ΑΡΙΘΜΟΣ

1579/Φ 3863/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Χ…….. Χ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέα Α………. Ι…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Μ….. Π…….. του Γ……., κατοίκου Ά.. Κ……, οδός Π…… αρ. ..-.., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την  πληρεξούσια  δικηγόρο   της  Άννα Κορσάνου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ) :  1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «E……. E……. A.E.»,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό….. αρ. . και  εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Καλλιόπης Ευαγγέλου, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός α….. αρ. .. και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α…… Ε…….»,  και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…»,  που εδρεύει στην A…., οδός Σ…… αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστηρίου.

Η αιτούσα με την από 30-52013 αίτηση της,  διαδικασία  εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 3863/2013 και αριθμό πινακίου ΡΟ 3, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Επί της αιτήσεως αυτής με την από 31-5-2013 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών, ορίστηκε ημέρα συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως πιο πάνω σημειώνεται.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 6.186 και 6.189/4-6-2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ν……. Σ………., που προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές  αντίγραφο της κρινόμενης αιτήσεως του με πράξη ορισμού της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο  αυτή, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις δεύτερη και τρίτη εκ των πιστωτριών εταιριών. Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά τη σημερινή ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 754 ειδ. 2 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενοι).

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητάει την διευθέτηση των οφειλών της από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα απ’ αυτήν κατάσταση, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση. Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας  της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για παραδεκτό της:  α. τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση φορέα απ’ αυτούς που έχουν σχετική εξουσία από τον νόμο [άρθρο 2 του ν. 3869/2010, πριν την τροποποίηση του νόμου αυτού για τον ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14-6-2013)], όπως συνάγεται από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του άρθρου 2 § 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 1-4-2013 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Άννας Κορσάνου,  με ημερομηνία αποτυχίας την 1-4-2013, η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού),  β. κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 § 1 του ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και  γ. δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικού λόγους, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών, όπως προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία.

Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά εισάγεται  προς συζήτηση μετά:  α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 § 1 του ν. 3869/2010,  β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στην γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 § 2 του ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και  γ.  την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριες τράπεζες. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 § 3, 8, 8, 9 και 11 και ν. 3869/2010, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η παρατεταμένη καθ’ ης τραπεζική εταιρία, προτείνει την ένσταση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, αφού δεν είχε ποτέ την εισοδηματική επάρκεια για να είναι συνεπής με τις δανειακές της υποχρεώσεις και ενώ το γνώριζε αυτό, συνέχιζε να συνάπτει νέες συμβάσεις δανείων και πιστωτικών καρτών. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 του Ν. 3869/2010, πρέπει να ερευνηθεί περεταίρω και κατ’ ουσία. Επίσης, προβάλλει την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αίτησης εκ μέρους της αιτούσας, καθώς η τελευταία, ενώ προέβη σε δανεισμό εν γνώσει της εισοδηματικής της κατάστασης, ζητεί σήμερα ουσιαστικά την απαλλαγή της από οποιαδήποτε καταβολή και με εξαίρεση και της ακίνητης περιουσίας της. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα προς θεμελίωσή της πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, δεδομένου και του ότι το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού, η τελική δε ρύθμιση γίνεται από το Δικαστήριο. Τέλος, προτείνει την ένσταση παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης εκ μέρους της αιτούσας, γιατί το αναφερόμενο στην αίτηση εισόδημά της υπολείπεται του κόστους διαβίωσής της, και επομένως, αποκρύπτει εισοδήματα.  Η ένσταση αυτή, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 10  παρ. 1 του άρθρου 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’  ουσία.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης της αιτούσας στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνει στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, δημόσια και ιδιωτικά, αλλά εκ των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και για ορισμένα εκ των οποίων, γίνεται ειδικότερη μνεία κατώτερο, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 αι 739 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’  όψιν αυτεπαγγέλτως, προέκυψαν τα ακόλουθα :  Η αιτούσα, η οποία είναι σήμερα 54 ετών, είναι έγγαμη με τον Κ………. Τ…….. και μητέρα δύο ενηλίκων τέκτων, του Χ……… ηλικίας 27 ετών και του Γ……., ηλικίας 25 ετών.  Εργάζεται από 1-10-2005 στο Ι…….. Τ…..  Α………  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με μικτές αποδοχές 1620 ευρώ και καθαρές 1.218,82 ευρώ (βλ. την από 19-10-2016 μισθοδοσία). Ο σύζυγός της εργαζόταν, ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία Ο……, με ετήσια εισοδήματα περί τις 23.113,87 ευρώ (βλ. έντυπο Ε1 δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015), ωστόσο του κοινοποιήθηκε καταγγελία της σύμβασής του και από 31-10-2016 είναι άνεργος (βλ. έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου).  Η διάσταση που επικαλείται η αιτούσα δεν αποδείχτηκε, καθώς η ίδια συνομολογεί ότι διαμένει στην ίδια οικία με το σύζυγό της, ο οποίος στην περίπτωση που ανεύρει εργασία, θα συνεισφέρει στις δαπάνες διαβίωσής του.  Η ακίνητη περιουσία της αποτελείται από την αποκλειστική κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος, τρίτου ορόφου,  επιφανείας 91 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους επιφανείας 12 τ.μ., που βρίσκεται στην Α…., επί της οδού Π….. αρ. ..-.., αντικειμενικής αξίας 123.288 ευρώ, όπως προκύπτει από το ΕΤΑΚ έτους 2008. Επίσης, της ανήκει α) η ψιλή κυριότητα ενός ισογείου διαμερίσματος επιφανείας 44,50 τ.μ., στην Α…., επί της οδού Ζ…. αρ. ..,  β) το 75% εξ αδιαιρέτου μίας μη καλλιεργήσιμης έκτασης, επιφανείας 1.250 τ.μ., στη θέση Λ…. Α…….. και γ) το 0,26316% μιας μη καλλιεργήσιμης έκτασης επιφανείας 219.000 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Τ…….., στη θέση Α…….-Τ………. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει, η οικονομική της δε κατάστασης είναι μόνιμη και οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρα την τρέχουσα περίοδο, η κατάσταση δε αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λόγω της ηλικίας της,  απορριπτόμενου ως ουσία αβάσιμου του ισχυρισμού της καθ’ ης, περί ανειλικρινούς δήλωσης, λόγω δόλιας απόκρυψης εισοδημάτων.  Οι δαπάνες της περιορίζονται σ’  αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών της ιδίας, του συζύγου της, ο οποίος είναι άνεργος και των τέκνων της, αφού διαμένουν μαζί της και είναι επίσης άνεργα (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί, υπολογιζόμενοι μαζί με τους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη κλπ.) λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι δεν καταβάλλει ενοίκιο και του γεγονότος ότι η ίδια, λόγω βεβαρημένης υγείας, αφού έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή, πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και υπέρταση, έχει αυξημένες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), πλην εκείνων που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο η εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.  Συγκεκριμένα, η αιτούσα είχε λάβει από την πρώτη καθ’ ης, ένα καταναλωτικό δάνειο, η οφειλή της από το οποίο ανερχόταν στις 22-6-2012, στο ποσό των 43.651,74 ευρώ, (βλ. την από 22-6-2016 βεβαίωση οφειλών της πρώτης καθ’ ης). Από τη δεύτερη καθ’ ης είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο, η οφειλή της από το οποίο, ανερχόταν στις 25-6-2012 στο ποσό των 32.404,36 ευρώ, (βλ. την από 25-6-2012 βεβαίωση οφειλών στις δεύτερης καθ’ ης). Τέλος, από την τρίτη καθ’ ης, είχε λάβει ένα καταναλωτικό δάνειο, η οφειλή της από το οποίο ανερχόταν στις 11-2-2013 στο ποσό των 6.688,85 ευρώ (βλ. την από 11-2-2013 βεβαίωση οφειλής της τρίτης καθ’ ης). Να σημειωθεί, τέλος,  ότι όλα τα αναφερόμενα ποσά είναι διαφοροποιημένα, αφενός μεν λόγω της τοκοφορίας τους μέχρι την επίδοση της αιτήσεως, αφού όλα τα χρέη είναι ανέγγυα, αφετέρου δε λόγω των καταβολών που η αιτούσα έχει κάνει έως σήμερα προς μερική εξόφληση των χρεών της, βάσει της από 7-10-2013 προσωρινής διαταγής, ύψους 10.500 ευρώ, για τα οποία δεν αντιλέγει η παριστάμενη καθ’ ης και τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο ποσό των οφειλών της.

Με βάση όλα τα προλεχθέντα, η αιτούσα έχει περιέλθει πλέον χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές της οφειλές προς τις ανωτέρω πιστώτριές της, εφόσον το σημερινό της εισόδημα είναι εμφανώς μειωμένο σε σχέση με το εισόδημα που λάμβανε κατά το χρόνο λήψης των δανείων, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζονται, δεδομένα όμως που άλλαξαν με τη μείωση των μισθών, σε συνδυασμό και με τα προβλήματα υγείας που ακολούθως η αιτούσα αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, τα οποία οπωσδήποτε έχουν επιβαρύνει τα οικονομικά της δεδομένα, απορριπτομένης ως ουσία αβάσιμης της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών που πρότεινε η παριστάμενη καθ’  ης. Συνεπώς, συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 § 2 και 9 § 2. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 § 2 για μηνιαίες καταβολές επί 3ετία, και αυτής του άρθρου 9 § 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Αντιθέτως, δεν κρίνεται σκόπιμη η ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών της, εφόσον, αφενός μεν, τέτοια απόπειρα ρευστοποίησης κρίνεται ασύμφορη λόγω της μικρής αξίας των ποσοστών της επί των ακινήτων αυτών, αφετέρου δε γιατί με την παρακάτω ρύθμιση θα εξοφλήσει  ολόκληρο το χρέος της.

Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με τον ορισμό μηνιαίων δόσεων προς τις καθ’ ων από τα εισοδήματά της επί τριετία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προειρημένα αναφορικά με τα τωρινά εισοδήματα της αιτούσας, συνεκτιμώντας και το ότι δεν επιβαρύνεται με δαπάνη ενοικίου, και σταθμίζοντας τα με τις βιοτικές της ανάγκες, καθώς και την ανεργία του συζύγου της και των τέκνων της, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ως άνω μηνιαία καταβολή προς τις καθ’ ων πρέπει να οριστεί στο συνολικό ποσό των 150 ευρώ, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες συμμέτρως διανεμόμενο.

Επίσης, η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρο 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία της, με την καταβολή ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. ΕιρΠατρ 407/13, 265/14 ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η εκδ. σελ. 338 επ.).  Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμη φορολογούμενη με δύο τέκνα, όπως η αιτούσα. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10. Το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται σε 98.630,4 ευρώ (123.288 ευρώ x 80%), το οποίο είναι μεγαλύτερο του υπολοίπου της οφειλής της μετά το συνυπολογισμό των καταβολών επί 3ετία της πρώτης ρύθμισης της αιτούσας, που ανέρχεται σε 77.344,95  ευρώ, δηλαδή 82.744,95 ευρώ το σύνολο του χρέους, μείον 5.400 ευρώ οι συνολικές καταβολές επί τριετία και συνεπώς πρέπει να εξοφληθεί πλήρως. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού των 77.344,95 ευρώ, θα πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της, αλλά θα καταβάλλει μέχρι την εξόφληση των οφειλών της, αφού αφαιρεθεί από την κάθε πιστώτριά της, το ποσό που έχει καταβάλλει δυνάμει της από 7-10-2013 προσωρινής διαταγής. Έτσι το ποσό κάθε  μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 322,27 ευρώ, δηλαδή 77.344,95: 240 (20 χρόνια Χ 12), συμμέτρως διανεμόμενο της καθ’ ων, αφού όλα τα χρέη είναι ανέγγυα. Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος, τριών χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών επί τριετία και να επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις σε κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Η  καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια  μετά λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (240 δόσεις) και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με βάση τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 § 1 του ν.  3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την  απόφαση αυτή, ενώ, τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση         .

          ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές  προς τις καθ’ ων πιστώτριές της επί μία τριετία ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ άτοκα, συμμέτρως διανεμόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο  τριήμερο κάθε  μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης.

                   ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα, τρίτου ορόφου, επιφανείας 91 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους 12 τ.μ., που βρίσκεται στην Α…., επί της οδού Π….. αρ. ..-.., που της ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα και σε ποσοστό 100%.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της μηνιαίως επί είκοσι (20) χρόνια, ήτοι επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες, το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (322,27) προς τις καθ’ ων πιστώτριές της, συμμέτρως διανεμόμενο. Η καταβολή της μηνιαίας αυτής δόσης θα ξεκινήσει την 1η εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έκτοτε θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Αθήνα στις 29-12-2016, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων της αιτούσας κατά της πρώτης καθ’ ης.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

              Χ…….. Χ……                                  Α……… Ι……

           

Scroll to Top