Διαγραφή ποσού 113.980,50 ευρώ σε άνεργο πρώην ελεύθερο επαγγελματία ψυκτικό. Απορρίπτεται η ένσταση των Τραπεζών περί δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής. Δεν εκποιήθηκε το επιπλέον περιουσιακό στοιχείο εκτός της κύριας οικίας που διέθετε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/Φ 1405 / 2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…. Π. Χ………….. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Α….. Α…………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 6 Ιουνίου 2014 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Ι….. Α………. του Α……… και της Σ….., κατοίκου Α….. Α……, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3 869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ), ήτοι: -1. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «A…. B… Α.Ε», για τις απαιτήσεις της ίδιας ως νομικού προσώπου και ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Α…….. Π………. -2. της ………………..με

την επωνυμία «C….. P….. B… P….. C L..», όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «M….. P…… B… C. L..», που εδρεύει στη Λ……. Κ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία «M….. Ε…… Τ……», με έδρα το Μ…… η οποία δεν παραστάθηκε (στη θέση της οποίας υπεισέρχεται ως ειδική διάδοχος η «Τ…… Π…… Α.Ε») -3. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C…… I………… P.L.C», που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθ…. ως ειδικής διαδόχου «C……. Ν.Α» και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε -4. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… E…… E…… Α.Ε», που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χ……… Λ…… και -5. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «D….. C… I………… P.. », που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας, ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε, ως ειδικής διαδόχου της κυπριακής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «C….. P…… B… CO LTD» όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «M….. P…… B… CO LTD» ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M….. Ε…… Τ……Α.Ε», που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ι….. Δ………

Ο αιτών με την από 22.2.2013 αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 1405/ 1.3.2013, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων και της κυρίως παρεμβαίνουσας, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 305 Β’/ 8.3.2013 και 311 Β’/8.3.2011 προσκομιζόμενες με επίκληση από τον αιτούντα, εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αφροδίτης I. Α………….., ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της κρινόμενης αίτησής του, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ ν. 3869/ 2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ΄ πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις περιλαμβανόμενες στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση πιστώτριες με τις επωνυμίες «C……. I………… P.L.C» και «D….. C… I……….. Α.Ε». Επομένως, εφόσον οι τελευταίες δεν παραστάθηκαν κατά την προκείμενη δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 παρ. 2 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), καθώς οι αναφερόμενη ως άνω

πιστώτριες προς τις οποίες κοινοποιήθηκε η κρινόμενη αίτηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ’ αυτή, έχουν αποκτήσει τα οριζόμενα από το νόμο δικαιώματα ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις.

Ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του, ζητεί τη ρύθμιση τους και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και η οικονομική του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ (άρθρο 3 ν.3 869/2010). Για το παραδεκτό της, τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 ν. 3869/ 2010, εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρ. 19 παρ. 3 ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α. βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 22.2.2013 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και β. η από 1.3.2013 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος του επί ακινήτου κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παριστάμενων πιστωτών καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία κατά το άρθρο 1 ν.3869/ 2010. Τα μη αναφερόμενα στοιχεία, είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του ν.3 869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 Κ.Πολ.Δ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ.3 Κ.Πολ.Δ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. Είναι δε νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις τους πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε», με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ’ άρθρο 54 παρ.1 εδ. β΄ ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 ν.3869/2010), κύρια παρέμβαση, ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C….. P…… B…. P….. C. LTD» όπως μετονομάστηκε η εταιρεία με την επωνυμία «M….. E…… B… Α.Ε», λόγω μεταβίβασης της έννομης σχέσης. Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (άρθ. 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, λόγω της επελθούσας μετά την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, ειδικής διαδοχής στις απαιτήσεις της ως άνω μετέχουσας πιστώτριας κατά του αιτούντος, των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του ν. 3869/2010, και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρο 741 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 225 παρ. 2, 246 και 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, (οι καθών πιστώτριες δεν εξέτασαν μάρτυρα), των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Ο αιτών, Ι….. Α……….. του Α…….. και της Σ….., κάτοικος Αλίμου Αττικής, γεννήθηκε το έτος 1973, είναι έγγαμος και έχει ένα ανήλικο παιδί. Ο αιτών έχει τις ακόλουθες οφειλές προς τους πιστωτές του, που προέρχονται από συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών προϊόντων που καταρτίστηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες, και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησής της, εκτός από τα παρακάτω αναφερόμενα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται έως την έκδοση της απόφασης, ήτοι: -1. προς την «A…. B… Α.Ε», α. οφειλή 1.757,09 (1.591,66 + 165,43), προερχόμενη από σύμβαση ρύθμισης προηγούμενου δανείου και σύμβαση χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας D….. και β. συνολική οφειλή 201.436,40 ευρώ (28.493,04+ 139.925,62 + 33.017,74) προερχόμενη από συμβάσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων για την ανέγερση της παρακάτω αναφερόμενης κύριας κατοικίας του. Η συνολική ως άνω απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημειώσεις υποθήκης στην ως άνω κατοικία του αιτούντος. -2. προς την «Τ…… Π……. Α.Ε» όπως παρίσταται οφειλή 15.904,01 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου-3. προς τη «C……. I………… P.L.C», οφειλή 3.816,54 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης προσωπικού δανείου -4. προς την «Τ…… E……. E……. Α.Ε», οφειλή 7.003,69 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου και -5. προς την «D….. C… I………… PLC», οφειλή 3.101,97 ευρώ προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας. Δηλαδή οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχονται σε 233.019,70 ευρώ. Ο αιτών από το έτος 1996 εργαζόταν ως μηχανολόγος ψυκτικός. Παρείχε τις υπηρεσίες του σε συγκεκριμένη εταιρεία αντί μηνιαίων αποδοχών που κυμαίνονταν από 2.000,00 – 2.500,00 ευρώ, εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών του λόγω της οικονομικής κρίσης κατά 40%, αύξησης των λειτουργικών του εξόδων και συσσώρευσης των οφειλών του στην εφορία και τον ασφαλιστικό του φορέα ύψους 30.000,00 ευρώ περίπου συνολικά (βλ. προσαγόμενο από 17.7.2013 πίνακα χρεών του ποσού 6.469,46 ευρώ από το δικαστικό τμήμα της Α΄ ΔΟΥ Αθηνών και από 9.5.2012 απόφαση του Ο.Α.Ε.Ε περί υπαγωγής σε διακανονισμό των οφειλών του ποσού 15.792,28 ευρώ) η άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας έγινε ζημιογόνα. Για το λόγο και προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω διόγκωση των χρεών του, προέβη στις αρχές του έτους 2012 σε παύση εργασιών ( βλ. προσκομιζόμενη με α.π 174/ 2012 βεβαίωση διακοπής εργασιών της Α’ ΔΟΥ Αθηνών). Έκτοτε είναι άνεργος, είναι γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το ατομικό του εισόδημα είναι μηδενικό καθώς δεν λαμβάνει επίδομα από κάποιο φορέα, ενώ οι συνεχείς προσπάθειες του προς ανεύρεση εργασίας παραμένουν έως σήμερα άκαρπες. Το γεγονός ότι το φορολογητέο του εισόδημα του οικονομικού έτους 2012 δεν είναι μικρότερο από τα εισοδήματά του κατά τα προηγούμενα έτη οφείλεται στο γεγονός ότι έλαβε αμοιβές του προηγούμενου έτους αναδρομικά. Πλέον, το μοναδικό σταθερό οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας του αιτούντος, προέρχεται από την εργασία της συζύγου του Τ……….. Τ…… ως ιδιωτικής υπαλλήλου με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.237,27 ευρώ μετά από μείωση (από 1.387,00 ευρώ). Για την κανονική εξυπηρέτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του αιτούντος απαιτείται μηνιαίως, ποσό μεγαλύτερο των 1.300,00 ευρώ. Από την αντιπαράθεση του ως άνω ποσού με τα οικογενειακά του έσοδα του λαμβανομένων υπόψη και των αναγκαίων ποσών για την κάλυψη των βασικών βιοτικών οικογενειακών αναγκών του, που επιβαρύνονται από τις ρυθμίσεις των οφειλών του στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, και υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ, προκύπτει ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής του κύριου όγκου των οφειλών του. Η υπερχρέωση του αιτούντος προέρχεται κατά κύριο λόγο από συμβάσεις στεγαστικού δανείου για την ανέγερση της κύριας κατοικίας του σε οικόπεδο που έλαβε ως κληρονομιά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογενείας του και δευτερευόντως από συμβάσεις χορήγησης καταναλωτικών δανείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της οικογενείας του και οφείλεται κυρίως στις εσφαλμένες εκτιμήσεις του, ως προς τη δυνατότητα του για την αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων για μακρύ χρονικό διάστημα ενώ η αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων οφείλεται στην μακροχρόνια ανεργία του και στην εξ αυτής ανατροπή του οικογενειακού του προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι πριν την περιέλευση του σε ανεργία, τα οικογενειακά του εισοδήματα ανέρχονταν σε 40.000,00 ευρώ και πλέον ενώ μετά από αυτή έχουν περιοριστεί σε 21.500,00 ευρώ περίπου που προέρχονται από το μειωμένο πλέον, εισόδημα της συζύγου του. Ενόψει δε, των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, αλλά και της αύξησης των υποχρεώσεων των πολιτών με την υπερφορολόγηση, δεν αναμένεται ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της οικογενείας του, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί προσηκόντως τις δανειακές του υποχρεώσεις. Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος ανήκει η πλήρης κυριότητα ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επιφανείας 81 τ.μ, πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Ά…. Α……, στην οδό Α……. αριθμός .., έτους κατασκευής 2006. Το διαμέρισμα αυτό, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται (βλ. προσαγόμενο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων Φ.Α.Π 2013) σε 126.299,25 ευρώ. Η αντικειμενική αξία της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, για έγγαμο με ένα ανήλικο παιδί όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 275.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ.2 ν.3869/2010) για την εξαίρεση του από την εκποίηση. Επίσης ο αιτών διαθέτει την πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου έκτασης 1.750 τ.μ στις Π……. Β……., το οποίο έχει πολύ μικρή εμπορική αξία και κρίνεται απρόσφορο για εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Ο ισχυρισμός των πιστωτών περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής, καθόσον ανέλαβε δανειακές υποχρεώσεις στις οποίες γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί με βάση την οικονομική του δυνατότητα κρίνεται απορριπτέος πρωτίστως ως αόριστος, καθόσον δεν εξειδικεύονται στην ένδικη ένσταση, συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τις πιστώτριές του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει δανεισμού, δεδομένου ότι οι τελευταίες είχαν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική του συμπεριφορά και τα εισοδήματά του, καθώς ο αιτών προσκόμισε πλήρη στοιχεία των εισοδημάτων και της περιουσίας του προκειμένου να καταρτισθούν οι συμβάσεις χορήγησης των επίδικων πιστωτικών προϊόντων. Επομένως, ενόψει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), και της δυνατότητας που είχαν οι ενιστάμενες καθών να απορρίψουν την πρόταση του αιτούντος για την κατάρτιση συμβάσεων (185 επ. ΑΚ) και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος του αιτούντος, δεν θεμελιώνεται υπαίτια περιέλευση του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής.

Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος που περιήλθε χωρίς υπαιτιότητά του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/ 2010, προκείμενου να ρυθμιστούν οι οφειλές του προς τις τρεις πρώτες των πιστωτών τράπεζες και να απαλλαχθεί από αυτές. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του προς αυτές θα γίνει κατά πρώτο λόγο με άτοκες μηνιαίες καταβολές από τα οικογενειακά του εισοδήματα, απευθείας στις καθών πιστώτριες του για μια πενταετία ή 60 μήνες (άρθρο 8 παρ.2 ν.3 869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν.4161/2013), που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης από τις οποίες (καταβολές), οι οφειλές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, κρίνεται ότι το ποσό που πρέπει να διατεθεί στις πιστώτριες του αιτούντος λαμβανομένου υπόψη του ύψους των οφειλών του και να διατεθεί χωρίς να κινδυνεύει η κάλυψη των βασικών οικογενειακών βιοτικών αναγκών του, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συνδρομής των οικείων του, ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε 300,00 ευρώ μηνιαίως και ειδικότερα -1. στην «A…. B… Α.Ε α. 2,26 ευρώ το μήνα και συνολικά κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 135,72 ευρώ για την ανέγγυα οφειλή του και β. 259,34 ευρώ και συνολικά 15.560,44 για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη οφειλή του -2. στην «Τ…… Π……. Α.Ε» 20,48 ευρώ και συνολικά 1.228,55 ευρώ -3. στη «C……. I………… P.L.C», 4,90 ευρώ και συνολικά 295,00 ευρώ -4. στην «Τ…… E……. E……. Α.Ε», 9,00 ευρώ και συνολικά 540,60 ευρώ και -5. προς την «D….. C… I………… PLC» 4,00 ευρώ και συνολικά 240,00 ευρώ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση, θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 ρύθμιση, εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, όπως προαναφέρεται. Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 ν.3 869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας της (άρθρο 9 παρ.2 ν.3869/ 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 4161/ /2013), ήτοι μέχρι το ποσό των (126.299,25 ευρώ Χ 80% =) 101.039,20 ευρώ, ενώ θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών του με την τήρηση της ρύθμισης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριημέρου του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα αντίστοιχη περίοδος χάριτος, ενόψει και των μηνιαίων καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 ν.3869/ 2010, ο δε χρόνος εξόφλησης του, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια ήτοι 240 μήνες, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας των δανείων του, του συνόλου του προς καταβολή ποσού σε σχέση με την οικονομική του δυνατότητα και της ηλικίας του. Επομένως η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 420,99 ευρώ, έντοκα όπως ανωτέρω. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ικανοποιηθεί προνομιακά, μέρος της υπολειπόμενης μετά τις καταβολής της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 ν.3869/ 2001 με στοιχείο β. συνολικής οφειλής του αιτούντος προς την «A…. B… Α.Ε », αφού συντρέχει περίπτωση προνομιακής ικανοποίησης της κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 ν.3 869/2010, καθώς είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημειώσεις υποθηκών στην κύρια κατοικία του και κατά τη σειρά τάξης των προσημειώσεων υποθηκών, απαλλασσόμενου του αιτούντος από το υπόλοιπο των χρεών του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται, να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει ερήμην των καθών τραπεζών με τις επωνυμίες «C……. I………… P.L.C» και «D….. C… I………… Α.Ε» και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση – και την κύρια παρέμβαση –

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριες του με άτοκες καταβολές ποσού 300,00 ευρώ μηνιαίως συνολικά, που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης και θα συνεχιστούν για πέντε χρόνια ή 60 μήνες και ειδικότερα -1. στην «A…. B…. Α.Ε» α. 2,26 ευρώ για την ανέγγυα οφειλή του και β. 259,34 ευρώ για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη οφειλή του -2. στην «Τ…… Π……. Α.Ε» 20,48 ευρώ -3. στη «C……. I………… P.L.C», 4,90 ευρώ -4. στην «Τ…… E……. Ε……. Α.Ε», 9,00 ευρώ -5. στην «D….. C… I…………. PLC» 4,00 ευρώ.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του, ήτοι την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επιφανείας 81 τ.μ, πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Ά…. Α……, στην οδό Α……. αριθμός …

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του το συνολικό ποσό των 101.039,20 ευρώ με μηνιαίες καταβολές ποσού 420,99 ευρώ για είκοσι (20) χρόνια ή 240 μήνες στην «A…. B…. Α.Ε». Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριημέρου του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του στις 9 Φεβρουαρίου 2015.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ…. Π. Χ…………. Α…. Α…………

Scroll to Top