Στην προκειμένη περίπτωση με την κατάθεση της κυρίας αγωγής για μειωση μισθώματος κατατέθηκε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία και έγινε δεκτή και ετςι μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επίθεση της κυρίας αγωγής κάτι που μπορει να πάρει κάποιους μήνες ο μισθωτής εως τότε θα πληρώνει μειωμένο μίσθωμα κατα 20 τοις εκατό χωρίς ο εκμισθωτής να μπορει να τον αποβάλλει.

Αριθμός 68/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Π…. Σ…….. που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11 Δεκεμβρίου 2014 για να δικάσει επί της αριθμ. πράξης κατάθεσης 8008/2014 αίτησης μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Ά…. Κ…… του Παναγή, Δικηγόρου, κατοίκου Α….., οδός Χ……. Τ……. .., που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ : Σ…….. Κ………… του Δ…….., κατοίκου Χ………, οδός Τ……. ., που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου Δικηγόρου Α…. Γ…..

Μετά τη νόμιμη προδικασία ήλθε η υπόθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στην παραπάνω δικάσιμο και ακολούθησε συζήτηση.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα μισθώτρια επιδιώκει, λόγω επελθούσης μειώσεως της αξίας του μισθίου γραφείου της, τετάρτου ορόφου, εμβαδού 62 τμ, οικοδομής οδός Χ. Τ……. .. στην Α…., την αναστολή καταβολής στον εκμισθωτή καθού, του 50% του μισθώματος καθώς και την παράλειψη εκ μέρους του καθού της καταγγελίας της μισθώσεως και της αποβολής της αιτούσας από το μίσθιο δι’ αγωγής ή διά διαταγής αποδόσεως μισθίου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ήδη ασκηθείσης από την αιτούσα κυρίας αγωγής.

Η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι νόμιμη (ΚΠολΔ 29, 731, 732, ΑΚ 574, 288, 388) και θα ερευνηθεί κατ’ ουσία.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν, των προσκομιζομένων και επικαλουμένων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και όλη τη διαδικασία πιθανολογήθηκε ότι ο καθού εξεμίσθωσε την 7-4-2014 και ως την 31-12-2015 στην αιτούσα ένα γραφείο τετάρτου ορόφου, εμβαδού 62 τμ στην Αθήνα, οδός Χ……. Τ……. .. με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ και με το χαρτόσημο συνολικά 415 ευρώ για να το χρησιμοποιεί ως δικηγορικό γραφείο. Την 6-11-2014 έλαβε χώρα εμπρησμός σε γραφείο του 3ου ορόφου της οικοδομής με αποτέλεσμα από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά να μαυρίσουν οι τοίχοι του παραπάνω μισθίου γραφείου 4ου ορόφου, όπου η αιτούσα ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, τα έπιπλα, τα πλακάκια δαπέδου, όπου έχουν εισχωρήσει καπνοί και σκόνη και υπάρχει έντονη οσμή πυρκαγιάς παρά τον καθορισμό που έγινε. Κατόπιν αυτών η αιτούσα άσκησε την αριθμ. κατάθεσης 1457/2014 αγωγή με αίτημα τη μείωση του μισθώματος κατά 50%. Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία και μετά το παραπάνω συμβάν του εμπρησμού και τις συνέπειες αυτού, πιθανολογείται μείωση μισθωτικής αξίας του ακινήτου και συντρέχουν σύμφωνα με την καλή πίστη προϋποθέσεις αναπροσαρμογής – μείωσης του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 20%. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, η οποία δεν δημιουργεί αμετάκλητες ή δυσχερώς αναστρέψιμες καταστάσεις που θα ματαίωναν τον σκοπό της κυρίας δίκης. Ενόψει αυτών η κρινόμενη αίτηση θα γίνει δεκτή εν μέρει που θα διαταχθεί η αναστολή της καταβολής του 20% του σήμερα διαμορφωθέντος καταβαλλόμενου μισθώματος, προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ακόμη θα διαταχθεί η παράλειψη εκ μέρους του καθού, προσωρινά και για μόνο το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα του υπόλοιπου του μισθώματος, της καταγγελίας της μισθώσεως και της αποβολής της αιτούσας από το μίσθιο δι’ αγωγής ή διά διαταγής αποδόσεως μισθίου και για μόνο το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα του υπόλοιπου του μισθώματος, προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Η δικαστική δαπάνη θα συμψηφιστεί λόγω του δυσερμήνευτου εν προκειμένω του εφαρμοσθέντος κανόνος δικαίου (ΚΠολΔ 179).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει 1) την αναστολή της καταβολής του 20% του σήμερα διαμορφωθέντος καταβαλλόμενου μισθώματος προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αριθμ. κατάθεσης 1457/2014 αγωγής της αιτούσας, 2) την παράλειψη εκ μέρους του καθού της καταγγελίας της μισθώσεως και της αποβολής της αιτούσας από το μίσθιο δι’ αγωγής ή διά διαταγής αποδόσεως μισθίου, προσωρινά και για μόνο το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα του υπόλοιπου του μισθώματος, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ήδη ασκηθείσης από την αιτούσα αριθμ. κατάθεσης 1457/2014 αγωγής.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε την 13-1-2015 σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου.

Ο Ειρηνοδίκης                  Η Γραμματέας για τη δημοσίευση

Π….. Σ………                           Α……. Α……….

Scroll to Top