Νέα σημαντική απόφαση την οποία πέτυχε το δικηγορικό γραφείο της Άννας Κορσάνου, με την οποία ακόμα μία δανειολήπτης κατόρθωσε να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία οφειλέτρια, ηλικίας 71 ετών, η οποία είναι ασχολείται με τα οικιακά και δεν εργάστηκε ποτέ. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων, ηλικίας σήμερα 30 και 35 ετών αντίστοιχα.

Καθώς δεν εργαζόταν ποτέ το εισόδημά της προερχόταν αποκλειστικά από το σύζυγό της, ο οποίος σήμερα είναι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, και λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.099,85 ευρώ μηνιαίως. Αυτό αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα της εν λόγω δανειολήπτριας, καθώς και το μίσθωμα ύψους 250 ευρώ που λαμβάνει περιστασιακά από την εκμετάλλευση ακινήτου ιδιοκτησίας του συζύγου της και της αδελφής του. Ο σύζυγος της εν λόγω οφειλέτριας αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων, και έτσι η σύνταξη που λαμβάνει είναι σαφώς μικρότερη από την αναμενόμενη, γεγονός που οφείλεται επιπλέον και στις περικοπές που επεβλήθησαν στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ο σύζυγος της εν λόγω οφειλέτριας, ο οποίος παλαιότερα εργαζόταν ως συντηρητής σκαφών αναψυχής και αποκέρδαινε μηνιαίως 2.500 ευρώ, το έτος 2011 αντιμετώπισε έντονα καρδιολογικά προβλήματα και υπεβλήθη σε 3 επεμβάσεις αγγειοπλαστικής με sten, γεγονός που επιβάρυνε επιπλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το συνολικό ύψος των οφειλών της εν λόγω δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 121.000 ευρώ. Το δικαστήριο, κατόπιν των παρεμβάσεων και χειρισμών της πληρεξουσίας δικηγόρου του κυρίας Κορσάνου, αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών η οποία συνέτρεξε με τη δραματική μείωση του εισοδήματος του συζύγου της δανειολήπτριας, το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν το μοναδικό εισόδημα και για την ίδια. Το Δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή της και να την απαλλάξει από το μεγαλύτερο μέρος των  οφειλών της. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει η εν λόγω οφειλέτρια 250 ευρώ για πέντε χρόνια, δηλαδή συνολικά να καταβάλει 15.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευεργετική απόφαση καθώς η δανειολήπτρια θα κληθεί να καταβάλει τελικά μόνο το ποσό των 15.000 ευρώ, ενώ χρωστούσε αρχικά 121.000 ευρώ. Πρόκειται για διαγραφή χρέους ύψους 106.000 ευρώ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός : 95/Φ 4710 /2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μ….-Ι….. Μ……. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία του Γραμματέως Χ…… Φ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Δεκεμβρίου 2015 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων :

Της αιτούσας : Μ….. Γ……. του Β……, κατοίκου Α….. (οδός Μ……. αρ. ..), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) : – 1. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε……. Α…… Ε……..» η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο – 2. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α……. Ε…….» και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν……. Δ….. – 3. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… E.. E……. E……. AΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Σ…… Ε…… – 4. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «C……. I………… P.. » που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο – 5. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Α… Τ……. Α……. Ε…….» και το διακριτικό τίτλο «A…. B…» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της «Ν……. Κ…. Ε….. Α…… Ε….. Π…… Π……..», λόγω συγχώνευσης δια απορροφήσεων από την πρώτη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου της δικηγόρου Ν……. Δ….. – 6. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία « Μ….. P…… B… P…… C. L..» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Η αιτούσα με την από 18-9-2012 αίτησή της, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 4710/24-9-2012, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέροντα σ’ αυτή.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο αφού:

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από την αιτούσα με αριθμό 10836/25-9-2012, 10846/28-9-2012 και 10841/27-9-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Α…….. Α………….., ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις περιλαμβανόμενες στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, πιστώτριες ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με την επωνυμία «Ε…… Τ…… Τ.. Ε…… Α.», «C……. I……….. P..» και « Μ….. R…… B… P….. C. L..» αντίστοιχα. Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθώς οι αναφερόμενες ως άνω πιστώτριες προς τις οποίες κοινοποιήθηκε η κρινόμενη αίτηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ’ αυτήν, έχουν αποκτήσει τα οριζόμενα από το νόμο δικαιώματα ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις. (Π. Α………. : Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικού πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων περ.4αρ.2, Γ. Ευστρατιάδης « Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α’130/3.8.2010).

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε κατ’ άρθρα 236 και 745 ΚΠολΔ με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της αιτούσας και με τις έγγραφες προτάσεις της αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η ως άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 και εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) η από 16-9-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) η από 18-9-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Περαιτέρω η αίτηση, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παριστάμενων πιστωτών, καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία κατά το άρθρο 1 ν. 3869/2010. Τα μη αναφερόμενα στοιχεία, είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744,745,751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκουσίας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. Είναι δε νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αύτη περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμη αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις τους πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστικής βασιμότητά της.

Οι μετέχοντες στη δίκη πιστωτές της αιτούσας προέβαλαν τις ενστάσεις δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής και καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της, όπως ειδικότερα τις ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν. Οι ενστάσεις αυτές παραδεκτά προβάλλονται (αρθ. 262, 263 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω αν είναι και κατ’ ουσίαν βάσιμες.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της αιτούσας στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα με τον ίδιο αριθμό με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στη έκβαση της δίκης: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1945, είναι έγγαμη, μητέρα δύο ενήλικων τέκνων, ηλικίας 30 και 35 ετών και κατοικεί μαζί με τα τέκνα της και το σύζυγό της στην Αθήνα σε μισθωμένο διαμέρισμα για την ενοικίαση του οπίου καταβάλει μίσθωμα ύψους 500 ευρώ ανά μήνα. Η αιτούσα ασχολείται με οικιακά και δεν εργάστηκε ποτέ. Ο σύζυγός της αιτούσας είναι συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε και λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.099,85 ευρώ ανά μήνα. Επομένως, το μοναδικό εισόδημά της αιτούσας προέρχεται από τη σύνταξη του συζύγου της, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα το έτος 2006, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Επιπλέον η αιτούσα λαμβάνει περιστασιακά το μίσθωμα, ύψους περίπου 250 ευρώ, από εκμετάλλευση ακινήτου συνιδιοκτησίας του συζύγου της και της αδελφής του. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και του φόρου εισοδήματος που προσκομίζει η αιτούσα προκύπτει ότι το ετήσιο οικογενειακό της εισόδημα, προερχόμενο αποκλειστικά από εισοδηματικές πηγές του συζύγου της, εφόσον η ίδια δεν εργάστηκε ποτέ, το δε ατομικό της εισόδημα είναι μηδενικό, ανήλθε σε 14.686,62 € το έτος 2013, ενώ κατά τα προηγούμενα έτη (2012, 2011 και 2010 ανήλθε σε 18.347,93 – 20.143,84 και 19.877,82 € αντίστοιχα, καθώς και κατά τα έτη αυτά υπήρχε και το επιπλέον εισόδημα από την εκμίσθωση του προαναφερόμενου ακινήτου του συζύγου της. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία ούτε μετρητά σε τράπεζες ή οποιουδήποτε είδους κινητή περιουσία.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 121,956,17 € κατά την ημερομηνία χορήγησης της αναλυτικής κατάστασης οφειλών από τις καθών στην αιτούσα. Ωστόσο το εν λόγω συνολικό ποσό είναι διαφοροποιημένο αφού δεν έχει υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα αξία του κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αλλά με βάση την ημερομηνία χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών από τις καθών στην αιτούσα. Συγκεκριμένα η αιτούσα οφείλει:

Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α……. Ε……» 2.461,84 € από τη χρήση υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας, 7.778,76 € από τη χρήση υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας, 6.675,08 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας.

Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «A…. B…» ως καθολική διάδοχος της Ε…….. Τ…….., 7.024,40 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας.

Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «E.. E……. E…….. AΕ» 21.107,37 € από την υπ’ αριθμ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου.

Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «C… P…» 8.645,77 € από την υπ’ αριθμ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 14.355,58 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας, 19.877,61 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας.

Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «A…. B…» ως καθολική διάδοχος της «Ν……. Κ… Ε…… Α…… Ε……. Π…… Π……..», 18.267,28 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. …………… πιστωτικής κάρτας.

Στην ανώνυμε τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «M….. P…… B… P….. C. L..» 9.762,44 € από τη χρήση της υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτικής κάρτας. Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις των καθών είναι ανέγγυες.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αναφερόμενα, αλλά και την ανώμοτη εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο, οι οφειλές της προέκυψαν από καταναλωτικά προϊόντα που έλαβε στο παρελθόν κυρίως το έτος 2003, τα περισσότερα δε από τα ως άνω δάνεια, είναι δάνεια συγκέντρωσης προγενέστερων οφειλών χωρίς νέα δανειοδότηση της αιτούσας. Κατ’ εκείνο το χρόνο (2003) το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας, το οποίο συνίστατο όπως προαναφέρθηκε, σε ό,τι αποκέρδαινε ο σύζυγός της από την εργασία του ως συντηρητής σκαφών αναψυχής, ανερχόταν περίπου στα 2.500 €, ήταν επομένως αρκούντως ικανοποιητικό και επαρκούσε για να είναι συνεπής προς τις δανειακές τις υποχρεώσεις. Η υπερχρέωση των ανωτέρω πιστωτικών καρτών από την αιτούσα άρχισε το έτος 2006, όταν μειώθηκε το εισόδημα του συζύγου της λόγω πρόωρης συνταξιοδότησής του και εκδηλώθηκε κυρίως το έτος 2011 προκειμένου να καλυφθούν οικονομικά έκτακτες ιατρικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του συζύγου της. Συγκεκριμένα ο σύζυγός της αιτούσας αντιμετώπισε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και υπεβλήθη σε (3) επεμβάσεις αγγειοπλαστικής με sten, γεγονός που επιβάρυνε επιπλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό της αιτούσας, καθόσον το ανωτέρω πρόβλημα υγείας του συζύγου της είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη συνταξιοδότησή του και επομένως την απολαβή μειωμένης σύνταξης, η οποία στην συνέχεια μειώθηκε περαιτέρω λόγω έκτακτων περικοπών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης της αιτούσας και του συζύγου της, οφειλόμενη κυρίως στο προαναφερόμενο πρόβλημα υγείας του συζύγου της σε συνδυασμό με την μείωση των εισοδημάτων τους, οδήγησαν την αιτούσα σε υπερχρέωση και σε ανακύκλωση χρέους κι έτσι σταδιακά οδηγήθηκε σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της η οποία κατέστη μόνιμη και γενική το 2012. Το εισόδημα της αιτούσας από τη σύνταξη του συζύγου της και την εκμετάλλευση ακινήτου ιδιοκτησίας του κατά την τριετία 2010-2013 μειώθηκε σημαντικά, είναι δε προφανές ότι δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Αποδείχθηκε επομένως ότι ούτε ο υπερδανεισμός της ούτε η αδυναμία της να ανταποκριθεί πλέον στις υποχρεώσεις της οφείλονται σε δόλο, ενώ η προσπάθεια της να ρυθμίσει τα χρέη της δεν περιέχει κανένα στοιχείο καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφού και οι καταβολές που πραγματοποίησε έως την κατάθεση της αίτησης, ήταν εντός των ορίων των οικονομικών της δυνατοτήτων. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με άτοκες μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματα της απευθείας στις καθών πιστώτριες της για μια πενταετία ή 60 μήνες (άρθρο 8 παρ.2 ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4161/2013), που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης από τις οποίες (καταβολές), οι οφειλές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διαθέτει στις πιστώτριες της αιτούσας χωρίς να παραβλέπεται ουσιωδώς το βιοτικό της επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη με συσχέτιση των εσόδων της με τα έξοδα της ανέρχεται κατά κρίση του δικαστηρίου σε 250,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητές της. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας, η αιτούσα θα έχει καταβάλλει συνολικό ποσό 15.000 €.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των καθών, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τέταρτης και έκτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία πενταετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του, στις 14/1/2016.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M…. – I….. M……. X…… Φ…….

Scroll to Top