Νέα σημαντική απόφαση την οποία πέτυχε το δικηγορικό γραφείο της Άννας Κορσάνου, με την οποία ακόμα ένας δανειολήπτης κατόρθωσε να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν οφειλέτη, ηλικίας 51 ετών, ο οποίος είναι άνεργος από το έτος 2010, μη δυνάμενος να εξεύρει εργασία παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβάλλει. Παλαιότερα εργαζόταν ως δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Ωστόσο, κατά το παρόν χρονικό διάστημα, εργάζεται περιστασιακά, το δε εισόδημά του, το οποίο σαφώς δεν είναι σταθερό μηνιαίως ανέρχεται μόλις στα 100-200 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι έγγαμος και πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 14 και 12 ετών αντίστοιχα. Η σύζυγός του δεν εργάζεται και δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα. Προκειμένου δε να καλυφθούν οι καθημερινές οικογενειακές ανάγκες τους, δέχονται τη βοήθεια συγγενών και φίλων. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το εν λόγω οφειλέτη αποτελεί ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επιφάνειας 60 τ.μ. στην Αθήνα, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στις 76.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των οφειλών του εν λόγω δανειολήπτη ανερχόταν στο ποσό των 143.000 ευρώ. Το δικαστήριο, κατόπιν των παρεμβάσεων και χειρισμών της πληρεξουσίας δικηγόρου του κυρίας Κορσάνου, αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών η οποία συντρέχει στο πρόσωπο του συγκεκριμένου δανειολήπτη, καθώς μετά τη θέση του σε ανεργία, οι πόροι που λαμβάνει για την επιβίωση του ιδίου και της οικογενείας του είναι μηδαμινοί. Το Δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή του και να τον απαλλάξει από το μεγαλύτερο μέρος των  οφειλών του. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει ο εν λόγω οφειλέτης 150 ευρώ για τα πρώτα πέντε χρόνια και στη συνέχεια να καταβάλει 255 ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια, διασώζοντας έτσι την κύρια και μοναδική οικία του, με συνακόλουθη διαγραφή των υπολοίπων χρεών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευεργετική απόφαση καθώς ο δανειολήπτης θα κληθεί να καταβάλει τελικά μόνο το ποσό των 70.310 ευρώ, ενώ χρωστούσε αρχικά 143.000 ευρώ, διασώζοντας παράλληλα και την οικία του. Πρόκειται για διαγραφή χρέους ύψους 72.691,88 ευρώ!

Αριθμός Απόφασης

1780/ F 416/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη X……. Z….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέως Ε….. Π………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την παρακάτω απόφαση :

Του αιτούντος : Α……… Δ….. του Ι…., κατοίκου Πατησίων, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παραστάθηκαν ως ακολούθως :

1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σ…….. Σ……….

2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από 2-2-2012 αίτησή του, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 416/2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Επί της αιτήσεως αυτής με την από 6-2-2012 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών ορίσθηκε ημέρα συζήτησης η 12-11-2013 και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως πιο πάνω σημειώνεται.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αρθμ. 9650/8-2-2012 και 9651/8-2-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Α…….. Α………….., που προσκομίζει ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 12-11-2013 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη και στην τρίτη των καθών. Κατά την παραπάνω δικάσιμο η συζήτηση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Εφόσον η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο επέχει θέση κλητεύσεως των παραπάνω καθών και οι τελευταίες δεν εμφανίσθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Στην κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναλυτικά αναφέρονται, ζητάει, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν. 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010), έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4161/2013, α) βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία 31-1-2012 που υπογράφεται από τη δικηγόρο Άννα Κορσάνου και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 2-2-1012 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4161/2013. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής : Ο αιτών Α……… Δ….. του Ι….. 51 ετών είναι δημοσιογράφο-παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών και εργαζόταν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέχρι το Φεβρουάριο του 2010, που έμεινε άνεργος, έκτοτε δε είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να βρει μόνιμη εργασία, αλλά μόνον κάποιες περιστατικές εργασίες, που του αποφέρουν το ποσό των 100-200 ευρώ μηνιαίως (ιδ. σχετ. ταυτότητα και δελτίο ανεργίας και την από 2-10-2015 βεβαίωση του ΟΑΕΔ), ενώ δέχεται οικονομική βοήθεια από τους γονείς και από φίλους του. Ο αιτών είναι έγγαμος και η σύζυγός του δεν εργάζεται και δεν έχει εισόδημα, ενώ έχουν δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας σήμερα 14 και 12 ετών αντίστοιχα (ιδ. σχετ. την από 24-9-2015 βεβαίωση του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών). Περαιτέρω, ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 60,30 τ.μ., μετά της υπόγειας αποθήκης του, επιφάνειας 4,40 τ.μ., έτους κατασκευής 2003, πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Ανδρεάδου αρ. 42 στην Αθήνα (περιοχή Πατησίων) και περιήλθε σ’ αυτόν δυνάμει του υπ’ αριθμ. …./27-7-2005 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Π……… Δ…….-Ξ……., αποτελεί δε την κύρια κατοικία του ίδιου και της οικογένειάς του και η συνολική αντικειμενική αξία του ανέρχεται στο ποσό των 76.638,15 ευρώ (ιδ. σχετ. εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΤΑΚ έτους 2008) και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο με δύο τέκνα προσαυξημένο κατά 50%. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζει ο αιτών προέκυψε ότι το ετήσιο εισόδημά του κατά το οικονομικό έτος 2003 ήταν 19.682,75 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2004 ήταν 35.536,74 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2007 ήταν 30.983,46 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2009 ήταν 13.614,80 ευρώ, κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 ο αιτών δεν είχε εισόδημα, η δε σύζυγός του κατά τα παραπάνω οικονομικά έτη δεν είχε εισόδημα, ενώ για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 ο αιτών δεν προσκόμισε εκκαθαριστικά σημειώματα.

Ο αιτών σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με τους παρακάτω πιστωτές του συμβάσεις, οι οφειλές από τις οποίες κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης έχουν ως εξής: 1) στην Τ…… Π…….. α) από σύμβαση προσωπικού δανείου το ποσό των 6.067,56 ευρώ και β) από σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 120.552,83 ευρώ, απαίτηση η οποία είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος (ιδ. σχετ. υπ’ αριθμ. …../5-12-2011 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Αθήνων) και συνεπώς συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, 2) στην Ε…… Τ…… από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 13.986,25 ευρώ και 3) στην Α… Τ…… από δύο συμβάσεις πιστωτικής κάρτας το συνολικό ποσό των 2.395,76 ευρώ. Επομένως, το συνολικό ύψος των παραπάνω οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 143.002,40 ευρώ. Περαιτέρω, από τα εισοδήματα του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη κατά την κρίση του δικαστηρίου, των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωση του ίδιου και τη οικογένειας του, της ηλικίας του, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται συρρίκνωση των εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων και αύξηση της ανεργίας στους νέους, προκύπτει ότι βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στους πιστωτές του, δεδομένης και της μακροχρόνιας ανεργίας του, απορριπτόμενων ως αβασίμων των ισχυρισμών δόλου και καταχρηστικής άσκησης που προέβαλε η πρώτη των καθών. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010.

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και κυρίως το πολύ χαμηλό εισόδημα του αιτούντος, το οποίο δεν προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι στα πλαίσια της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 πρέπει να οριστούν μικρού ύψους καταβολές επί πενταετία, ήτοι ποσού (150) ευρώ μηνιαίως, το οποίο δεν διαφέρει από το προτεινόμενο από τον ίδιο ποσό (ιδ. σχετ. ανωμοτί εξέτασή του στα οικεία πρακτικά), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του, το οποίο ο αιτών μπορεί να καταβάλει με την οικονομική στήριξη των γονέων και των φίλων του, χωρίς να ορίζεται νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών, καθόσον, λόγω της ηλικίας του, δεν κρίνεται πιθανή η εξεύρεση εργασίας από τον αιτούντα, που να του αποφέρει ικανοποιητικό εισόδημα. Ειδικότερα η κατανομή του παραπάνω ποσού στους πιστωτές θα γίνει εξής: 1) στην Τ…… Π…….: α) για την ανέγγυα απαίτηση ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 6,36 ευρώ και συνολικά 381,87 ευρώ και β) για την ενέγγυα απαίτηση στεγαστικού δανείου ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 126,45 ευρώ και συνολικά 7.587,11 ευρώ, 2) στην Ε….. Τ…… ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 14,67 ευρώ και συνολικά 880,24 ευρώ και 3) στην Α… Τ…… ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για πέντε χρόνια το ποσό των 2,51 ευρώ και συνολικά 150,78 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010, εφόσον προβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική από το Δικαστήριο. Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για μία πενταετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί ένα τμήμα των οφειλών του και ειδικότερα 9.000 ευρώ επί συνόλου οφειλών του 143.002,40 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 134.002,40 ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος, που είναι 61.310,52 ευρώ (76.638,15 ευρώ Χ 80% = 61.310,52 ευρώ), μέχρι το οποίο μπορούν σύμφωνα με το νόμο να ρυθμιστούν απαιτήσεις των πιστωτών, συνεπώς η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος πρέπει να οριστεί στο ποσό των 61.310,52 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκίνησε πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δηλαδή την 1-2-2012, επειδή κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας πέντε ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση στεγαστικού δανείου της πρώτης καθής Τ……. Π……., που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Το αρχικό ύψος της εν λόγω απαίτησης ήταν 120.552,83 ευρώ, μετά το πέρας δε της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή μετά τις επί μια πενταετία καταβολές του αιτούντος θα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 112.965,72 ευρώ (120.552,83 ευρώ αρχικό ποσό – 7.587,11 ευρώ που θα καταβληθούν με τη ρύθμιση της πενταετίας). Η προνομιακή ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής της Τ……. Π……. θα πραγματοποιηθεί με (240) μηνιαίες καταβολές των 255,46 ευρώ, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο του Φεβρουαρίου του 2021. Το υπόλοιπο της ενέγγυας απαιτήσεως της εν λόγω πιστώτριας καθώς και οι ανέγγυες απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις πενταετείς καταβολές και από το ποσό, που διατέθηκε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, μετά την προνομιακή ικανοποίηση της ως άνω εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεως, δεν θα ικανοποιηθούν, καθώς δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρ. 11 παρα1 του ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης και της τρίτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος επί μία πενταετία στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ήτοι από 1-2-2016, διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του ως εξής : 1) στη Τ…… Π……. για την ανέγγυα απαίτηση το ποσό των 6,36 ευρώ και για την απαίτηση στεγαστικού δανείου το ποσό των 126, 45 ευρώ, 2) στην Ε….. Τ…… το ποσό των 14,67 ευρώ και 3) στην Α… Τ…… το ποσό των 2,51 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το διαμέρισμα, πρώτου ορόφου, επιφανείας 60,30 τ.μ., μετά της υπόγειας αποθήκης του, επιφανείας 4,40 τ.μ. πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Α…….. αρ. .. στην Αθήνα (περιοχή Π…….).

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του το συνολικό ποσό των εξήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (61.310,52). Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με καταβολές που θα αρχίσουν πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι την 1-2-2021 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης καθής Τ……. Π…… θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή με διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες καταβολές των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (255,46).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ……. Ζ….. Ε…. Π………

Scroll to Top