ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΑΡΧΙΚΑ 90.350 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΕΛΙΚΑ 44.280 ΕΥΡΩ.

ΑΡΙΘΜΟΣ : 1342/Φ 4257/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη  Αθηνών, Κ……….. Ε…………, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της  Γραμματέως Ε…. Π………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27/10/2016, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Του καλούντος-αιτούντος   Β…….. Β……… του  Ε………,  κατοίκου Α…..,  που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας,  που έχει καταστεί διάδικος, μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής : Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ….. Π…., ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση.

Ο αιτών με την από 9-11-2015 κλήση του, επαναφέρει προς συζήτηση την από 13-2-2015 και αριθ. κατ. 916/2012 αίτηση της εκουσίας διαδικασίας, ζήτησε τα κατ’ αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω κλήσης ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Στην υπό κρίση αίτησή του, ο αιτών αναφέρει, ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την καθ’ ης, που είναι και μοναδική του πιστώτρια, όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.

Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα  α) η από 17-2-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία και  β) επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι απολύτως ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Η καθ ης, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της αρνήθηκε το περιεχόμενο της αίτησης ζητώντας την απόρριψή της. Επιπλέον προέβαλε παραδεκτά τις ενστάσεις περί δολιότητας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος, οι οποίες ως νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 και του άρθρου 281 ΑΚ, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται  οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 § 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, (αρ. 744 ΚΠολΔ), και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή :  Ο αιτών, ηλικίας 43 ετών, είναι έγγαμος και πλέον, από την 3-6-2016 άνεργος, καθώς απολύθηκε από την εταιρία B….. στην οποία εργάζονταν από το έτος 1997.  Κατά το τελευταίο έτος της εργασίας του αμείβονταν με το ποσό των 650 ευρώ μηνιαίως, καθώς ο μισθός του είχε ήδη υποστεί μείωση κατά 300 ευρώ από το έτος 2009. Το μόνο εισόδημά του, προέρχεται από το επίδομα ανεργίας που θα λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ, μέχρι και την 30-6-20017. Η σύζυγός του είναι επίσης άνεργη και η μόνη οικονομική βοήθεια που έχουν ως οικογένεια, προέρχεται από την ύψους 700 ευρώ σύνταξη της μητέρας του αιτούντος. Τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός  του καταβάλουν συνεχώς προσπάθειες για ανεύρεση άλλης εργασίας,  χωρίς να τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του ίδιου και της συζύγου του ανέρχεται, με μετριοπαθείς υπολογισμούς στο ποσό των 600 ευρώ και αφορά  τις δαπάνες για την διατροφή, ένδυση, μετακίνηση, θέρμανση και την πληρωμή των διαφόρων τελών που έχουν επιβληθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχει την αποκλειστική κυριότητα του με στοιχεία Β1 διαμέρισμα εμβαδού 79 τ.μ. που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στην Α…., επί της οδού Λ…….. .., αντικειμενικής αξίας 57.733,20 ευρώ (σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση ΕΝΦΙΑ του 2014).  Επίσης έχει στην κυριότητά του και το με αριθμό κυκλοφορίας Ζ.. …. ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής S…., αξίας 3.000 ευρώ. Η συνεχόμενη μείωση των εισοδημάτων του  από το 2009 και μετά αλλά κυρίως το καθεστώς ανεργίας στο οποίο πλέον βρίσκεται ο ίδιος, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί ο αιτών να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την καθής, ύψους 490 ευρώ μηνιαίως κι εντέλει να καταστεί αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών του.

Η καθ’ ης είναι πιστώτρια του αιτούντος, ενώ οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα ο αιτών οφείλει στην καθής από τις αναφερόμενες στην αίτηση συμβάσεις στεγαστικών δανείων συνολικά το ποσό των 90.351,68 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του, συνεπώς το δικαστήριο  πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Λαμβανομένου υπ’ όψη του κόστους διαβίωσης του αιτούντος και της οικονομικής του κατάστασης, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε ο αιτών έχει την αποκλειστική κυριότητά του το με στοιχεία Β1 διαμέρισμα εμβαδού 79 τ.μ. που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στην Α…., επί της οδού Λ Λ…….. .., αντικειμενικής αξίας 57.733,20 ευρώ το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του. Συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, (200.000 ευρώ) προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως της αιτούσης. Από τις μηνιαίες καταβολές για μία τριετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων της καθ’ ης και ειδικότερα 1.800 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της καθ’ ης, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, πρέπει να οριστεί στο ποσό των (57.733,20 Χ 80%) 46.187 ευρώ, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική άμεσης βελτίωσης αυτής. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής (καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα, περίοδος  χάριτος διάρκειας 3 ετών), θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται σε (46.187/240) 194,44 ευρώ το μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με την  ως άνω κινητή περιουσία του αιτούντος αυτή δεν κρίνεται πρόσφορη προς εκποίηση, καθώς δεν προβλέπεται να προκαλέσει άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Κατά ακολουθία των παραπάνω, αφού απορριφθούν όλοι οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις της καθής ως ουσιαστικά αβάσιμες, καθώς εκτός των άλλων, δεν αποδείχτηκε δόλος πλουτισμού του αιτούντος σε βάρος της, θα πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει, ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του  αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της καθ’ ης, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

         Δέχεται  εν μέρει την αίτηση.

         Καθορίζει  τις επί μία τριετία  μηνιαίες καταβολές του αιτούντος  προς την καθ’ ης, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

         Εξαιρεί από την εκποίηση, το ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το με στοιχεία Β1 διαμέρισμα εμβαδού 79 τ.μ. που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στην Α…., επί της οδού Λ……. .., αντικειμενικής αξίας 57.733,20 ευρώ.

         Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα, για την αμέσως παραπάνω αιτία, συνολικό ποσό σε σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (46.187/240), που θα πληρωθεί με καταβολές σε διακόσιες σαράντα (240) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (192.44) η κάθε μία. Οι δόσεις αυτές θ’ αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την δημοσίευση της απόφασης, θα γίνονται στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί είκοσι (20) έτη.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2016.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

         Κ………. Ε…………                                      Ε….. Π………

Scroll to Top