ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ 75.890 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ 12.000 ΕΥΡΩ.

Αριθμός Απόφασης

60/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

(Εκούσια Δικαιοδοσία)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη  Α….. Τ………… και από την Γραμματέα Δ…….. Π…….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 για να δικάσει την αίτηση με αντικείμενο την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Κ……….. Β…….. του Γ……., κατοίκου Ν…. Ι….. Α……, οδός Δ………. αρ. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :

  1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α…. αρ. .. και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
  2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ…… αρ. .. και  εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας  δικηγόρου Σ………. Γ……….., η οποία κατέθεσε προτάσεις.
  3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «M….. P…… P….. C. L..», που εδρεύει στην A…., Λεωφόρος Κ……. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε η παρεμβαίνουσα ειδική διάδοχος ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α……. αρ. . και εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ε…….. Κ………., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
  4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «C……. I………… P..», που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….. και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός Ό….. αρ. . και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α… Τ……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Σ………. Γ…………, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
  5. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «D….. C… I………… P..», που εδρεύει στην A…., Λεωφόρος Σ…… αρ. ..-.. και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η  ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α… Τ……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ…… αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Σ………. Γ……….., η οποία κατέθεσε προτάσεις.
  6. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «B………. V…», που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….., οδός C…….. P….  αρ. . Ε14  S.., της οποίας αντίκλητος στην Ελλάδα είναι ο Α…… Π….., οδός Β……… Σ….. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Ο ΑΙΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σε αυτή, η από 5-7-2012 αίτησή του που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 454/9-7-2012, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, λαμβάνοντας αρ. πιν. 3.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, μετά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, συνταξιούχος και κάτοικος Ν… Ι….. Α……, επικαλούμενος ότι είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς εμπορική ιδιότητα και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των προς τις καθ’ ών  (πιστώτριες) ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητάει να επικυρωθεί το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών, άλλως να γίνει ρύθμιση από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, ώστε με την τήρηση της ρύθμισης να επέλθει απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του, καθώς και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται στο δικαστήριο αυτό, όπου έχει την κατοικία του ο αιτών, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ και 3 Ν. 3869/2010.  Είναι νόμιμη, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν. 4161/2013 και Ν. 4336/2015 και ισχύει, σημειουμένου  ότι η  κρινόμενη  αίτηση, ως υποβληθείσα  πριν τις 19-8-2015, καταλαμβάνεται από το νομικό πλαίσιο ουσιαστικού δικαίου που ίσχυε πριν την τροποποίηση του Ν. 4336/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα ρητά στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 4336/2015, ενώ ως υποβληθείσα πριν τις 14-6-2013 καταλαμβάνεται όσον αφορά την προδικασία από το ισχύσαν προ του Ν. 4161/2013 δίκαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013. Πρέπει συνεπώς η κρινόμενη αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθότι αφενός χώρισε η απαιτούμενη από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 4336/2015 και την ΚΥΑ 8986/14-10-2015 επικαιροποίηση των στοιχείων του φακέλου, αφετέρου τηρήθηκαν για το παραδεκτό της αίτησης οι προϋποθέσεις της απαιτούμενης προδικασίας. Ειδικότερα :  α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 και 2 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το Ν. 4161/2013, ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Άννα Κορσάνου,  β) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού στις 5-6-2012 και κατάθεση κρινόμενης αίτησης στις 5-7-2012),  γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου (βλ. σχετική βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ’ αριθ. πρωτ. 531γ΄/6-10-2016/1028),  δ) κλητεύθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι μετέχουσες πιστώτριες κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010  (βλ. τις με αριθμό 10476/11-7-2012, 10478/11-7-2012, 10488/12-7-2012,  10493/12-7-2012, 10487/12-7-2012 και 10495/12-7-2012 εκθέσεις επίδοσης της διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικής επιμελήτριας Α……. Ι. Α………….), ε)  κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του Ν. 4161/2013 και εφαρμόζεται εν προκειμένω στην προδικασία), ήτοι βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της οικονομικής κατάστασης με τα αποδεικτικά έγγραφα αυτής και  στ) απέτυχε ο δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες (βλ. τις εμπρόθεσμες κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις όλων των καθ’ ών, πλην της έκτης καθ’ ής που δεν υπέβαλε παρατηρήσεις, σημειουμένου ότι η εξ αυτού του λόγου τεκμαιρόμενη συναίνεσή της στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αιτούντος δεν επαρκεί εν προκειμένω για την υποκατάσταση της συναίνεσης των υπολοίπων καθ’  ών κατ’ άρθρο 7 Ν. 3869/2010).

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθ’ ών πιστωτριών που παραστάθηκαν στη δίκη, με τις προτάσεις που νομότυπα κατέθεσαν, κατ’ εκτίμηση των ισχυρισμών τους, ομολόγησαν την ύπαρξη δανειακών συμβάσεων του αιτούντος – οφειλέτη και προέβαλαν τα ακόλουθα  :  1) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης λόγω μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος της προϋπόθεσης της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών.  2) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης λόγω αοριστίας διότι  α) δεν αναφέρεται ο χρόνος ανάληψης των ένδικων δανειακών υποχρεώσεων,  β) δεν αναφέρονται τα έκτακτα και αιφνίδια περιστατικά που οδήγησαν τον αιτούντα σε αδυναμία πληρωμών, γ) δεν αναφέρεται ποια τα εισοδήματα του αιτούντος κατά το χρόνο που προέβη σε τραπεζικό δανεισμό. Ο ισχυρισμός αυτός είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί διότι η κρινόμενη αίτηση περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολΔ και από την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 για τη θεμελίωση του ασκούμενου δικαιώματος, ήτοι περιέχει  α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου,  β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Άλλα στοιχεία, όπως τα εισοδήματα του οφειλέτη κατά το χρόνο που προέβη σε τραπεζικό δανεισμό, δεν απαιτούνται ευθέως από το  νόμο ως στοιχείο του ορισμένου της αίτησης, ενώ καταρχήν δεν υπάρχει υποχρέωση του οφειλέτη να αναφέρει πως περιήλθε σε οικονομική αδυναμία (ΕιρΛαρ 106/2011, ΕιρΘεσ 6546/2011, ΕιρΑλμωπ 60/2012, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Επίσης, δεν απαιτείται εκ του νόμου ως στοιχείου του ορισμένου της αίτησης η λεπτομερής αναγραφή του χρονικού σημείου ανάληψης κάθε οφειλής, αλλά αρκεί αυτές να αναλύονται κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, να αναφέρεται ότι αναλήφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους και ότι κάποιες είναι ληξιπρόθεσμες. Τυχόν δε έλλειψη όλων των παραπάνω στοιχείων μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις κατ’  άρθρο 236 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενης, αλλά και να προκύψει από τις αποδείξεις ή από αυτεπάγγελτο έλεγχο στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος κατ’  άρθρο 744, 745 και 759 ΚΠολΔ.  3) Επικουρικά, ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών διότι, ενώ δεν διέθετε υψηλό εισόδημα, προέβη αλόγιστα σε δανεισμό καταναλωτικών τραπεζικών προϊόντων, γνωρίζοντας ή τουλάχιστον αποδεχόμενος ότι θα ήταν αδύνατο να εξυπηρετήσει κανονικά τις οφειλές του. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αόριστος και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία άποψη, με την οποία συντάσσεται και το παρόν Δικαστήριο, δε νοείται δολιότητα του οφειλέτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποία η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές.  Ειδικότερα, οι καθ’ ών δεν εξειδικεύουν τις συγκεκριμένες ενέργειες του αιτούντος, με τις οποίες απέκρυψε από την τράπεζα την οικονομική του κατάσταση ή τις όποιες υποχρεώσεις είχε.  Εφόσον δε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους μέσω βεβαίωσης αποδοχών απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας», αυτά αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται  (ΕιρΜουδ 2/2012,ΕιρΚρωπ 22/2012 Δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕιρΘεσ 5182/2011 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός. Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδοση 2010, σελ. 57).  4) Ένσταση καταχρηστικότητας της κρινόμενης αίτησης, διότι με αυτήν ο αιτών ουσιαστικά ζητά την διαγραφή των χρεών του, προτείνοντας αδικαιολόγητη περικοπή των οφειλών. Η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί, διότι τα επικαλούμενα από τις καθ’  ών περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν  μπορούν να θεμελιώσουν την ένσταση του άρθρου  ΑΚ 281, αλλά εκτιμώνται ως αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης. Σημειώνεται ότι το σχέδιο διευθέτησης οφειλών αποτελεί μόνο στοιχείο του ορισμένου της αίτησης του Ν. 3869/2010, χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικό για το Δικαστήριο, που δύναται να προβεί και σε διαφορετικού περιεχομένου ρύθμισης των χρεών, θα κρίνει τον τρόπο ικανοποίησης των πιστωτών και το καταβλητέο ποσόν, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του Ν. 3869/2010 και τα εκατέρωθεν συμφέροντα οφειλέτη και πιστωτών.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης στο ακροατήριο του ίδιου του αιτούντος και από όλα ανεξαιρέτως τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων,  αποδείχθηκαν πλήρως τα εξής:  Ο αιτών, ηλικίας 81 ετών, είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ από το 1990, έγγαμος και έχει αποκτήσει δύο ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα τέκνα. Κατοικεί στη Ν.. Ι….. Α….., επί της οδού Δ………. αρ. .., σε οικία επιφάνειας 106,30 τμ. ιδιοκτησίας της συζύγου του κατά πλήρη κυριότητα, ενώ ο ίδιος δεν διαθέτει καθόλου ακίνητη ή αξιόλογη κινητή περιουσία, παρά μόνο ένα αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας …-…., μάρκας Η……. Α….., κυβισμού 1341 κ.εκ. έτους πρώτης κυκλοφορίας 1999 και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 700 ευρώ.  Επί του παρόντος η σύνταξη του αιτούντος κύρια και επικουρική, ανέρχεται, κατόπιν περικοπών, στο ποσό των 1.202,94 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγός του εργαζόταν μέχρι και το έτος 2010 παραδίδοντας μαθήματα χειροτεχνίας στο Δήμο με αποδοχές περί τα 200 ευρώ μηνιαίως, ενώ πλέον δεν εργάζεται, με αποτέλεσμα να καλύπτονται όλες οι βιοτικές ανάγκες του ζεύγους από τη σύνταξη του αιτούντος. Οι δε εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και της συζύγου του, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εκτιμώνται περί τα 900 ευρώ μηνιαίως, αφού διαμένουν σε ιδιόκτητη μονοκατοικία και δεν πληρώνουν ενοίκιο ή κοινόχρηστα, παρά τους λογαριασμούς ύδατος, ηλεκτροφωτισμού, διατροφής και ελάχιστα ιατρικά. Η σταδιακή μείωση του εισοδήματος του αιτούντος προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά του σημειώματα των τελευταίων ετών, όπου εμφαίνεται ότι το οικονομικό έτος 2009 είχε ετήσιο ατομικό εισόδημα 23.488,34 ευρώ (αντιστοιχούντος σε 1.957,36 ευρώ μηνιαίως) και η σύζυγος 2.527,20 ευρώ, το οικονομικό έτος 2010 το ατομικό του εισόδημα ανήλθε σε 23.821,06 ευρώ (αντιστοιχούντος σε 1.985,08 ευρώ) και της συζύγου σε 3.369,60 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 το ετήσιο ατομικό εισόδημα του αιτούντος ανήλθε σε 21.884,23 ευρώ (αντιστοιχούντος σε 1.823,68 ευρώ μηνιαίως), το οποίο αποτέλεσε και το οικογενειακό εισόδημα, αφού η σύζυγος σταμάτησε να εργάζεται έκτοτε παρουσιάζονται μηδενικά εισοδήματα, το οικονομικό έτος 2012 το ετήσιο ατομικό του αιτούντος και οικογενειακό εισόδημα ανήλθε σε 20,916,94 ευρώ (αντιστοιχούντος σε 1.743,07 ευρώ μηνιαίως), το οικονομικό έτος 2013 το ετήσιο εισόδημά τους ανήλθε σε 19.528,60 ευρώ (αντιστοιχούντος σε 1.627,38 ευρώ), το οικονομικό έτος 2014 μειώθηκε σημαντικά σε 16.744,39 ευρώ ετησίως (αντιστοιχούντος σε 1.395,36 ευρώ μηνιαίως), το φορολογικό έτος 2014 ανήλθε σε 16.677,94 ευρώ ετησίως (αντιστοιχούντος σε 1.389,82 ευρώ μηνιαίως, ενώ το φορολογικό έτος 2015 ανήλθε σε 16.380,12 ευρώ ετησίως αντιστοιχούντος σε 1.365,01ευρώ μηνιαίως).

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σ χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικη αίτησης, ο αιτών ανέλαβε από τις καθ’ ών πιστώτριες τραπεζικά προϊόντα καταναλωτικού χαρακτήρα, αφενός προκειμένου να επιδιορθωθεί η οικία του συζύγου του (έτους κατασκευής 1959), που αποτελεί και την κύρια κατοικία τους, αφετέρου προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα του ίδιου του αιτούντος και θέματα υγείας της συζύγου του. Ειδικότερα : 1) Από την πρώτη καθ’ ής με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» ο αιτών έλαβε α) καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………. σύμβασης, η οφειλή για την εξόφληση του οποίου ανερχόταν σε 14.802,11 ευρώ κατά την ημερομηνία επίδοσης της κρινόμενης αίτησης στην καθ’ ής (12-7-2012), οπότε και οι απαιτήσεις της σταμάτησαν να εκτοκίζονται ως ανέγγυες  κατ΄ άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010,  β) την υπ’ αριθ. ……………. πιστωτική κάρτα, η οφειλή για την εξόφληση της οποίας ανερχόταν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία επίδοσης σε 66,50 ευρώ,  γ) την υπ’  αριθ. …………….. πιστωτική κάρτα, η οφειλή για την εξόφληση της οποίας ανερχόταν κατά την επίδοση της αίτησης σε 5.687,12 ευρώ και   δ)  την υπ’ αριθ. ……………. πιστωτική κάρτα, η οφειλή για την εξόφληση της οποίας ανερχόταν κατά την ανωτέρω ημερομηνία σε 5.308,55 ευρώ, επομένως, η συνολική οφειλή του αιτούντος προς την πρώτη καθ’ ής ανέρχεται σε 25.864,28 ευρώ (14.802,11  + 66,50 + 5.687,12 + 5.308,55  = 25.864,28).   2) Από την δεύτερη καθ’ ής με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», ατομικά και ως διάδοχος της τέταρτης και πέμπτης των καθ’ ών (C……. I………… και D…. C… I………….), ο αιτών έλαβε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, η οφειλή για την εξόφληση των οποίων ανερχόταν σύμφωνα με την από 15-4-2016 κατάσταση οφειλών που χορήγησε η ίδια η τράπεζα και κατόπιν καταβολών στις οποίες προέβη ο αυτών από την κατάθεση της αίτησής του έως και τη συζήτηση αυτής στα κάτωθι ποσά :   α) για την πιστωτική κάρτα με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού ……………… στο ποσό των 1.600.43 ευρώ,  β) για την πιστωτική κάρτα με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού ……………. στο ποσό των 4.200,17 ευρώ, γ) για την πιστωτική κάρτα με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού……………. στο ποσό των 3.899,99 ευρώ,  δ) για την πιστωτική κάρτα με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού ……………. στο ποσό των 2.241,65 ευρώ,  ε) για την πιστωτική κάρτα με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού ………….. στο ποσό των 1.264,84 ευρώ,  στ) για το καταναλωτικό δάνειο με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού …………….. στο ποσό των 3.033,03 ευρώ,  ζ) για το καταναλωτικό δάνειο με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού …… στο ποσό των 14.040,72 ευρώ, και  η) για το καταναλωτικό δάνειο με τηρούμενο αριθμό λογαριασμού ……., όπου ο αιτών ενέχεται ως εγγυητής, στο ποσό των 2.014,43 ευρώ, επομένως η συνολική οφειλή του αιτούντος προς τη δεύτερη καθ’ ής ανέρχεται σε 32.295,26 ευρώ  (1.600,43 + 4.200,17 + 3.899,99 + 2.241,65 + 1.264,84 + 3.033,03 + 14.040,72 + 2.014,43 = 32.295,26).  3)  Από την τρίτη καθ’ ής «Μ….. P…… P….. C. L..», στη θέση της οποία υπεισήλθε η ειδική διάδοχος με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», ο αιτών έλαβε μια πιστωτική κάρτα με στοιχεία P…………, η οφειλή για την εξόφληση της οποίας ανερχόταν σε 11.865,64 ευρώ κατά το χρόνο κοινοποίησης της κρινόμενης αίτησης στην καθ’ ής (12-7-2012), οπότε και σταμάτησε να εκτοκίζεται η απαίτησή της ως ανέγγυα, σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε η καθ’ ής κατά την προδικασία με τις από 29-8-2012 παρατηρήσεις της.  4) Από την έκτη καθ’ ής με την επωνυμία «B………. V…» ο αιτών έλαβε μια πιστωτική κάρτα, η οφειλή για την εξόφληση της οποία ανερχόταν σε 5.866,30 ευρώ σύμφωνα με την από 14-2-2012 ανάλυση οφειλών που χορήγησε η καθ’ ής, στο ως άνω ύψος θα ληφθεί δε υπόψη από το Δικαστήριο, αφού εν λόγω καθ’ ής δεν συμμετείχε ούτε στην προδικασία ούτε παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης για να διευκρινίσει το ύψος των απαιτήσεών της κατά την ημερομηνία που της επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση.  Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς όλες τις πιστώτριές του μαζί ανέρχεται σε 75.891,48 ευρώ (25.864,28 + 32.295,26 + 11.865,64 + 5.866,30 = 75.891,48).

Από όλα α ανωτέρω αποδειχθέντα συνάγεται ότι, από το έτος 2013, οπότε η σύνταξη του αιτούντος, που ήδη αποτελούσε το μοναδικό οικογενειακό του εισόδημα, μειώθηκε αισθητά, ο αιτών περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η μηνιαία δόση για την εξυπηρέτηση των οποίων ανερχόταν σε 250 ευρώ κατόπιν ρύθμισης, ενώ από το ίδιο μειωμένο εισόδημα έπρεπε να εξυπηρετούνται επιπλέον κάποιες οφειλές της συζύγου του με μηνιαία δόση αποπληρωμής περί τα 150 ευρώ, καθώς και οι φορολογικές υποχρεώσεις της συζύγου που αφορούν την ακίνητη περιουσία της.  Η αδυναμία του αιτούντος να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στις προαναφερθείσες παραστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013 και εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση.  Επίσης, κρίνεται ότι εν προκειμένω δεν χρήζει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 περί ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθότι, τοπαραπάνω περιγραφόμενο αυτοκίνητο του αιτούντος είναι ευτελούς αξίας λόγω παλαιότητας και δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον.  Εξάλλου, η εκποίηση του δεν θα συμβάλλει ουσιωδώς στην μερική έστω ικανοποίηση των απαιτήσεων του αιτούντος, επομένως, εν προκειμένω, η διατήρηση του αυτοκινήτου υπέρ του οφειλέτη κρίνεται πιο συμφέρουσα, ώστε να καλυφθούν οι απαραίτητες ανάγκες μετακίνησης του αιτούντος και της συζύγου του, που δεν διαθέτουν άλλο οικογενειακό μέσο μεταφοράς.

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της τριετούς έως πενταετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του αιτούντος και των βιοτικών δαπανών του ίδιου και της συζύγου του, το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό ορίζεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε 200 ευρώ το μήνα και για μία πενταετία, συμμέτρως διανεμόμενο προς την καθ’  ών. Καθότι, όπως προαναφέρθηκε, οι οφειλές του αιτούντος ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 75.891,48 ευρώ, σε κάθε μία από τις καθ’  ών αναλογούν από τη μηνιαία δόση των 200 ευρώ τα εξής ποσά  :  α) Στην «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» το ποσό των 68,16 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 25.864,28 : 75.891,48),  β)  στην «Α… Τ…… Α.Ε.» το ποσό των 85,11 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 32.295,26 : 75.891,48)  γ) στην «Τ…… Π……. Α.Ε.» το ποσό των 31,27 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 11.865,64 : 75.891,48) και   δ) στην  «B………. V…» το ποσό των 15,45 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 5.866,30 : 75.891,48).  Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας (60 μήνες) κάθε πιστώτρια του αιτούντος θα έχει ικανοποιηθεί μερικώς έχοντας λάβει τα εξής ποσά :  α) Η «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.» ποσό 4.089,60 ευρώ  (68,16 Χ 60 μήνες),  β) η «Α… Τ…… Α.Ε.» ποσό 5.106,60 ευρώ (85,11 Χ 60 μήνες),  γ) η «Τ…… Π……. Α.Ε.» ποσό 1.876,20 ευρώ (31,27 Χ 60 μήνες και  δ)  η «B………. V…» ποσό 927 ευρώ (15,45 Χ 60 μήνες).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση, να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σε αυτήν οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει ερήμην της πρώτης και έκτης των καθ’ ων και με παρόντες τους λοιπούς διαδίκους.

Δέχεται  την αίτηση.

         Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές  ποσού διακοσίων (200) ευρώ συμμέτρως προς τις πιστώτριές  του  επί μία πενταετία (60) μηνιαίες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, επιμεριζόμενου του ποσού κάθε δόσης με καταβολή στην «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» ποσού εξήντα οχτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (68,16 ευρώ) στην «Α… Τ…… Α.Ε.» ποσού ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (85,11 ευρώ) στην «Τ…… Π……. Α.Ε.» ποσού τριάντα ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (31,27 ευρώ) και στην «B………. V…» ποσού   δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (15,45 ευρώ).

Απαλλάσσει τον αιτούντα από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο της οφειλής του προς τις πιστώτριές του, μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση ρύθμισης και υπό την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησής της.

                   Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νέα Ιωνία, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 24/10/2016.

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

             Α….. Τ…………                                Δ……. Π…….

Scroll to Top