ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ.

ΑΠΟ 60.500 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 18.000 ΕΥΡΩ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ : 1339/Φ 4256/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη  Αθηνών, Κ……….. Ε…………, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της  Γραμματέως Ε…. Π………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27/10/2016, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας: Ε……. Μ…… του Τ………, κατοίκου Γ……., οδός Ε…. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών,  που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :

  1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ….. Π…..
  2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που  παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας  δικηγόρου της Σ………. Π……., ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Μ……… Β… Α.Ε.».
  3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «V……… Β… G…» που εδρεύει στην Η…….. Α…… εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Β…….. Γ…….

Η αιτούσα με την από 9-11-2015 και αριθμ. κατ. 4256/2015 κλήση της, επαναπροσδιόρισε κατά την ως άνω δικάσιμο την με αριθμό κατάθεσης 9125/2014 αίτηση της εκουσίας διαδικασίας με την οποία ζήτησε τα κατ’ αυτήν.

Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης κα μετά την εκφώνηση της  υποθέσεως το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην υπό κρίση, με αριθμό κατάθεσης 9125/2014 αίτησή της, η αιτούσα αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις καθ’ ων, όπως αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.

Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα α) η από 16-12-2014 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας, των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία και β) επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι απολύτως ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Οι καθ’ ων, αρνήθηκαν το περιεχόμενο της αίτησης και ζήτησαν την απόρριψή της, προβάλλοντας παραδεκτά τις ενστάσεις περί δολιότητας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος, οι οποίες ως νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 και του άρθρου 281 ΑΚ, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Επιπλέον η τρίτη των καθών προέβαλλε τον ισχυρισμό περί μη υπαγωγής της απαίτησής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, λόγω του ότι η ίδια έχει ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως του οχήματος, που είχε μεταβιβαστεί στην αιτούσα με παρακράτηση κυριότητας.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσης, που εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται ο αιτών καθώς οι παριστάμενες καθ’ ων Τράπεζες, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 § 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την, αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, (αρ. 744 ΚΠολΔ), και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή :

Η αιτούσα είναι 42 ετών, διαζευγμένη και εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως υπάλληλος στο ιδιωτικό βρετανικό σχολείο S.. L…… C……, με μηνιαίο μισθό που ανέρχεται στο ποσό των 1.000,51 ευρώ καθαρά. Από το γάμο της που λύθηκε συναινετικά το έτος 2008 σύμφωνα με την με αριθμό …./2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει αποκτήσει δύο ανήλικες κόρες, ηλικίας 15 και 11 ετών, εκ των οποίων η μεγαλύτερη σε ηλικία παρουσιάζει ήπιας μορφής νοητική στέρηση. Κατά το παρελθόν εργάζονταν σε διάφορες εταιρίες, με τελευταία την K………, στην οποία απασχολήθηκε μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, με μισθό που ανέρχονταν σε 1.572 ευρώ μεικτά. Η ίδια δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, εκτός από τα 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.809,63 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Ζ……, εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Π…. Φ……, του Δήμου Κ……. Ν….. Φ…… Μένει μαζί με τα τέκνα της, στο σπίτι της μητέρας της η οποία τους φιλοξενεί. Οι καθών είναι πιστώτριες της αιτούσης, προς τις οποίες αυτή οφείλει, σύμφωνα με την αίτηση συνολικά το ποσό των 70.285,44 ευρώ. Όμως, αναφορικά με την οφειλή της αιτούσας προς την τρίτη πιστώτρια (V………. B…) θα πρέπει να λεχθεί ότι αυτή προέρχεται από την με αριθμό ….005004 σύμβαση χορήγησης δανείου πωλήσεως αυτοκινήτου, δυνάμει της οποίας η ίδια αγόρασε, με παρακράτηση κυριότητας τον αναφερόμενο στην αίτηση  ΙΧΕ αυτοκίνητο τύπου P…. Όμως η ως άνω τραπεζική εταιρία με την από 12-10-2016 εξώδικη δήλωσή της, που επιδόθηκε στην αιτούσα, με την με αριθμό 6290Β/20-10-2016 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθήνας Μ….. Π…. υπαναχώρησε από την σύμβαση λόγω ματαίωσης της αίρεσης ως προς την πληρωμή του τιμήματος, ζητώντας να της αποδοθεί το αυτοκίνητο. Αυτό έχει σαν συνέπεια κατ’ άρθρο 532 ΑΚ ότι αφενός αυτοκίνητο δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο της περιουσίας της αιτούσης και ότι αφετέρου το τίμημα δεν αποτελεί πλέον, μέρος του παθητικού της περιουσίας της, ώστε να ενταχθεί στη ρύθμιση. Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί, για τους ανωτέρω λόγους, ως προς την τρίτη πιστώτρια, ως ουσιαστικά αβάσιμη (Βενιέρης – Κατσάς Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 σελ. 549 παρ. 1269). Κατόπιν αυτών το συνολικό οφειλόμενο προς την πρώτη και δεύτερη των πιστωτών ανέρχεται σε 60.522,61 ευρώ. Η αιτούσα οφείλει στην πρώτη των καθ’ ων συνολικά το ποσό των 37.735,42 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 62,34% της συνολικής οφειλής και στην δεύτερη το ποσό των 22.787,20 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 37,65 της οφειλής. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της ίδιας και της οικογένειάς της ανέρχεται με μετριοπαθείς υπολογισμούς σε 700 ευρώ και περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για διατροφή, ένδυση εκπαίδευση και μετακινήσεις. Η λύση του γάμου της και η επιγενόμενη αδυναμία του πρώην συζύγου της να συνεισφέρει στις οικογενειακές δαπάνες, το καθεστώς ανεργίας στο οποίο η ίδια περιήλθε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μείωση των εισοδημάτων της το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη της,  καθώς κι εσφαλμένες εκτιμήσεις, ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανείων, είχαν σαν αποτέλεσμα να περιέλθει η αιτούσα, χωρίς δόλο, σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων. Οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές της δεν έχουν αναληφθεί κατά το τελευταίο έτος, πριν την υποβολή της αίτησης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσης δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των καθών, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς  μερική εξόφληση των οφειλών της. Η μηνιαία δόση δε, θα πρέπει να οριστεί στο ποσό των τριακοσίων    (300) ευρώ και θα καταβάλλεται σύμμετρα στις καθών. Από το ποσό αυτό θα αφαιρείται κάθε μήνα το ποσό που καταβλήθηκε στα πλαίσια της από 18-11-2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Αθήνας. Ο συμψηφισμός αυτός θα διαρκέσει τόσους  μήνες, όσοι και μήνες καταβολής του προσδιορισμένου με την προσωρινή διαταγή ποσού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με την αναφερθείσα ακίνητη περιουσία της αιτούσης, αυτή δεν κρίνεται πρόσφορη προς εκποίηση, γιατί είναι χαμηλής αξίας και δεν πρόκειται να προκαλέσει άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Κατά ακολουθία των παραπάνω, αφού απορριφθούν όλες οι ενστάσεις των καθ’ ων ως ουσιαστικά αβάσιμες, θα πρέπει η αίτηση, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

         Απορρίπτει την αίτηση ως προς την τρίτη πιστώτρια.

         Δέχεται  εν μέρει την αίτηση, ως προς την πρώτη και δεύτερη.

         Καθορίζει  τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσης προς τις καθ’ ων, στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σύμμετρα, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Από το ποσό αυτό θα αφαιρείται κάθε μήνα, το ποσό που καταβλήθηκε στα πλαίσια της από 18-11-2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου τούτου. Ο συμψηφισμός αυτός θα διαρκέσει τόσους μήνες, όσοι και μήνες καταβολής του προσδιορισμένου με την προσωρινή διαταγή ποσού.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2016.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  

         Κ………. Ε…………                                   Ε….. Π………

Scroll to Top