Η εν λόγω υπόθεση, την οποία επιτυχώς χειρίστηκε το γραφείο μας, αφορούσε μια δανειολήπτρια, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από συνεργάτη του γραφείου μας, ευρισκόμενη στην ηλικία των 35 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, ηλικίας σήμερα 8 ετών. Είναι ιδιωτική υπάλληλος σε εταιρεία πώλησης φο-μπιζού και λαμβάνει μηνιαίως μισθό 639,97 ευρώ. Κατοικεί σε διαμέρισμα με το ανήλικο τέκνο της, του οποίου έχει την επιμέλεια, το οποίο και της ανήκει κατά 50%.

Στο διαμέρισμα αυτό διαμένει μαζί με τους γονείς και την αδελφή της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και χρήζει διαρκούς αρωγής, διαφορετικά μπορεί να έχει επιβαρυντικές συμπεριφορές. Έτσι, η εν λόγω δανειολήπτρια θα πρέπει να εξεύρει σύντομα νέα εστία διαμονής, προκειμένου να αναθρέψει το τέκνο της σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, γεγονός που θα της προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Μετά το εύστοχο χειρισμό του γραφείου μας, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του αυτή την παράμετρο, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ποσού το οποίο όρισε να καταβάλει η δανειολήπτρια.

Κατά το παρελθόν, η εν λόγω δανειολήπτρια ήταν παντρεμένη και κατοικούσε με τον τότε σύζυγό της στη Ρόδο, όπου ο τελευταίος διατηρούσε κατάστημα με οπτικά. Προκειμένου να τον βοηθήσει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ανέλαβε δάνεια, τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των 209.000 ευρώ. Μετά το διαζύγιο, ο πρώην σύζυγος της δανειολήπτριας δε βοηθούσε καθόλου στην κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων και έτσι η τελευταία έμεινε έκθετη και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τα δάνεια και τις βιοτικές ανάγκες αυτής και του τέκνου της με τον πενιχρό μισθό της. Έτσι, το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας και διέταξε να καταβάλει η δανειολήπτρια το συνολικό ποσό των 24.000 ευρώ σε διάστημα 15 ετών. Δηλαδή, η δανειολήπτρια θα κληθεί να καταβάλει μόνο 24.000 ευρώ από τα 209.000 ευρώ που οφείλει. Πρόκειται για συνολική διαγραφή χρέους ύψους 185.000 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1667/Φ 4368/2015

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Α……. Δ……., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Β…….. Π………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 27η Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Ε….. Π……. του Μ….., κατοίκου Α…., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου Γλυκερίας Παπακαλαμπόκη.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ [εχουσών την ιδιότητα των εκ του νόμου διαδίκων μετά την νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ)]: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε…….. Ε……. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ε……. Ε…….», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου Ν…… Μ…… 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α…. Β…», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, πιστώτριας της αιτούσας τόσο πρωτογενώς όσο και ως οιονεί καθολική διάδοχος της – ομοίως πιστώτριας της αιτούσας – ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, εκκρεμούς ούσης της ένδικης αίτησης, δυνάμει των από 20.03.2013, 21.03.2013 και 20.6.2013 αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφώμενης τράπεζας, της υπ’ αρ. 36385/2013 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Σ……… και της εγκριτικής της προκείμενης συγχώνευσης υπ’ αρ. Κ-4580/2013 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 28.06.2013, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου Π……..- Π…… Ν……..

Η αιτούσα με την από 05.09.2012 αίτησή της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 4368/2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο με αρ. ΡΟ/5.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό,

Μελέτησε την δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της από τα εν λόγω χρέη. Η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτόμενου του αντίθετου ισχυρισμού των μετεχουσών πιστωτριών, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3ν. 3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, σαν να ήταν η πρώτη από τις μετέχουσες τράπεζες με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ), στην οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η αίτηση και η οποία αν και κλητεύθηκε για την εις την αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο, δεν εμφανίστηκε στη δίκη (προσκομίζεται σχετικά η με αρ. 10739/10.09.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α…….. Α…………..).

Από την κατάθεση της αιτούσας, που εξετάστηκε ανωμοτί στο ακροατήριο, η οποία (κατάθεση) περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και τα έγγραφα που νομίμως μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι προσκομίζουν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1978, είναι διαζευγμένη και έχει ένα ανήλικο τέκνο δέκα ετών. Τα εισοδήματά της προέρχονται αφενός μεν από την εργασία της ως ιδιωτικής υπαλλήλου σε επιχείρηση πώλησης φο-μπιζού, εκ της οποίας λαμβάνει καθαρές (χωρίς κρατήσεις) μηνιαίες αποδοχές ποσού 639,97 ευρώ και αφετέρου από την εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας της εκ της οποίας λαμβάνει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 280,00 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα ανέλαβε τα ακόλουθα χρέη : Το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 4057976485 σύμβαση καταναλωτικής πίστης μετά της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας, με ανεξόφλητο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ποσό 3.854,83 ευρώ ˙ β) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 40418326683 σύμβαση καταναλωτικής πίστης μετά της ίδιας πιστώτριας, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης 8.225,40 ευρώ ˙ γ) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 4218198918 σύμβαση καταναλωτικής πίστης μετά της ανωτέρω πιστώτριας, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης 35,22 ευρώ ˙ δ) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 2067967589 σύμβαση καταναλωτικού δανείου μετά της δεύτερης μετέχουσας πιστώτριας, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης 40.423,29 ευρώ ˙ ε) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 2588449 σύμβαση «διευκόλυνσης» μετά της τρίτης μετέχουσας πιστώτριας, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ποσό 3.359,85 ευρώ ˙ στ) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 2334955020 σύμβαση στεγαστικού δανείου μετά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Ε……. Τ…… Τ.. Ε……Α.Ε.» οιονεί καθολική διάδοχος της οποίας τυγχάνει η τρίτη μετέχουσα, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ποσό 148.604,27 ευρώ ˙ ζ) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 54030740120203971 σύμβαση πιστωτικής κάρτας μετά της ίδιας ως άνω τράπεζας, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης 0,93 ευρώ ˙ η) το προερχόμενο από την υπ’ αρ. 9991850850518200 σύμβαση πιστωτικής κάρτας πάλι μετά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», με ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης 5.003,55 ευρώ. Σημειωτέον ότι κατά την συζήτηση της ένδικης αίτησης δεν προσκομίστηκαν επικαιροποιημένες καταστάσεις για το ύψος εκάστης εκ των επίμαχων οφειλών της αιτούσας, από τις οποίες οι μεν ανέγγυες πιστώσεις συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, η δε ενέγγυα (εμπραγμάτως εξασφαλισμένη), για την οποία θα γίνει λόγος κατωτέρω, μέχρι τον χρόνο έκδοσης απόφασης επί της τελευταίας.

Τα εισοδήματα της αιτούσας, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις, δεν επιτρέπουν σε αυτή να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών της, η δε αρνητική τούτη σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της δεν αναμένεται να βελτιωθεί κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο αλλά και τον εγγύς μέλλον, λόγω και της σοβούσας οικονομικής κρίσης και της εντεύθεν δραματικής συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη της εξεύρεση απασχόλησης με υψηλότερες αποδοχές για την αιτούσα, ενώ παράλληλα οι δανειακές της υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία της αιτούσας για την πληρωμή του κύριου όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες. Οι τελευταίες προβάλλουν την ένσταση της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, την οποία στηρίζουν στο ότι η αιτούσα προέβη σε υπερβολικό δανεισμό, μη ανταποκρινόμενο στις οικονομικές της δυνατότητες, παρά το γεγονός ότι κατά τον χρόνο σύναψης των πιστωτικών συμβάσεων (που αποτελούν την δικαιογόνο αιτία των οφειλών της) γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις (ύπαρξη αρχικού δόλου). Ο οικείος ωστόσο αυτοτελής ισχυρισμός περί αρχικού δόλου της αιτούσας πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως αόριστος και για τις δύο ως άνω μετέχουσες, καθώς από καμία εξ αυτών δεν εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τον εν λόγω ισχυρισμό και ειδικότερα πότε γεννήθηκαν οι επίμαχες οφειλές της αιτούσας, ποιος ήταν ο τρόπος αποπληρωμής τους (ύψος δόσεων και χρόνος καταβολής τους) και ποια ήταν η εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση της ως άνω διαδίκου κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών αυτών. Άλλωστε, στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνονται : α) Η ψιλή συγκυριότητα ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος επιφάνειας 72,00 μέτρων τετραγωνικών, του τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στον Β….. Α…… και επί της οδού Ο…….. αρ. ..-.., με έτος κατασκευής το 1973. Το ακίνητο τούτο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και του τέκνου της και για το λόγο αυτό υποβάλλεται αίτημα υπαγωγής του στην προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 εξαίρεση από την εκποίηση ˙ β) Η πλήρης συγκυριότητα ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος επιφάνειας 76,00 μέτρων τετραγωνικών, του πρώτου ορόφου οικοδομής κείμενης στον οικισμό «Α…..» Ρ…., με έτος κατασκευής το 2004. Επί του τελευταίου εμπραγμάτου δικαιώματος της αιτούσας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξεως για την εξασφάλιση της απαίτησης που απορρέει από την προρρηθείσα σύμβαση στεγαστικού δανείου που η ανωτέρω διάδικος είχε συνάψει μετά της τράπεζας «Ε……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» – στις έννομες σχέσεις της εν λόγω τράπεζας έχει υπεισέλθει, καθώς ήδη έγινε μνεία, η μετέχουσα πιστώτρια «Α…. Β…». Έτσι η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα αυτής επί πέντε (5) έτη, που θα αρχίσουν αμέσως από την προς την αιτούσα κοινοποίηση της απόφασης (αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 4161/2013). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη των βασικών βιοτικών αναγκών της ίδιας και του τέκνου της, με βάση της συνθήκες ζωής και την ηλικία τους, στις οποίες (βιοτικές ανάγκες) περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, αυτά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κοκ, το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεών τους, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα διαθέτει περιουσιακό στοιχείο για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 ν. 3869/2010, προβλέπεται η διάθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, εφόσον κριθεί από το δικαστήριο επιδεκτικό ρευστοποίησης, εφόσον δηλαδή πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών. Δηλονότι το ιδανικό μερίδιο της πλήρους κυριότητας επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον οικισμό «Α…..» Ρ…. (βλ. ειδικότερη περιγραφή της στο προσκομιζόμενο υπ’ αρ. 16054/2005 συμβόλαιο αγοράς). Το ακίνητο αυτό εν όψει της εμπορικής αξίας και της θέσης του κρίνεται ότι πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα τέτοιο από το οποίο να ικανοποιηθεί μέρος των απαιτήσεων των μετεχουσών πιστωτριών, ώστε να πρέπει να διαταχθεί η εκποίησή του, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010. Όσον αφορά τη διαδικασία της εκποίησης και τα καθήκοντα του εκκαθαριστή θα εφαρμοστούν, με βάση τις διατάξεις των άρθ. 9 παρ. 1και 15 ν. 3869/2010, οι διατάξεις των άρθ. 147 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ανάλογα προσαρμοζόμενες με βάση το περιεχόμενο και το σκοπό του ν. 3869/2010 ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν τα έξοδα. Έτσι η εκποίηση του ακινήτου αυτού θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές (αρθ. 148 ΠτωχΚ) προς τον εκκαθαριστή, με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής του αξίας, και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή του αρθ. 993 παρ. 2γ΄ ΚΠολΔ). Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρ…. και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η πρώτη Τετάρτη του μηνός Φεβρουαρίου 2016, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί για δύο ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλες διατυπώσεις (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του εκκαθαριστή, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρ…. και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, μη απαιτούμενης της πρόσθετης κοινοποίησή της στους πιστωτές, καθόσον έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου της λόγω της συμμετοχής τους στη δίκη επί της οποία εκδόθηκε η απόφαση που διέταξε την εκποίηση. Περίληψη της διακήρυξης και των επαναλήψεών της θα δημοσιευτεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ταμείου Νομικών (αρθ. 148 ΠτωχΚ). Επίσης θα πρέπει να δοθεί η άδεια στον εκκαθαριστή για οποιεσδήποτε πρόσθετες δημοσιεύσεις, σε εφημερίδες του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, στο διαδίκτυο κλπ, ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών. Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Ρ…. (αρθ. 63 παρ. 1 ΠτωχΚ) και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου (αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό του αιτούντος οφειλέτη, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρ…. και θα κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στην συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ). Επίσης, η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία της, δηλαδή το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ο……… αρ. ..-.. στο Β….. Α……, με την καταβολή συνολικά ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας του εμπράγματου δικαιώματός της (ψιλής συγκυριότητας ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου), η οποία (καταβολή) είναι υποχρεωτική εκ του νόμου. Η αντικειμενική αξία του εν λόγω δικαιώματος ανέρχεται στο ποσό των 19.646,55 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη δήλωση ΕΝ. Φ.Ι.Α έτους 2014). Το παραπάνω ποσό δεν υπερβαίνει το όριο της αφορολόγητης αξίας για διαζευγμένο φορολογούμενο με ένα τέκνο, όπως η αιτούσα, καθώς επιτάσσει ο νόμος για την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση. Στα πλαίσια λοιπόν της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Οι οικείες καταβολές θα είναι συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας του προρηθέντος εμπράγματου δικαιώματος της αιτούσας, ήτοι ποσού 15.717,24 ευρώ. Ως προς τον χρόνο αποπληρωμής του τελευταίου πρέπει να οριστεί ότι αυτή θα λάβει χώρα σε 10 έτη, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του αποπληρωτέου ποσού στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2, της οικονομικής δυνατότητας της αιτούσας και της ηλικίας αυτής. Ως εκ τούτου, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 130,98 ευρώ, δηλαδή 15.717,24 ευρώ: 120 (10 έτη Χ 12 μήνες). Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος πέντε (5) ετών, ώστε να μην συμπέσει χρονικώς η τελευταία αυτή ρύθμιση με την προηγούμενη του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010. Έτσι η καταβολή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την λήξη των επί πενταετία καταβολών και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα ποσά των ανωτέρω καταβολών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα κατανεμηθούν ομοίως συμμέτρων μεταξύ των υπό ρύθμιση απαιτήσεων των μετεχουσών, δοθέντος ότι δεν προκύπτει ότι κάποια από τις απαιτήσεις αυτές είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Για το λόγο δε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στην αιτούσα μετά την εξάντληση του ποσού αυτού των 15.717,24 ευρώ της παραπάνω αντικειμενικής αξίας, οι απαιτήσεις των μετεχουσών πιστωτριών που τυχόν εμφανίζουν (μετά τις ρύθμισης των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2) ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Μετά ταύτα, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο διατακτικό ορίζονται. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται λόγω του αντικειμένου της διαφοράς (αρθρ. 8 παρ. 6 ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί πενταετία, οι οποίες θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την προς αυτήν κοινοποίηση της απόφασης από οποιανδήποτε πιστώτρια και οι οποίες θα ανέρχονται στο ποσό των εκατό πενήντα (150,00) ευρώ, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ των υπό ρύθμιση χρεών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εκποίηση του δικαιώματος πλήρους συγκυριότητας της αιτούσας ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος επιφάνειας 76,00 μέτρων τετραγωνικών, του πρώτου ορόφου οικοδομής κείμενης στον οικισμό «Α…..» Ρ…., η οποία θα γίνει με δημόσιο πλειστηριασμό με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας του προρρηθέντος δικαιώματος και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό.

ΟΡΙΖΕΤΑΙ χρόνος διενέργειάς του πλειστηριασμού η πρώτη Τετάρτη του μηνός Φεβρουαρίου 2016, και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρ….. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί για δύο ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλες διατυπώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και να καταβάλουν ως εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρ…. και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Περίληψη της διακήρυξης και των επαναλήψεών της θα δημοσιευτεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και, κατά την κρίση του εκκαθαριστή, σε εφημερίδες του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, στο διαδίκτυο κλπ.

– Ορίζει εκκαθαριστή τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρ…. Π………. Α……..-Γ……, κάτοικο Ρ…. οδός Α……. …, τηλ. (…..) ….., ………., η οποία και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων της από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείου του αρθ. 13 του νόμου, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντά του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω ακινήτου, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό του αιτούντος οφειλέτη, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Διαγράφεται μία λέξη και προστίθεται αντ’ αυτής η λέξη “Ρ….” και θα κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την – περιγραφόμενη στο αιτιολογικό της παρούσας – κύρια κατοικία της αιτούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση τις κατοικίας της στις μετέχουσες πιστώτριες το ποσό των 15.717,24 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε δέκα (10) έτη με εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις εξ ευρώ 130,98 (εκατό τριάντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών) εκάστης, του εν λόγω ποσού συμμέτρως κατανεμόμενου μεταξύ των υπό ρύθμιση χρεών. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την λήξη των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 και θα γίνει άνευ ανατοκισμού με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η γραμματέας

Α…….. Δ…….. Β……. Π……….

Scroll to Top