοικίας του και του κλειστού χώρου στάθμευσης, καθώς και η εκτέλεση τυχόν ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του.

Με αυτό το περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 763 παρ. 3 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Πλην όμως, είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα, αφού, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη. Στην προκειμένη περίπτωση πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : κατόπιν της 13-7-2011 αιτήσεως του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου με αίτημα την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, η οποία εκδικάσθηκε στις 13-12-2012, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 115/Φ791/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη η ως άνω αίτηση, για τον λόγο ότι ο αιτών εξυπηρετώντας επιλεκτικά μια εκ των πιστωτριών του – μη ενταγμένη στο σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού – βλάπτει τις λοιπές πιστώτριες του που έχει εντάξει στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, δημιουργώντας καταχρηστικά άνιση μεταχείριση εις βάρος τους και παραβιάζοντας έτσι την αρχή της συνολικής και καθολικής ρύθμισης των οφειλών του. Κατά της απόφασης αυτής έχει ασκηθεί από τον αιτούντα η από 12-12-2014 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρόκειται να εκδικασθεί την 15-12-2017, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Πλην όμως, πιθανολογήθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του αιτούντος από τις πιστώτριες του, ώστε να προβεί αυτός σε άσκηση αιτήσεως αναστολής κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως απαιτεί ο νόμος, κατά τα ως άνω εκτεθέντα.

Κατόπιν τούτων πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως μη νόμιμη, ενώ η δικαστική δαπάνη των δεύτερης και τέταρτης καθών η αίτηση θα επιδικασθεί εις βάρος του αιτούντος, εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα από αυτές, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των πρώτης και τρίτης των καθών πιστωτριών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει τον αιτούντα στη δικαστική δαπάνη των δεύτερης και τέταρτης καθών η αίτηση, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 24 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α…… Γ…….                      Μ…….. Γ……..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84/2015

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΕΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…. Π. Χ…………. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Ιουνίου 2014 για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας : Ε….. συζύγου Μ……. Α…………. του Β…….., κατοίκου Κ………. Α……, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Μάρκου Παπακωνσταντή.

Των καθών η αίτηση : -1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κ…….. Ε…….. και -2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα με την από 23.5.2014 αίτηση της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό 147/23.5.2014 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Η Ειρηνοδίκης Αθηνών όρισε δικάσιμο για τη συζήτηση της αίτησης, την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος, το δε Δικαστήριο αφού,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με επίκληση, με αριθμό 8982 Γ΄/ 10.6.2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Α….., Κ…… Γ. Δ….., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναστολής, με πράξη προσδιορισμού και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκαν νόμιμα και εντός της ορισμένης προθεσμίας στης δεύτερη των καθών με την επωνυμία «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την προκείμενη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου εκθέματος, η ως άνω καθής δεν παραστάθηκε και συνεπώς πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρούσα, καθόσον, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 696 και 699 Κ.Πολ.Δ, στη διαδικασία αυτή δεν ισχύει το τεκμήριο της σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 ν.3869/2010, η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 ν.3869/2010, που προστέθηκε στο ως άνω άρθρο με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 ν.4161/2013, αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση, θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση, ενώ η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Με την προσθήκη της ανωτέρω διάταξης, αναστέλλεται η εκτελεστότητα της απόφασης, δηλαδή η δυνατότητα του δανειστή να χρησιμοποιήσει την απορριπτική απόφαση και να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Μοναδική θετική αλλά τυπική προϋπόθεση της αίτησης αναστολής είναι η εμπρόθεσμη άσκηση έφεσης.

Με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, η αιτούσα εκθέτει ότι με την αναφερόμενη απόφαση του παρόντος δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1ν.3869/2010 απορρίφθηκε η αίτηση της περί υπαγωγής της στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010. Περαιτέρω, εκθέτοντας ότι έχει ήδη ασκήσει εμπρόθεσμα, την αναφερόμενη στην αίτηση έφεση της κατά της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ισχυριζόμενη ότι τυχόν επισπευδόμενη εκτέλεση θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της και ότι η ασκηθείσα έφεση της θα ευδοκιμήσει, ζητεί να ανασταλεί κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της ή ασφαλιστικό μέτρο μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ως άνω έφεσής της.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 6 παρ. 1 και 2. ν.3869/2010) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολ.Δ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζήτησης της).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας Μ….. Α…………., που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται, από τα έγγραφα σημειώματά των παριστάμενων διαδίκων και όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα άσκησε την από 23.1.2012 αίτηση της κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 ν.3869/2010 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 5.11.2013. Επί της ως άνω αίτησης της, εκδόθηκε η με αριθμό 183/Φ386/2014 απόφαση, η οποία απέρριψε την αίτηση της. Ήδη η αιτούσα έχει καταθέσει την από 7.5.2014 και με αριθμό κατάθεσης 784/2014 έφεση της κατά της ως άνω απόφαση με την οποία ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση με σκοπό να γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Η ως άνω έφεση προσδιορίστηκε (αριθμός πράξης 1035/2014 ) να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στις 7.4.2014.

Από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκε ότι η ασκηθείσα από την αιτούσα έφεση θα ευδοκιμήσει, διότι συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο με μόνιμη αδυναμία πληρωμής του κύριου όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, που προέρχονται από συμβάσεις παροχής δανείων στην κόρη της, στις οποίες, κατόπιν απαίτησης των καθών πιστωτών, η αιτούσα συμβλήθηκε ως εγγυήτρια. Η αιτούσα είναι 80 ετών, ουδέποτε έχει εργαστεί, έχει μηδενικό ατομικό εισόδημα, ο σύζυγος της λαμβάνει αναπηρική σύνταξη ποσού 827,57 ευρώ και η κόρη τους Μ…. η οποία διαμένει στην ίδια οικία με τους γονείς της, είναι πλέον μετά την απόλυση της από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν πάνω από 20 χρόνια, άνεργη. Εξαιτίας παντελούς οικονομικής αδυναμίας της κόρης της αιτούσας, που είναι μακροχρόνια άνεργη και άπορη, το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας βαρύνεται με την παροχή των στοιχειωδών για τη συντήρησή της τελευταίας, σε σημείο ώστε εξαιτίας της αδυναμίας βιοπορισμού της οικογενείας της να λαμβάνει βοήθεια από την ενορία της περιοχής τους για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της (βλ. προσαγόμενη βεβαίωση). Οι δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας και της οικογενείας της είναι αυξημένες, καθόσον η ίδια και ο υπερήλικος σύζυγος της αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας, βαριάς μορφής οστεοαρθρίτιδα η ίδια και εκφύλιση ωχράς κηλίδας ο σύζυγός της (βλ. προσαγόμενες με επίκληση ιατρικές γνωματεύσεις) και χρήζουν διαρκούς ιατρικής παρακολούθησης, νοσηλειών και δαπανηρών θεραπειών (βλ. προσαγόμενα παραστατικά). Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας σε ακίνητο, αποτελεί ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας ενός διαμερίσματος του β’ ορόφου επιφανείας 47 τ.μ., στην Κ………, οδός Μ………. αριθμός .., το οποίο χρησιμεύει ως οικογενειακή τους στέγη. Συνεκτιμώντας το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας, την περιουσιακή κατάσταση της και τις βιοτικές ανάγκες της ιδίας και της οικογενείας της πιθανολογείται ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι η αδυναμία της αιτούσας οφείλεται στην περιέλευση της κόρης της σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθώς πλέον η τελευταία, δεν μπορεί να εισφέρει κανένα ποσό για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και την πληρωμή των οφειλών της και στην αύξηση του κόστους ζωής εξαιτίας των προσφάτως επιβληθέντων άμεσων και έμμεσων φόρων. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι η ως άνω έφεση της αιτούσας θα ευδοκιμήσει αφού συντρέχουν στο πρόσωπό της οι οριζόμενες στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις, ενώ η παραπάνω κατοικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της (άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010).

Τέλος από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 ν.3869/2010 σκοπούς, διότι αν αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη από την αιτούσα, εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής ως ουσιαστικά βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθών «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την αναστολή κάθε μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου εναντίον της περιουσίας της αιτούσας μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 7.5.2014 και με αριθμό κατάθεσης 784/2014 έφεση της κατά της αριθμό 183/Φ386/2014 απόφαση ως άνω απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στο ακροατήριό του, στις 31 Ιουλίου 2014.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)

Σ…. Π. Χ………….              Ε….. Μ………

Scroll to Top