Πρόκειται για μια ακόμα επιτυχία του γραφείου μας σε υπόθεση που χειρίστηκε η κ. Άννα Κορσάνου. Ο δανειολήπτης είναι 42 ετών και άνεργος από το 2010, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, χωρίς να παίρνει όμως επίδομα. Είναι ιδιαίτερα μορφωμένος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ από το 1998 έως το 2010 εργαζόταν σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επενδύσεων με μισθό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα.

Από τα μέσα του 2009 που απολύθηκε από την εταιρεία όπου εργαζόταν μέχρι και σήμερα, δεν έχει βρει κάποια εργασία. Δεν έχει καμία ακίνητη περιουσία και ζει μαζί με την οικογένειά του στο σπίτι της συζύγου του, με τη βοήθεια των γονιών και των πεθερικών του, που τους συντηρούν όσο μπορούν. Η σύζυγός του είναι επίσης άνεργη από το 2010 και έχει επίσης υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στο νόμο 3869/2010.

Το Δικαστήριο, μετά τον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης από την κ. Άννα Κορσάνου, έκρινε ότι ο οφειλέτης αυτός, παρά το γεγονός ότι χρωστούσε 220.000 ευρώ, δεν μπορεί να καταβάλει κανένα ποσό το μήνα για να καλύψει τα χρέη του, καθώς, ως άνεργος, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, στερείται κάθε εισοδήματος. Όπως έκρινε το Δικαστήριο, ο δανειολήπτης αυτός, με δυσκολία μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για να ζει αξιοπρεπώς ο ίδιος και η οικογένειά του. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του. Έτσι, το Δικαστήριο, απεφάνθη να δίνει ο εν λόγω οφειλέτηςμηδενικές μηνιαίες καταβολές και να οριστεί νέο δικαστήριο όπου θα εξεταστεί εάν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, δηλαδή εάν έχει βρει εργασία και έχει εισόδημα, δεδομένου ότι ο αιτών είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο χρηματοοικονομικό τομέα και με προϋπηρεσία σε αρκετές εταιρείες.

ΑΡΙΘΜΟΣ : 418/ Φ 3134/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩN

Συγκροτήθηκε από τoν Ειρηνοδίκη Αθηνών, Κ………. Ε…………, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Μ……… Α………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15/1/2015, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος Γ……. Κ……., του Ν……., κατοίκου Α….. που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :

1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα, και παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ο…. Δ….

2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τ……. Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, και η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Π…….. Γ………

Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ….. Κ………….

3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Η……. P… C….. T…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Γ……. Κ………

4. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τ……. Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Α………. Κ……..

5. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ….. Μ…….

Ο αιτών με την από 3-7-2012 και αριθ. κατ. 3134/2012 αίτηση της εκουσίας διαδικασίας, ζήτησε τα κατ’ αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε αρχικά αυτή, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται όμως στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίηση τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Το δικαστήριο δε, εάν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης, λαμβάνει υπόψη του, για τη μορφή της ρύθμισης που θα διατάξει, όλα τα υποβαλλόμενα ενώπιον του στοιχεία και πρέπει βάσει των διατάξεων του νόμου : α) Να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του οφειλέτη επί μια τετραετία, ώστε να επέλθει από αυτή την πηγή, μερική τουλάχιστον, εξόφληση των χρεών του, αν αυτός δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, β) Να διατάξει τη εκποίηση της τυχόν υφιστάμενης ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη διορίζοντας και εκκαθαριστή, και τέλος γ) να προβεί σε περαιτέρω ρύθμιση σταδιακών καταβολών του οφειλέτη προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του. Οι τρεις προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη και συχνά θα πρέπει να διαταχθούν σωρευτικώς. (Ε. Κιουπτσίδου Αρμ./64-Ανάτυπο σελ. 1486). Επομένως, οι επιμέρους δυνατότητες ρυθμίσεων που προσδιορίζονται από το νόμο και ο τρόπος με τον οποίο θα τα καθορίσει το Δικαστήριο συμπλέκονται μεταξύ τους, ενώ με την απόφαση μπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα που ορίζονται σε αυτή με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς. Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης της προηγούμενης παραγράφου σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας. Το αν η απόκρουση πρότασης είναι αδικαιολόγητη εκτιμάται ενόψει όλων των παραπάνω συνθηκών.Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4. Εργασία κατάλληλη με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010 καθιερώνονται, πέραν της υποχρέωσης καταβολών και ορισμένες άλλες υποχρεώσεις που οφείλει να τηρεί ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου σταδιακών καταβολών. Καθιερώνεται ειδικότερα υποχρέωση του να εργάζεται σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια να την εξεύρεση ανάλογης εργασίας.

Ως «κατάλληλη» εργασία πρέπει να νοηθεί αυτή που αντιστοιχεί στις ικανότητες και δυνατότητες του, καθώς και στο σύνολο των προσόντων του, λαμβανομένων όμως υπόψη και των αντικειμενικών συνθηκών της αγοράς εργασίας, καθώς και της δυσμενούς οικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει. Έτσι, αυτονόητο είναι ότι ο νομοθέτης δεν έχει υπόψη του την καλύτερη δυνατή θέση εργασίας που θα μπορούσε να επιτύχει ο οφειλέτης, εάν είχε δυνατότητα να περιμένει μεγάλο χρονικό διάστημα ή ωσότου βελτιωθούν οι συνθήκες που καθορίζουν την προσφορά εργασίας. Για την παραβίαση αυτής της υποχρεώσεως του οφειλέτη δεν προβλέπεται κάποια ειδική κύρωση. Η μη τήρηση της όμως συνεκτιμάται από το δικαστήριο αν υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της ρύθμισης είτε από τον οφειλέτη, που ζητεί μείωση του ποσού των καταβολών λόγω μη ανεύρεσης εργασίας, είτε από δανειστές του, που ζητούν αύξηση αυτού του ποσού επικαλούμενοι ότι ο οφειλέτης κωλυσιεργεί ως προς την ανάληψη εργασίας». Η από δόλο ή από βαριά αμέλεια απόκρυψη μεταβολών των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να επιφέρει την έκπτωση του από αυτήν υπό τους όρους του άρθρου 10 παρ.1.

Ακολούθως σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (άρθρ. 8 παρ. 5), εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Δηλαδή από τη διάταξη της §5 του άρθρου 8 του νόμου προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται «οριστικά» το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη αλλά αναμένεται παρέλευση (μέχρι) των τεσσάρων (4) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό των καταβολών, (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 138-139). Η αναβολή αυτή και ο ορισμός με την ίδια απόφαση νέας δικάσιμου, δίνει εν τέλει στην εκδιδομένη απόφαση το χαρακτήρα της εν μέρει οριστικής απόφασης, με προσωρινή ισχύ, αφού η έκδοση της οριστικής αποφάσεως, θα είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικής για την οριστική ρύθμιση των χρεών. Άλλωστε το Δικαστήριο σταθμίζοντας τις συνθήκες στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010, αλλά και μέσα στο πνεύμα του νόμου μη εκκαθαρίζοντας «οριστικά» το θέμα των χρεών του οφειλέτη από τα χρέη αλλά αναμένοντας την παρέλευση (μέχρι) και τεσσάρων (4) ετών ελέγχει μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματα του, με την ανεύρεση της «κατάλληλης» εργασίας που θα δώσει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να προχωρήσει σε, έστω και μερική εξόφληση των οφειλών του (βλ. Ειρ. Θεσσαλ. 8021/2011, τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικό ο.π. και μελέτη του Γ. Δέλιου, Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Δημοσίευση στο ΧρηΔικ 3/2010 σελ. 298).

Με την με αριθμό πράξης κατάθεση 3134/2012 αίτηση, ο αιτών αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει, καθώς στερείται πτωχευτικής ικανότητας, να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010), καθώς προσκομίζονται νόμιμα και οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) η με ημερομηνία 18-6-2012 βεβαίωση της ως άνω δικηγόρου του αιτούντος περί αποτυχίας της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του ιδίου και των πιστωτών και β) η από 3-7-2012 υπεύθυνη δήλωσή του, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι απολύτως ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσης και των καθ ών.

Οι καθ’ ων, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους αρνήθηκαν το περιεχόμενο της αίτησης ζητώντας την απόρριψή της προβάλλοντας παραδεκτά τις ενστάσεις περί δολιότητας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος, οι οποίες ως νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 και του άρθρου 281 ΑΚ, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών καθώς και οι παριστάμενες πιστώτριες, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 §4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την, αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, αρ. 744 ΚΠολΔ), και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή :

Ο αιτών είναι 45 ετών άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Η σύζυγός του είναι επίσης άνεργη, ενώ από τον γάμο του έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο τέκνο ηλικίας 5 ετών. Ο ίδιος μέχρι και το έτος 2009 εργαζόταν σε διάφορες ιδιωτικές εταιρίες ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επενδύσεων, με μηνιαίες απολαβές, που ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 1.600 ευρώ. Από τα μέσα του 2009 όταν και απολύθηκε από την εταιρία με την επωνυμία Κ………. Μ….. Α… Δ. Κ……. Κ.. Σ./… μέχρι και σήμερα, εργάστηκε περιστασιακά, αφού δεν στάθηκε δυνατή η εξεύρεση μόνιμης εργασίας. Σήμερα ο ίδιος στερείται εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας και ζει μαζί με την οικογένειά του στο σπίτι της συζύγου του, με την βοήθεια των γονέων του και των πεθερικών. Η απρόσμενη απώλεια της εργασίας του και η μη δυνατότητα εξεύρεσης νέας, αλλά και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική του κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι σχετικές ενστάσεις περί δολιότητας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που υπέβαλλαν οι καθ ών προφορικά, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις τους, είναι απορριπτέες ως ουσιαστικά αβάσιμες, καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος πλουτισμού του αιτούντος σε βάρος των καθ ών, οι οποίες άλλωστε κατά τη σύναψη των επίδικων συμβάσεων, είχαν, λόγω της κυρίαρχης της θέσης τους στην συναλλαγή, να διαπιστώσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος. Ο αιτών σήμερα στερείται επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καλύψει τις απολύτως αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας του, πόσο μάλλον να καταφέρει να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τους πιστωτές του, η δε σύζυγός του έχει υποβάλει επίσης αίτηση για την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Η συνολική οφειλή του αιτούντος προς τις καθώς ανέρχονται, κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης, συνολικά σε 221.726,39 ευρώ. Ειδικότερα προς την πρώτη των καθ ών ανέρχεται στο ποσό των 171.815,84 ευρώ και προέρχεται από την περιγραφόμενη στην κρινόμενη αίτηση σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου, στην οποία πρωτοφειλέτρια είναι η σύζυγός του και ο ίδιος εγγυητής. Η αντίστοιχη συνολική οφειλή προς την δεύτερη των καθ ών ανέρχεται σε 16.059,87 ευρώ, προς την τρίτη σε 3.437,48 ευρώ, στην τέταρτη σε 19.846,12 ευρώ και στην πέμπτη σε 10.567,08 και προέρχεται από τις αναφερόμενες συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Το εκτιμώμενο ελάχιστο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του πρέπει να ανέρχεται σήμερα, κατά την εύλογη εκτίμηση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, για να έχει ο ίδιος μια αξιοπρεπή ζωή στην Ελλάδα, περίπου στο ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως, για διατροφή, ένδυση, μόρφωση καθώς και θέρμανση ΔΕΗ, νερό κλπ), ποσό που βρίσκεται σε επίπεδα, σίγουρα κατώτερα του επισήμου Ευρωπαϊκού ορίου της φτώχιας. Όπως δε αποδείχθηκε, ούτε το ποσό αυτό δεν διαθέτει ο αιτών, αφού ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του στερούνται οποιουδήποτε εισοδήματος. Από τα παραπάνω προκύπτει η αδυναμία του σήμερα να αντεπεξέλθει στο σύνολο των οφειλών του προς τους πιστωτές του, συντρέχουν δε οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει ανυπαιτίως σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, πρέπει δε να απορριφθούν όλοι οι αντίθετοι περί αυτού ισχυρισμοί των καθ ών και οι σχετικές ενστάσεις να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμες.

Σύμφωνα λοιπόν και με τα εκτιθέμενα στην νομική σκέψη, συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος η περίπτωση εφαρμογής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010.

Επειδή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και λόγω του ότι η παραπάνω οικονομική κατάσταση του αιτούντος κρίνεται ως προσωρινή, καθώς ενδέχεται να μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση του ίδιου ή της οικογένειάς του, το Δικαστήριο, προσδιορίζοντας με την παρούσα, μηδενικές μηνιαίες καταβολές τις καθ’ ων, θα πρέπει να αναβάλει την έκδοση αποφάσεως και να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από (12) μήνες, για να επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος μέχρι την νέα δικάσιμο που θα οριστεί με το διατακτικό της παρούσας, θα έχει αλλάξει η οικονομική κατάστασή του. Το δικαστήριο οδηγείται στην κρίση του αυτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν του το γεγονός, ότι ο αιτών είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, ειδικευόμενος στον χρηματοοικονομικό τομέα, με προϋπηρεσία σε αρκετές εταιρίες και συνεπώς έχει αρκετές πιθανότητες να βρει νέα εργασία στο άμεσο μέλλον.

Κατ’ ακολουθίαν, αφού ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές συνολικά, θα πρέπει κατ’ άρθρο 8 παρ.5 του Ν. 3869/2010 να ορισθεί νέα δικάσιμος για την διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων μηδενικών καταβολών του αιτούντος . Τέλος επειδή πρόκειται για μη οριστική απόφαση, δεν θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη για διαδικαστικά έξοδα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν στην μείζονα περί τούτου σκέψη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές μέχρις διερευνήσεως περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, για τον οποίο ορίζει νέα δικάσιμο, την 1/3/2016 στο ακροατήριο Δικαστηρίου τούτου.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2015.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ………. Ε…………               Μ……… Α…………..

Scroll to Top