Ακόμα μία δανειολήπτης δικαιώνεται με απόφαση του γραφείου της κ. Κορσάνου, διαγράφοντας οριστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της. Η συγκεκριμένα υπόθεση, την οποία με απόλυτη επιτυχία χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο κ. Κορσάνου, αφορά μία δανειολήπτρια, ηλικίας 35 ετών, που εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος από τον Απρίλιο του 2015, ενώ κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρξε για τρία χρόνια άνεργη.

Ο μισθός που λαμβάνει μηνιαίως είναι 760 ευρώ. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, ηλικίας σήμερα 6 και 2,5 ετών. Ο σύζυγός της εργάζεται, και εκείνος μετά από μακρά περίοδο ανεργίας, στην ίδια εταιρεία και λαμβάνει μισθό 780 ευρώ το μήνα. Το εισόδημα της εν λόγω δανειολήπτριας έχει μειωθεί δραματικά καθώς παλαιότερα τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της λάμβαναν μηνιαίο μισθό που ανερχόταν στα 2.000 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, οι συνθήκες ζωής τους επιδεινώθηκαν δραματικά και δεν μπορούσαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο ακίνητης περιουσίας και δίνουν 400 ευρώ μηνιαίως για το ενοίκιο.

Το συνολικό ύψος των οφειλών της συγκεκριμένης δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 82.870,60 ευρώ. Το δικαστήριο, κατόπιν των παρεμβάσεων και χειρισμών της πληρεξουσίας δικηγόρου της κυρίας Κορσάνου, αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών η οποία συνέτρεξε με τη δραματική μείωση του εισοδήματος της δανειολήπτριας.

Το Δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή της και να ρυθμίσει τις οφειλές της. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει συνολικά η εν λόγω οφειλέτρια 350 ευρώ το μήνα, για πέντε χρόνια. Δηλαδή τελικά θα καταβάλει για 60 μήνες (5 χρόνια) 350 ευρώ μηνιαίως, και έτσι ενώ χρωστούσε περίπου 83.000 ευρώ, θα πληρώσει 21.000 ευρώ, και τα υπόλοιπα θα διαγραφούν οριστικά. Επιτύχαμε δηλαδή διαγραφή χρέους ύψους 62.000 ευρώ!

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης

1508/Φ2626/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α…… Δ…….., την οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Α…….. Κ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

          Της αιτούσας: Π…….. Μ……… του Β…….. και της Χ…….., κάτοικος Γ…. Α….., οδός Μ………… αρ. .., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της  Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα με την από 14 Απριλίου 2013 αίτησή της, διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010), που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης …./2013 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες της αιτούσας, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους, δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1)Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο  «A…. B…», που εδρεύει στην Αθήνα (Σ…… ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α…….. Κ…….

2)Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (.….. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, απούσα.

3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (.……. .) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α………. Ν……

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό.

 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την αιτούσα υπ’ αριθμόν 6021/2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν. Σ……….., προκύπτει ότι αντίγραφο της αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως στην πιστώτρια της αιτούσας «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.E.», η οποία (πιστώτρια) δεν εμφανίσθηκε κατά την ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο και πρέπει να δικασθεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υποθέσεως ως να ήταν παρούσα (άρθρο 754 παρ.2 παρ.1 ΚΠολΔ).

Με τη κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010  για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από  απαιτήσεις που διατηρούν εις βάρος της οι πιστώτριες Τράπεζες, περιλαμβάνοντας στην αίτησή της κατάσταση της περιουσιακής της κατάστασης, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτός για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και β.- των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από της αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής:

Η αιτούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών της, λόγω υπερχρέωσης. Είναι 35 ετών, έγγαμη και μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 6 και 2,5 ετών, εργάζεται από τον Απρίλιο του έτους 2015 – πριν ήταν άνεργη για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου τρία έτη) – ως υπάλληλος (πωλήτρια) στην φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία «Α.. Κ……. Ι..» και αποκερδαίνει το ποσό των (760,97) ευρώ μηνιαίως, ενώ ο σύζυγος της, ηλικίας 46 ετών εργάζεται από το Σεπτέμβριο του έτους 2014 – κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2010 έως το έτος 2012 ήταν άνεργος –  ως πωλητής στην ίδια φαρμακευτική εταιρεία με την αιτούσα οι μηνιαίες δε αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των (788,40) ευρώ (βλ. προσκ. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, κάρτες ανεργίας ΟΑΕΔ, αποδείξεις πληρωμής, εξέταση αιτούσας στο ακροατήριο, πρακτικά παρούσας). Έχει δε στην κυριότητά της το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας Υ.. …. Ι.. αυτοκίνητο, εργοστασίου V………, τύπου P…, 1400 κ.8., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1…, αξίας 500 ευρώ, του οποίου η εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο συνολικό ποσό των (82.870,60) ευρώ. Ειδικότερα: 1.- οφειλή ύψους (14.402,16) ευρώ προς την Τ…… Π…… Α., από την υπ’ αριθμόν ..-….-……….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου 2.- οφειλή ύψους (65.866,39) ευρώ προς την Α…. Τ…… Α.Ε, από την υπ’ αριθμόν …………… σύμβαση δανείου 3.- οφειλή ύψους (11,48) ευρώ προς την Α…. Τ…… Α.Ε., από την χρήση πιστωτικής κάρτας 4.- οφειλή ύψους (2.586,13), (0.65) ευρώ και (3,79) ευρώ προς την Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε., από την χρήση πιστωτικών καρτών

Επειδή η αιτούσα αδυνατεί ανυπαιτίως να εξυπηρετήσει τις ανωτέρω οφειλές της, κατά κύριο λόγο τα εισοδήματά της μειώθηκαν κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, οι δε ανάγκες της αυξήθηκαν (γέννηση δεύτερου παιδιού και μακρόχρονη ανεργία για την ίδια και τον σύζυγο της) πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά με καταβολή εκ μέρους της του ποσού των (350) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να καταβάλει σύμφωνα με τα εισοδήματά της, την ηλικία της και την προσωπική της κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3869/2010, και να ορισθεί ποσό μηνιαίων δόσεων ανάλογο με τα ανωτέρω για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλαδή (350 ευρώ Χ 60 μήνες = 21.000). Ειδικότερα το ως άνω ποσό των (350) ευρώ θα διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτριών Τραπεζών, ως  εξής: 1.- Στην Τ…… Π……. Α., από την υπ’ αριθμόν ..-….-……….. σύμβαση καταναλωτικού δάνειου, το ποσό των (60) ευρώ 2.- Στην Α…. Τ…… Α.Ε., από την υπ’ αριθμόν ………….. σύμβαση δανείου, το ποσό των (279) ευρώ και την χρήση πιστωτικής κάρτας  3.- Στην Ε….. Τ…… Τ..Ε…… Α.Ε..,  από την χρήση πιστωτικών καρτών, το ποσό των (11) ευρώ.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ρυθμισθούν οι οφειλές της αιτούσας όπως στο διατακτικό και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών έναντι των δανειστών της, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στη αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της παρούσας.

Το ποσό δεν που τυχόν κατέβαλε αυτή (αιτούσα) μηνιαίως, στις πιστώτριες Τράπεζες μέχρι την έκδοση της παρούσας, προς εξυπηρέτηση των οφειλών της, θα συνυπολογισθεί στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 που δικαιούται η Τράπεζα, δυνάμει της παρούσας οριστικής απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι των πιστωτριών της.

Ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών (350) ευρώ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, όπως ανωτέρω, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσας μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση.

Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2015

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α…… Δ……..                                        Α…….. Κ…..

Scroll to Top